Goudsche Courant, zaterdag 25 juni 1938

GOUDSCHE COURANT ADm VAN MAAREN Wijdstraat 13 dan bil SBM BarntteTi blijft altijd Iets aparts eenigat adres WESTFALEN s HOOFDSTAD Historie Bouwkunst Landschappelijk schoon die men met groote bewondering aanschouwt Het is merkwaardig hoevele schatten van bouwkunst m Munster doOt de eeuwen heen bewaard zyn geblevien Ze zyn van verscheidenen aard kerken er zijn er 21 zoowel als kastellen die vroeger door adellijke families werden bewoond en fraaie oudie koopmansJiuizen met prachtig gevels van laat gothischen en vroeg renaissance stijl die in de tweede helft der IGe eeuw door meesters der bouwkunst zijn ontworpen en uitgevoerd Zoo IS er het zeer bijzondere Middendorpache Huis waarin een zeer gezocJit cafére taurant is gevestigd Dit huis is in 1538 voor een goudsmid gebouwd waarbij het gildewapen der goudsmeden boven den ingang wierd aangebracht Sinds 1853 heeft het de bestemming gekregen die het thans nog heeft In dit zeer voorname huis dat zoowel aan de buitenzyde ala in de verschillende zalen en langs de trappen een groote rykdoni van bouwkunst tentoon spiitidt hebben zich in de tweede helft der vorige eeuw tooneelen van dwaasheid afgespeeld die aan Baron van Munehhausen doen denken Het huis ia er beroemd door geworden en js thans niet alleen een voorname gelegenheid maar een bezienswaardigheid tevens Niet alleen wat uit verleden tyden aan Historische waarde en architectonische kunst is overgebleven vormt de aantrekkelükheid van de hoofdstad van het Weatfalenland maar ook het landschappolyk karakter der stad De gemaedeiykheid der Westfalers is ook den bewoner dezer stad van löO OOU inwoners eigen Naast de monumenten van bouwkunst die in de oude stad de kunstzin en ook de weelde van het wrieden deraonstreeren is er het Munster van den huldigen tyd met fraaie villa wykcn die een overgang vormen tot het landschappelijk Bchoon waarmede het Munsterland i ijkelijk bedeeld is Gemoedelykheid by de bevolking treft men overal maar den zingende bierbrouwer is toch wel iets by zonders In Munster kan men die ontdekken in Pinkers Muller d brouwerij waar outlibier wordt geschonken en de Westfaal sehe keuken de gasten verleidt Ook in het Itürhaus Boneburg kan men de gemoedeiijkjheid der bevolking ervaren die in dit ontspanningsoord aan den J fi dipl Kraamverzorgster biedt zich aan met of zonde huishouding billyk tarief Br no 3219 Bur v d fated Een carrier en een el moto è P K draaistroom te koop A Bruühel Kleiweg 1 Voor direct een Jongen vraagd Th de Waal L Nood godstraat 3 Pianoles degelyk onderwijs zeer billüke conditie Mej Verzij Oo qtl aven 3 v h Garage Luxe MUZIEKSCHOOL Westhaven 39 Elementaire Zang en Theorieklassen f 2 per bwartul Boekbinder D r Leeuwm Turfsmgel 23 Het betere adrai voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Naar de Plassen Zondag 10 u 2 u en 4 u vanaf de Karnemelkal Bootdienat Kondvaart Mej E C de Weger Kattenaingel 96 hoek Spoorsti l Üno Chocolaterie en Banket zooveel naïveteit toevoegt U geldoft toch hoop ik nlbt dat Kaiserllen en Stolzenbcrg de wai e namen van die beide oplichters zijn Kaiserllen is niipstens even verbaasd Daaraan heeft hij tot dusver nog in het geheel niet gedach Denkt u van niet Ik wil u well garandeeren dat ditduistere tweetal fn werkelijkheid heelanders heet en dftt zij zich slechts onder de namen Kaiserllen en Stolzenberghier hebben aangbmeld Dat zal toch wel niet zoo gemakkelijk gaan Waarom niet Welke bezwaren zouden daaraan verbonden kunnen zijn Denkt u dat me rrouw Reinhardt van haar huurders els ht dat zij zich legltlmeeren Mevrouw Reinhardt waarschijnlijk niet maar de polple Die verlangt alleen legitimatie Ingevallen dat zij verdenking tegeniemand koestert 1 Als regel berust hetverhulsblljet bij jhet Bevolkingsbureau waar niemand er verder naar omkijkt Neen van de politie hadden de heerenwel het minst tb duchten Bover lenhadden zij ruimschoots gelegenheid omhuni slag te slaan i U moot niet vergeten dat u moer dan anderhalf Jaar in hetbuitenland bent geweest en eerst nu indo laatste maanden hebben zij den beslissendon stap gewaagd Aaift ankelljkhebben kIj als solide Ingezetenen eenpaar maanden bij Calvari en Reinhardtgewoond Was een of ander ambtenaarvan het Bevolkingsregister achter de onjuiste aangUto gekomen dan hadden zii Laat bij ons Uw Costuum ontvlekken en modelperaen 4 ƒ l G Roelofs Walestraat 2 PASFOTO S FOTO DAEMS Zeugestraat 64 Dagdienstbode g vr die zeil st werken en eenv koken kan boven 18 j 8 4 u Vrijd geh dafi K Tiendeweg 12 ENGELS WEIIPE UraulLO Joubertstraat 142 PIRASSTRO SNAKEN JAGER WESTHAVEN 0 Gevr wegens huw der tegenw nette Dienstbode zelfat kunn werken on koken Indiensttreding 18 Juli a a Aanm Markt 68 Gouda Een ritke kiturachakeeriiv Gabardine Daine mant Il waaronder prachtige paaUIttnten wachten V Alle maaUkmet prima bljkleurende ZOTwrd 12 75 14 60 15 Iets byzonder voor de prtiuBH BLOM Groenendaal 6 Flinke Jongen govraatfd Boeiekade 34 Aanmelden Zaterd 6 7 uur Terstond gevr fl zelfst Hulp i d Huishouding Chr beg goed met kinderen kunnende omgaan Adres Boelekade 285 Gouda Nette Dienstbode gevraagd wegens hi iweUik der tegenwoordige Klalwesr 88 Hoeft U laat va pHnU voeten eksteroogen eelt o kalknagol Het wordt pünlOoJ verwlidord door Zr van A Gouw 138 Td SZ81 Nergens vindt U een mooier Sortcering Armbanden Broches Colliers Ringen Ooricnoppen Bij de Tentoonstelling dei Gou tec ie Glazen in de St Jan kunt U grenleten van Kunst en Historie In de oude KOOPHANDEL van fa D G V Vreumingen WIJDSTRAAT 20 TEL 3217 kunt U gemeten van het hoqg fUne fabricaat der ST JANsi aren vianaf 3 t m 10 ets De sigaar die ieder voldoet I nac WEET JE NOG VAN TOEN Dat hoor je menschen vaak zegKen als ze het over ietsprettifes hebben Wat zouden ze dat g raag nóg eens beleveal WAARSCHUWING De Echte HERMELIJN en GORILLAMESJES 2 j SVi ENT ook op de MARKT verkrügbaar Imp Chr EIKENBOOM Nieuw adres MEENT 42 C ROTTERDAM TELEF 56385 Dat kan Alle vre dedageii in Uw leven kunt U opnieuw beleiven U kunt Uw kind de eerste wankeile stapjes weei zien zetten U kunt U zelf Uw familie en vrienden weer zien spelevarend op zee wandelend op bergpaden genietend van vacantie I GARAGE 2001 TELEF 2001 Dat kan met SMALFILM En daarom is SmalfHm hiaast niet te missen voor menschen die alle prettige dingen nóg eens willen beleven U kunt keus maken uit alle goede Snlalfilnv meiiken bfl onderscheidt zich door MATERIAAL BEDIENING en PRIJZEN TELEF 2001 GARAGE 2001 LANGE TIENDEWEG 68 BIK en HOOIMEIJER Compleet ingericht BOERENHUISJE TE HUUR prachtig gelegen te Maani vi o de maanden Juli en Augustu q Te bevragen bij Mevr SOEÏKKS VAN BALEN BLANKEN Crabethstraat 8 VERPLAATST van Graaf Florisweg 28 naar de overzijde GRAAF FLORISWEG 73 Kweekerij G MOLEMAN alle BLOEMWERKEN en VERSIERINGEN = v ij iT L xvn JLl N en VÜ KOlüiKirNUJliJ I balen blanken crabethstraat S I J DE KWARTJES RUBRIEK rOtO StUCllO Te koop een Damesfiets met Torpedonaaf 2 g a n Boelekade 249 Te koop gevr één phase electr MotoreM voor dir aansluiting op het liijhtnet 0 5 0 75 P K ook defUt Boelekade 249 Te koop aangeb rned onder houden Kinderwagen nieuw model Tollenastraat 34 Te koop een Ijs wagen carrier met toebehooren en kookketel Te bevragen by G Romijn Lange v Wü ngaardenstr 15 Te koop Malth Leeuwtje 11 w moeder m stamb R van Catsweg 34 Te koop goed onderhouden Kinderwagen met kussen Westerkade 41 Te huur een gerieflijk Bovenhuis met balcon Houtmansgr 19 geheel geschilderd en behangen en huis met grond en schuurtje Geuzenstr 26 en een droog pakhuis Lemdulsteeg 32 Alle verlaagde huui Te bevr Makelaai van Elk fiLKEN ZATERDAG plaatsen w in de KWARTJES RUBRIEK Uw broek stuk gevallen dnnaar Ie Goudsche Kunst stoppage IJs ellaan 81 Omlijsten van Foto a en Platen JAAP DE WAAL L Tiëndeweg 39 kleine advertentiss tegen een tarief van 1 3 smalle t katï B l8 ƒ 0 2e elke regel meer 10 cent b vooruitbetaling Voor atlvertanties onder nummer aan het Burea u 10 et verhooging Centraal Garage Pel 2986 Ruime 7 pers nieuwe Taxi b T P van Loon N Markt 27 Net R K Meisje 31 jaar biedt zich aan voor aüp huia j houdelüke bezigheden v f g Br no 3U6 bur v d blad j Eem nette Chauffeur biedt zich aan voor alle voorkomend werkzaamheden Br no 3128 bur v d blad R K Huishoudster z z g ge plaatst Liefst bö heer leeft 57 j Br no 3123 bur v d bl Gevraagd R K Hui houdster uit middenetand 30 a 40 jaai bij alleenwonend heer met winkelzaak Br no 3125 bur v d blad Volontair tej opleiding voor magazijn en administratie in autozaak kan geplaatst worden Br No 8 6 Bur v d blad B ADEN IS A EZOND GARAGE CITAX Voor behang alleen in de Behangselbeurs Zeugestr 86 Tel 2025 Behangen 20 et per rol Te huur Gr erief Bovenhuis Crabethstr ƒ 5 50 id Cappenerst ƒ 3 76 Bevr Kru erlaan 3 1 TELEF 3000 Zeer billyk ter overname aangeboden 2 Crapeauds groot model 1 haardstoel B Martenssingel 71 Gevraagd een Uienstbode liefst v d en n v g g v Van Beverninghlaan 33 Autoryles ƒ 1 50 p u EMTAX Tel 250Ü Zeugestraat 4 LAGE GOUWE 04 B illük te huur een geJieel vernieuwde Woning Kuiperstraat 32 Te bevragen R am 161 Net Meisje gevr voor de pakafd Aanm 6 12 u Fa V03 en van Dijk Groenendaal ie Voor reparalies en verbouwia ï i 1 hel adrc J Hoekael limmerman v Heusdenslr zi Scherp concurreerenil Telef 3761 Hoekstra Ryksgedipl Horloger Gouwe 51 Te huur modem Huis met tuin nieuw gedeelte Const Huygsnsstraat Mllyke huur Te bevr Martensstraat 4 Te huur eenige goed ond riiouden Modenw WMÜngen op het voormalige O N A tsr rein Huurprys ƒ 5 26 en 6 50 per week Te bevragöi by G J van Wingerden R v Catsweg 8 G V d Horst Turfmarkt 42 Voor Uw loodgieterawerk en Electriciteit Uw adres Jan Spee Spieringstr 149 Tel 2826 2 Meisjes 16 en 17 j vrajcen beleefd Dagdienst v g g v Adres K Sterk Oud iBodegr Vj Luxe Chevrolets te huu Tel 250Ü 4 en Ö pers ook zonder chauffeur Zeugestruati 4 Emtax C Micliaëlis Jr Krielen m haan telcoop tevens gevr kippen konünen en duiven v Vliet Tolknastr 56 B z a flinke jonge Werkster Te koop een prima Koffer Pathéfo Hi dubbel veer met 35 platen ƒ 6 C Moerjngs Pr Hendrikstraat 79 van buiten Vrydag bezet Br no 3U7 bur v d blad Op ieder iwr van den dag of de nacht Cigaretten uit mijn nieuwe automaat Antoon vat Katwyk Walestr 8 Tel 2320 B z a een net Mc 8je vari buiten v Maand en Vrijdag Te koop 50 nieuwe Leesportefcuilles 30 x 40 Nieuwehaven 326 Wegens vertrek te koop Philips Radiotoestf in goede conditie Slechts ƒ 12 50 Lazaruskade 53 Niet jio yiond Br no 3118 bur v d blad Ik heb nog gravures van St Jan interieurs en glazem in groote verscheid nhcid af f geven Uitgave van Goor Zoneü Gouda J de Raadt Turfmarkt 3 Dames Boerlinncu choeBe ƒ 1 75 1 85 1 95 én Hecrenmollières ƒ 2 50 Van Maaren Rchoenhandel Vüverstraat De Waternimf Te huur Houtmansplantsoen 7 voorzien van gas water electr ƒ 2 90 per week B z a Gedipl Costumière V h maken v Japonnen en Mantela v d Palmstraat 6J R K Huishoudster m 1 u z ë geplaatst tegen kcst en inwoning kl vergoeding Br no 3il2ti bur v d blad Voor HOUT TRIPLEX en BOARD is Uw adres bij N VERDOUW Fluweelensingel 95 Tel 2961 Groote voorraad lage prezen Te huur pracht Woning met voor en achteringang Te bevr van Dam P C Bothstr 72 de Populaire Heren kapperszaak annex tab sig sig Ruime bruodw lage huur centr Gouda f 400 contant ± ƒ 100 goed voorr inbegr Bt no 3l27 m blad Jachthaven Een jonge dame zoekt etii Vriendin leefti id 22 j P O Br no 3122 bur v d blad Terstond gevr flink Winkel meisje Persoonlijk aanmeldoii Groenendaal 60 Te koop een zeer ijoed onderhouden 3pils GaMtel m bübeh tafeltje v Swietenstraat 11 Centraal Garage Tel 2986 Ruime stalling Vrachtauto s en Luxe Markt 27 T P van Loon voor Berging B z a een RUwielhersteller 21 j voor in of extern Gevraagd flinke Werkster Aanm a avonds nu 8 uur Turfm arkt 70 Voor Zonnebrand tp oorkome i gebruikt dan Olijfolie per busje ƒ 0 30 Reformhuis Natura Tel 3602 Br no 3171 bur v d blad Tc koop 2e hand fiets ƒ 3 50 Te bevr Garage v Dam Spoorstraat H T koop verstelb Lichtbak voor etaiage Spotpr s Jan Vanderland Markt 2 Te koop Prima Racefiets Spotprijs Lazaruskade 6 Te huur Winkelhuis met groot pakhuis voor ƒ 5 Vondelstraat 32 Wie heeft Sept Hui i te huur omtrek Rusthuis Br no 3156 bï v ü blad Te huur Plashuis Elfh plas Bevr Bodegr Str weg llO Ter overn gevraagd een goed onderhouden Wandel wagentje Br no 3189 bur v d blad Aangeb wegens overcofnpl een Autogeen Laschapparaat met alle toebehooren legen elk aann bod Ook genegen t ruilen voor motorr wiel J Kruit Groenewt g 40 Boskoop Prima 2de hands Rijwielen vanaf 10 gld Bart van Maaren Middelantatraat 10 B z a Meisje 16 J v wm kel ook gen huish w te doen en Reparatie Br no 3157 bur v d blad Kippenvoeders gemengd graan gpec gezuiverd 5 et per pond 10 pond 48 et 100 pond ƒ 4 40 E J Wientjes Keizerstraa Gevr Slaapgelegenheid Ia Schoenen defect Bel op 3605 en U bent tevreden in prys enkwaliteit Aanbevelend Th Hee sen Turfmarkt lOï WEET U dut uit Uw schoenen de harde neuzen gehaald kunnen worden Ea ook dat elke hak ia er of breeder gemaakt kan worden Bij JAN VAN DAM Keizerstraat 62 45 Gouda Tel 2376 kl gezin beiiedenh centr stad Br no Sli 5 b v d Idad Gebouw Daniël Naaierstraai Ds GRISNIGHT van Harderwijk IJ Maandag a H half acht Te koop mahoniehouten Cylinder Schryfbureau Kleiweg 22 Te koop goed onderhouden eiken Buffet met ge l spiegelglas Groenendaal 4 Te koop Kinderwagen met kap Gouwe 28 Te koop een Kinderwagen zoo goed als nieuw Cappenersteeg Te koop Motorbootje geh compl prima ataat zeer lage priJH Achterwillens 4 Stofzuigers Rep er wiklïelen V alle merken vanaf f 5 J Saalbarh Ooathaven 61 Te koop prima 2c hands rebruikte Damesen Heerenriiwielen alsmede prima stofzuigers met garantie Jac de Wit Kleiwegstraat 32 Vuren Beuken en Eikenhout Pn Triplex koopt men voor1 deeligst bü Hoogendoom Probeert U ook eens onze Zuivere Vmchten I imonade anaf f 0 50 p fl Wilhelminaslr 18 Telef 3664 Beformhni Natura Tel 860 Te koop Bouvier reu en eenige jonge Bouviers S de Waard Jaagpad 19 Te koop inxinkbareTrapnaaL Waaclitateis Cloaetinrlchtingen Baden met geysers JAN SPEE nog go Mkoopcr TAXI EMTAX Tel 2500 Zeugestraat 4 machine voor en achteruitwer foend en heerenfietfi koo goed als nieuw Vest 67 DE VBÖDBSZAAL IN HET OUDE RAADHUIS VAN MUNSTER jl un8ter de hoofdstad van Westfalen wekt bij den Nederlander herinneringen uit tang vervlogen dagen Wie herinnert zich niet uit den t d dat zijn plaats nog op de sclioolbankien was het gewichtige jaar 164i het jaar waarin de vrede van Munster werd gesloten Het was ap den löen Mei 164S dat in de raadzaal van het Raadhuis te Munster de gez anten der mogendheden met hun eed het vredesverdrag bezegelden dat een eind maakte aan den tachtigjarigen oorlog aan den grooten strijd onzer vaderen tegen Spanje die eindigde met het afwerpen van het Spaansche juk De herinnering aan deze voor de wtereldgeschiedenifl zoo grootsche geheurtenia werd weder levendig in ons toen wij kort geleden dieze historische plek betraden In het oude Raadhuis een juweeltje van Gothischen bouwtrant is de zaal waar de vrede gesloten werd nog in denzelfden staat aanwezig Byna drie eeuwen is deze Vredeszaal zooals ze wordt genoemd in ongerepten staat gelaten Wat in den loop der tyden ook is veranderd welke stormen er ook over deze stad zijn heengegaan deze zaal is als een heiligdom bewaard ze is geheel intact geblewn Er is in deze zaal waar de kandelaar en kaarsenkronen niet zijh geweken voor het electrisoh licht waar de beeltenissen der gezanten die hier byeen waren de in iaat Gothischen stijl fü n Ik sneden wanden sieren waar op de houten banken nog de kussens liggen met do wapens bcstikt een sfeer die spreekt van hft verleden dat eerbied afdwingt en ontzag inboezemt De Zwolsche schilder Gerhard Terborch heeft voor het nageslacht dit grootsche gebeuren op het doek gebracht De ge iinten der volkeren staan daar in de staatsieklee fing van dien tijd bij de bafel in de vredeszaal terwül de Spaansche en de Nederlandsche vertegenwoordigers onder handopheffing voor den eed de voorlezing van het verdrag aanhooren en bezegelen Niet alleen de vredeszaal spreekt de taal van het verleden Het oude raadhuis waartoe deze Ziiial behoort is o n schepping van bouwkunst welke meer ilan zes eeuwen heeft getrotseerd En nog staat daar dit prachtige trotsche bouwwerk van Gothischen stijl als een kleinood tp midden van tal van and re uit historische tijden dateerende gebouwen aan de Prinzipalmarkt De roem Is als een bloetn Die ntmmer weder bloeit wanneer zij eens ontblaarde FEUILI ETON Welkom thuis De wonderlijke belevenissen van dr Kaiserllen door WILL AMBERG Het schijnen inderdaad meesters in hun vak te zijn Ik kan me werkelijk niet voorstellen hoe u dit zaakje nu verder denkt te kunnen behandelfcn zonder de hulp van de politie In te roepen U beweert zelf dat de autoriteiten mede de hand in deze oplichterij hebben gehad en desondanks verwacht u van me dat ik nu de politie in den arm zal nemen Het spijt me maar daartoe kan ik toch heuseh niet besluiten Ik ben er nu meer dan ooit van overtuigd dat Ik dit zaakje alleen moet opknappen houdt Kaiserllen koppig vol en InaHeldt haalt bijna beleedigd de schouders op Kaiserllen ontgaat dat of hij doet als of het hem ontgaat omdat hij zich nu eenmaal door niets van sdjn besluit willaten afbrengen Hij Ls optimistisch ge stemd en steekt dat niet onder stoelenof bankeni Zóó moeilijk zal het tochwel niei zijn om die heeren lo vinden het aantal Kalserlien s is maar z er gering en zoo heel voel Slolzenberg s zullen er ook wel niet rondloopen i Ina Heldt buigt zich met een ruk over de tatel en haar oogen schitteren opge wonden als zij hem verbijsterd door Zaterdag 25 Juni 1938 BEWOGEN GEBEURTENISSEN ACHTER STILLE RUST VAN DE GOUDSCHE GLAZEN Htidrage over de nauw met de stadshistorie verbonden levensgeschiedenis van de schenkers van het voormalige twintigste glas f eijm gom die als tollenaar een gi ootbedrag aan tolgeld onder zich had wa sreeds veie malen aangemaand deze geidente vei antwoorden maar hy had dit voortdurend geweigerd Hij had bovendien ook zynbel astingen niet voldaan i Op 25 Augustus 157 vroeg hij aan deVroedschap de reden te mogen vernemen waarom hy uit dit college was verwyderd Hieiop werd liem geantwoord dat de vroet chap dit al vragen aan den Heervan Zwieten Van Reynegom vroeg naar den beken den weg want de oorzaak van zyn verwij i dering uit de Vroedschap was zyn Spaansch gezindheid Enkele maanden later blijkens i een aanteekening in het Vroedschapsboek zat Dirck CorneUsz van Reynegom den tollenaar uit Gouda in Delft gevangen Ook hy heeft dus den dans niet kunnen ontspringen D e Goudsche Vroedschap liet echter Dirck van lieynegom als schuldenaar niet los n l Vroetschap 25 februari 1675 Ten voors daege is mede geresolveert dat men Dirck Cornelisz van Keynegom over schrijven sal dat hy bjnnen den tijdt van Veertjjen daegen eerst comende alhier compt ende betaett alle zij achterwezen zoo van de leeninghe quotificatien weeckgelden als andere of by gebreecke van dien dat myn heeren bpyde de Capiteiynen logeren sullen in zyn huysinge Toen hy eenigen tijd gevangen gezeten had werd hem vergund in de stad Delft te mogen wonen mits hü onder eede verklaarde niet te zullen vluchten en op de eerste sommatie voor het gerecht van Delft te zullen verschenen Van Reijnegom betaalde echter niet en het gevolg was dat de stiul zijn huis verkocht Dit staat aldus in het Vroedschapsboek aangeteekend Ten voors daege ia ter Vroetschap naer onderlinge Communicatie ende deliberatie geresolveert dat men op huyden aal doen publiceren omme de huysinge tnde de gereetste goederen van Dirck Cornelisz Reijncgurn op morgen nae de Noen te vercopen ende zoe veel penningen als deaselve van Reijneguni alhier t achteren es van leeningh weeckgelden contributien ende anders gereet bedingihen sal endie de reste op termijnen zulcx mijn heeren die ordonneren sullen iV rkoopiaiv ler bezittingen Maar hiermede was de zaak nog niet afgeloopen Ovier deze verkooping leest men m het Decreetboek onder datum van 12 April 1575 het volgende De Schoudt Burgemeesteren ende die an de gerechte deser atode willen vercopen vuijt crachte van voorgaende resolutie van mijn heeren van de Vroetschap ende nae vermogen aeeckere ordonnantie die huysinge ende erve thoe behorende Dirck Cornelisz van Ruynegum staende naeat den anderen uen de westzijde van de Haven zulcx hij die laetst gebruij ckt ende bewoont heeft met t gundt aert ende nagelvast es omme daer van Statsweghen te consequeren ende te verhaelen alle alaulcke leeninghen ende contributien als de voorn e Dirck Cornelisz van Reynegum sdhuldich es bedragende ter öomme van II c XIX gulden Salvo justo calculo onder voorbehoutl van een juiste berekening vrij zonder ijet op staende mits dat alsulcke losrenten als op t voors huys sullen coemen d n cooper affslach weaen sullen aen zyne hooftsomme naer vermogen de brieven daer van zijnde ende d onlosbaere renten tot discretie van Schepenen mgaend e op morghen mits dat de cooper genieten sail die huyze van t zelve huijs van diesen dach aff tot Meije toecomende Lhoe ende alsdan t selve huijs ontfanghen te betaelen in gereeden gelde III c Car gulden van XL gr vlaems t stuck ende voorts alle jaers op date van desen gelijcke III c gulden ten voire betaeÜnge thoe Mits dat den cooper gehouden wert binnen drie daghen eerstcomendfi te stellen cautie aouffisant voor de somme die hij over de coope beloven sal daer mijnheeren van de gerechte mede contentement sullen nemen wei verstalende Indien in toecomende tijde bevonden mochte werden dat eenen Pieter Adriaensz CoUaert in d voors huysinghe competeerde een derde deel dat alsdan de coope maer en sal strecken over d andere twee deelen ende den coper sal alsdan ende in sulcke gevalle een derde paert min betaelen van de somme bij hem belooft Ende zoe wije d voors huijsinghe ende erve hoochst instelt daerop blijVende sal copei wesen zoe verre het mijnheeren gelijeft ende genijeten tot een verlopende twee carolus gulden die hem op d eerate paeije affslach strecken sullen Ende is d zelve huijsinghe ende erve hoochst ingestelt bij Arien Jansz Laeckencooper ter somme van XVIII c XXV gulden Actum den Xllen Aprilis 1575 naer Paeschen Present Floria Ghijsbertsz als Substituut in loco van den Schout Cornelia Woutersz Gerrit Huij gesz Hopcoper ende Dirck dircxz Hoens burgemeesteren Ghijsbert aelbertsz Cornelia Jansz Bos Adriaen Marcelisz ende Henriek Jansz van Wourden Schepenen Na vier jpar kwam het geld Ook hiermede was de zaak van Reynegom nog niet geëindigd Onder de ingekomen stukken over het tydvak Juni December 157Ö bevindt zich een brief gedateerd 13 September 1576 van den Goudachen burgemeester Loncq die te Delft ter dagvaart was Deze brief luidt 1 iersame voeraienighen ende zeer discrete Heeren ende medebroeders rand der stad ook van de geneugten der watersport weet te waardeeren Munster en het gansohe Munsterland hebben een nauw contact met de bewoners over hun westgrens Uit onze grensprovin ciën in het Oosten maar ook uit andere deelen des lands is er een regelmatige trek daarheen het schoone bergland van Westfalen het mierkwaardige der groote steden de moderne kuuroorden zy hebben een magnetische kracht Westfalen met zyn hoofdstad trekken lek gebiede mijn vuijt goeder affectie t uwor Ed den zelver adverterende mits Uesen dat de huijsvrouw van Dirck Cornelisz van Reynegom op huij jen by mijn heeft geweest eude zoude wel vrundelick op mynen heeren begheeren dat myn heeren een s gheliefde een eynde te maecken mitten Staeten ende t jegiens die van Delft waer zy haer leeninghe sal jnoeten betaelen t zy ter Goude ofte te Delft wat zy met den be talinghe behoert te volstaen sal myn heeren gelieven t jegens dese aenataende daclivacrt een eijnde hier aff te maecken waerinne ick mijn mede naer mijn vermoghen wil helpen ende quijten iDe rest van dezen brief is voor de zaak Reynegom van geen belang Actum tot Delft den Xlllen Septembris A 157G w g j Loncq In het Vroedschapsboek vindt men de U schijnt vanochtend al heel watgepresteerd te hebben zegt Kaiserllenmet iets van weerdcering in zijn stem En dit ontwijkende antwoord op de zakelijke mededeellng van zijh secretaressebewijst dat hij zich bij haar argumentenneerlegt Ja antwoordt zij kort en met dezellde koppigheid als die van haar cheftot haar eigen advies terugkeerend laatztj er op volgen De pohtle zou zooietsechter nog gemakkelijker kunnen vaststellen dan u en ik Een tijdlang zwijgen zlJ Aan de naburige taleltjes klinkt het gerinkel van glazen er wordt gelachen en gepraat Dit is niet de geschlkste omgeving om met zijn gedachten alleen te zijn Kaiserllen verlangt naar het halfduister van zijn studeerkamer in de villa aan het meer waar hij rustig zonder gestoord te worden op en af zou kunnen loopen zijn aandacht geheel concentreerend op de zaak die hem bezighoudt Maar dat was voorloopig voorbij Hij llxeert Ina Heldt doch deze staart peinzend naar bulten naar het troostelooze front van het Anhalter station aan de overzijde van het Askanlsche plein Zij voelde zich blijkbaar gekrenkt omdat hij weigerde op haar advies In te gaan Edoch hij was nu eenmaal vast besloten zonder pohtle de zaak tot een goed einde te brengen dat moest zij goed begrijpen zonder zich onmiddellijk verongelijkt te voelen Misschien Is het niet ongewenschtde advocaten Vogt en Amheimer eensop te zoeken zegt hij eindelijk op gqed eenvoudig een studentengrap of iets dergt lijks voorgewend en dan zouden zij er hoogstens met een kleine boete zijn af gekomen in geen geval zou men hun i hebben kunnen bewijzen dat zy een of andere misdaad in den zin hadden Pas j toen zij zich na een verblijf van ette lijke maanden volkomen veilig waanden en nadat zy vri algemeen dus niet alleen bij hun verhuurders maar bij j voorbeeld ook bij de post die hun cor respondentia bezorgde bij de winkeliers die de iaoodschappen aan huls afleverden en bij ambachtslieden die verschillende karweitjes voor hen opknapten de overtuiging hadden gevestigd dat de namen Kaiserllen en Stolzenberg hun werkelijke namen waren zijn zU met het schijnproces begonnen Kunt u aUes wat u daar beweert nu ook bewijzen vraagt Kaiserllen dienog lang niet overtuigd schijnt te zijn droog Ina Heldt lacht eenlgszlns geheimzinnig u bent op 12 Novem ber löoi geboren nietwaar Dat klopt moet Kalserilien verwonderd toegeven Dan heb ik het bewijs al zegt zijmet een triomtantclijk lachje Ik bennamelijk vanmorgen ook op het Bevolkingsbureau geweest De dr Kaiserllen die zich anderhalf Jaar geleden als huiu üov bij mevrouw Reinhardt aanmeldde heeft opgegeven dat hij op 12 November19Ü1 geboren is Wilt u een nog duideUiker bewijs dat de man niet werkelijkdr Kaiserllen heet doch zich slechtstijdelijk dien naairt heeft toegeëigend Tweede blad voortzetting van het verhaal over van Reynegom n l Vroetschap 2ü September loTti Op de requeste bij Dirck Cornelisz an iteynegum den Hove van Hollant gepresenteert daer off copie ter Vroetschap op i i geleaen is geresolveert dut wij voor advys daerop schryven sullen dat hij wel alhiei behoort te contribueren ende andere lasten te helpen draegen volgende der Staten resolutie dat een yegelijck in syn staet gehouden werd te contribueren Maar nog steeds betaalde van Reijnegomniet Dit blijkt uit Vroetbchap b Julij 1577 Is gereaoiveert dat men Dirck Cornelisz RiL ijnegum zal doen betalen alle contributien end i leeiiingihe die hy schuldich ea ende daer voren In dien t noot zij executeren en Vroetschap 25 Julij 1577 Op t versoek van Dirck Cornelisz Reynegum beroerende die penningen die hem van Stadtawegen gcey scht worden uijt saecke van sijne leeninghe ende contributien enz Is verstaen ende geresolveert dat di gecommitteerde totten ontfangt ende de restanten metten suppliant suilen treden in communicatie midts dat hy gehouden werden mynen heeren van de Vroetschap t doen rapport om daer nae gedaen ende geordonneert te werden naer behooren Vyf dagit M later werd nadat blijkbaar het rapport van gecommitteerden was bmnengekomen in de vroedschap een nieuw besluit genomen Hierover leest men in het vroedachapsiboek het volgende Is gereaolveert ende d voors gecommit teerde volcomen last gegeven met de voors Dirck Cornelisz Reynegom yntelick te composeren ende over te komen tot overeenstemming te komen welcke compositie mits desen geaggreert ende geadvoijeert zal wesen Na vjer jaren strijd kreeg de stad ius eindelyk de haar toekomende gelden Hierna leest men over van Reynegom niets meer Berechting der samenzwering De verraders van het Vlamingspoortje moesten gestraft worden De bevolking was echter bevreesd voor een mild vonnis omdat in het stadsbestuur nog verschillende vrienden en bloedverwanten van de verraders zaten en verlangde voor de berechting een Speciale Vierschaer Aan dit verlangen werd voldaan De rechtbank werd als volgt samengesteld Govert Wittesz II Dirck Jansz Loncq AKKERTJE bespaar ü die nare dagen fiinnen een kwartier verdwijnen Üw pijnen Uw lusteloosheid Uw migraine en gevoelt ge U vroolijk en opgewekt Let op hei AKKER merk Per koker van 13 stuks 12 stuivers Per doos van 2 stuks 2 stuivers lïADAMTIC Wij garandeeren de goeda UAKAN I IC werkinq van AKKERTJES want ze bevallen een bijzondere combinatie van uiterst geneeskrachtige stoften Volgens recept van Apotheker Dumont geluk en eigenlijk slechts met het doel haar tot een antwoord te dwingen lAaimee bereikt u niets antwoordt zij kort Zij zouden In ieder geval een be schrUvlng van die beide kerels kunnen I geven en daarmee waren wij don al een heel stuk verder Bovendien zou ik wel 1 eens opheldering wlilen hebben over dit punt Hoe komt het dat die belde advo caten niet bemerkt hebben dat hun cliënten een valschen naam hadden aanI genomen Zou hier misschien ook vin I een samenwerking tusschen die heeren sprake zijn Stelt u zich nu eens voor dat u een advocaat noodig zoudt hebben om uw belangen te behartigen meent InaHeldt hem opnieuw te moeten onderwijzen en I u zou zich bij hem onder den naam Mul Ier of Meier laten aandienen Dacht u dan heuseh dat die man eerst eens ging I onderzoeken of uw naam wel Juist is I En zou u zoo n onderzoek van hem ver langen Als u in zoo n geval een veri keerden naam opgeeft dan ts dat geI woonlijk in uw eigen nadeel en niet In i dat van den advocaat Ik ben er van I overtuigd dat die belde advocaten zelfs op dit oogenbllk nog niet weten dat hun l vroegere cUéntcn Stolzenberg en Kelser hen onder een valschen naam optraden Wordt vervolgd