Schoonhovensche Courant, woensdag 5 december 1934

NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT gcboonhliv n cht CouranI Stolwukeraluia scbixlég ajonder toepa fiing Aan straf Politie verord Waddinxveen S K K te Gouda f 150 subs 1 d h I Motor en Rijwiel reglement 6 J T D te Reeuwijk f 1 5Ü subs i d b A va V te Ouderkerk ad IJssei f 2 sube 1 dJ h E G M van E te Waddinxveen f sulïs 1 d h A G B te Langï niifi weid f 3 subs 1 d h W R te HaaatMoM f 1 subs 1 d h Motor en Rijwielreglemerrt J W K tp Zoelermeer f 1 sul 1 d h N dea H Ie Gouda f 1 50 subs 1 d h M W Rotterdam f 2 50 aubs 1 d h C T di H te Gouderak f 10 sube 2 d b A dpW H te Nieuwerkerk a d Uesel f 2 ctb 1 d h Pol 1 1 ie ver or d Gouda T H 3 0 wiik f ö flubs 1 d h Wetboek van Strafrecht W L X t Nieiiwerkerk ad IJssel f 7 aabe 2 d b Politie verord Gouda P W IC fiGra enliage f 2 suhs 1 d h WVtlK ek van Sfrafrecht B B lp Ood water f 10 fiubs 2 d h J S te Goud f 6 subs 2 d h IJkwet A J te Zegwaard 3 maal f 1 suhfl 3 maal 1 d h v v gew J S t Bleiswijk f 3 subs 1 d h v v gwricht D J B te Moercapelle 6 maal f 0 pnl 6 maal 1 d h vv gcw WOENSDAG 5 DECEMBEH 1934 50 varkens levend gewicht 32 31 30 schapen 38 34 30 lammeren 39 35 30 Allfts per K G Schapen f 17 f 13 en f 8 per stuk bunmeren f 11 f 9 en f 7 per stuk Overzicht vette koeien fn ossen aanvoer iets ruimer handel willig prijzen iets hooger vette kalveren aanvoer ruimer handel kalm prijzen hooger schapen of lammeren aanvoer iete ruimer handel traag prijzen onveranderd varkena aanvoer korter handel flauw later vhifiger prijzen slationnair Enkele iiwima schapen voor export verkocht AARDAPPELEN GROENTEN EN FRUIT ROTTERDAM 3 Dec Aardappelen Brielsche eigenheimers f 8 3 40 Zeeuwsche blauwe en bonte f 2 30 3 30 Zeeuwsciie eigenfieimens f 2 70 Zeeuweobe blauwe eigenheimers f 2 80 Gelderscbe drtolingen f 1 80 2 25 zandaard appelen 6 7 cent por kilo bravo f 2 90 30 Me redelijke aanvoer kalme vraag UTRBGHT 3 Deo Veüing Utreoht m Omstreken Wortels f 1 50 0 per 100 bos kropela ft 9O 20 andijvie 0 ÖO i 250 bloemkool 1 50 12 roode kool 0 90 6 savoye 0 50 4 groene 0 60 6 booren 0 40 1 80 alios per 100 etuka zomerspinazie 5 23 winterspinazte 3 16 spruiten 1 50 14 snijboonen 26 62 breekpoen 1 7 aardappelen 2 90 3 10 knolrapen 0 50 1 60 winterwortele O öO 1 90 uien 0 70 3 10 alles per 100 K G tomaten 2 18 druiven Waaw Ö 23 wit 20 23 per 100 pond DODECaAVEN 4 Dec KaasmarH Aangevoerd 2 fö partijen roet rijksmork 7682 stuks 69 138 K G Prijzen Ie twaL met rijksmerk f 22 2 r 0 2e kvM met rijksraerk f 20 1 Handel matig ZWUNDREGHT 3 Dec Groenten en Fruitveiling Andijvte 0 50 1 4Ó per 100 stoka andijvie O 10 0 18 per kiat bloen kool I 3 60 6 idem Tl 1 50 2 90 per 100 stuks boerenkool 1 50 3 10 per 100 K G gele savoye kool 2 10 4 groene savoye kool 1 60 4 60 per 100 stuks knellen witte 1 20 5 40 knrfselderij 1 boa van 5 stuks 11 6 per 100 bos kropida O ÖO 3 10 por 100 krop toofsla OIO 0 29 per kist krOten 0 60 1 80 per 100 K G pielerjwlie 0 80 0 proi 1 80 2 40 radije roode 1 70 idem witpunt 330 3 90 rammenas 1 i3t per 100 boe roode kool 1 70 5 20 per 100 atnka selderij 0 05 017 per dozijn pruitpn Ie soort 6 9 spruiten losse 1 50 3 per 100 K G veldsla 018 033 per kiat nien 1 70 4 2 40 winterpeen 0 90 1 20 witlof I 11 14 idem II 5 9 wortelen aibreekpowi i20 Ö 30 per 100 K a BRANEN PEULVRUCHTEN ENZ ROTTERDAM 3 Dec Bionenlandacbs granen en peulvruchten Haver f 6 40 6 85 Gerst f 6 6 30 Erwten kleine groene f 8JS0 1Ol90 SchokkererwtCTi f 10 50 12 30 Bruine boonen f 1150 12 45 Erwten m Schokkers op basie aan t wüzen lo splMls allpj per 100 K G ROTTERJ AM 3 Dec Buitenlandscbe granen Bericht van de maielaare Hagenbeek Van der Schalk Stemming vast Rogge 74 75 K G Bahia Blanca disponibel f 8 05 75 76 K G Bon aarsche disponibol f 8 06 75 76 K G Hongaaiv sche gedenatureerd disponibel f 5 10 7475 KG Duitsch gedenatureerd disponibel f 5 05 Gerat fiR 71 KG La Plata diepwiibeï f 126 6566 KG La Plata aangekonjei f 123 Canada no 3 disponibel f 123 6162 K G Donau disponibel f 120 Peniscbe stoompTid naar aankomst I 114 112 Mersina disponibel f 118 Haver 54 55 K G Zuid Russiacbe disponibel f 6 75 54 55 K G La Plata Clipped disponibel f 6 50 Mai s per 2000 kilo s Gele Lapïata aangek f 107 Gele Laplata stoomend naai aankomst f 107 11 Laplata Cinquantin disponibel f 15 Witte platte Afrikaansrhe no 2 disponibel 100 Gele platte Afrikaansche no 4 aangekomen 106 109 Gele ronde Afrikaansche no 6 di ponibel 108M Witte ronde Alrikaansch no 8 disp 108 signalie te hebben ont angpn De schipper A Waling bad wel epn verzoek ontvangen van verdachte om uien te veikoopen doch getuige haH de uien niet willen verkoopen docii ze alleen in consignatie willen geven omdat verd nog zooveel schulden had I ter bleek verdachte de uien naar Engeland te hebben verkocht Het geld Mm hij overmaken Getuige heeft f 15Q ontvangen Verdd hte houdt vol dat hij gekocht heeft en de uien uit Engeland betaaJd gekregen Gel J L Waling verklaart dat verdachte hem verleid heeft nien van zijn broer in consignatie te hebben geltregen De belastingconsulent A J Bakker bev fitigt dit De voerma Trommelen die van verd opdracht had gekregen om de iiu n Ie halen die hij van M aling gekochl had werd als getuige a décharge gehoord Het O M eiachte 4 maanden gevangeaissiraf Mr P EikeleiibDom ooncladeerde tot viniwraai TKtjpraak 16 December Meineed De Rechtbank deed uilfipraak tegen dan 22 faarigen J R zonder beroep te Krimpen a d IJ s sel bescliuldigd van meiiioed afgelegd als getuige in een appèlzaak van S di zioh wegon s een vis soherijwet overtreding te verantwoorden had gehad R werdi veroordeeld tot 5 maanden gcvangenififitral Diefstal J b ar eiders A D P T Ö G gedetineerd en J S 16 jaar thans verblijvend in een Kinderhuis beiden afkomstig uit Oapelle a d IJssel werden veroordeeld wegene medeplichtigheid ajin diefstal van laabten lijd zoo hebben leeren waardeeren Verricht Daarnaast een goed zakenman heeft een vooruitzienden blik zien we hoe t dreigt te worden een autobus half in de aloot half in het gra sl Ken en ander is vervaardigd van reuzel Het ia een mooi en kunstig werk maar vergankelijk Mogen de plannen der siJoorwegen evenmin sland houden ala deze aardge uilbeelding ARBEIDSBEMIDDELING Op de lijst van ingeschreven werkzoekenden kwamen op 4 Dec Pinber voor 2 bakkers 1 chauffeur 18 fabrieksarbeiders 9 goudsmeden 4 grondwerkers 1 heier 2 lakstokers l las cher 1 learlooier 2 lompensorteerder 1 loodgieter 12 losse werklieden 3 metaalbewerkers 8 mfllsflaars 2 meubelmakers 3 molenaars H opperlieden 4 ovenisten l pakhui sknerht 10 plateelwerkers 2 reizigers 6 schilders 7 ficliippers 6 siparenniakers 1 sigarensortperdcr 1 zadelmaktïr 1 stoffeerder 7 stokers 3 timinerlieden 3 tuindersknechts 1 typograiif 1 voerman zilversnieden Totaal 177 werkzoekenden GEVONDEN VOORWERPEN T en roode alptnomub gemerkt Ino Mulder een wit lecren handtchoen Inlichtingen poli tie bureau BOTERMARKT Op de bedenmoTgPn gehouden Botermarkt bedrwg de aanvoer 40 K G Prijs der Goêboler f O 76 Weiboter f 0 70 beiden per halt KG EIERVEILINGEN Waaggebouw Aanvoer 3000 luks Prijzen kippeueren f 450 f 5 40 heneieren i 3 60 f 430 beiden por 100 stuks NED HERV KERK KBIMPEN ad IJöSEL Evangelisatie Tuuwitraat 7 Donderdag 6 December s avonds 7 15 uur Ds W Blaak van St Filipsland Doopabediening LFJCKERKEiRK Nod Herv Eva igelisaUe Vrijdag 7 Deoember s avond 7 Bur Ds P Zandt an Delft OUDERKERK A D IJSSEL Woensdag 5 December n m 7 uur ds J G WorfderinL ByheUc2a B GEffEF KERKEN OUDEWATER Vrijdag 7 December avonds 7 uur dé bprt D Drenth van Rotterdam voor de Yerfieniging n Ghr Krankzinnigehverzorging OOb GËREF GEM CAPEIJ E AD IJSSEL Doniierda S Dec Lokaal Dacoslastraait a avopd 7 30 flur Ds A van Zon MOERGAPELI E Vrijdag 7 Decond r s avonds 7 nur Ds Kok van Veonepdaal IJSSEUSTEIS Woensdagavond 6 December hoopt voor de Oud Gerefpripefrdp gemeente voor te gaan Ds W Blaak va Si Vnna Jaoobapolder Voorhaven Prij n kippeneieren f 4 70 t rï S ±r rTr S wijlen Hymana te Nieuwerkerk a d IJssel waar de vader yan S met den bakker J J A P hadden ingebroken Hun vonnis luidde respectievelijk 4 maanden met aftrek der preventieve hechtenis en 8 maanden tnchtsrhool voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren BedrtegtHike bankbreuk De 39 jarige bedrijfsleider 1 N te Nieuwerkerk a H IJssel slood terecht wegens JwHriegelijke liankbreuk Hij had toen zijn failiisspment onherroepelijk was gewenden een hoeveelheid tarwe afgeleverd an den bakker H J Speet en een zeug met biggen geruild voor mipderwaardige dierfii zulfcs zonder daardoor toestemmi ng te hebben van Hen curator N werd Heswppp veroordeeld tot 3 maanden gpTanjfenisstrat voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren KANTONGERECHT GOUDA VollediDe uitspraken Art 424 Wetb van Strafrecht J B ie Gouda I 2 subs 1 w t Molor en Rijwielwet P F V te sGra venhage f 2 50 sulw 1 w t P F V te s Üra enhaj e f 2 0 subs 1 w t M K te Utrecht i 2 subs 1 d h P B te Krimpen ad Lek f 3 subs 1 dr n M H J L Ie s jravenhage f 2 subs 1 d n H V Ie Jaars eld f 3 suba 1 d h P J V te Gouda I 2 subs 1 d h Molpr en Rijwielreglement M K te Goiida f 2 0 subs 1 w t Art 426 Wetb van Strafrecht J van V te Gouda f 4 subs 2 d h C r is i szui vel besluit G dea H Ie Bergambacht f 10 subs 2 d h W tb van Strafrecht G L te Gapelle a d IJssel f 16 subs g d h W V idem idem Motor pn Rijwielreglemcnt E K e s Gravenhage f 40 subs 8 d h met toew van civiele vordering van f 50 Politie verord Kieuwerkerk a d IJssel P G T d H te Rotterdam f 4 eubs 1 d h Omsumptie iisbesluit D M G te Gouda 50 subs 10 d h Keuringsverordenmg Gouda D J K te Gouda f 10 subs 2 d h Veiligheidsbesluit W J van G te Boïnes f 25 subs 5 d h Vfeschergwet W v d V te Rotterdam 2 maal f 1 eul 2 maal 1 d h N H Ie Rotterdam f 2 subs 1 d h A B te Rotterdam f 1 50 subs 1 d h J G T ie s Gravenbage f 2 50 subs 1 d h A i G te Gouda f 1 50 subs 1 d h v v heng J H te Gouda f 050 subs 1 d h V v hengel of f O 50 subs 1 d h J G J te Waddinxveen 2 maal f 0 50 subs 2 maal 1 d h v v hengel of f 1 50 subs 1 d h Politie verord Gouda J v d T te Utrecht f 5 subs 2 d h Politie verord I angeruigewpide A H zonder bekende woonplaats f 1 50 subs 1 d h pi 4itie TeroFd Stolwiik H J SI te f 5 20 heneieren f 3 90 f 4 26 beiden per 100 stnks Landbouw enVeeteelt j Burgerlijke Stand TOEWIJZING VAN FOKZEUGEN VootMAet teitoen 1036 y ooals reeds bpJcend wï rd gemaakt ziiüpn voor de periode lï 1 Januari 1035 1 Januari lO lfi in totaal 200 O 0 biggenmerkpn toegewezen kunnen wordenIprwiil de toewijzing aan iederen vaijkpnshoiidpr volgens daartoe opgetelde Schalen zal gesiihieden Ten aanripn an het ten hot ste legolijkertijd te houden aanlal fokzeugen zal de bapaling in artikel 2 ondpr 3o van het reglpment Varkrnshoudprij 19 S4 ook voor het spizopn 19 van kwachl blijven hetgeen inhoudt dal ook voor 19 5 het ten hoocite tegelijkertijd te houden aantal fokzeugen ten nauwste verband zau bouHpn met h toegenezen aantal big pumerkpn Deze fokKeugen tOPwijzinp 193 zal namelijk va itgestpld wordpn door het Aantal biggpumerkpu Hai aan den betrokken varIcen shouder werd toegewezen Ie deeleri door 14 waarbii pu breulïpn bov n naar hoven en breuken beneden i 2 naar beneden wovHcn afgerond Inzake He l o entalligp toewijzing van fokzpugen skiI de voor lfl3i vaslgpstelde regeling voor bet komend spizopn in grootp lijnpn gehandhaafd blijven Bepaald i = namplijk dal ten aanzien van bcl eizopn 103 Ï voor Pen zoodanige boventallige loewiizing uitsluitend in aanmerkinu komen lo Houders van er eugcn of daarmede door de commissie van loezicbt op Hp s p rtemestprijcn golijk te stpllen geïmporteerde zpiiKpn 2o Fokker van uit sliiitend stamboekvarken s Hie reffelmatig dragende volbloedzeugen voor den handel fokken en verkon ppu 3o Varken sboiider s die gewoon waren meerdere Hrasende zeugen voor handelsdoelpindpn tp houden In Hp onder 3o aangeg even BeTallen zal He bplrokken provinciale TahH hou w Organisatie de PTtra toewijzing eerst kunnen verleenen nada de Xederlandscbe Vef boude n j Cent ra Ie bieraan baar goedkeiirin hooU n ehec t BERGAATBAGHX Vaü 23 30 Nor Gelwren Grietje d van A Spekaoijder en J M Noordergxaaf Ondertrouwd J A Kon 21 Ml J A M van der Slok 26 j BOSKOOP Novembw Geboren An z van J van dfr E ooi en C M van Hemert = Teuntje d ts d J Geers en J Hogenoa Adriwia Eïi sabel h d van T G de Jongep A M van Riet Getrouwd A van Woerekom 2Q j eo S J van Gemeren 27 j 0 erledpn H Stellaarl 53 j HEI EN BOEIGOP Nor Overledpn G Bmzert 41 j eobtgwuoo van J de Vree LANGERAK November Getrouw d J D Roest 30 j en J ïf t 30 j G J van der Mark 30 j MK Ooblerhout 24 j Overleden D de Ruiter 71 U weduwnaar van G W Goedhart N1EUW P X RT November Geboren Jan z van J W Repop es L A Stigter Hendrik z vaji J J uddb en O J Ver eer Overleden J Baron 61 j OUDEWATER November Geboren Cornelia Klasina d va C A Hoogendoom en G de Lange Gijahertha Theodora d van G J Stalvord Qn G van Schalk Matlheus Albertus y an A Th de WU en J van Roesujji Getrouwd J van Vliet 29 j en A ï Phillipper 25 j Overleden Ie Gouda A G HofflSpTorst 70 j echigen van S Arendflfflit SCHtX N HOVEN December Geboren Enk Adriaan Willem my J van Ebbenhorst Tengbergen en G l Y M Meijboom STREEFKERK November Geboren Aricrje Aantje d van A F Timmer en M Bikker Gerrit $ TRU Joh Zwarlbol pn P Versluis Willem T van D t kkerkerker en G Schep Nicolaas i an L Zwijnenburg en A Sprong Getrouwd J Verweij 30 j en C vas der Velden 26 j M Koorland 34 U en M Bouler 25 j Oierleripn G Benschop 77 j echtgenoot van P de Jong J Rietveld 61 j echtgenoot van E van den Dool WADDINXVEEN Nov Geboren Anna d van C van Leeuwen en P de Jong Calharina GijsberIha d van M A Mooiit en A M Vergeer Jac üba d vaa J J van Dar en £ J Stam Rechtszaken i ROTTEROAMSCHE RECHTBANK Een uien hislori Terecht stond J G K koopman te Nieuwerkerk a d IJssel als verdacht van Verd zei dat by van Waling 387 balen uien had ekoohi ea oaUende w ia oon lagen nog steeds verbijsteid in de kloof tot Jan Roppe die naar Engeland gevlucht wafi Op hen afkwam en hen bij deo naam noemde Toen zwaaiden m met hun schoppen en houweelen on schreeuirdei van iieagde Nieuw Ltkkerland Gcinpenleraadsvergadering van Wofinadag 21 Nov Afwpzig de irter G öniil wegens z ekte VoorziUer de heer F iL A V d Rovaart burgemeester De Toojzitter opent de vergadering met gpbed De notulen worden vattge fiteld Mededeeling wordt gedaan Tan proceeverbaal van kasopname bij den ontvanger der gemeente In kas was ea moest zïju f 676 49Vi Itigekomen is de goedkeuring viui GkI Staten van eemge raadsbesluiten een Bchrijven van üed Staten iaA © Terlaging van de personeele belaAtintf voor eafé s en rostaurants met 2 U deel terst zal kunnen ingaan op 1 Januari IdSÖ en niet 9 1 Januari 1935 omdat b t verzoek te laat waa ingezonden een schrijven van de oudar comaiiaaic der 2e openbare schooi waarbij danK wordt gebracht voor het beeluit tot nietopheffing van de school Voor de verdere behandeling van de zaak stelt de ouder commissie voor een afzonderlijke eomm fisie te benoemen B ax W stellen Toor hierop afwÜ2seiid te beschikken De heer F de Jong zegt acooord te gcian met het voorsta van de oudercommisaie Na eenige dUcujwie word hot roorstel Tan B en W met 9 tegen 1 stam aangaBomen Aan de orde komt de wüzi r van de raordaninf voor den geniMiito nlffwachtor DeTO wordt op roorstel tab B en W jRBwijzigd in dien zin dat voor ieder kind beneden 18 jaar een biislaj xal irorden f Bgmea Tan f 00 per jaar Bi de aanTnUing ran het imibtenarravreglement wordt bepaald dat bü ontslag alleen wachtgeld gegeven zal WYwden ran de hoofdbetrekking en niet Ttfa de nwea bgirekkingcBL AHeen de bear F A J ff Twtiftsrt irfch hier tegeo Tolgt een voorstcil Tan B mt W m een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Lekkerkerï aan te gaan Aan de orde krant daarna d vactst Bug Tem de vergoeding aan de scholen oTer 1932 Voor d bijz mder schoirf te Kinderdijk wordt die vergoeding vastgeBteid op f 1018 71 en toot die op bet dorpi op f 3146 83 E i Toorstd Tan B W tot Toortwettirag van de rekeningcourantovereen komst met de N V Bank van Ned Qa toeenten wordt goedg eurd H loopende erediet van f 90 000 wordt TCrhoogd tot f 120 000 voot de gewone uit gaven Het eontraet zal loopm tot 31 December 1935 Bij de behandeHng iran de aanvulling Cf legesverordening wordt op voorstel Taa B en W bepaald dat liedjeszangers Tontera ad twjt één dag f 0 25 zull i rnoetoü betaton n voor een maand f 0 50 Men wil zoodoende bet aantal venters die T n andere gcnwenfeeii komen trachten te WMininderen Be heer Molenaar Traagt ol de ftu Vroom en Dreeemann De Gruijtflr e a ook daaronder Tallen zoo ja dan zon h ze Bink wilkn laten betalen Db Toorzitter zegt dat die firma s r ni t onder Tallen Aan de orde komt Tervolgens een Tocn lel tot leveling van d vergoeding aan de gemeentegenee eeren toot de Terios ing Tan Troawen van werkloozeo De TOOrzitter zefft dat B en W eui onderhoud hebben gehad met de geneeaheeren en OTereengek nan zijn om Tan gemeentewege per verlossing van Titmwen van wetkloozen f 10 vergoeding t geven I Na eenige discussie wordt met alge meraie stemmen bet voorstel goedgekeurd Daarna hebben de Tolgendo commissiebe noemingen plaats tot leden van het burI gerlijk armbestuur de heeren A G de Groot Hz Joh denB oer en G Stam ajkft aftr tot leden van de commissie Tan advies inzake werkloosheidverzekering de heeren H de Vries en P de Jong eerstgenoemde als ver legen woord iger va de gemeente en laatstgenoemde als vertegenwoordiger Tan den A N M B beiden aftr tot leden van de schattingscommiafiie de heeren A G Damstoegt F M A T d Rovaart H de Vries en A Spekenüder allen aflr tot loden van het stembureau de heeren F M A t d Rovaart ambtóhalve voorzitter en H de Vries Joh Damsteegt O G Voorsluijs en A A Verhoor en tot plaatavervanaerB de heeren G Slob J K Stam n P de Jong rot ant feomt da begnmthtfl 1836 MMt de orde De voorzitter z dat de begroeting nfidat zij was opgemaakt eelrat m Den Haag ia nagegaan Verder de lt hij mede dat het rapport van de commissie die belast was met het nagaan er van hiidt am de begrooting ongewijaügd aan to BMiwi behoudens bespreking van mikele posten Spr zegt de comm ssie dank voor haar arbeid en betoogt dat het samenstellen van een begrooting thana haast een onmogelijke zaak is Hij hoopt dal zpoedig etm konterin ten goede zal ko Mn Aan de algemeens beschouwingen neemt de hmc P de J ff deal dia zija bezwaren tegen enkele posten naar voren brengt Nadat de door de leden nog eens onder de loupe zijn genomen wordt de begroeting voor den gewonen dienst vastgesteld in ontvangst en uitgaven op f 252 168 43 en voor den kapitaaidieiist op f 70 458 28 Tot slot volgen eenige begrootingawijzlgingen Bg da nmd vraag oppert de heer J Bongers het plan om voor de w rkloozen tegen n billijkB huur perceeltjea grasland langs de Dorpslaan beschikbaar te stellen welke omgewerkt kunnen worden tot bouwland De voorzitter zegt dat hij eenigszins huiverig voor het plan is en oppert zijn bezwaren Spr zal in de vergadering van B en W er over spreken De heer Molenaar heeft k acbt n vernomen over het ophalen van do faecaliën der gemeente en vraagt of bij B en W ook klachten zijn ingekomen Ds voorzitter antwoordt ontkm nend en zegt dat B m W inlichtingen zullen inwinnen De heer P de Jong vraagt waarom aan de club Zwervers het gTmnastïeklokaal van de 2e openbare lagere school geweigerd is De voorzitter Omdat bet nadeeUg is voor het gebouw Tevens vraagt de he D e J d g of het niet gevaarlijk ia dat de auto van dpn heer Voorsluijs onder de 2e epenbare school is geplaatst De secretarie antwoordt daarop dat alle mogelijke voorzorgsmaabegelen zijn genomen zoodat gevaar zoo good ala uilgesloten is Hierop sfaiifinK Gemengd Nieuws DflAMA TE TILBUR6 Upcn MM Ml longeiiuui m Mn majtji opgehaald Maanda vond hoorde men te Tilburg hulpgeroep van een vrouw In de omgeving van het Vl ilhehninakanaal aaa de Oosterwüksche laan De politie ging dreggen en haalde het lijk van een man op Daar men duidelijk het geroep van een vrouw had gehoord ging men weer dreggen mot als resultaat dat gistermorgen ook het lijk van een meisje werd ipg haald Beide personen zijn ongeveer 20 jaar en alt Tilburn afkomstig Omtrent de toedracht van het drama tast men voikomMi in h t duister DOOR ELECTRISCHEN STROOM BETROFFEN Monteur gedood HaandagBacbt is op bet t rein van de Vereenigde Touwf brieken onder de gemeente L erdorp de 28 rige monteur J Friknyui bu het verrichten van werkz mhe4 a j T den Btroono van het hoog Spanniojnmn getroffen Hü sloeg achterover vuF ladder wae rop hij atobd om poetswer fe doen De man werd overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden waar mes slechts den dood kon constateereo Het al chtofïer was gehowd m vader DOOR HET IJS GEZAKT Vfjf menschen wdronksn BS SoÜeften in Zweden zijn Zondag vier jongelui met een slede door bet ijs gezakt dat overal nog zwak ao dun ia Zij zijn om het leven gekomen Bij een üshockey wedsjjrijd op e i meer bij StockhtrtBi zijn vier spelers te water geraakt twpe hunner konden zich zelf redden de derde kon op het laatste oogenblik gehi pen worden doch de vierde verdronk ZIJN DRIE KINDEREN GEWURGD Het raadsel betreffende drie meisjes die zooals gemeld eenige dagen geleden in de nabijheid van Harrisburg in Fennsylvanië Ver St gewurgd zijn aangetroffen is thans gelost Naar is komen vast te staan zijn de 3 kinderen door haar eigen vader om het leven gebracht Het lijk van den vader zelf Elmo Noakee genaamd is in de na bijheid van Springfield tmgeveer 115 kilometer van Harri burg verwijderd Mitddit Op dezelfde plaats vond men ook het lijk van zijn nicht die de laatste twee jar i na den dood van zijn vrouw bet huishouden Toor hem had gedaan Uit het onderzoek der politie ia geleken dat Noakee zijn drie kinderen heeft gewurgd vervolgens zün nicht doodgeschoten en tenslotte zelfmoord gepleegd heeft Noaiea ie met zijn kindaren en zijn nicht eenigen tijd geleden üit hun oorspronkelijke woonplaats een stadje in CaJifomie vertrokken Over d motieven welke Noakea tot moord op 4 personen en tenslotte totv zrifmoord hebben gebracht ie niets met zekerheid bekend TWEE JONGENS VERBRAND Achteloosheid rtiet hiclfart Twee jongens van 14 jaar vopr het perst in dienst bij een fabriek van instrumenten in een Londenache vporstad zijn levend verbrand Do jongens begaven zich in bun schaftkwartiertje in een loodü waar oelluloid lag opgeelaffen Een paar minuten later sloegen de vlammen uit en ofschoon men er direct bü waS g ukte bei iMt mmu da mevoM to aaddea 3 ter overstroomd Naar verluidt worden 8 personen vermist De materieele schade moet zeer aanzienlijk zün HET LAND DER VERSCHRIKKINGEN De te Parijs verschenen Geschiedenis van de Gepeoe van de hand van Essad bey geeft de lijst van de n Rusland ter dood gobrachten van 1917 1932 In deze 6 jaar werden gedood 20 bisschoppen 1215 geestelijlcen 0575 onderwijskrachlen 8800 artsen 54660 officieren 260000 soldaten 49500 politiemannen 19850 beambten 344250 intellectueelen 815000 boeren 192000 arbeiders Sindsdien zijn er nog 11 jaar van verschrikking bijgekomen De groote moordcijfers dezer elf jaren zijn hooger doordat men sinds 1923 af ging zien van het vonnissen der individuen en in massa de veroordeelden naar de ijswoestijnen van het Noorden zond om daar dwangarbeid to verrichten Daar stierven massa s weg welker getal aan geen mensch bekend is hitte was zoo geweldig dat de brandweer de loods op geen 15 meter kon naderen Men vermoedt dat zij een cigaret hebben aangestoken a de lucifer achteloos weggegooid UIT MEDELIJDEN HAAR KIND VERMOORD I MarktberiSten j MELK BOTER KAAS EN EIEREN GROOT AlTiffiRS 3 Dec Eerste Alblasaerwaartlsche Veüin vereenigirig te Groot Ammers Veiling op 3 December Aan voer 0076 er n priizen kippeneieren f i 50 6 X5 betieiaren f 3 25 4 40 heiden per 100 stuks 1186 K G fruit 5 12 cent 38 K G kroten 1 cent beiden per K G 1 pond botor 74 cent 98 pond kaa £ 15 SO cent beiden per pond PAARDEN EN VEE RUTl jyHDAM 4 Dec Aangevoerd 1 paardei S veulens 1618 magere runderen 647 vetto runderen 180 vette kalveren f nochtere kalveren 460 graëkalveren 205 schapen of lammeren 1 varken 10 bieten 19 bokken of geiten Prijzen per kilo Vette koeien 55 68 ot 46 öO oL 30 36 et vette oeeen 48 Ö2 et 48 46 ot 36 8 et stieren 46 48 et 40 44 ot 32 36 et vette alTBrm 70 7 et fiO 60 cL 46 et frsskalveren 36 et 54 et 28 et schapen 38 et 34 ot ot lammeren 39 et 35 et 90 et nuchtere elaohtkalveren 27 et 24 et slaohtpaarden 38 ot 32 et 28 et Prijzen i er stuk van mager vee Nuchtere slachUalveren f 7 f 6 f 5 uuchtere fokkalveren f 16 f 12 f 8 biggen 1 9 f 7 slachtpaardm f 165 f 115 f 65 w rkpaarden f 230 f 150 f 90 hitten f 95 f 76 f 66 stieren t 240 f 190 f l3ö kaJfkoeien f 220 f 180 f 120 melkkoeien f 215 f 180 f 120 vaarzen f IflO f 100 f 70 pinken f 100 f 0 f 60 graskalveran f 41 f 31 i 21 bigben per week f 1 20 f 1 schapen t 17 f IS I ft lacomeren f 11 f Ö f 7 Overzicht Vette koesen en oesen aanvoer iets korter handel kalm prijzen ak Maandag stieren aanvoer iets korter handel matig prijzen onveranderd vette kalveren aanvoer ruimer handel Ie soort matig 2e en 3e soort traag prijzen iets minder schapen en lammeren aanvoer kort hand vluir prijzen als Maandag niwhtero slachtm fokkalveren aanvoer iets ruimer handel kalm prijzen f k iets duurder biggen aaavoer ruimer handol vlug prijzen ale vorige week paarden aanvoer iets minder handel traag prijzen onveranderd kalf i melkkoeien aanvoer ruimer handel slepend prijsen stationair vaarzen en pinken aanvoer ruimer hqjidel matig prijzen onveranderd graakalveren aanvoer iets ruimer hand willig prijzoi iets hooger UTRECHT 3 Dec Aangevoerd 415 paarden en veulens De prijzen waren Weeldepaarden f 900 400 w rkpaarden f 200 260 oude paarden f 100 150 1jarige paardpn f 150 190 3 jarige paXrden f 200 250 veulens f 00 100 hitten f 100 2ai alles per stuk Handel matig ROTTERDAM 3 Dec Veemarkt Aanvoer 2641 stuks vette runderen 521 vette kalveren 304 schapen of lammeren 45 varkena 356 nuchtere kalveren 15 Prijzen vette koeien 55 58 45 50 30 96 vette oosen 48 52 43 45 36 38 vette kalveren 75 80 55 65 45 In de Vereenigde Staten is Zaterdag de 62 jarige merouw BrownhiU tot den dood door den strop veroordeeld wegens moord op haar zoon De vrouw had een idioten zoon van 30 jaeu die volkomen van haar afhankelijk was en voor wien zij 30 jaar met voorbeeldige toewijding en zelfopoffering had gezorgd Toen was zij ziek geworden en had de dokter gezegd dat zij zich moest laten opereeren wilde zij niet binnen een half jaar sterven Zij kon haar jouRen niet in don steek laten en daarom Het zij hem den eeuwigen slaap ingaan door hem eon heeleboel aspirine toe to dienen en hem toen hij sliep de gasslang in den mond te steken Rechler jury en openbaar ministerie hadden evenzeer meelij met de vrpuw die na haar arrestatie geopereerd ia en nu weer is genesen maar aan ytiaar schuld bestond geen twijfel en de wel laat in zoo n geval geen keus Zij is dus ter dood veroordeeld doch met een sterke aanbeveling tot gratie Dit verzoejk om gratie wordt van alle kanten uit b puHiek gostonnd SPBlNKHANENPLAAfi BREIDTZICH UIT j Spoorllin bedolvaii De sprinkhanenplaag in het Noorden der Kaap provincie schijnt van dag tot dag grootere aftnetingeo aan to aemen Personen die een reis door bet geteisterde gebied hebben gemaakt Terhalen dat zij langs een traject van 100 kilometer zijn gweisd dat geheel met de inaecten was overdekt De spoorrails waren onder de sprinkhanenzwermen bedolven en door de vermorzelde diertjes zoo glibberig geworden dat de trein zich slechts zeer langzaam een weg kon banen in 3 uur tijd had men een afstand van maar 45 kilometer kunnen afleggen De spoorweg antoritotiten hebben een aantal extralocomotieven naar de door de sprinkhanen geplaagde streken gezoBden die voor de treinen zullen worden gekoppeld ten einde op djze wijze bet spoorwegverkeer zoo goed mogelUk gaande te houden Intusschen zijn reeds uitgebreide maatregelen genomen om de sprink hanen met behulp van vergif vlanmienwerpers en brandslangen te verdelgen DE AVONTUREN VAN BYRD S EXPEDITIE D tocht mal ti t tor Nadat men zich geruimen tijd ernstig ongerust liad gemaakt over bat lot van de tractoren expeditie die eenige weken geleden van admiraal Byrd s hoofdkwartier op KleinAmérika in Zuid Oosteliike richting veotrok heeft nun thans in t hoofdkwartier de radio grafische mededeeding ontvangen dat de expeditie die 445 zeemijlen van het hoofdkwartier bevindt en dat alle leden zich in een goede gezondheid mogen verbeugen Ia de mededeeling w e admiraal Byrdvan den leider der tractorenexpeditieontving wordt verder verhaald welk eenontzaglijk moeili en tocht de leden derexpeditie achter den rug hebben Vde malen bevond men zich in een hoogstgevaarlijken toestand i het mag een wonderheeten dat goen der tractoren langs eendw geweldige gletscbers omlaag is gestort Dank zij de uiterste inspanning vanalle kden d expeditie is men er echtersteeds in kunnen slagen aan de grootstegevaren te ontsnappen en alle moe kheden te overwinnen Q WEER EEN TYPHOON Thans is reeds voor de zevende maal in korten tijd de bevolking dor PhÜippijnen opgeschrikt dooc een typhoon die zooals reeds gemeld zit Noordweetoujke richting het eiland Luzon naderde De wervelfitorrj heeft thana hot eiland Mindanao bereikt en aldaar grooto vftrvoeetingen aangericht De stad Pamplona an het dorp Abrug zijn door het meterboog opgezweepte wa 39 De Spanjaarden smeten hun wapens weg en slo n hals over kop op de vlvoht aehterr d door kapitoia De Wit an s ii mannen En ia de diepe kloal fle m aan bet i T n immb kakM d m moeide gevangenen verwonderd naar het taf reel De Spanjaarden werden overgegeven in de voorraad churen dte bij het fort stonden 40l S baff verbongftrd fOTaaoBOan I DE HOLLANDSCHE KAPERS 9 DERDE BLAD OfficieelB KeMisgeyii Oameante Bergambacht BURGEMEESTER en WETHOUDERS BERGAMBACHT naken bekend dat tp Donderdag 13 December 1934 des namiddaj s 2 uur de gelegenheid lal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en herinenting ytu hen die zich daartoe ten Raadhuize nnmelden Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester KOOIIMAN De Secretaris W SCHIPPERS J PlMtseliik Nieuws uitslag verlotinn Aimnvrstol Bu de Maaiuiajravond jrPboaden trekking van de iolenj ten b iR van de afdePÜnR Ammerstul van D Ru ide Kerk is het kindejrameublemeüt Sfvalkii op lot no 361 GMnetoterand targambacht üf Kemeenli raaa T r adert Zaterdag 8 JJec voorra SCHIP GEZONKE Brada In de vaargeul lo pende van dm Holianil hon I ls i l naij liet sluisje m lien h udi rak silien iluk is Maandag avond tegenover den Fluweelfn iingol het na deal konrende en met moes geladen ehip Nooit ledachf van aclupper Doere uit Wilnia vermwdelgk lek ge loolen tn teheel gezonken Kr zgn gwn persoonInke ongelukken gebeurd De schipper is iat veriekerd Met een bergingsvimrluiK it Rotterdam zal hel schip dal 136 ton neel worden gelicht Ni llw L k rla Kl Zaterdagmi4dag neelde op het terrein alhier Excelsior UI t HW I vaji H L Ambacht Dilalag n I Kiniierdgk peelden Zwervers fjn legen Aiax On van AlblassorteB muiag 2 3 T Ml hom op ilin wasw OBtftwatar De vrachtrijder Van D uit Pwakop had op een 4 tons wagen ruim 5 ton geladen Daardoor brak de achteras Inst ba de brug op Tappersheul Toen hel mmtarii goed on wel aan de kraanwagen vma bevestigd kwam hel vooreinde door on verkeerde zwenking bekneld lusschen fc bniglennmg met t gevolg dat deze gvoeieiid eh werfl vemield Eto W rwuHaaL rallbio fc Het dame i comité noefl or den WIMnsdag en IJonderd ig gehouden baiar t n behoeve van Hel Groene Ktuis an lotail bedrag van £ 850 aan ontvang8t0 knnnen boeken Na ttrek van alle iniuop sbeil ragen enTBTdere onkosten is een nettoopbrengstvan 600 aan den penningmeester doryluitseluke afdeeling afgedragen Raadsbesluilen Rtauwllk De tegenwoordige ophaler nn huisvuil de heer G v d Heydcn bad verzocht dit weer voor drie jaar te mogen doen voor denzeltden prij plus ï 40 per jaar voor het lossen van het vuil De gemeenteraad had op dit verzuek afwijzend bescliikl daar hij or een oneerlijke concurrentie teganover anderen in ziet B eB W hadden voorgesteld het jaarUiksch gemeentewerk onderhoud en reï ratie van gebouwen enz niet zooals voorheen aan te be leden dmh dit werk bij toerbeurt aan de diverse ambachtslieden in de gemeenie op te dragen De Hand heeft het voorstel verworpen zoodat voor volgend jaar hel gemeentewerk nog wordt aanbesteed De gemeente Reeiiwijk zal met een bedras van f 2ö0 deel nemen in hol reservefonds van de tcnlojnslellingsvereeniging Bo skoop voor de in April te houden tentoonstelling Ie Boskoop De gemeenteraad heeft uit de begroot mg van het Plas senbednjt een bedrag van f 26 beschikbaar gesteld als bijdrage voor de hier opgerichte Vereeniging voor Vroemitelingen Verkeer in de kosten voor bet inaken van propaganda Veldslag m l paalkop p n Rnuwlik Aan den Zoulmansweg is de ta Brem i Van Groningen uit Ooiida be iS met het heien van palen voor de door de fa V d l ecij i De Klerck te bouwen woningen Tijdens hel werk kregen eenige helers een meenings pr sctiil met hun patroon De beiers onderling kregen hierdoor ook ruzie en hel werd een ware cheMparlij De t ist lieii zoo hoog dal men elkaar met algezaagde koppen van heipalen ging bekogelen Een heler werd hierdoor getroffen en tegen den grond gesmakt zonder evenwel ernstig lichamelijk letsel Ie bekomen De patroon greep ten lolle in en gat aan enkele werklieden onmiddellijTt ontslag zoodat zij het werk moesten verlaten waarmede de strijd geëindigd was Tenslotte is niPl enkele nieuwe krachten het werk hervat Het verzoek van den ondernemer van aati uediAnst BoiAoop Reeuwijk Gouda den lir P 1 v d Meer te Bnskoop om f 1000 siiii idie van de gemeente Reeuwijk voor het in sland houden van deze dienst is door den gemeenteraad verworpen De Kiiad wil een subsidie van f IHÜ geien Goedkoope aardappelen Reeuwijk In overleg met liet Crisisloiiiité zijii in deze gemeente voor werklüozen goedkoope aardappelen beschikbaar g sleld en wel tegen drie ceat per kilo of f 2 10 per mud Uitgesloten Waddinxveen VVegeii het verstrekken van oiiju te geziiisiukouisten is de steuntrekker AV V voorlüopig van den aleun uitgesloten De controleurs van den crisis opsporingsdienst hebben van den aardappelhandelaar 1 T een partij aardappels inbeslag genomen daar deze niet door eengeloideblljet waren gedekt Mej V tte tijdens de godsdienstoefeningen haar rijwiel achter de Herv Kerk had geplaatst kwam toen de dienstwas afgeloopen tot de ontdekking dat dedinamo van haar rijwiel verdwenen was RIJKSWATERSTAAT De kantoniüer Iiciitwachter in tijdplijken dienst lor standplaats Schoonhoven He heer Joh Boon te Berjianilïacht is met insane an 1 Januari 1935 in vasten dienst aanK steld HET ROODE KRUIS 0 iiilnoodis inK van den burRemefster waren gisterenavond in de raadzaal bijeenRpkompn He leden van de transportcolonne van het Roode Kruis en nog 16 ingezetenen om overleg Ie plegen over de oprichting van een afdeeling van het Roode Kruis Na een woord van welkom door den hiirgpmopslrr en uilpenzelting van de noodzaak om tot zoodanige oprichting to komen f prak de oiifl hiilenanl genpraal Bakker lid van het hoofdhe tuur van hei Roode Kriiis over het ontstaan van hel Roode Kniis en over het karaklpr van deze vpreeniging IV mecning dat men door hPt R K tp slpiinen den oorlog zou bevorderpn is verkeerd betoogde spr Er is inipgpndppl in 1 30 tP Rrii sspl een beshiit gpnonipn dat het H K tegen den oorlog zal slrijdpn Niet blpchts in oorlog tii i treedt het R K mpl r hn mpn rhpnlie end werk op maar ook in vre deslijd Het R K wprkl dan samen m M dp Eerslp Hulp bij Ongelukken met hPt Iroenp Kruis wainippr dat nfiodig of gewenscht is het richt ziekenhuizen op en Jtpheert die het heeft een bloedIransfusii dienst georganiseerd het heeft auto s voor zipkpnvervoer in voorraad het legt hersfelling oordpn aan het rirht hulppo tpn op langs de verkeprsweïfen het leidt hondpn op als hlindpn ppleitlers het richt magazijnen in met zipkenlniismaiPfiaal hpt vormt help jters pn transporteolones organi perl geldinzamelingen bij rampen pn is gereed om al er oorlog mocht uitbreken 1 0 nOO gewomlen en zieken te verplegen Het R K beeft den sleiin van allp pariiicn ooit van rle link scbe want er zijn vprscliillpnde vooraanstaande oriaalde morrafen Hie het werk van hel R K krachtig steunen Hel lidmaatschap van leze vpreeniging hcilraagt slechts een pddpn per jaar als jninimum i p burgpmeesfer dankte Hen heer Bakker voor zün uileenzelling en vroeg enkele inlichtingen over de liicblbe schefmingpHipn Jt IV heer Rakker ileclde daarop nog mpde dat hel R K gpen luclilheschermings diensl beeft maar alleen een ga i bp9ehormingsHien =t dip er met de Kcrsie Hulp naar m strevpn om bij gasovprvalIpn He gpvolgpn zooveel mntreliik tp vcrzacblen pn de lokalen en terreinen te ontga sen Van de gelpgftp i vragpn te stelIpn maaktpn rrschillp He nanwpzigpn gebruik waarna allpn als lid van Hp tp vornion afdpeling Schnonhovpn toelraHen orlnnpig cnmitP werd gevormd om irMmovnnr to bpreiden dat dan F en Hie P lOfip afdeeling zrI ziin CRISIS COLLECTE De ZalcKlag gctiouden collecte voor het Plaatselijk Crisis Gomitfi heeft f 67 ® opgebracht HEDEN EN TOEKOMST Do etalage der öladcrij van den heer De Vaal in de Lapikerfctraat vertoont een aardige voorstelling van het heden en de toekonisl ten aanzien van Schoouhoven s verbinding met de buitenwereld Hel heden IS u lyebeeld tloor de sloomlram op Gouda d e hier evenals in werkelijkheid nog vol lust 8Q ijver zijn werk dat wij don nf