Goudsche Courant, zaterdag 2 juli 1938

Tweede blad Weel U het grole nieuws al bil B W V d PAVOOROT Lange Tiendeweg 10 16 Goudsehe weg met Scheveningen is in de ufgeloopcn week geopend Men kan nu van Vooriiurg komend buiten den Haag althans het centrum daarvan om Sohoveningen bereiken Wel zijn er nog eenlge gedeelten in uitbreiding zoodat het geheel nog veel fraaier wordt maar de verbinding is er nu zy leidt dwars door het Haagsche Bosch langs de nieuwe kazernes en langs de gevangenis naar een vrü nauw viaduct ondor de Electriöühe door tot achter het Kurhaus Er zullen mettertijd nog wel eenige verbeteringen in aangebracht moeten worden maar dat komt wel ala eerst de hoofdader er maar is Thans ia het uitkijken naar de nieuwe Hoornbrug bij Rjjswyk Op drukke dagen heeft men er een tweede brug een achipbrug bij gelegd die althans hoel wat helpt Waarom men met dien aanïeg zoo lang heeft getalmd terwijl het duidelijk was dat hier een afschuwelijke hinderpaal bleef staan is niet duidelyk Er zün heusch wel wegen en bruggen aangelegd die heel wat minder haast hadden Maar men i oest waarschijnlijk overal de menschen wat jj ven om te laten zien hoe heel het land weAl bedacht met het geld dat de auto s via de belastingen opbrengen HAGENAAR er althans één plaats is in ons land waar alles op een gebied als dit te vinden ia Particuliere verzamelingen hebben altyd de groote kans dat zy na den dood van den verzamelaar uiteenvallen en door verkoop over de wereld verspreid raken Dat is inderdaad een slecht ding en liet ware ook hier te wenschen dat verzamelaars dit gavaar bytijds bezwoeren door te bepalen dat hun met zorg en vlijt bijeengebracht collectie naar het officieele museum ging Dezer dagen overleed juist de stichter van het Postmuseum en zijn voorbeeld om biityds zyn verzameling behouden onderdak te brengen moge door alle verzamelaars gevolgd wordi n Niet één land heeft een museum ala dit en aan den postdienst zit een ütuk cultuur vast dut alleen door een goed museum bewaard kan blijven Het groote internationale wegencongres heeft in onze stad heel wat vreemdelingen gebracht en dus heel wat beweging Waarschynlyk hebben wy ook aan dit congres te danken dat de nieuwe verkeersweg naar Amsterdam onverwacht veel eerder is geopend dan aanvankelijlt de bedoeling scheen Als een soort sensatienummer is die opeitytclling thans tijdens dit congres geschied Ook de tweede belangrijke verkeeraverbetering de directe verbinding van de mei om Schitterende Touringcars Is heden BEWOGEN GEBEURTENISSEN ACHTER STILLE RUST VAN DE GOUDSCHE GLAZEN B jdrage over de nauw met de stadshistorie verbonden levensgeschiedenis van de schenkers van het voormalige twintigste glas Werkelijk Salzburg is zelf een feestspel der natuur Alles is hier opgewekt feestelyk en groutaoh en verwondariijk zijn hier de opvallende tegenstellingen Iwrgsneeuw en bloamenweelde grenzen aan elkaar nauwe steegjes en ruime pleinen met kerkkoepelB en oude paleizen Deie schoonheid om lien heen heeft ook in de Salzburgers zolven al spoedig een drai naar het veelomvattende gebied der kunst wakker geroepen en dan vonden zij in de tooneelkunst steeds de meeste bevrediging De aartsbisschoppen de vorsten van Siüzburg toonden veel begrip voor dezen drang Toen Max Sitticus in 1615 zijn lustfllot Hellbrunn bouwdt ontdekte h j in het romantaclie park een door het water uitgeslepen roUs en zijn eerste gedachte wa lyHiar moet een theater komen oo vindt men dan ook nog steeds hier het eerste Duitschö openluchttheater Dan krygt het prachtige renaissanceslot Mirabell nijn schouwburg en korten tijd later schiep aartsbisschop Thun uit een afgraving aan deii Monchberg tM n wel heel eigenaardigen schouwburg hij liet de loges in den rotsfcand uithakken 96 loges in twee verdiepingen boven ejkaar waar zyn gasten ilch verlustigden in ridderspelen ruiterKènee en dergelyke De patriciërs en burgers van Salzburg bezochten het Hoftheater en de uni ver si tei ts schouwburg waar het Bp c hoog peil stond Een amusant voorval uit de jaren omitreeka 1770 doet zien hoezeer de Salzburgers met hun schouwburg ophadden Op een avond klopte een vreemdeling aan een der hulzen by de Salzach aan maar er vcrBcheen niemand aan de deur Ten laatste ging een raam in een buurhuis open en een Item riep Die zyn niet thuis U kunt ze in den schouwburg vinden waar ze eiken avond zitten t Zijn van die echte Saizburger theatergekken De aldus betitelde familie luistert naar den naam Mozart Met Wolfgang Amadeus Mozart is te Saliburg de eigenlijke gedachte aan feestflpelen begonnen nu bijna honderd jaar geleden Want de onthulling van het standbeeld dat Salzburg voor zij n grootsten zoon liet zetten bracht in 1842 de stad het eerste Mozartfeest waarbij het Mozart Requiem in den Dom door Mozart s zoon persoonlijk gedirigeerd werd En toen in 1866 de honderdste geboortedag van Mozart herdacht wwd faf dit jubileum aanleiding tot het tweede Mozartfeest der stad Reed toen was de blik van een geniaal tcBBrtenaar op Salzburg gevallen Hij voelde dat deze prachtig gelegen stad een ideale plaats was voor hot houden van feestSpelen r8 een feestspel in een zoo mooie stad van Hollandt geadmitteert ende voor den ondergescreven getuygen d edele emtfesteu ende vromen Jan Cunijgham alias Smit capitain van een vendel voetknechten onder t gebiet van de Pr Kxtie Ende heeft mits desen specialicken geconstitueert ende machtich gemacct Adriaen Jansz woenonde binnen der stede van der Goude omme vuijt zyn constituants naeme ende van zijnen t wegen te mogen vercopen alsucke huija ende erve als hy constituant binnen der voors stede van der Goude aen t marctvelt naest t Artellene huijs westwaerts staendp heeft ende hem competerende es den c er van dien aen eygen van de zelve huijsinge ende erve voor de gerechte dea voors stede van der Goude over te geven ende voorts opdrachte ende traditie naer costume der zelver stede van der Goude daer van te doen die penningen daer van ooemende te mogen ontfangen ende quijtacheldinge daer van te doen ende voorts alles daerinne te mog n doen handelen ende tracteren dat hy constituant present zynde zelffs zoude connen ende mogen doen alwaert oick dat de zaecke speciaelder procuratie requireerde dan voors staet Belovende te houden vast ende vaji waerden alle t gundt bij de voors Adriaen Jansz hier Jnne gedaen ende gehanteert zal worden onder alle verbanden van rechts wegen daertoe staende ende behoorende waervan hü constituant versochto acte Aldus gedaen binnen der stede van Leijden lil t lüisgement van den voorne constituant ten dage ende jaere als boven ter presentie van de eersamen Jan Pierson schrijver van des voora constituants vendel ende Dirck pietersz van Egmont schry ver poorter der voors stede van Leyden als getuijgen waerdich van gelove hiertoe gerequireert ende geboden Ita esse attestor aldus verklarende Ende was onderteyckent S Lq aertsz van der Weurt Notaris met een slrick heeft vuyt crachte van dien vercocht ende overgegeven den Burgemrs der stede van der Goude ten behouve van de zelve stede een tuijs ende erve staende aen t marctvelt in den Regenbooch eertijts toebehoort hebbende wylen Jan Hey gerritsz belent aen de noortzyde t Ar Slot Het pand in stadshanden Hoewel men nu zou denken dat men over het huil in de Regenboog niets meer zou hooren ia dit niet het geval Onder datum van 16 Augustus 1676 leest men in het Vroedschapsboek het volgende Op huij den hebben den Burgemm de Vroetschap aengedient hoe dat capitain Smit de stadt schuldich es van geleende penningen die zomme van t Sestich gulden daer off quaelck restitutie zall wesen te becoemen naedien hy van hier zall vertrecken Ende alsse de voorne Smit welgaerne vercoopen ende affhendigon zoude voor een cleyne penningh t huijs van Jan Heij gerritsz hem bij zyne Extie gegeven staende aen de Marct d welck voor dese tydt die stadt wel zoude dienen omme daer inne enige capitains te accomoderen tot ontlastinge van de burgeria Is daeromme ter Vroetschap omme gevraecht off mijn heeren geraden vinden t voorsz huijs van atadts weghen te coopen omme zoe d voors achter wezen daeraen to consequeeren Waerop geresolveert is met die voors Smit te treden in communicatie ende indien t voors huijs te becoemen mochte zyn voor twmtich ponden Vis off dier omtrent in zulcke gevalle die coop t accepteren weiverstaende dat die vrienden van Jan Heij gerritsz ter gelegender tijdt d voorz huys weder zullen moeghen aenvaerden midta die stadt haer gedebourseerde penningon van de coope restituerende ende behoorlijcke interest van dien mitsgaeders d oncosten van de reparatie die aireede daer aen van Stadts weghen gedaen es ende noch gedaen zullen werden Het besluit van de Vroedschap werd ten uitvotr gebracht Dit blijkt weer uit het Eygenboek van o September 1576 waarin staat Adriaen Jansz als specIaJe procuratie hebbende van Jan Cunijgham aliaa capitain Smit hier nae van woordè te woorde geincorporeert Up huijden den vyffden dach van September A XVc Ses ende t Zeventich compareerde voor mij Salomon Lenaertsz van der Wuert Notaris publycq by den Hove NACHTWACHT gevraagx leeftijd 45 60 jaar Aanb aJJeen schi iftelijl KusthuJ z Huize Juliana B ADEN IS i EZOND ADHUIS Oii i SI Op ieder de nacht Cigaretten uit mU nieuwe automaat Antocm vaj Katwyk Walestr 8 lel 2320 uur van den dag uf PASFOTO S FOTO DAEMS Zeugestraal 6i v h Garage Luxe ENGELS A J WEMPE Leraar M ol JouberUtraat 142 Een rijke kleurgchakeering Gabardine Damesmantels waaronder prachtige pastaUisJ ten wachten U AUe mantell met prima bjjkleurende zUl geveerd 12 75 14 50 16 lÖ TM Iets htisonder voor dese priJMnl H BLOM Groenendaal 6 Over de PASVORM van Schoenen van JAN VAN DAlf in de Keizerstraat is ieder tevredcnj Boekbinder D v Leeuwc Turfsingel 23 Het betere adi voor inbinden van alle aoortiÉ boeken jaargangen en muzielf Waechtafele Clo etinrichting Baden met geysers JAN SPEË nog goedkoop f 06 v otukkeii iVO IL TANDPASTA Beleefd aanbevelend JOS KLAASSElf damm 140 Natuurlijk Eduard Stoizenberg Dat had niet anders gekund Stel je voor dat de naam van zijn procestegenstandcr eraan ontbrak Tweede getuige Mevrouw InaHeldt Wat zegt u Mevrouw Ina Heldt secretaresse Schönhauser Allee 15 Kalserllen voelt zich plotseling duizelig worden Ete uitwerking van dezemededecling is nog erger dan die vanRodmer s opmerkingen over het verliesvan zijn kapitaal Bah Dus Ina Heldtwas ook van de partij ZIJ die er Juistzoo op had aangedrongen dat hij depolitie in den arm zou nemen dat wasdus alles maar comedie geweest InaHeldt was dus een doodgewone opllchtster En toch Toch wilde hij het niet gelooven Zóó kon hij zich niet in zijn helpster hebben vergist Er moest hier sprake zijn van een abuis of van een misverstand Pardon mag Ik de handteekenlngvan Ina Heldt misschien even zien verzoekt hij den ambtenaar Deze duwt hem het register onder de neus Neen gelukkig Dit Ina Heldt wasniet door zijn secretaresse geschreven Zoo smerig schreef Ina Heldt nlèt Een ander moest van haar naam misbruik i hebben gemaakt I Hoe hebt u destijds de identiteit van de getuigen vastgesteld WonH vMTtilgd een bewijs van goed gedrag Qpn national itcitsbowljs enz enz Misschien had hij zells wel geschreven II gelieve mij aangeteekcnd te zonden dat sloot dan alle twijfel uit on geen enkele klerk op de secretarie van Starnberg zou er bezwaar tegen maken aan deze schriftelijke opdracht voldoen En de brievenbesteller zou daarop hot aangeteekende stuk persoonlijk aan den meneer van de Kantstraat dien hlJ reeds sinds maanden als dr Kalserllen kende hebben overhandigd Dat alles was zoo eenvoudig en zoo gemakkelijk als iets er was den oplichters geen enkele moeilijkheid in den weg gelegd En men kon den ambtenaar van den Burgerlijken Stand zelfs nog niet eens plichtsverzuim verwljtcin want die had voldaan aan alles wat men blllljkheldshalve van hem kon verlangen Halt Was dat werkelijk zoo Er moest toch nog één ding worden opgehelderd Schreef de wet niet voor dat huwelijksvoltrekkingen slechts In tegenwoordigheid van twee getuigen mochtep plaats hebben Was aan dit voorschrift voldaan En zoo ja wie waren die getuigen dan geweest wisten die misschien Iets af van dit omineuze echtpaar De man achter de balustrade sleept nogmaals hel huwelljksreglster naderbij Alstublieft meneer overtuigt u u zelf Wij hebben totaal niets verzuimd Natuurlijk heeft de huwelijksvoltrekking plaats gehad In tegenwoordigheid van twee getuigen Hier hebt u de handteekenlngen Kijkt u zelf maar Eerste getuige Eduard Stoizenberg Kurfttrsten Te koop als nieuw mode Wandelwagenije prU g ƒ 7 fif en nieuw hondenhok ƒ 3 60 Molenwerf 18 Ntota is f root als het niet tevens goed is FKmiXETON Welkom thuis I De won erUike belevenissen van dr Kalserllen door WILL AMBERG X Kalaerlien kreeg werkelijk eerbied voor dft fttogevoGligheld en de tact van zijn t ïenstandcr want zee jaar dat was alB a e oer het leeïtijdsverschll dat hij JIKïhen man en vrouw voor een laijgJW1 huwelijksgeluk wenschelijk achtte wM zijn ega zeil had gekozen zou m met zijn opvattingen dienaangaande r niet beter rekening hebben kun Bi houden t Intusschen was het hem nog niet geMei duidelijk hoe de bende In het bezit hÜf v het ongetwijfeid echte mïuwbewijs De autoriteiten gaven een wrgelljk document toch maar niet aan en alleman tenzij in dezo de be fokken ambtenaar zijn plicht had verwakt of Of Ja er lïestond werkelijk nog een Wdere mogelijkheid En hoe onwaarKWJnlljk het ook mocht klinken do erTOttngen van de laatste dagen hadden J lserilen zooveel geleerd dat hij ook te deze schijnbaar absurde mogelljk W i a voUe aandacht meende te ünoïen schenken Als men uit louter bodrle Bier 8 cent jwa flesch Het Wapen van Gouda L Tiendeweg lOf Voor reparaties en verboawÖB gen is het adres J Hoetapfl Timmerman v Heuede str Scherp ooncurreerend BETERE WAGENS ERVAREN CHAUFFEURS GOEDE LEIDING en toch VOORDEELIQ Wij moeten Tallooze tevi edenheids betui gen ruimte maken Daar i an U van profiteeren GARAGE A VAN IPEREI Partijen Linoleums Karpetten Loopers Gordijnen Tafel en Divankleeden Cocos en Chinamatten Dekens Matrassen Spreien Ledikanten Wollen en g estikte Dekens Slaapkamer Woonkameren Salonmeubelen Club en Fantasiefauteuils Spiegels enz enz worden tegen ongekend LAGE prijzen geruimd TEl FOON 38 KOMT ONZE OPRUIMINGS ETALAGES BEZICHTIGEN Voor Parelwitte landen gebruikt U Prodent Pastol Odol Colgate Pepsodent of Kolynos Adri van Maaren Wijdstraatia en een goede Tandenbontei van Voor Kunstgebitten en Platen Steradent speciaal aanbevolen Nachtwacht Radio Doet thans Uw voordeel Philips Telefunken toe Bfrfllen geheel gereviseerd vanaf ƒ 16 Philips Service B V d Valk TuifmaiJtt 98 Een gat in Uw jaa gebrand Dan naar Ie Goudsche Kunitstoppsge IJssellaaii 84 Van 1 tot 15 Juli GRATIS controle en advies van Uw verlichting en batterü H Weurman Bogen 30 Tei 32t 4 K W Accumulatoren Te koop gevr Ëlectr motoi met pickup en platen Br m PiÜBopg no 3227 bur v d bl DË KWARTJES RUBRIEK GARAGE aTAX Een in goeden staat zljndo Tandem te koop Te bevragen Jan Luykenfltraat 30 ELKEN ZATERDAG plaatsen wy in de Te koop gevr 4 pvre Auto Br met nverk jaar prils enz onder no 3229 bur v d blad Vuren Beuken Eikenhout Berken en Eiken Triplex by Hoogendoorn Wilheiminastraat 18 Tel 3664 Te huur gevr kl Auto 4 pera voor 1 mnd m wegenbel kaart Bi no 3228 bur v d blad Te huur Burgerwoonhuis Zoutmanstr 23 Huurprijs 5 75 Te bevr Westhaven 60 KWARTJES RUBRIEK l TELËF 3000 Tandem klvine lidverlcntias tegen een tarief van 1 8 imalle tekitr K ls ƒ 0 2 elke regel meer 10 cent bü vooruitbetaling Voor ativertenties onder nummer aan het Burp j 10 et verhooging te koop Bogtfi 57 2e hands Kampeertent te koop gevraagd Cirqeneweg 71 De beate ViooUnaar PIRASSTRO Jager Westhaven 20 Gouda Vanaf heden weer Croquette verkrögbaar per stuk 10 cent 3 A 1 kwartje A B NieuiPBteeg 2 Costumière voor het vervaardigen van Dames on Kinderkleeding beveelt zich beleefd aan J Peek Peperstraat 2 Oo patronen naar maat Ter ovem gevr Old finish Theemeubeltje en lamp Br no 323S bur v d blad LAGE GOUWE 64 Inzending deaer advertenties ot Vrijdagmiddag 12 uur Te koop Electromotor met pickup ƒ 10 Moerin Pr Hendrikstraat 79 Flink Bovenhuis te huur Groenendaal 34 ƒ 4 V5 Te bevr L Groenendaal 31 Elzen Triplex 150 bM 120 per piaat ój cent gaai Ity Hoogendoorn W imelmmastraat 18 Bhttven kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken da van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur Voorziet Uvr vlanten die U vbjA de vacaatie onA te bewaren geeft vai Uw naatnkaart Fa G L Zeilboot te koop B M 12 M2 Te bevr W v Wijngaarden Kamemelksloot 71 ïerston gevraaga voor Rotterdam een Te huur Houtmansplantsoen 7 iHuurprüs ƒ 2 90 per week Gas waterl electr liiplaata an Triplex vooi plafondbeklotidiiig Curtwi veel goedkuoper Uit voorraad leverbaar lietzema Stoutsttieg flink Meisje v g g v Aanm Krugerlaaii 109 B j a getüpl Costumière v het maken van Japomien en mantels v d matraat il Te koop Fox Terrier 6 nind oud Turfmarkt 96 Wineklhuis te huur Lage huurprijs Dubbelebuurt 2 Net Meisje gevr oor halve dagen Vrijdag déai geheelen dag niet oud dan 16 jaar üevr notie pienstbode voor daif en nacht iumeis Bleekerssingei 71 Heropend Het Vishuis iroenendaal 60 Gev MeiBJe voor halve dagen beneden 17 jaar Adres Joubertstraat 203 Aanm 4 6 uur Zaterdag Kleiweg 16 Eysink Jub Motor Belvrg vanaf ƒ 248 Hij wiel en Motoihuis Gouwe lelef 3630 Te koop inzinkbare trapnaaimachine voor en achteruitwerkend en pathéfoon m 50 pinten Vest 67 Te huurfcentrum Een WoBung met poort ƒ 5 p w Een Woning met poort ƒ 4 p w Bovenwoning 8 p w Te bevragen Gouwe 55 Gevraagd net Meisje voor halve dagen 16 è 17 jaar VEEMARKT RESTAURANT btltyk te huur voor bruiloften tiU partyen v MiUdeUaiitstraat Jif X irtarkt aö ö4f lel zWo Wilt gy schoenen laten repareerenï i aat Geutoea het pro oeeren Vlammgstraat 14 Te koop gevraagd een Poppenwafftn Br no 3267 bur v d blad Br meit opgaaf loon no 3283 bur v d blad Slaapgelegenheid gevr in k gez of bü alleenw d man op leeft benedenh Br no 326S bur v d blad Dageiyks vers gebakken en gestoomde vis nieren bescherm ig afd Gouda Logies voor honden eri katten Tevftns honden wisschen trimmen en scheren Dierenasyl Moordr Tiendeweg 1 Gouda De echte HoU Kolmaatjes haring 7 cent per stuk Terstond gevr fi zelfst Hulp I d Huishouding Clir beg goed met kinderen kunnende omgaan Adres Boeickade 20ö Gouda Muziekschool De Beun Westhaven aM Alle vakken U U D Stufauigera m gar vanai ƒ wy wici n ui oiiiUis Liüuwe leiei duoU lue haring en rolmops xiivei se MHjrien sardines Ftine gerookte paling 60 cent per half pond Te koop gevraagd een z g als nieuwe Koffer Gramofoon met platen Br met opgaaf prys onder no 3264 bur v d olad Te koop een 14 voets blaJik eiken platbodem Jol z g a n P P Hagendyk s Graven broekschewetf F 2 Reeuwljk B z a jiet Meisje voor halve dagen tot s middags half 4 Br no 3266 bur v d blaü B i a nette Dagdienstbode V g g V Br Te ihuur modem Huis met tuin nieuw gedeelte Const Huy nsttraat billijke huur Te bevr Martensstraat 4 B 2 a K K Meisje v d en n 19 j eenv koken en werken v g g v Adres Vis tTstr Si Alphen u d Byn Zoutevis één kwaUteit de beste 40 cent per pond 10 3263 bur v d blad Ecm Racefiets te koop ron goed als nieuw D Slooter Vrouwevestestraat 16 Gevraagd voor direct R K Dagmeisje leeftijd circa 18 j zelfst werken Rustig Pension aangeboden door weduwealleen voor één of twee heeren Nette stand centrum stad Br no 3224 bur v d blad Aannvelden v Swietenstr 4 Gevraagd WINKELMEISJES ter opleiding in t vak leeftijd 14 20 j Aanm na ti uur A L J V d Veer ïiendeweg iraitopurtrywiei met electr lainp till gr uagagt uiagei j il Aangeb Zit en Slaapk of ZltSIaapk m en z pension Nooth V Goostraat 15 Te koop 2e hands Dames en Heerenrywielen z g a n Tevens een schuur met glas uitneemibaar 4 x 3 M L Vink Tentvi eg Stolwyk Te huur eenlgto goed onderfaouden Moderne Woningen op het voormalige O N A ter rein Huurprijs ƒ 5 2fi en ƒ 6 60 per week Te bevragen bü G J van Wingerden R v Catsweg 8 n G V d Horst Turfmarkt 42 Meisje gevraagd d morgenuren Vrijdag gth dag Westhaven 19 Verhuisd L C Suyk Zuiveraar Metselaar van Boelekade 119 naar Bleekerssingei 49 1 luiiuies felyR oiiüeiwyt Mur uiuyKe conditie JÜej Verzyl Uoslhaven i S B z a net Meisje l G 17 jV 8 5 u m middugkoat v g g v Adres Henegouwerweg 100 Waddinxveen Broer s Taxibedrijf het oudste en goedkoopste adres Tel 2150 naast Thalia fiioscoop Net Meisje zoekt een Vriendin leeftyd 35 jaar P G Br no 32 26 bur v d bind Gillet bel vry 2e hands liywièi en Muiorhuis loouwe ik i dtwu Lrouwe ol Huisorgel 1 spel Amerik wegen plaatsgebrek f 30 BodeffT straatweg 110 Gom Zit en Slaapkamer of Zit Slaapkamer en klein slaapkamertje met srebruik van keuken te huur gevraagd voor enkele weken in de maand Aug iBrieven met prijsopgave K Bergweg 8 Huis ter Heide U Een Krullenjongen gevraagd Fa J Slegi Jongen gevraagd schoenraakery Kamemeiksloot 95 Boelekade 113 Gevr nette Kostganger in kl gezin geen beroeps Br no 3258 bur v d blad Voor Uw loodgieterswerk en Electriciteit Uw adres Ja Spee Spieringstr 149 Tel 28J Voor een goed tukje schlldletr of bettangw k naar G Ueikema Vlamingstr 24 Verkoop van Verf Behang Kwasten en aanverw artikelen HjH Huiseigen 10 korting HRASSTRO SNAREN JAGER WESTHAVEN 0 B z a net Chauffeur 2l2 j liefst wasBcheru bedrUf reeds als zood werkz geweest v g g v biiyien als buiteai de stad goed bekend Br no 3259 bur V d blad Gevraagd een flinke Dagdienstbode zelfst en netjes knnn werken Adres Markt 22 ivines buerimncii pchoene l l i 1 85 1 95 en Heerenmoliieres ƒ 2 50 Van Maaren Schoenhandel Vy veratraat Biliyk te huur Huis Heerenstraat 100 Te bevr Raam 161 Te huur Woonhuis H v Alphenstr C8 verlaagde huurpr Usseltaan 14 Auto toeren met de luxe 7pers V 8 3 gulden p p per dag Thalia Garag Kleiweg 101 Telef 2150 Telef 3761 Hoekstra Rijksgedlpl Horiofi Gouwe 51 Te koop tweeperaooiM Kano z g a n Bill prgs Adres Voorwillens 81 Laat bij ons Uw Costuuni ontvlekken en modelpersen ƒ 1 G Roelofa Waleslraat 2 Gevraagd nette R K Dae dienstbode gehepl zelfbtandiff knnendti werken Br no 3261 bur V d blad B 1 a DagmeUje van bul ten 15 jaar Br no 3262 bur V d blad Het allerbeste adr voor boeken en muziek te laten inbinden is J A Broer Niéuwehaven 326 Gratis RijwieÜnepectie voor de aanstaande vacantietochten in Broer s Rywielherstelplaats Kleiweg 101 Te huur gevr Werkplaats met Woning Br met prijeopg no 3260 bur v d blad Te huur gevr kl Itenedenhulb door bej alleenw weduwe Br no 3225 bur v d blad Weggevlogen een trtmte Kanarie Terug te bezoigen Crabethstraah 25 Blttnenverlvgen blauwe doffer postduif Emeis Bleekerssingei 71 Te koop paar Sporen met riemen voor ruiter Boelekade 206 Mej E C de Weger Fijne Chocolaterie en Banket Kattensingel 96 hoek Spoorstr Fonkelnieuwe Rijwielen met C itraal Garage Tel 29SÜ Nieuwe strooml 7 pers Taxi T P V Loon N Markt 27 Te koop een goed onderhouden Invalide Wandelwagen Te betr Nieuwehaven 802 J P BOOT Electr Houtdraaierii Groenendam 67 Bouten Landbouwartikelen en alle mogelijke repïrfaties Te koop een goede 2e a Damesfiets M v Vliet EmWi kade 43 Boskoop garantie vanaf ƒ 18 75 alleen in Broer s RJjwielma azyn Kleiweg 101 Gouda Meisje en Jongen gevraajrd 14 A 15 j voor aardcwerkfabr Aanmelden Zaterdag na 6 u Parkstraat 2 Ter overname gQ r 3 è 4 persoons Kampeertent Adres Pr Hendrikstraat 27 Te koop een IJswagen canriee met toebehooren en kookketell Te bevragen by G Romün Ijange v Wijn gaarden str 8 Te koop eiken Salontafel Gr Jacobastraat 40 Voor behang alleen in de Behan selbeurs Zeugestr 86 Tel 2026 Behangen 20 et per rol NaaimacMao Klok Reparatie Nieuwe NariB J Heeft U last van pünlijkt Teeten ekitcroogen eelt of kalknagels Het wordt pijnloos verwijderd door Zr van A Gouw 188 Tel 8281 Kippenvocderg Te koop aangeboden ge bruikt DameBi ijwlel Rt Jo ephstraat gemengd graan spec gezulveru nes 10 j gar 49 Old IW 5 Gevraagd net Meitje vooi halve dagen Br no 3265 bur v d blad 5 et per pond 10 pond 48 rt trouwdste adresi P G 100 pond ƒ 4 40 Aan huis te ontWedm E J Wientjes Keizcrstraiit Wachtelstraat 27 0 17 Am rntfriI7VÏM i r Of in a weekWaden De Krimpenerwaard De Zuidpias We kWad voor Reeuwljk Weriihtad fj oor OC XtI VTlü ▼ li VJr yaB VIV VJ lJt Waddinxveen en De Boskooper het EENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBUCrTErrSMlDl Zend Uw opdraehtM aan h t Bomu MARKT 31 GOUDA Tiief 2746 r OUDS CHE COURANT Zaterdag 2 Juii 1938 SALZBURG STAD DER FEESTSPELEN DEZEN ZOMER FALLSTAFF FIDELIO OHENKAVAUER gladde mot geboomte omgeven rotswanden achter hel tooneel en de uit de i ots gehouwen loges door geen ander openluchttheater kan worden overtroffen Behalve Mozart worden in het Festspielhaus twee Wagner werken opgevoerd want ook Wagner s naam is onafscheidenlyk aan Salzburg verbonden Het Festspielhaus dat inwendig geheel gerestaureerd is woijit nu heropend met een feestelijke opvoeriii g der Meiötersinger Geheel nieuw op het Salzburger tooneel is verder de Tannhauser De drie opera s die verder dezen zomer gegeven worden zyn Fallstaff van Verdi Fidelio en de Rosenkavaüer van Richard Strauss ill Willi il Brieven uit de Hofs tad 1SiM fi HHppr Het Reuidentieplein met dt Domkerk in Salzburg en met ten zoo prachtige omgeving moest als een magneet op den vreemdeling werken Dexe kunstenaar was Richard Wagner en zijn idee werd in 1887 door zyn leerling en vriend den beroemden Meisteraingerdiri gent Hana Richter opnieuw overwogen Toen hy de jubiloumuitvoering ter gelegenheiit van het eeuwfeest van Mozart s Don Giovanni leidde was hij dermate verrukt van Salzburg dat hij opwekte tot het houden van jaarlijksche feestapelen en als plaats van uitvoering had hy zich den Monchsberg gi dacht hoog boven de daken en koepels der stad Van nu af aan werd de gedachte aan een dergelijk plan aldoor levendig gehouden In 1890 verscheen een brochure Das MozartCeatspielhous in Salzburg met nauwkeurig uitgewerkte plannen Al meer en meer wint do idee dan veld In lülO wordt de eerste steen gelegd voor het Mozarteum gepaard met een groot muziekfeest En bijna zeker zou het plan in 19il4 veVwezt nly zijn naar aanleiding van het georganiseeroe Mozartfeest indien de oorlog niet tusscfienbeiden gekomen ware In 1918 steken enkele prominente figuren de hoofden byeen die zich Salzburger Festspiplhausgemeinde noemen en liichter s plan willen verwezenlijken Hun oproep vond alom in Kuropa weerklank Dan wordt in 1920 op den Domplatz Jedermann opgevoenl Nu wordt overal over Salzburg gesproken de bijdragen vloeien ruim toe de gehecle beschaafde wereld wenscht een Festspielhaus te Salzburg Een prachtig plan wordt gemaakt het Featspielhaus zal komen in het park van Htjllbrun het barok Justslot maar daar komt de inflatie en slaat alle plannen den bodem in Eerst in 1925 duikt dan de gedachte op dat men de oude Winterreitsohule aan den voet van den Monchsberg kon verbouwen En zoo grooten spoed zette men achter dit nieuwe plan dat het Festspielhaus reeds in den zomer van 1925 met een opvoering van VoUmoeller s Mirakel kon worden ge opend Dan wordt in 1927 in dit gebouw een proef genomen met het opvoeren van een opera den Fidelio en men l emerkt dat het complex uitermate geschikt is tot het ten gehoore brengen van opera s Reeds het volgend jaar betrekt Mozart het gtbouw en van nu af staan jaarlijks ettelijke Mozart opera s op het programma der Festspiele Dezen zomer worden gegeven Don Giovanni en Figaro s Hochzeit in de origineele partituur met den Italiaansöhen tekst In 1938 werd de Felsenreitschulen achter het gebouwencomplex van het Festspielhaus in een heerlijk openluchttheater omgetooverd welks romanti che sfeer met de MODXXXni Onze stad is wederom een belangrijke instelling r ker geworden Eigenlijk bestond die al munr zóó zeer verborgen en zóó wei nig toegankelijk dat alleen de ingewifden en belanghebbenden ze kend cn en wisten te vinden We bedoelen het penningkabinet dat thans een vorstelijk onderdak heeft gevonden in hot gemeentelijk museum Het Is eigenlijk een rijksinstelling die in de KoI ninklijke bibliotheek was opgeborgen en I daar schuil ging Door een toevallige om standighoid Is hierin verandering gekomen en ia liet UtJk bereid gevonden haar collectie in beheer aan de gemeente den Haag j over te dragen Door allerlei omstandigheden is de opstelling ervan vertraagd maar thnn is de expositie ervan gereed Penningen en munten verzamelen is wel één der mooiste en interessantste liefhebberijen Of er velen zich hieraan overgeven is ons niet bekend waarschijnlijk niet zoo heel veel omdat het nogal een kostbare liefhebberij is Zooals bij de populaire verzamelwoede van postzegels waaraan naar yien ons eens verzekerd heeft honderd vijftig duizend personen in ons land lydende zyn zal het bij de penningen en munten zeker niet gaan Den Haag heeft nu èn voor de pofitzegels èn voor de munten het museum van ons land Eén der belangrijkste stoeten tot de samenstelling van een rijksverzameling heeft indertijd gegeven een donünee Op het laatst van zijn leven is deze zelfs een zestal jaren directeur van het kabinet gweest Het was de heer Looyen predikant te Utrecht die een verwoed verzamelaar van penningen en munten was Hij had een vermaardheid verworven en zijn verzameling overtrof verre de rijkscollectie Men heeft toen de goede gedachte gehad hem zifn verzameling af tfi koopen door hem tot zyn dood toe een flink inkomen als directeur van het kabinet te geven Hij heeft het lirecteurschap niet als een sinecure beschouwd maar integendeel met grooten yver zich gezet aan de ordening en éc beschrijving en catalogiseering van de collectie Door zijn verzameling en door ftyn arbeid i feitelyk de grondslag gelegd tot deze cloledJe die nu eenige zaaltjes van het gemeentemuseum inneemt Het Zou na den dood van den heer Looyen nog vijf en veertig jaar duren eer bereikt was wat hij zich pngetwyfdd als ideaal heeft gedroomd n l een eigen museum voor zyn geliefde penningen Er zijn er vele die niet alecn zeer zeldzaam zijn de grootste hobby van een verzamelaar maar die ook buitengewoon fraai zyn in staaltjes van snijkunst zoowel in ons eigen land als elders By tal van gelegenheden zijn mooie penningen geslagen en zij houden de herinnering wel op zeer duurzame wijze vast Geen papier en geen plaat kan tegen het metaai concurreeren Heel wat mooier is zoo n penning dan en oude verbleekte en gestempelde postzegel Het ware nu wel gewehscht dat het publiek hier weer eens meewerkte Het lydt geen twyfel of in tal van huizen schuilen nog allerlei gelegenheidspenningen die daar diep opgeborgen liggen met de groote kans op een kwaden dag van het tooneel te verdwenen Wie voor deze penningen een goed onderdak wil vinden kan wellicht zich tot het penningkabinet in den Haag wenden j Heeft men het exemplaar daar niet dan zal I men met een schenking ongetwyfeld zeer I verheugd zijn Het is van veel belang dat stand getwijfeld Hl weet zich nu volkomen te beheerschen en vertelt zóó duidelijk en zoo gedecideerd wat hij op het hart heeft dat de hem te woord staande ambtenaar hem tenslotte wel au serfeux moet nemen Het is een buitengewoon geval en daarom zal men zich de moeite getroosten een en ander onmiddellijk na te zien Het huwelljksreglster wordt geraadpleegd Inderdaad Op den len Maart 1929 Is een zekere Heinz Italserllen In het huwelijk getreden Ja maar hoe dat dan mogelijk was Of dan bij den Burgerlijken Stand niet nauwkeurig werd nagegaan of de pa pieren van het trouwende paar tn orde waren Natuurlijk Alles werd minutieus onderzocht men verlangde een geboortebewijs een uittreksel uit het bevolkingsregister een ambtelijke bevestiging van de secretarie tn de woonplaats der echtelieden dat tegen de huwelijksvoltrekking geen bezwaar bestond enz enz Alsjeblieft men had dus geheel aan de voorschriften voldaan Achteraf beschouwd la een dergelijke zwendel al heel eenvoudig deKlct Kalserllen De pseudo Kalserllen kan zich zonder eenige moeite In het bezit hebben gestcra van de vcrelschte papieren Bijvoorbeeld door middel van een brief aan het bureau van den Burgerlijken Stand te Starnberg Door dezen verzoek Ik u mlJ aan mijn adres Kantstraat 132 Berlijn onder rembours te willen toezenden een uittreksel ul het geboorteregister gelijko overwegingen voor den schijn processen aanhangig maakte deurwaELrders op de been bracht advocaten rechters en bankdirecteuren overblufte waarom zou men zich dan niet eveneens voor den schUn tn het huwelijk laten verbinden cm in zijn vuistje lachen over de goedgeloovlgheld van don ambtenaar die trouw le terwijl hij Juist had moeten wantrouwen AlzQo op naar het gemeentehuis om zich zekerheid te verschaffen of deze trouwplochtigheid ttulerdaad was geënsceneerd Na vier uur voor het publiek gesloten waarschuwt een bord aaii den Ingang Maar Kaiserlien verneemt atïhter de deur hel gebrom van mannenstemmen De heeren daar binnen schijnen hun dagtaak e volbracht te beschouwen en wenschen nu mlet te worden gestoord Kaiserilen gunt hun die rust van harte op andere dagen Nu gaat het ora zijn vermogen Hij klopt klopt luider bonst en hamert tegen de deur ten slotte geeft men daarbinnen toch toe En en woedendon bU £ waarmee hij ontvangen wordt kent hij nu ook reeds van bulten hij weet precies hoc hij dien moet pareeren Hier geldt Reen pardon vlug ter zake dus Aanvankelijk houdt men hem voor niet geheel normaal een querulant of zoo lets Maar ook daaraan Is hij reeds gewend deurwaarder Muschmann meneer Rothaug de notaris de bankdirecteur de advocaten de ambtenaren ter griaievan de rechtbank zij allen hebben achtereenvolgens aan zijn ver