Schoonhovensche Courant, vrijdag 8 november 1929

nmm blab VRijDAa I NmrEMMm nn r nNieuW8m 0 oor ZU holland en urrreCHT fclmwvkatnasN Coonnt Undergeteekenden betuigen door dezen hun welge meenden dank aan den Heer OSKAM eigenaar van M tel è la Station VOOR DE UITNEMENDE BEDIEMIHQ bij de gehouden demonstraties op Donderdag 7 Nouember Firma QEBR BRINK Qroot ftmmers Koninklijk Lakfabrieken Q W BIKKERS Co Qroningen Wat geeft de Radio i lI M B y difcarti Aa a e m m kal Imrmci toaaegginc Mar d Nad B rr OauMaila tui OiaBaa Oiilietait aa Paunum da ban A J van Ranaw midld ta Z M B bttealit nor Uoar mmmm X t r4a I Nwi rt ii Hlhmwiii SM M A VJi O l 4aiS a u uM uiMi s 8 aa i uminMij 1 80 i iiauiin i k doeir IiMabUMkiMikMll 4 t SmtUirut oor B £ ttH dw 6 6 30 Q niKliMi Ui4liimitj 6 80 Cunw Dui di 1071 V e 746 Ooaowt ma Onumportwt mat dwluuU VXR A 8 uur Opvourait TooDMisluk daat g Hhnvaa 11 16 uur JjamMlMlje door iM BomL HiiliM 1876 It K R O ll l Oo i dteiutig haliiuirtj 12 1 1 16 Goomrt door KJtO Mo 1 16 9 immotoonmu ak S 3 16 Kindtiuartje S 30 CuiwoM E p8i ntoi 4 4 30 Sja oUak Mijvierh i i ond nrüii 4 90 6 £ o 0jMh TOOT bevuuwm 6 6 46 Onmofoon 6 46 4 Joonulictiek WwkoTMmoh 6 06 7 80 Conoarl 2BSnUr niMti 7 80 hm B nvi OrVUDuatw d r Ua taohafipvlijka Q BondhwdaAHv 8 11 Oonoert Orkeat Piano an Sopraan 11 11 ViooUik Zondai 10 Navanbar HlfvanuM 1071 M VAit A 1 nor Eepaiuto 9 16 uur Gramofoomnu i B 20 uur P Voo d oror Ouie ontvtitkelingaaiiieid na dan oorJog ft 3 uur Orgelspel 946 uur £ Kufiera o r D Vottanbond 10 uur Vffllis bsidakwaxtier 10 16 uur OigalaiMl 1030 u JT Oonoeirt A VR O 12 1240 uflir Dr Sluiiter OT r 4 e ontwikMing der terr nkiind 12 40 fl uur Gotïoart S 2 30 nut Dr Riti r var fi Ganaatet 8 30 4 30 uur OoBcert 130 6 umr 8portur ala mi V A R A 298 H 6 uur Waekovanlobt 6 16 our 1071 M Kindaruurliai VPRO f 16 ur KarknltnaèLnc la BSInnum preksr Da Drkam A VRO 8 08 uur Oonowrt Conoartgabouw ondar P Moblaux Huliaa 1875 H K R O 8 30 9 30 nnr MorgeuTrijdiug N C BV Kerkdianst G ref Kerk ta AnXaterdaai Vooi wigw n Vmi der Warff K R O 12 30 1 90 uur Muiiek 1 30 2 uur God dienatooderwiis 3 230 uur Lettorksinde 230 430 uur OrjWiconcert 4 30 6 Znekenuurtje N C R V 530 DMr KerkdienM Nod Herv Kerk te AitAaaserdflin Voorgangar Da Q P T n Itteaiion KB O 7 30 uur 8 uur Pater Dr Fidentdua t d Borne over J Minderbroeder in de Nederlandby een eeuwfeewt 8 01 8 10 uur Praatje door PartOOT Peniuln 8 10 10 46 uur Qon rert 9 30 uur Giatnofoonpla ten 9 30 9 35 uur Nieuw beriohtan 9 S5 10 46 UMI Ooooert 10 46 11 urn Koonanff Mauiitg 11 Nvnmbar HMvarnim 1071 M 1 A V R O 101016 BOT Morg mradin 298 M 12 16 S tiur MtiBiek HonRaareohe K pel S 2 46 uur P J Kara o or de kookkunst 2 45 430 uur Fitonxi iek 6 fl uur Kdndeniurtje van Mevr Van Dijk 1071 M 6 6 30 nur Gramotoon 646 7 18 uur BoekenhaUourlie 7 16 7 46 uur Engïflaob Toor b nneiTi 8 9 uur Muriok aa 25ang u 4 ZwoHe 9 8 30 Vrodijre TertalÜUigan dloor F Hul lomaa 9 30 1 uur Conoort Omroa Mnka t daarna uraiDoloosi Huhan 1876 M N CR T 8 16 9 30 uw Oimcart 990 lOJO unr Harmoninmbeaprfni 10 30 11 uur Ziakandienat 11 11 80 uur Uma mn Qhri t l a laotaur 11 30 1230 nnr Zang Piano an Oeflo 12 30 1 46 uur Orüalmooai door Jan Zwart ï 2S6 nur IKtwiVdiJn toot BohoJen 8 16 3 46 uur Knjipouiawa 4 6 uur Zietanuui a 6 6 30 mir Gramofoon 6 30 tior Le erfcand lRi lerin ï Jao Petri T 8 tmr Leaaen oror Zan te ho a tMT Ra ovar Ohristelijk iim So teal mat analkala medimitkiBt Stadsnieuws Zaterdag 9 Nov begint in Hotel Centraal e Scbooohoven hef Zevende Nationaal BiljarfconGours om lian ppyzan van f 30 f 22 50 I 17 50 f 12 50 enz Aanbevalvnd J BALVERT AANQCTEEKENDE STUKKEN Da Dtrooiatv rux h t Povtkantoor Sohoonborvooi daelit ons m d dait ta tSoboaahoven Ami ai bo4i Berffumbaoht GoudzQaao Qroot AmiDera Niauwpooxi Folabnmk an Streellk rk een piroaf mJ g auiaea worden mot het beoorffen ran aanigetookendje obukikaa san huis Btvordard tot KapHaln De Boirv m wter vaa Sohooiiboven Ur F L J E Romboimiet dde ree rve eei te4uit nant wbm bij hei 4e Regimenit VeldrArtilIwie ia buwemd tot Ka piLtoiD bij dit IN HET QEREtTAURECRDK STADHUIS Da slfwiwi van Mn Bioadraad Hat gerasteurflArda aUudlmie befiiol nu lauffaamonti ad ook v axi bumeo een bewoaniiMir aaaaiea te iLrugao AUa ambUtli dieoBiea uju er t iooa weer undert ietoaobt men kan er weer daa burffemeuatör luralüaa atla man tanininete de bsjiu vaA dan haar bode fptffSiëeaezid ia en bat roode g loadJamiCja dftt da aanwaaijliead vbd dan bujucennsjlar varraadit gp v ili ata t voort dan Moreiadna dia weer in eaa privé vertrek üt en dan nog dan gemeamia ootTansw die in mei sundar daa twee lokalitadtaa gebuiweat i J e fTootata r niul iinf bij den oudu toeetood voor de resUuraüa verseleken betreft da aeeretanne die men in de gaw kiiffe parterrenidinte waar ia mindier Fuati da fien de atad garde waakte voor de veoiiigibaMl der vroode vadwen Vnauweliike terugvuwL Het siet er bij bot binnanitreden een beetje unbedmiech uit en men ha4 eerst garreesd dat bet er aoo dionker bou nijn dait de beeren voortdurend bij kuiutiLiciht zouden moaten werken maojT dat vailt wei edijk mee jDuiMar ie h t inldierdaftd bij den ge maenfaeomtTajieeT dd Unks bij den iagMiig in da StadSmieetraajt een betaalkajrUxvr hoefit zoo duister dbt do debiteur daa Mar sijn dAid ten kionit cnffefpon nog eombepdar gestemd wondt De ootrangwr ual hier aleobtfi vertOGfv n om op bepaalde tijden g lden te inoaaaeeren en heeft oTrerigane oan Hcht r en gcMlligier verblijf in de nairijhedd viafi da roax td gie kQiuiia waar de doasiem v n dan bungedükan alasd geborgan fliM Bovan yim de groota haü vindit men da bamar vac den bungemeeater den eecretania de oommissiokamer waar het praohtflg a geeohenik van de ftaimrilie Van Wi lteD0waard da koperen kroonluohtor een roomamen iiDdiruk ma kt de nuidflzaal en bet vertreik van den ganean eboda Bimigieineeater an eoretariis hebben in hfun kamer aai vwhoaging gekregen die noodig waa giewonden dow de verfïoogdTiig dar TMnen De grootste vwrraasiiin in be kunerinterienr nn het Stadihiuiie ie ocgatwiifeld het rertrek van den burgwneeateT wa r modema niniameBthe ten hun triomfen renrierd hrfiben Monumantemwrjj heafit fomeend Toor het vert ijf vim den eretan ma Tetraat van Sf oonhoran iels biJBondera te moeten bedaniken en zij vond hat in aen maubiJaar met stoelen waajTWun de vlammend rooda ruifrziiden floen flenVen aam ertf la die bewtetnd ri 41 voor leden Tan een bloedraad Een buitenRewv on aiMijk ataalije van de acTiOfflnIhiBidaopMatWinRiem van MlonumentanaoTf lavcrran de boplenaterde wanden van de burRwmefWtflffakamar dde boven d aombere lambrdBearin warke lijk een indnAwakkand aapoot vorman Over ama kan vaJit nn aensnaajl niat ta Inriaten maar da smaaA Tam de Haftcaohe h ran la ar bepaaM een v a mar axtra rdilnaim aai die giBwona manKihaa maar matSig kan beJcoran Ia dit miilieii Talt hM kloVja op dat op da Vakachool pwnanM ward naar eop ontwarp vam dan haar H EHena n actti tprerhd pronkatiAja dart ohool en ontwarpaV irroote eer aaiwlo f n clait or fi r nhonrateon aen wasrlift mood effect on loT rt Op T dhf1flnda nWrtflpn in hr P fi hnie ia man noï dmV iwui hpt inrMhfpT en mftnWIa ren wxi ook in d mai w fln Wj flan m wt rerwtoikitan yiiaind van iwlW k r i ïd nmlr tiftq tp w kV n OwT eeni twn tlid ails aÜPw in orde Wflrf fhnifa pilaa h bben Wi wi i1ca ppIotmnlmid wii een ii tw H PT bPw hrijvini van ara en nilffr honen te wtm DE JAVASOEMBA ULM Hst zear bijzondere van den Dijckhoff Ulster 1930 s hierin gelegen dat deze Ulster dank zij onze onoverlrpffelljke coupe ledere figuur goed kleedt Onze mooie stoffen keurige afwerking en zeer goedkoope prijzen zullen Uw Inkoopen prettig maken Royale He reD U t rt 14 1950 lot 92 Warme Winter Jassen 25 34 tol 78 Door liquidatie d r Fok en Con trolevereeniging Verbetering te Oroot Ammeri vrSffgt boveng Bestuur voor haar Controleur een htm piitende Betrekking onvcrachillig wat en waar Brieven Ir aan M DC RIDDER OrootAmmera C la VEEMARKTEN te schoonhoven op Woensdagen 13 20 en 27 November ü Voor vee beslemfl om alhier gemarkt te worden of van de markt wordt teruggevoerd vrij vervoer over hot Veer alhier I Teveiit wordt vin liet vee geen marktgeld gelieven Premlas wan f 15 f 16 an f 10 Würden uitbetaald aan ben die reap tot en met 27 November hel grootst aantal sluks runderen ter markt alhier hebben aangevoerd O BemaiiilelUke Markteoaalsslt Terstond gevraagd Ean halfwaa Difckhoff UTRECHT visttraat Oudtgraoht J STAIVI Brood en Uanketbakkerij NieuwLakkerlaRd riinke Jongen gevraagd leeftijd 17 k 18 jaar Bij Firma Wed K A v d HEUVEL Raam 236 Gouda Instelling Ier itdeeliag vii Wdme Splis eaSraadstol Ie Scboonhoven Jm C V Dam Tandarts Sohoonhoven SPREEKUREN 1 2 Woensdag 9 IJ en volgens ifi raak V inen onvtTmogendeti Maan Woens Donder n Zaterdagmorgen 8 9 uur SPREEKUREN te OUDEWATER Dinsdag en Vrijdagmorgen 10 1 en votgeni aftpraak Gevraagd ezin tegen 15 Dec Meisje INSCHRIJVING voor de levering van 12 Bnlei psik ktkende Qroene Crwleo 150 K a PRIMA DIK VEKSCB VET SPEKVLEESCH 20 000 korte Tarvei el 20 000 z g Haggtrblokken Te leveren acht dagen ni de gunning Inschrijvlngsbiljetfen worden met bijvoeging van monsters der Erwten van V K Q ingewacht vóór Zaterdag lö November 1 29 a middag 12 uur ten kantore van den Secretaria waar verdere Inlichtingen te bekomen zijn Namens de Instelling L STOKVIS Voorzitter B j TEIJINCK Secretaris tn klein gezin tegen 15 Dec een net voor dag tn nacht Mevr DU BUY Dorpsttr 5 W Z boskoop In een net werkmansgexln wordt een Huishoudster gsvpsagd m ddelbare teeftijd P O Adres H MULUEK PlanUoen Vianen VERLOTING ten behoeve van ST LUDWIMA Mag aaniga lotan è f 0 8S pap aluk Te LEKKEKKERK zijn deze loten verkrijgbaar bij A D E J O N O Agent Schoonh Courant Met Kerstmis gevraagd Een Boerendienstbode die goed kan melken bij Jb de Vries te Streefkerk bij Or Ainmers Wordt gevraagd mei IS Nov of later ttn flinke Boerendienstbode goed kunnende melken Bij J BOER Uaneden Haaalrecht To koops Eaniga wolbioed Kalfstieren met goede melklijsten en hoog velgehallc Vader Isidorus 8839 S heeft vier preferente vaders voor hem en de moeders zijn uit Roelof 2 5460 S die meer dan twintig eerste prijzen op keuringen of tentoonstellingen behaald hebben Adres Aa ANKER Rozendaal bij Oudewater Te koops Ongavaar 2SOOO K O Voerbieten Opaankpaag Te bevragen bij P D E V O S Zevenhuizen Z H Te huur f lufgeruioonliuls met Tuin voorzien van Electr Licht en Waterleiding op het dorp tt eoUDERAK Te bevragen bij H A v d WCERDT te Oouderak Uit de hand te huur BOERDERIJ T kaar It Slreelkerkt Een Burgerwoonhuis voorzien van hleclrisch Licht en Waterleiding met Sohiiup an Beuwland Te bevr ond No IJ tSur v d Blad Uit de hand e koop Boerderij B B A prima Wel Boalland f 29 000 naiiU SMiMi OUDEWATER Aanvaarding n verkiezing m of zonder inventaria Tevcnt te koep eei IMelkzaak KaopppQa f 3 000 Makelaarskantoor J v d BAS en C VtRHhlJ Minderbroedfrsteegö Zijstraat Ooslhavcn Oouda mei ± 30 H A Weiland Kaasmakapy Inlichtingen onder N 6650 bureau van dit blad TOOT Kan l rh wt nntMr a V wiHskoloIi1 a VMk d ifdoeMng WaddiiiiixTeiaa b fit opgflbraoht At § om tmi f 80 Dsl kQb klppciia GfAOt Ammftn Dal er in onse meentft hoenders rijn die met recht aanspraalt maken op den tiaam van goede ïcfïlcippen bewijzen wel acht tippen Wit Lt fihorn Tan deh heer V van Wnnen Dexe acht tofh hebben üi één jaar Tan 5 November 1928 tot en met 4 Novemtier 1929 het respectabele Hantal van 2059 eieren golefld Dit is dus iels meer dan 257 per tieai Alhoewel dere dieren bijna allen n den rui djn raapt hij nog dï eIljks enkele eieren Deze kippen worden dan ook door v Wynen als fbldleren gehouden Naai en HulshoadondenrQa Jaamreld I ik Bij voldoende deel neming rullen hier een of meerdere naai cursussfen worden gegeven Aan deze cursussen kimnen deelsemen meisjes xoodra rij de lagere school hebben doorloopen en oudere meisjes GeleeM wordt llnnennaaien eenvoudig costuumnaaien verstellen en stoppen in het tweede leerjaar costuumnaaien eenvoudige mantel kinderpakjes jurken enz en het verdere hnnennaaien levens wordt bij voldoende deelneming een landbouwhuishoudcurtUB afgeven Hier wordt fl iMTd kok n huithoudJuonif wuchbchiadeUng u Te koop Een Motorfiets 2 oyl Oauglaa bij O DE DtUQD O l Slolwlik Aanbesteding bonw vaa eea Uljon en Ulinhglliuis en een Uiooflliulsniei Garage voor den Heer P BEZCMER te Papendrechi op 19 Notreaber v ni II aar in de Blauwe Zaal in pcrceelen en massa Bestek en teekenlngen k f6 restitutie f 3 bij den Architect W VAN OCB LAAN Te koop bU lnaahi yvlngi Ean atuk wlapjarig Griendhout Jii Ullioeliooiiien in dtn Qieittnbiirg ta fiJauan Nltuwktrk Inlevering van biljettei vóór of op 15 November a s bij A Habkewun itOieMcnNJcuwkerk alwaar con dtiie t ter niage TE KOOP Wegens aanschaffing van een auto een Boterwaqen met Vos liit eniuig Te bevragen r H KRlJOSiMAN Zevenhuizen bijschool Kikkershoek De belangstelling voor de rending Java en met name voor de film matige voorstelling van dat werk moet wel heel grooT zijn want het liep Voensdagavond toen dere film in het Nut vertoond werd eenvoudig storm de zaal was tot de laatste plaats uitverkocht en tientallen menschen moesten naar huis teruggestuurd worden Ds J Koeks ra predikant der Gereformeerde Kerk heeft een inlellend woord gesproken over de beteekenls den groei en de nooden vun het Gereformeerde zendingswerk op het groote eiland vooral op MiddenJ ava waarbij de arbeid voor de zending uit deze streek speciaal betrokken is Het ia s moeilijk mtar grootsch werk dit de ToorttfurtnA voorbtdt m 4t ItAdwtrlw Ta koop aewpaagdi Een ARRESLEE met TUIG Inlichtingen met prijaopgaaf aan K BAKKER C 25 Alblasscrdam Te koop gevraagd Popuiiere en Wilgeboomen In groote en kleine partijen Adres C ISOUTER Ouderkerk k d IJH I ie Hjipodiehen op LANUcRIIEN bi bfhi or li ke overwaaide 4 j Tevens gelden beschikbaarop SCHEPEN O 8ÜU WMtf STER Schoonhoven It HllPOIIielHn op Huizen en Landerijen tegen matige rente O V D HORST KorleOijkti P SCHAKEL Schoolstraat 11 Belasten riek tevens met Koopen Huren en Verhuren van Hulten en Landerijen NreirmaLAB VtXm ZUre HtXXÜNB en UTNKHT SatmnlitxrtiiMta Beimnl Kerknieuws Ujke belangsteUing van ona volk Boodlg heeJi Duideiyker n indrukwekkender dan woorden het kunnen doen heeft daarne de film zelf drie iiuf lang de volle saai geboeid Van de vorige twee zendlngsfilme die hier gegeven l n wist men al hoe machtig tusprekend de beelden uit IndiC met itjn otfvergelijkclilk schoon landschap en hun ToonteCing vaa zendingswerken zijn en deze film heeft alen Indruk nog versterkt £ ea film als deze is uitermate gesdiikt om de kennis van de zcmmng en haar verrassende resultaten beter t ekend te maken en de liefde en belangstelling er voor aan te wakkeren fnteressaiue tafereelen uit het leven en de gewoonten der bewoners van Insulinde trokken op het doek voorbu en de beelden kr en bijzonder relief door de voortreffelijke en taïentvolfe muzikale ilustralie op de piano oor den heer P Versluis die z jn moeil ke taak vervulde alsof hij dagel ks met de film op stap was Ds Hoekstra heeft dezen zoo welgeslaagden avond met een slotwoord en dankzegging gesloten DEMONSTRATIE OVER BAKKEN In hotel a Ia Station gaf de firma Gebr Brink Verf f a brikanten te Groot Ammers gisteren van 11 tot 5 uur namens de Kon Lakfabrieken G Vi Sikkens en Co te Groningen eeu demonstratie over lakbewerking waarbij 115 schilderspatroons uit dé stad en omgeving aanwezis waren Ur A M Mees Scheikundige hield een voordracht over de klassieke lakken de Rubbol of sneldrogende lakken ed over de Celluloseldcken Door profectittf op het witte doek gegeven aoor den heer Mees werd net geheele wordingsprocee duidei k gemaakt De heer E H Cordes hield een causerie over werk methoden van vroeger en nu ben tijdperk van 40 jaraa werd door spreker p vakkundige w ze geschetst De heer K Duiker deskundige op autogebied gaf vervoldens een interessante voordracht over de prakt van het schilderen van auto s en vooral het spuiten der Celluloselakken die zeer in den smaak viel Tenslotte werd den aanwezigen een maalt d aangeboden Da Unifl oolJaetB De hiier geèotiden TTniiaroI ipate ten baAe Tao Sohoien root du Bilwl haollt de torn mn f 100 opgebnabL fc r Is geen plittla meer Voor de uitvoering die de mondaccordeonvereen Kunst na Arbeid Woensdagavond geeft in het Nut blijkt zoo vee animo te zijn dat alles uitverkocht is waarom het bestuur ons verzoekt om teleurstelling vooral voor buitenwonepden te voorkomen mede te deelen dat er voor niemand meer plaats is Er zal echter een tweede soortgelijke avon4 georganiseerd worden die nader per advertentie bekend zal worden gemaakt het nakeken der hoeken Tan de bontfirma Golicke waar de gebroeders Shlarek geschenken voor Sun vricndea koenten geconetateer dat daarin ook de aaan Toorkomt vaa dea tegenwüordigen directeur van de Ëtr intir Verkehrsgeaelschaft het gemfceuieraaaaJid Broiai Laalslgenoem de zal leer waarsch nliijk bmnea ort door de poüde vordea gehoord Gemengd Nieuws De Mkaada bsnalnciHinp Ta An stardam vja door wertiiaOan aan aoiuppar an doana vrouw daa aan boord vu een aandJiat wonen Jn bewuBMooaeo toeaitiaDud aansatpoften l oè taiii an politde werden gawaaxschunnl QaiukJuic kon dm badder lav naveeBtan wonlen opi wBÉ t De dokter achUr aobtw opoaoM van dien men noodjakaiijk Zijn toeeitaiid ia eobtar niet arnatiif AJa de Kuip wat later ou ffedcoman sijn wana beidan veiloi n geweaat Ui het onderiEOak iw giabbekiaa éaA aen benzinepomp welke ia het voorgedaelte Tan de soJïuit waa ge plaatvt liekita waardioor benzinedampen in bat aacnwrtrek konden doordringen 2 MAAL QETROUWD Eu Poolschs buwelUksiwandelaar In Waim bij Warsobaa ie da in da Ver Staten geoeuAraliseerde Pool Morria Boakiin gearraateeni toan hij sioh in da kei4 TOor da 6 maai wilde laitan tx iwen Baakin had ar een bedrijf van g maakt in opdiaoht van naaor Amerika geëmigraarda Pooboha atawtaburgera hun Ene in Polan verblijvaflde Terloofden voor den vorm ta trouwan daai deis vrouwen aleohita in de Var S4 tan wwdn toageHèien ala alt bun pafidieraa blijkt da4 M de acbtgenoote vaa raedi in bat land wvynanda Polen liJn Mwria Basiiin had tot dnerer fli maal Bijn opdraoht om sU bruiidaTom per procuratie op te treden tot volle tevreden heid van ijn opdraobtgwvera vervuld en verdi ende er een goetïen duit aan Na slke hwwBli urpleohtig heid voor den burgemeeeter en den esteliika nam Baakin n KÜD jonga vnmw alaobald n handdruk ai t egeleddde haaor naar het statrion waac de paagwtroufwdie d rei naar Amerika naar baar Tverkalijken aanstaanden aohtRenoot baffon Bij de 6Sa broolloft overkiwam den gewiekfttan Baakin en kladn oncaluikje Bruid no 62 be hem boo uitnemend dat bij na t vv trokkan huTvielijk haar flan volkoman ematig gemeend ihuwelijksaanixMk deed en toen ddit w erd g9wmgerd sijn recihten ala eahttK oot wdXl 4 doen galden Er ontatorwj een geweldig krakeel da jonga rmrmytrw Baakin llap naa r da poldlrie en verried de knoederij MJOTria BaaWTi w ird ffeaiTeelieerd en vnTena huwali kaiiw ndal in da gaveavm Tetftopt DE VEEARTS DIE DEN TOL OPHEFT Telegrammen CIpM Radlo dicnst Een mooie 0Xt AMSTERDAM 8 Nov Aan de vereeniging Pro Senectute is een gift van f 100 000 geschonken voor de stichting van een tehuis voor oudpn van dagen te Amsterdam of Rotterdam Hetlige botslttgeii Ie Berl BERLIJN 8 Not Het Is hier gisteravond op verscheidene plaatsen van de Iiinnenstad tot ordeverstoringen gekomen De politie moest eenlge optochtenvan communisten ulteendr ven waarb Tan de gummistok gebruik werdgemaakt Een emetlge botsing had plaat op de groote Neumarkt Ongeveer 500 communisten vielen de politie aan De politiebeambten werden met stee nen stukken hout en atukkmi lüfval bekogeld Uit de vensters van de omli ende huizen werden voorwerpen naar de politic geslingerd Onder gejoel en gefluit en het gedrong de menigte op roep Slaat de bloedhonden dood lensiotte moest van de vuurwapenen gebruik worden gemaakt Waarop de aanvaUers op de vlucht sloegen Drie personen konden worden gearresteerd Ver = chddenc po i lebeambten werden door steenworpen gewond Het is niet takend of communisten gewond werden Hel Skar BchaailfiiBL BERLIJN 8 Nov Seifert die van den aanvai af het onderzoek in de Sklarekzaak geleid he is erin geslaagd vaat te stellen dv e drie gebroeders Shlarek ook nog kostere geschenken hebben gegeven aau personen die toLnutoe ia de zaak nog niet genoemd zijn Zoo kon thans worden vastgesteld dat in een groote en bekende zaal aan de Leipzigerslrasse door Max Shlarek kunstvoorwerpen verlichtingsartikelen enz In groote hoeveel heden zijn geboekt 1 wee zendingen iyn o a geaaan naar den directeur van de Berl Stfldtbank Zeszel en aan diens zoon te Neumunster Korten tijd voor de ineenstorting heeft Max Snljtrek nog voor 4000 Mark bronswerk gekocht en met zijn particulieren auto laten w brengen De poütie slell thans een onHlerzoek in waarheen deze geeehenken geflfttn sijn Toor A trtmrnbiMU pelitt to b Reeds lans is de hinderpaal de tol aan het Hoordelnda der gemeente Oraft een doorn in het oog van de weggebruikers Door den raad werd reeds aen paar Jasr veleden beslotea den tol op te helTen mit een uitkea ing uit het wegenfonds zou worden ontvangen wat eehtar tot nu tO niet gebeurde De tolheffing glrg dus door Per I Januari loopt de pacht van den tfgenwoordigen tolgaarder af zoodat een openbare verpachting werd gehouden Tot verbazing van velen pachtte de heer C Staswerda veearts aldaar den tol maar tol zal doov hem niet worden geheven I e tol openen en met katting en hangslot verzegelen zal ra n eerste en aenige werk z JB tn m n nieuwe functie varkl arda de a B pachter Een practische manier om een tol te varovarenl De vllegtNlgraiRp Prins Eugea zu Schaumburg Llppe de tweede bestuurder van het verongelukte Duitaehe vliegtuig D 903 ie aan s0n T r wondifigen overladen Ds idM das 4eedt Da zeventien Jarige dochter van schipper J T d A te Zw ndraeht is aan den dood ontsnapt Het meisje bevond zich in het achtaronder vaa bat schip toan plot sellng aan kogel rakelings langi haar hoofd vloog an mat nog vrij groote kracht terechtkwam in het houtwerk De kc el waa er zoo diep ingedrongen dal hij er met een mes uit verwljdeTd moest worden Bil onderzoek la geblekpn nat de kogel uit de richting van de WolwevarBbaven a Doidfecht i gevuurd moet zijn 20 gtVBngaiten entsnapt Te Boekareit rijn 20 gevangenen utt de in het centrum der stad g l an go vang ais ontsnapt nadat zlj de dienstdoen de bewakers had len gebondaq en In een cal opgesloten Tot degevluchtan bèhi oren twee beruchte bendehoofden die geruimen Hid de noordeltjke Boefcowlna onveilig hebban gemaakt Tot dusver z in vier der ontvfuchte gevangenen wetrr gevat In dtn rug paslofcen Ean vaohtet baaa ie Wo lv ga sekera S heeift bij een tmistigeapTek den landttwuwar Br mb een groot koolmes in dtan rug gaetokan waarbij de longen bijna igeiiaakt werden Bij de daajop vo lgande wnnrtóldng varwoödde 8 hwt elaohitoWer tevana nog aan da hand aooda aen der vingers bijna werd afgeanadan Beada ganoimen tijd beaitondi tueaahift genoemde S en de gefara fir ooeeuigihadd Sportnieuws SPORTCLUB II G S V lil Sehoenhoiven Op hal Sporttarrefln alhd r tpeelt a e Zooüleg om twee tnif het tweede elftal ven apor Ioab een w d r9d KMI 4i k Umn na tel 0 T J ViriJOAO I NOVEMBER igi9 Weerbericht l aae vaaRHniiBv 1b daa 8 Nwwiatar iHkncB4 ataod 7M 8 ta Qovnaa Laeeeta aM 720 8 te Jan Maren VarwaohitiiiBc tol Zataidacanrond Kmcibt tot nwÜga Weatelijkie tot ZuidWesM 1 wdnd a nvamkalijk opkla raiKl laitar waar toanemande bewolkdng taavaakelijk wcdcdg tf giatn reiK n latar w r kane op speaelBgi uuafMakalijk iete tegaa JQS Y UI Hjoanfral door h t baituor van Sipartdub aan dan G V B ean vensoak waa infadiand om Sportoiub II alsnog in eersie kiasee op ta nomen daar toob het aaaxoan il 2ö 1929 met bawazan harfi dat Sportclub IX Ewakata lut de afdealiing was wi l toch AJ phan UI op da haift van het aedaoen geaaboiraoht waai an die dua fauteiijk op da ondersta piaata twhooipde eoo heeft bjarooatrent bat G V B beeiuur en andere maening an mo Sportcilub II deigivbdeoran nsAr de klaase hoewel dKqi iaidaiie in vorige aeiasoenen niet heeft plaaU gehad H t hee er thana veel van wag dat man Iportclub II dut aedeoen nog juiAt mi diu4 eeran wa ni het bestuur haait by voorbeaA reada berioht gebad dat voor h t saizoan 19 0 1Ö30 een itndeM promotift va di radial i r tiigzsi wonlen ingavoard BJet derda aiftad van Sportdlub moot □ aar Gouda om aldaar ta apalan tegen fiS y V 1 I Aimaida Da ntbak Taemgi Eohda I moet Zoodag een wadütrijd gaaa mtalea tepoa iSiOeatdijk Z te SoesLdijk jskksrltark EeA pragramma voor de voeJbaufwiadstrjjden op Zondag fis is voor onna voetboUuubB ok vo pt L F O I S I OD I van Rotterdam Gjouda V L F G II Het darde alltail la vrij Marktberichteiit BOSKOOP Goopetwtdeva Ver De Boakoopaoha Voi üng te Boskoop Marktberioht van 7 Novembar Rog n Ophelda 70 01 oent golden ophalia 83 110 cenl maiBol Rouyei 70 107 oent hadky 00 160 oent cJaudiua pemet 60 130 et oolumhia 96 160 oenit butitwflly löO l iO oent mao keiler 77 10 oent piwaon 72 110 oent mad jules bouchó 47 81 oent rosaJandiLa 58 00 oentt kalihara aO oent gemengde rwzen 22 3ö oont polyanbharoaen 70 06 cent ohryaanteo gpoatbjoemig la aoont 120 150 cent 2e soort 60 80 cent gladiolen id troa 17 23 oent anjer 10 J 5 oent SCHOONHOVEN Veüiagavffreeniging N O 8 Goudreduetten U 8 18 2a 5 val 3 Ml tear Ie 5 8 2e 3 gr kroon Ie 6 12 2q 3 tuinaoot ie 6 10 2e 4 lemoenappolen Ie 8 11 amigaard ie 6 8 Sa 3 oamp gnera Ie 5 2fi 2 rooajas Ie O U 2e fi bandeppolen Ie 5 B roosjes 1 10 eterappelnn Ie 8 12 2e 6 groenperen Ie 5 7 2e 3 toofperen Ie 4 7 2e 2 jodenpèfn Ie 6 8 2e 8 koninigfiperan la 12 18 2e 8 10 witte buiigers Ie 8 wdnterjanuan la 4 8 2e 2 handperen la 6 18 beurre olairgaau Ie 12 20 2e 8 10 wilde gieaaeman Ie 8 11 2e 5 brederoi Ie 10 12 2e 8 beaie vbjq aohonoawen Ie 5 b i Ie 12 2e 10 wi Üiams 28 hooilaar Ö dovtnine de eomniioi 31 GOUDA Vaemarkt Aangevoerd in totaaj 2780 tuks waarvan 236 alachtvarkana Vatte van 38 40 oent per poq4 vand met 2 pGt korting Londensche van 34 36 cent per pond levend met 2 pGt knrbinjg sDoutera van 36 38 oent per pond levend met 2 pCt korting 752 rtur getre varkena prijzen van f 35 60 per stuk 1386 bdgigan priJBen van f ia 24 pe Btak 23 runderen prijaen van f 200 340 per atuk 40 nuchtere kalveren prijBMi van f 12 16 per atui 311 achapen pri n vajff 22 90 per atuk 36 bokken en geiten prijzen van f 7 13 Ovarsicsht Handel In magere varken bógigen en rundaran malörg in alle andara eoortan vlug GOUDA Eaaamarkt Aangeroerd 282 rlairtijen kaae Prijzan la bwaj mat rijfcamerk van f 51 61 2e kwal met TÜkemerk f 68 W zware 68 Handftl me W1 ponden botar Goéboter van f 10 1 30 per pond Weibotar itan f 1 i lO per pond Randal vl uig 124 partiien eieren Kdppeneieren van f 11 2Ö 12 50 per 100 stuks Eende flren mn f 6 50 7 50 par 100 etuks Hamdol mutriff OUDEWATER Frwitvei mr Goudreinettan 4 17 W beurré 8 22 pinnelinwn 8 13 bemep ren 7 12 giozen w ldflmannon 5 11 be efllaufren 5 11 huinnannen IH 6 wfaterjannpn 4H 7 louwnerren 4H 8 pameriteVen 3 7 kino ipeT Bn ft 10 beriramotten 6 8 Jodaperen Z 7 aTrac aa rd 5 10 alles per RG Andijvia f 1 50 f 1 70 per 100 boa TTTREOHT Kropaaa f 1 SO Sfc andime f 070 230 fcno aelder © f l 9 Ghrin kool f 4 12 kaakomkommera Riroan f 12 15 prei f 050 ITO bloerakool f 8 26 rooda kool f 4 13 vritfe kocfl f 2 7 aavoya kool f 5 14 gr kool f 2 8 boerenkod f 2 8 boerenkool f I 80 3 50 alles per 100 stuks wnferBpinazie 10 24 witlof f 28 44 spraitan f 12 26 poetel in f 10 17 snijboonen f 32 74 suikerboonea f 74 8 pponliixKmen f 12 17 knoIrftï en £ 1 60 S ÖO wintarwortels f 38O 480 uien f 3 7 alles par 100 KG druriven f 20 50 al per 100 pond ZEVENHtllZEN V i lin van 6 November Aain refvwnd 6300 Vppaniaierp n f 1080 12 30 heneieren f Ö 9ft5 S19 eendflieren f 5 60 7 50 aJlas per 100 etuk kippen f 0 80 1 75 par a vdi ha B a f 0 80 1 40 per ettak keae f O Ai per piQBd vppéfO i 19 onit per Z yeVPI w eiw ipi jiC eCTSTlBUB Advertentiën VURI OOFD CORRIE VAN WIJNEN I ÖERRIT BROERE LekkBk k Opperdull l o j Receptie 10 Nov ï 3 uui Heden optsllep tichl en kilmna een langdurig geduldig lijden in de hope dei Eeuwigen Leven enie geliefde Vader Behuwd in Orootvader Gerrit Sctiippers In den ouderdom van 59 jaar M OOSTERLINQ Schipper H OOSTERLINO En PLONIA Willige Langerak 7 Nov 1929 Heden beh agde het den Heere na een kortstondig liekbed i cht en kalm van mijne lijde weg Ie nemen mijn Innig geliefde beminde Thomas Verrips In den jeugdigen leeftijd van bijna 20 jaar De Heere die geen rekenichip geeft van Zijne daden doe mij beruaten In Zijn heiligen viril HUIBERDINAORANDIA Streefkerk 8 Nov 29 Hiermfae betuigen wij V onzen harleiijken dank voor uw deelneming OM betoond bij het overlijden van onzen geliefden Vader en Qrootvader den Heer P A Geijskes De Familie GeIJsltei Schoonhoven j 925 BerlicumtN B Voor Uwt blijken vai deelneming bij het overlijden van onzen gelimtn Vader Behuwd en Oroot vtia den Heer Jan Kasting Wedn van iVlejuffr Willemijntje ds eier betuigen wij onzen hartelijken dank In het bijzonder aan allen die hulp verleenden bij het noodlottig ongeval onzen vader overkomen Familie KASTINQ Fimllie KRINS rimlHe DE QOOIJER Schoonhoven 8 Nov 1929 Onder feekenden betuigen hiermede hunnen hartelijken dank aan Pamilie Vrienden en Buren voor de vele blijken van belangatelling bij hun 40 japlB Huwalijksfeast ondervonden Ook dank aan den Muzlekvereen T A V E N U voor hun gebrachte Serenade J VINK AALTJE VINK LaOihaat EN KiNDeneN Schoonhoven 8 Nov 1929 rliermede betuigen wij onaen hartelijlien dank voor de vele blijken van belingitelUng bij de herdenking van onw 25 jarige Echtvereeniging i ondervonden L HOOQENBOOM M H000ENBOOMK0K Polabroek 8 November 1939 Voorde vele blijken van deelneming endnvonden tijden de ziekte en net overliiden van onze geliefde ccnigenoole en zo gzame Moeder Ninii sumiij mmeviir geb Rietveld i onzen oprechten dank g lit en Zust WOUTMAN trecht voor de liefdevolle Orgzime behandeling P KORTLEVER I T KORTLEVER Dl KORTLEVER t 8 Nov 1929 Gevraagd loeriiDi lieliler e at mei Zoon belden goed kun nde melken Huls ra cl Tuin be Wlibaar tegen 1 December of laler il Wed P BROERE JOHi ekdl k 297 Ltkktrktrk immkmmmmh Jt tSsWA St9 Wt9A tS tftt tf fiA 9At Bericht van Inzet To huur 8 voor ö jaar bij inschrijving cea Bij de op den 6 November 1929 gehouden inzet van HUIS nat angawaer 4Vi bundap zijn ingezet Ten verzoeke van de Familie KlHJTSTAAL perceel 1 op f 1600 perceel 2 op f 480 Ten verzoeke van den Heer A LANDMETËR per eel 3 op f 1700 en ten verzoeke van den Heer W ROUS Wzn t perc 4 na verhooging op f 750 De APSLAO blIjH bepaald op Wotnidao 13 Novein Mr 1929 dea avonds 7 uur It Schoonhoven in het Heerenlogement Notaris Teijinck Land en Boomgaard nel ataenan Schuur gV Te bez Zaterdag en Dinsdkg Inachr biljetten uiterlijk tol 30 Nov in te leveren bi C D HooaiNDUK Qrool Ammert Notaris J Koeman te Haastrecht zal aldaar vorkoopen op Weeaf dag 29 NoTeaiber 1929 dei morgens II uren In hel CaM van den Heer H C Vewuu a I Hal van auda bakanda Aanbesteding De Kerkeraad der Qeref Kerk van AMEIOE zal op WoMtdag 27 November 1929 des namiddags tusschen 3 en 4 uur in het Vergaderlokaal aan den Prinsegracht aldaar trachten aan te basteden Het bouwen van aen KERKGEBOUW mat bijkomendo Werken te Amelde Bestek en Teekening verkrijgbaar vnnxt Vpt n 1 f 13 November a s bij Boekhandf 1 HiiNsufel t Ameide ad f pee alel afgehaald bij franco toezending f 1 15 Aanwijzing op Woensdag 20 November des nam pi m I uur op het terrein D Scriba A DE KRUIJK Tin Amelde KOFFIEHUIS gelegen hoek Hoogstrtal Vteriteeg C nommer 61 t Haastrecht groot 3 Aren M Centiaren uftstekend geschikt voor winkel gelegen tegenover het Raadhuis Ontr uimd te aanvaarden uiterU k 1 Januari 1930 oft flt S Een HUIS ni ït slgelcQM Slacklplaali u bet Kerkplein C 123 124 It Haastrecht OntTulmd te aanvaarden bl d betaling der kooppenningen Breeder bl blljeticn HERFST enWINTERSEIZOEN Wederom ontvingen wij nieuwe partijen WINTERKLEEDING waardoor wij In staaf zijn het allernieuwste legen scherpst concurreerende prijzen aan Ie bieden DameemanteU vanal I 9 7S met Bobbrbraat ReftesisnanteU Hoeden PulloTere Hand choenen met en zosider bont ievoerd Heercn Overjaacea Regenjaucn Jekker Wollen Veeten Puilovers Nappa Handachocnen met bont gevoerd NIEUW til Is onze mooie haU lante PALETOT tn bont gëvoertl voor Heercn Oroole partij Dekens en Gebreide Ondertoederen Komt onze groote verscheidenheid en modellen eens zi n P J GROEiNEN Schoonhoven Dam Haven Koopt bij GROENEN t de weg tot voldoening