Schoonhovensche Courant, vrijdag 26 januari 1940

TRTJDAG 2 JANTTARI 1941 WSRLAD VOOB zriD HOLLAND TH UTRECHT SchovDhermsctae Conrant IAai kjiuvi Atf i t Burgemeesters uit deze streek vertellen lende toestanden In beide gemeenten ailja niet aan te wijzen en al zijn dan de gemeente fmancien ulteenloopend dan wü dat nog niet zeggen dat ook de welvarendheid van de bevolking daarmede gelijke tred houdt In Bleskentigraaf is bijvoorbeeld een belangrijke zulvelindustne gevestigd die zich kan meten met de grootste In den lande Zooiets beteekent voor een dorp heel wat Als een zelfde percentage van de bevolking in een groote stad vast verbonden was aan een welvarende Industrie zou men er zich geenszins over verbazen dat die stad in groei en bloei toenam Dat Is ook een van de redenen waarom de burgemeester de toekomst van Bleakensgraaf minder somber Inziet dan die van Streefkerk Dat beteekent zeker niet dat de burgemeester een pessimist is Verre van dat hij vertrouwt op de ondernemingsgeest van de beide bevolkingen welke in Bleskensgraaf wel wat grootpr is dan In Streefkerk Dat de burgemeester yeker geen zwartkijker Is moge ook blijken uit het volgende Toen de heer Dekking het burgemeestersambt aanvaardde had hy natuurlijk verschillende Idealen en het moet hem van het hart dat hij daarin wel wat teleurgesteld is in de vijftien jaar dat hlJ nu burgemeester Is Zoo had hij gedacht dat Indien hij altijd vriendelijk en rechtvaardig was tegenover de menschen hlJ ook op een zeker vertrouwen zou kunnen rekenen Doch aangeirten hlJ nergens anders ervaring als burgemeester heeft opgedaan als hier wil hij daarmede geenszins een oordeel over de bevoliüng vellen Het la natuurlijk zeer wel mogelijk dat hl eldera dezelfde of nog onaangenamer ondervindingen was tegengekomen Zoo waa hij voor 1925 op de Veluwe niet als burgemeester doch de burgemeester vindt de bevolking hier veel sympathieker dan daar De heer Dekking heeft dan ook in beide gemeenten zoowel met de raden als met de wethouders altijd zeer prettig kunnen samenwerken Ik voel me dan ook In t geheel niet de martelaar van de gemeenschap aldus besluit de burgemeester dit thema om over te gaan op een andere iljde van het burgemeeateraambt en dat ia de splitsing die men kan maken Eensdeels ia de burgemeester burgervader en anderdeela de politieman de hulpofficier van Justitie Als men den burgemeester kent zal men zich geenszins verwonderen dat de eerste zijde van het ambt hem meer ligt dan de tweede Doch ook daarin l gt iets van de werkzaamheden van een herder die over zUn kudde waakt Als er een wolf verschijnt die een van de schanen kwaid wfl doen Is het de pli ht van den herdrr den wolf te vangen Zoo Is het ook als in de gemeente een misdaad geschiedt schien net zoo is als in Alblasserdam Daar hebben ze eeuwig en altijd achterstand op de secretarie Het raadslid Caljé heeft er weer eens over gesproken en gezegd dat hij 5 jaar Ud van de raad is en altijd gehoord heeft van achterstand Nimmer is men bij met het wwrk Vijf jaar riep ik dat ts niks Ik lees al vele jaren de raadsverslagen van dis gemeente en ik heb nooit anders gehoord dan van achterstand Nu en dan krijgt men er plotseling stoom op en dan wordt met dubbele ploegen gewerkt maar na een poosje is t weer de oude toestand Nu willen ze t eens probeeren met een commissie van onderzoek maar op verzoek van den voorzitter is nog gewacht met een voorstel daartoe Is dat misschien ook de oorzaak vroeg tante dat ze daar de oude menschen die geen steun meer krijgen geen geld kunnen geven maar alleen bonnetjes zopdat die oudjes elke keer naar den armmeester moeten gaan om een bonnetje te vragen voor dit trt voor dat Neen verklaarde Jod daar heeft de raad of het gemeentebestuur geen schuld aan Dat zit m bij Maatschappelijk Hulpbetoon Er Is in de raad daarover gesproken en toen heeft Hulpbetoon geantworod dat z geen geld konden geven omdat t tegen de wet was maar dat argument bleek al spoedig onjuist Toen heeft Hulpbetoon aangevoerd dat t In BtriJd was met het Huishoudelijk Reglement Maar de raad kan dat reglement wijzigen en er dus een ehide aan maken maar t blijkt wel dat Hulpbetoon er niet aan wU want nu er al tweemaal over gesproken la en de raad te kennen heeft gegeven dat hlJ een andere rekening wU blijft Hulpbetoon tegenstreven Hetraadslid Smit verzekerde bovendien dat het reglement het wel toelaat en dat h dus alleen maar verzet is van Hulpbetoon dat van oordeel is dat die menschen maar naar den armmeester moeten gaan voor een bormetje Aa ze nou toch een wemlaale in mekaar zetten voor die achterstand laten ze dan maar tegelijk aan die kemissle orders geven om dat zaakle ook effe op te knappen adviseerde Teun Burgemeester J W C DEKKING Het is niet zoo gemakkelijk van mijn beide gemeenten iets te vertellen aldus burgemeester Dekking JIet zijn eenvoudige landelijke dorpen als zoovele in de Alblasserwaard en In het geheele land Maar natuurlijk ztjn ze niet Jui ït hetzelfde en het Is geenszins mogelijk om wat van een andere gemeente gezegd kan worden ook te laten gelden voor Streefkerk en Bleskensgraaf Om te beginnen Is daar wel een van de belangrijkste vraagstukken waarmede welhaast alle gemeenten te worstelen hebben dat ts dat der gemeentelijke financiën En daarin bestaat tusschen de belde gemeenten van burgemeester Dekking een groot verschil Wellawgar kunnen belde een sluitende begrooting opmaken doch Blesken raaf staat er aanmerkelijk beter voor dan Streefkerk Als voorbeeld dlene dat In eerstgenoemde gemeente onlangs een nieuwe autobrandspuit Is gekocht die uit de gewone kasmiddelen betaald kan worden Daartegenover moet Streefkerk zeer zuinig leven Een van de oorzaken waardoor de gemeente nog geen extra rijksbijstand behoeft ia dat In de jaren voor de crisis een vrtj belangrijke reserve gevormd ia waarop nu nog steeds geteerd kan worden ÏDoch ondanks dat i8 in t einde van t vorig Jaar een stuk grond van IVi ha gekocht dat tegen de kom van de gemeente aanligt Hoewel daarvoor geen plannen bestaan is toch een van de motieven behalve een voordeelige geldbelegging geweest dat indien de gemeentelijke schatkist nog eens tot de rand gevuld zou worden er wellicht toe overgegaan zou worden plannen te ontwerpen om een nieuw raadhuis of een nieuwe school te bouwen Bovendien kan de grond In een eventueel uitbreidingsplan worden opgenomen Directe oorzaken voor de zeer verschil Plaatselijk nieuws Het einde nadert Ammerstol De verbouwing van het gemeentehuis nadert zijn voltooiing Enkele meubelen zijn reeds gearriveerd terwijl vakmenschen nu bezig zijn de vloerbedekking te leggen De electrische verlichting Is ook reeds aangebracht terwijl de schilder zoo goed als klaar Is Binnen enkele weken kan het in gebruik worden genomen Gevonden Een heerenhorloge Te bevragen blJ den gem veldwachter Aanrijding Ammerstol Woensdagmiddag had ter hoogte van de aanlegsteiger van de Lekboot een aanrijding plaats tusschen een vrachtauto met oplegger bestuurd door H C van Vliet uit Gouderak komende van de richting Bergstoep en een vrachtauto bestuurd door den handelaar T v de Ham uit Noordeloos Belde bcstu ders hadden signalen gegeven op gevaarlijke punt doch zU hadden eilander geen van belden gehoord De oplegger bekwam twee flink ingedeukte spatbor s den terwijl van de andere vrachtauto de treeplank was vernield De schade zal onderling geregeld worden aangezien beiden verzekerd zijn Winterlezing AmmerstoL Dinsdagavond hield ds J B Th Hugenholtz in de consistoriekamer der Ned Herv Kerk de derde wlntej lezing met als onderwerp Pastoor Brand van Ibsen De zaal was geheel gevuld met belangstellenöen en de met aandacht gevolgde rede en uiteenzetting van het bekende tooneelwerk liet niet na diepe Indruk te maken Vragen werden niet gestkld doch de heer Ch Stuurman was zeker de tolk van alle aanwezigen toen hij aan het einde den spreker dank bracht voor het gebodene Bevroren vingertoppen Ammerstol Verschillende personen die in de open lucht aan het teren waren bii de timmerfabriek De Concurrent hebben bevrqren vingertoppen gekregen tengevolge waarvan zij hun arbeid moesten staken De laatste dagen wordt in de polderslouien veel vi ch gevangen Wanneer men een bijt hakt kan men de v s chen met de hand grijpen dij naar bovuikumen om wat lucht te haijpeii Etn onzer inwoners wist m korten tUd 62 vi chjea Door de gladheid Gonderak Woensdagmiddag is ter hoogte van de Goudsche watertoren een auto van het destructiebedrijf te Over Vrijdag geraakte de auto van den heer J ten B uit Bleskenagraaf hier in brand waarschijnlijk door kortsluiting waardoor een deken die over de motor schie van de wee Keeleden en op de be fP inR Pen scnie van üe weg gegieaen en op ae oe bestuurder en enkele omstan vroren IJssel terecht gekomen De chauf feur kwam er ongedeerd af ders werd het vuur in de klem gesmoord en kon ten B zijn reis voortzetten Onder het vee van den landbouwer Groot Ammers De heer O de H die in de radlateur van zijn auto olie had V is miltvuur geconstateerd gedaan ter voorkoming van bevriezen kreeg de inhoud bIJ het afdraaien der stop in zijn gezicht daar het water het kookpunt was genaderd De neer de H kreeg hevige brandwonden in zijn ge EEN GECOMPLICEERDE AANRIJDING Nieuwerkerk a d IJssel Dinsdagavond heeft tusschen de Ie en 2e Tochtweg onder deze gemeente een automobiel on zicht zoodat geneeskundige hulp nood geval plaats gehad Uit de richting Moordrecht naderde eeti zakelljk was Gevonden een rljwielbelastingmerk re vrachtwagen uit de richting Nleu te bevr bü den gem veldwachter en een werkerk a d IJssel naderden twee auto s actetasch te bevr bIJ G den Hartog P o er elkaar Op het Boezem oogenbllk dat de voorste auto s daar passeerden liep fen wiel van de vracht Hardlnxveld In verband met de ziekwagen af een stuk U er slingerde door te van mej M A Schalk onderwlJ7eres de lucht en kwam in de voorruit terecht aan school IV la tot tijdelijk onderwijvan de richting N komende auto De rerea benoemd meJ de Ruiter uit Gorin chem ruit werd totaal vernield beide wageni stopten hetgeen een sc ulfptartu werd De weg was na dit ongeval vrywel geheel bezet Links stond de auto uit da richting Moordrecht terwijl rechts da Hoornaar De 9 Jarlge Hendrik Bogaard belde wagens uit de richting N atonden geraakte Dinsdag onder de Lage 01es y£oIltle werd niet gewaarschuwd zoodat Hei en Boeicop Gevonden een Lipa aleutel Inl gem veldwachter der toezicht ontbrak Later naderde een militaire auto eveneens uit de richting Moordrecht Daar het uitzicht volkomen belemmerd was merkte de bestuurder ec t op het laatste oogenbük een tcgenlipp r op De militaire auffl remde sterk en stond stil een personen auto welke achter de militaire auto reed botste ech senbrug in een gat dat voor de vlsschen wordt opengehouden Omstanders trokken de Jongen d e hevig geschrokken waa uit het water Molenaarsgraaf Een Sakker uit Ottoland maakte gebruik van het ijs in de Graafstroom door Zijn brood aan weers zUden van deze s room te bezorgen en ter met volle vanrt op dè ware militair zijn weg over het ys te nemen Om ech wagen en W r rt re averij op Persoonter dp de weg te komen maakte dilj gey ongelukkr n rieden zich niet voor brulk van de stoepen hetgeen hem nocxlNadat de politie er plaatse was eh hetlottlg werd daar voar nagenoeg elke verkeer regelde knncjen de verschillend stoeo een brahdbljt ligt Hy stapte met autos worden weggeruimd Het wegdekde neti aan de hand op z n bijt d e waa splegelglad terwijl er o dit oogenmet gioote Ijsschollen was afgezet en blik veel verkeer langs de weg was Datging er met fiets en brood doorheen Hft een en ander zonder peisoonlljke ongewöter was ter plaatbe gelukkU niet diep luklÉmï is affreloopen mag een wonder2oodat hlJ er spoedig uit kon kruipen worden genoemd u Z terdaC 27 Januari HUTcnam L 1875 M en 414 4 M VAKA tuuendlng 10 00 10 vjxi en 7 0 8 00 VPRO BOO Berichten ANP en Gramofoon 10 00 Morgen wijding ICJO Voor arbeiders in de Coniinubtt rijven 12 00 Gramofoon om 12 45 Belichten ANP 2 00 fibperanto uitzending 2 20 Hanunond orgelspel 2 30 3 00 Muzikale causerie 3 05 Reportage 330 Gramofoon 4 15 PlanoHluetten 4 30 Vragenbus 4 50 Kamermuziek fl30 Filmland 5 50 OrgeJspeJ ö 15 We trriesche uitzending 6 45 Kinderleesclub 7 00 VARA Kalender 7 05 FeUclUtles 7 10 Politiek Radiojournaal 7 30 Cyclus 3oewerkt de kerk 8 00 Herhaling SOS berichten 8 03 Berichten ANP 815 PuzzleXiitzending 8 30 VARA Harmonie Orkest fi 10 Weet u dat Toespraak 0 15 Radlolooneel 930 Roslan Orkest 9 55 VARA Varia 1000 En nu Oké 1115 Berichten ANP llJiS Gramofoon 1140 12 00 Orgelspel HllTersum IL 301 5 M KBO ultaendlng 8 00 Berichten ANP 8 05 915 en 10 00 Gramofoon 1130 Godsdienstig halfuur 12 00 Berichten 1215 Rococo Octet 12 45 Berichten ANP en Gramofoon 110 KROOrkest 2 00 Voor de rijpere Jeugd 2 30 Gramofoon 2 45 Kinderuurtje 4 00 KROMelodisten en Solist 4 30 Gramofoon 4 45 Muaiquette 5 15 5 30 InternationaleBportrevue 5 45 KRO Nachtegaaltjes 6 15 Gramofoon 6 20 Journalistiek weekoverzicht 6 45 Gramofoon 7 00 Berichten 715 Nationale en Internationalekartels Lezing 7 35 Actueele aetherfUtien 8 00 Berichten ANP en Mededoellngen 8 15 Overpeinzing met muzikale omlijsting 8 35 Gramofoon 8 45 Gevarieerd Programma 10 30 Berichten ANP 10 40 12 00 Gramofoon Zondag 28 Januari HHverBum I 1875 M en 414 4 M 8 55 VARA 12 00 AVRO 8 00 VPRO 8 30 VARA 6 30 VPRO 8 0 12 00 AVRO 55 Orwnpfoon 9 00 Berichten 6 05 CauMrle Oude en nieuwe tulnkunst 35 Gramofoon 9 45 Causerie VanBtaat en Maatschappij 10 00 Berichten 01 Bach Cantate 10 20 Gramofoon 10 40 Declamatie en Gramofoon 1100 Ultiïendlng ter gelegenheid van het 40jarlg Jubileum van de AmsterdamscheGemeente Tram 12 00 Cyclus OnzeWeermacht 12 29 AVRO Amusements Orkest en Solist 12 45 Berichten ANPhierna Rotterdamsch Mannenkoor Zanglust opn 1 00 Vervolg van 12 25 1 30 Causerie De gesproken mailbrief 150 Zang opn 155 Declamatie 2 00 Bopkenhslfuur 230 Omroep Orkftt en SoBsten 3 30 Omroep Orkest en Strijkkwartet en Solist fmet toelichting 4 20 AVRO Dansorkest 4 55 Sportnieuws ANPS 00 Gesprekken met luisteraars 5 30 Voord klndsren 6 00 SportpraatJe 615 Sportnieuws ANP en Gramofoon 6 30 Toespraak over Finland 7 00 Jeugddagdlenst 8 00 Berlchteij ANP en Mededeellngen 815 Radlo maandblart 9 05 Radio tooneel 9 40 Omroep Orkest en Solist 10 20 Benova Septet 1100 Berichten ANP 11 10 Orgelspel 1130 12 00 AVRO Dansörkest HUvenum II 301 S M 8 30 KRO 9 30 NCRV 1215 KBO 6 00 NCRV 7 45 1130 KRO 30 Morgenwijding 9 30 Vrije Evangellache Kerkdienst hierna Gewijde muklek Grpl 12 19 Causerie 3estek 1940 12 35 Gramofoon 12 45 Berichten ANP 100 Boekbespreking 120 KRO Orkest 2 00 Godsdienstonderricht 2 30 Hartvelt Kwartet 3 55 Gramofoon 4 00 Rococo Octet 4 30 Ziekenhalfuur 4 55 Gramofoon SOOGeref Kerkdienst hierna Gewyde muziek Grpl 7 45 Berichten 7 50 Gramofoon 8 00 Berichten ANP en Mededeellngen 8 IS Vroolijk Programma 9 00 Prijsvraag luisterspel 9 20 De Minhéïtrelen 9 40 Radio Almanak 1940 10 30 Berichten ANP 10 40 Epiloog jjOO U30 Lezing In Esperanto Indruk n uit Normandie Maandag 29 Januari HHversum I 1875 M en 414 4 M Algemeen Programma verzorgd door ét VARA 10 00 10 20 vm VPRO 00 Uerlchten ANP en Gramofoon 10 00 Morgenwijding 10 20 Declamatie 10 40 Cello en Piano lllü Declamatie 1130 Giamofoon UOO Orgel en Zang 12 45 Berichten ANP en Gramofoon 100 145 VARA Orkfest 2 00 3 00 Zang Viool en Plano 3 05 Declamatie 3 30 Strijkkwintet en Öramofoon 4 10 Gramofoon 4 30 Voor de kinderen 5 00 Gramofoon 6 00 Orgelspel 6 30 De Ramblers 7 00 VARA Kalender 7 05 Oramefoon 7 10 Voor de Jeugd 7 30 VARA Orkest 8 00 Herhaling eos berichten 8 03 Berichten ANP 8 15 De Stem dea Volk Utrecht Solisten en het Utpechtwh Stedelijk Orkest 9 30 Declamatie 9 45 Roslan Orkest 1015 Planovoordracht 10 30 VARA HarmonJa Orkest 1100 Berichten ANP U 10 Zang en Orgel 1140 12 00 Gramofoon Hllvewum IL 301 5 M NCRV uitzending 00 Berichten ANP 8 05 Schrlftleïlng en Meditatie 8 20 Gramofoon 9 30 9 45 GeJukwonscheni 10 30 Morgendienst llOOChr lectuur l l SO Gramofoon IgOO 1215 Berichten om 12 0 Berichten ANP 12 40 Bpaarne Sextet en Gramofoon 2 0 i Voor de scholen 2 35 2 55 Gramofoon 3 00 Causerie over kamerplanten 3 40 Öramofoon 3 4 i BlJbeJleflng 4 45 Gramofoon 5 15 Voor de kinderen fi 15 Orgelspel 7 00 Berichten 7 15 Gesprekken aver het geloof en zijn moeilijkheden 7 45 Gramofoon 8 00 Berichten ANP en Herhaling SOS berichten 815 Amhenische Orkest Vereenlglng en Solisten SOqiUzing Oranje en de Kerk 9 30 Planovoordracht 10 00 Berichten ANP en Actueel halfuur 10 30 AmhemKhe Orkest Verepnlglng 11 10 Gramotoou ca ll O I2i 0 SriirllUezlnK De Vee arts aan t woord ten af aangevuld moeten worden Deze toevloeiende lucht is dan echter wanneer de bus in de stal staat stallucht en hierin achuUt nu Juist het groote gevaar De stallucht bevat namelijk door de werkzaamheden In de stal en de aanwezigheid van de dieren allerlei soorten van bacteriën in groote hoeveelheid Deze ruBen dan in de melk vallen en het klemgehalte ervan onnoodlg vermeerderen De lucht In de stal g echter ook met allerlei geuren bezwangerd In de eerste plaats mestgeur vooral na het uitmesten Daarom dient men dit nooit vlak voor het melken te doen Verder moeten wij ook op het kullvoer letten ook dit heeft een tucht welke zich heel gemakkelijk aan de melk mededeelt tot schade van de kwaliteit Vul daarom de melkbusaen bulten de stal op een frlssche en luchtige plaats en verwijder ook onmiddellijk de volle melkemmers uit de stal Men heeft door Koo te handelen de beste kansen op het verkrijgen van een goed product Dr P W B Nadruk verboden MELK NEEMT HEEL GEMAKKELIJK ESN ABNORMALE GEUR VAN DE OMGEVING AAN Nu In de staltljd is het goed eens extra de aandacht te vestigen op dit algemeen bekende feit Want zeer velen hebben de gewoonte om tljdpns het melken de melkbussen ergens in de stal op de voergang of op de deel te plaatsen en de gevulde emmers daar dan leeg te gieten In de eerste plaats is dese handelwijze uit een oogpunt van goede melkwlnnlng al verkeerd daar het bacterlegehalte van de melk daardkwr aanmerkelijk stUgt Verder la er echter ook groote kans dat de melk de geur van de stal zal aannemen Want wat is het geval Zooals bekend zal zijn Is warme melk lichter dan koude soodat de bovenste laag melk in de bus uit warme melk zal bestaan Deze warme melk verwarmt nu de lucht welke er boven in de bu aanwezig la welke daardoor op haar beurt ook weer lichter wordt en zal gaan opstijgen en de bus verlaat Het tekort aan lucht dat daardoor In de bus dreigt te ontstaan zal nu door toevloeiing van lucht van bul Binnenland geheel ledig was Toen getuige nog 40 meter van de overweg verwijderd waa heeft hij een fluitsignaal gegeven DIBECTEGR GENEKAAL VAN DE RIJKSWATERSTAAT BIJ Kon Besluit la met Ingang van I Maart aan ir J P van Vllsslngen op ilJn venoek eervol ontslag verleend als directeur generaal van de Rijkswaterstaat met dankbetuiging voor de langdurige en gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen en ia benoemd tot directeurgeneraal van de Rijkswater staat dr ir L R Wentholt hoofdinge nieurdirecteur van de Rijkswaterstaat te sGravenhage De vertegenwoordiger van het O M mr C W baron van Dedem heeft er in zijn requisitoir opgewezen dat uit de getuigenverklaringen is gebleken dat het uitzicht goed was zoodat de botsing aan de onoplettendheid van verdachte te wijten la geweest HU was ter plaatse bekend en diende dus dubbel oplettend te zijn Spr elschte 1 maand hechtenis De verdediger mr J Leopold waa van meening dat het letsel dat verdachte bekomen had op zichzelf al straf genoeg wu geweest Verdachte heeft goed uitgekeken doch door de lichten der hulsen in deze omgeving de trein die alleen de voorlichten aan had niet zien aankomen Pleiter zou het op prijs stelien wanneer de rechtbank nog een nader ondensoek gelastte Uitspraak 8 Februari IXef fs een vm ouds gewurdeerd huismiddel tegen faoe t Itlpbhoent be scbheld eum kunt U h t li it fvatngaan met en AKKEItTJl want AKKERTJES werwildaren uit het lichaam da ttoffsn é m d aandetning varoorxaban Tavani oafanan AKKERTJES aan itimulaaranda warklng uit xoowal op gavoalt als b wagingtxanuwan Verdrljvan inaT da pl non an doan U xkh dtraet vi prtttig r vealan Eischt avanviral nadrukk ll k AKKERTJES kenbaar aan t AKKER morkt Uw garonNal Ook door Itmderen gaarne ingenomen Denk om het wettehjk gedeponeerde merk Fabriek opgericbt m 1745 Steeds in voorraad bfj B NATZIJL STOLWIJK DROGISTERIJ AKKeRTJlS Marktberichten j bOTKR KAAS EK EIERKN t a n hoefdpl n pMnan kaerts keu X ooa It atuU U atulvon 3 ituU 3 atulvar Rechtszaken VKACHTAUTO DOOR EEN DIESEL GEGREPEN £ e SS Jarige chauffeur J G uit Bergambacht heeft terechtgestaan omdat hij op 11 December te OoudA hoogst roekeloos en onachtzaam met d door hem bestuurde vrachtauto heeft gereden over de onbewaakte overweg aan de Zwarte weg waardoor hlJ in boUmg l3 gekomen met een Dieseltrein die tengevolge is ontspoord Verdachte zelde dat toen hlj Gouda naderde het al donker wai HU reed met een snelheid van tusschtn 20 en 30 KAf per uur Verdachte xegt dat hU uitgekeken heeft voordat hU de overweg opreed en toen geen trein heeft gezien noch een fluitsignaal heeft gehoord Verdachte xegt geen drank te t bben gedronken De agent van politie die kort na de botsing ter laatse waa gewecit verklaarde dat hU eenige opmtfUngen heeft gedaan waaruit ia gdileken dat men op 48 meter atstand van de overweg een trein kan xten naderen die dan nbg 117 meter van de overweg ia verwüderd Deze verklaringen werden bevestigd door den agent van politie C W de Groot De getuige A O v Willige had op een overweg gestaan die 50 meter van die aan de Zwarteweg ligt Hij heeft de auto zJen aajikomen en gehoord dai ds trein een fluitsignaal gaf De treinbestuurder verklaarde dat de trein op het oogenbUk van de botsing GOUDA 25 Jan Coop ZuldHolland sche £ lerveiUng GA C ZJIE te Gouda Veillngsbencht van 25 Januari Aanvoer 120 000 kippeneleren Prijzen 58 58 K O f 4 4 10 58 60 K G f 4 10 4 20 60 3 KG f 4 20 4 25 62 70 KG ï 4 25 4 80 bruine 58 70 KG f 410 5 kleine eieren f 3 70 4 alles per 100 stuks GOUDA 25 Jan Kaas Aangevoerd 103 partijen Ie kwal met rljksmerk f 30 33 2e kwal idem f 27 50 29 CiLslsaftrek 19 2 cent Handel matig Boter Aangevoerd 187 pond Goêboter 0 65 cent Welboter 76 80 cent per pond Handel vlug Eieren Aangevoerd 61 000 stuks Kippeneleren f 4 4 25 kleine idem f 3 60 3 70 eenden f 3 50 3 75 Handel matig AARDAPPELEN GROENTKN EN bKUÏl UTRECHT 25 Jan Groenten en Vruchtenveiling Uttecht en omstreken Armgaard 5 ö bellefleur 4 16 bosappelfl 35 campagnezoet 3 B court pendu 3 10 cox oranje pippin 7 27 culemans 5 5 dljkmanzoet 4 8 goudreinetten fl 27 hoollaaris 5 12 jasappels 3 8 kaneelzuur 3 4 klumpjes 5 8 konings zuur 3 ti present van england 10 17 sterappels 4 22 weMragergs 4 0 zoete paradijs 4 8 zoete tulpen 4 8 brederode 7 9 glezer wildeman 7 15 komperVèenen ft 8 pondspeer 3 5 wlnterjan en 4 11 Ij uten 7 6 UTRECHT Jpi Jan Ver Groenten en VnithtenvelliK Utrecht en omstreken AsfRrges wit I flO rhabarber f 25 belde per 100 bo nolselderie f 2 40 7 60 per 100 stuks andijvie f 23 24 bleten f 1 70 4 idem gekookt f 6 10 boerenkool f 4 16 gele kool f 3 4 80 groene kool f 2 30 7 30 roode kool f 3 70 fl 60 prei f 10 41 rapen f 3 5 spruiten f 11 27 uien f 2 30 4 40 waschpeen f 5 90 1180 winterwortelen f 1 80 50 witlof f 13 23 10 peterselie f 60 92 selderie f 60 136 aardbeien t 58 alles per 10 U Wat rKdwi al é m niAMchafi vaarlijk mmImo daeht Immari yan nl4d MhtAr wt itirar Hea xagt man M ook woor van dUn ptM r Aon baHi on tfwo 7 GOUDA 25 Jan Vee A4H rd in totaal 409 atuka waarvan 6 Hhtvarkena Vette 33 33 cent per pHIrievend met 2 pCt korting 141 magere Varkens f 26 45 103 biggen f li 15 84 nuchtere kalveren f 3 12 Handel redelijk ZWUNDRECfft 24 Jan OroentenvelUnc De prUseu waren boerenJcsol 9 60 12 gele sav kool 3 30 5 30 groene sav kool 3 70 4 30 per 100 K Q knolseldenj 1 bos van 5 st A 43 61 idem B 16 33 per 100 bos kroten 180 4 prei 26 35 roode kool 3 5 90 alles per 100 K G selderij 116 1 21 per dozijn spruiten 20 uien 2 50 4 30 breekpeen 2 50 3 50 witlof Ie soort 21 22 Idem 2e art 14 19 wortelen waschpeen 5 20 8 allea per 100 KG Zondag 28 Januari 1940 NED HERV KERK ALBLASSERDAM V m 9 30 uur en 8 avonds 6 uur Ds H J Groene egen AMMERSTOL V m 10 uur Ds J B Th Hugenholtz Onderwerp Genade bij God en menschen Jeugddienst en Doopsbedieiung AMMERSTOL Herv Gerei Evangellsatiegebouw V m 10 uur en s avonds 6 30 uur de heer L J Mats van Hazerswoude ARKEL Vm 10 uur Ds W Sorter BERGAMBACHT Vjn 9 30 utiT en a avcmda 6 30 uur Ds H Ewoldt BERGAMBACHT Uitgetredenen uit d Ned Herv Kerk Vm 9 30 uur en s av 6 30 uur Preeklezen BERKENWOUDE en ACHTERBROEK Vjn 10 uur Ds M J W Zevenboom BLESKENSGRAAF Vm 9 30 uur de heer Haring Candldaat te Hardinxveid s avonds 8 30 uur Dr Van der Valk van Wijngaarden BRANDWIJK Vm 9 30 uur Ds A H Sonnenberg van Molenaarsgraaf CAPELLE a d IJSSEL V m 10 uur en s avonds 6 uur Ds J Boolj Ned Herv Geref Evangelisatie Boezemjïtraat Vjn 10 uur en s avonds 6 uur de heer C Smith van Charlols Geref Evangelisatie Rehoboth Nljverheldstraat 55 Vm 10 uur en s av uur de heer J KarsOIESSENDAM V m 9 30 uur en s av uur Ds J Haring GÏESSENNIEUWKERK V m 9 30 UUr Ds C Hooykaas van Benschop s avonds 6 30 uur Ds H Kraaij van Hardinxveid GIESSEN OUDEKERK Vm 9 30 uur Ds F C Wlllekes van Amerongen nm 2 uur Zondagsschool s avonds 6 30 uur Ds F C Wlllekes In belde Diensten extra Collecte voor de restauratie van bet kerkgetwuw QOUDERAK Vm 9 80 uur de heer G Mouw nm 2 uur Ds M J W Zevenboom van Berkenwoude en Achterbroek s avonds 6 30 uur de heer G Mouw Past Collecte GOUDRIAAN Vm 9 30 uur Leesdienst 8 avonds 6 uur Ds F Anker OHOOT AMMERS Vm 9 30 uur en s avonds 6 uur Ds A van Barendrecht HAASTRECHT Vm 10 UUr Ds W de Voogd van der Straaten HAASTRECHT Ned Herv Geref Evangelisatie Vm 9 30 uur en s avonds 6 30 uur Evangelist Wildschut van Brouwershaven HARDINXVELD V m 9 30 uur en 8 av 6 uur Ds H KraaiJ HEI en BOLICOP Vm 9 30 uur en s avonds 6 uur Ds W L Tukker JAARSVElX Vm 9 30 uur Leesdlenst a avonds 6 uur Ds C C T Postma KINDERDIJK Vm 10 uur en s av 6 uur de heer Dekker Godsdienst Onderwijzer te Papendrecht KRIMPEN ad IJSSEL Vm 9 30 Uur en s avonds 6 uur Ds J P Buisköol KRIMPEN ad IJSSEL Evangelisatie Noorderstraat V m 9 30 uur en s avonds 6 uur de heer Vijverberg van Rhenen LANGERAK V m 9 30 uur en a avonds 6 uur Ds F J Sinke LEKKERKERK V m 10 uur Da IJ van Dijk LEXMOND Vm 9 30 uur en s avonds Candldaat Van Vliet van Bleakensgraal LOPIK Vm 9 30 uur en s avonds 6 uur Ds S van der Linden MEERKERK Vm 9 30 uur en 8 av 6 uur Ds G Lans MOFRCAPELLE Vm 9 30 UUr Ds M Verkerk Bediening van het H Avondmaal n m 2 30 uur Ds M Verkerk Nabetrachtlng MOLENAARSGRAAF V m 9 30 UUr Ds C C T Postma van Jaarsvfld a avonds 6 30 uur Ds A H Sonnenberg MOORDRECHT V m 10 uur Prof Dr M C van Maurik Broekman MOORDRECHT Ned Herv Evangelisatie Vm 9 30 uur en s avonds 6 30 uur de heer A P de Jong NIEUW LEKKERLAND Vm 930 Uureii s avonds 6 üur Da Joh van Dorssen NIFUWPOORT V m 9 30 Uur Da A P Plomp nm geen Dienst NOORDELOOS V m 9 30 uur DS J J Poot van Amelde s avonds 6 uur Leesd en5t OTTOLAND V m 9 30 uur Ds F Anker OUD ALBLAS Vm 9 30 uur en s av 6 30 uur Ds R W Steur OUDERKERK ad IJSSEL Vm 9 30 uur I s J O T oelderink s avonds 8 30 uur Ds J de Brui van RoAerdam Wijkgebouw Vm 9 30 uur en avonds 8 30 uur de heer A de Redelijkheid Godsdienst Onderwijzer OUDFWATER Vm 9 30 uur en s av 6 uur Ds P J Steenbeek POLSBROEK en VLIST Vm 9 30 uur en s avonds 6 30 uur Ds T van de Hee van Genemuidpn REEUWIJK Vm 9 30 uur en s avonds 6 30 uur Ds W Vroegindcwei SCHELLUINLN Vjn 9 30 uur Ds A Wisgerhof s avonds 0 30 uur de heerL Kruis Leesdienst SCHOONHOVEN V m 10 UUr Ds D J van de Graaf s avonds 6 uur £ s C HooiJkaaa van Benschop SLIEDRECHT Vm 9 30 ui s av 8 uur Ds J W van Tol R Herv Lokaal Stationsweg VmwiO uur en s avonds 6 uur de heer J H Boo gaard SLUIPWIJK V m 9 30 uur en avoniis 0 30 uur Ds £ R Damst STOLWUK Herr Oeref Bvangeïlsatl Vjn 9J0 uur en a avonds 6J0 uur heer Van Rijsbergen Godsdlenst OndcP wijzer te Wijngaarden STREEFKERK V m 9 30 xuir n s gi 8 30 uur Ds J W van Barneveld W ARDER V ra 9 30 uur en s avond 6 uur Ds E V J Japchen WADDINXVEEN Vm 9 30 nor D A H C Vollenwelder van Nieuwerker ad IJssel s avonds 6 uur Ds D j va de Graaf van Schoonhoven WILLIG E LANGERAK Vm 9 30 uuen s avonds 6 30 uur Da N O Steenbeel USSELSTEIN V m 10 uur en s avond 1 r i W r r Ar rr 6 uur Ds O J van Rootselaar V dll 1x011 U O 01 door JAN KUKurr Over inwoners van verschillende gemeenten over het gladde Nieuwerkerk en over de toestanden In Alblasaerdam jk heb vertelde Teun onderlaast ZEVENHUIZEN V m 9 0 uur en s ai 6 30 uur Ds TJ Tak Evangelisatielokaal aan de Rotte Geg Dienst R K KERK SCHOONHOVEN V m 7 30 uur en vji 10 uur H Mig s avonds 7 uur Lof KEM GEREF GEM SCHOONHOVEN Vjn 10 0 uur D M G oot Ammers gesproken H C Luyt Jeueddag ZEVENHUIZEN V m 9 30 UUT Ds H van Loon van Voorburg VRIJZ HERVORMDEN ALBLASSERDAM Vjn 10 30 uur Tn N van der Heijden van Eindhoven KRIMPEN ad IJSSEL Vereemglngsgi bouw s Avonds 7 uur Ds J N van di Heijden van Eindhoven NED PROTESTANTENBOND m die zee Teun viel Ik hem in de rede hoe noem je iemand die in dat schoone dorp toont Wel antwoordde hij een Groot Amiwrser een dat kan niet goed zijn Het moet ijjn een Groot Animersenaar Ik geef tóe dat t een beetje lastig klinkt maar pamaticlal is het toch Juist Even goed Jonge van Bergen op Zoom GEREF KERKEN ALBLASSERDAM Vm 9 30 uur s avonds 6 uur Ds J J Wielenga BERGAMBACHT Vm 9 30 uur s avonds 6 30 uur Ds J O W Terhsa BRANDWUK V m 9 30 uur en s i 6 uut Ds K Dekker CAPELLE ad IJSSEL Bermweg V ïf R ïtpn zlim Ritmen Iemand die Gouderak tot woon Aee heeft aanduidt met Gouwe Rakker o een ander als Lange Rakker pan zou je Mkers die mannen van Bei en Boeicop ook Heicoppen en Boei H pen motten noemen iJa dat moet wel zoo zijn Iemand die ID een dorp woont heet een dorpelhig en tai Eljn de inwoners van Hekendorp He 10 uur en s avonds 6 uur Ds D K Wil teidorpellngen Pat is dan nog niet zoo erg als met de M uit Hoornaar merkte Jod op want dll dient meh dan wel aan te duiden ila Hoornaarllngen Iemand 21 Jaar Is viel tante btj 4an is hij mondig en dus wonen in LexiDffid de Lex mondigen Ik weet nog een gemeente waarvan leng a IJsselmondeche Laan Vm 10 uur s avonds 6 uur Ds J Groen BedJenii van het H Avondmaal OIESSENDAM V m 9 30 uur en s a 6 uur Leesdienst HAASTRECHT V m 9 30 uur en 8 w 6 30 uur Ds J F W Erdmann HARDINXVELD V m 9 30 uur en a rfPT den Hoog Blokland Zijn dat Loog den Hoog Blokland Zijn dat KoogBtoklandenaars HoogBloklandellngen of Boog Bloklandlieden Jïoe noem je iemand die in de kerk lit ging Jod voort Een kerkganger en dus wonen in Ouderkerk de Ouderkerk 8 uur Ds J O Mulder LEXMOND V m 9 30 uur en s avor 6 uur Ds D J Coumou LOPIK Vm 9 30 uur en a avondsuur Ds H Poll MEERKERK Vm 9ZQ uur en Tl MOORDRECHT v 10 uur en s E lingers aan deIJssel En in Lekkerkerk 6 uur Ds D P Kolkman NIEUW LEKKERLAND Vm 030 U en s avonds 6 uur Ds E H Broeksti de Lekker kerkglbgers u Je toch ziw smakelijk bezig bent M ik kan ik je ook zoo Iets voorzetten Em Predikant te Oegstgeest m menschen in I riinpen aan de Lek zün NOORDELOOS V m 9 30 uur en 6 uur Ds C Houtman OTTOLAND V m 9 30 uur en 6 uur ps A J Radder OUDERKERK ad IJSSEL Vm bch zeker Krlmpelt aan de Lekkers 4 e menschen uit Wijngaarden zijn lijn gaardeniers vervolgde Jod maar ren goed zijn die van Tienhoven Tien uur Ds D A Vogel Bedlening van li loveniers H Avondmaal s avonds 6 uur D D Vogel Dankzegging voor het H Avon maal Het meervoud van graaf is graven iroeg tante bij en dus heeten de bur OUDEWATER Vm 9 30 uur en 8 Ble kensgraaf ook Bleskensgra uur Ds W van Dijk Jftn Iemand die een ambacht uitoefent Is m ambachtsman en het meervoud is lOkbachtBiieden dus ook Berg ambachtslieden Maar weten Jullie nou wel vroeg ïeun hoe of dat die lul In Gouda hletm Jullie met je knapplgheid denken iiker Gouwenaars of zoo iets Mis man Dur bleten ze officieel inboorlingen J3at kan niet meende tante Inboorlingen noem Je menschen van een wilde tolksstam maar geen deftige GouweDiars t Ia vast en zeker beweerde Teun Jtear in Gouda staat achter de molen In het Houtmansplantsoen een soorteinent van gedenkteeken zoo maar een klein ding en daar staat zoo waar als ik War voor Je zit op dat de inboorlingen ttn Gouda dat hebben opgericht En as l llie nou toch zoo knap bezig bennen dia mott n Jullie mijn eens vertellen toe of dat iemand hlet die in Oudcwater iwmt Op dit punt van het gesprek gekomen meed tante verdere beschouwingen over nunen van inwoners af door plotseling te vragen wie toch wel het schaatseniliden zou hebben uitgevonden a lichtte haar In dat deze gezonde port vermoedelijk te danken is aan een Hollander want dat alleen In HollandKhe terpen ribben van runderen zijn monden waarin gaatjes waren geboord 01 die kennelijk gediend hadden als htiitsen Daarbij zijn de verbeteringen lkB aan de schaats later ziJn aange cht ook alle van landgenooten afkoBiatlg Nou zei T km dan kan je nog wel en dat t hier allemaal prlnjia rlj w bennen Mot Je maar eens gaan kijken In touwerkerk aan de IJssel daar Is geen Wn meer die over de straat loopt Ze W en daar op de Dorpsstraat de prach PEURSUM Vm 9 30 uur en s avon 6 uur Ds Mulder REEUWIJK Vm 10 uur en s avwii 830 uur Ds P Warmenhoven SCHOONHOVEN en WILLIOE LAT GERAK V m 10 uur en s avonds 8 uu Ds J Hoekstra WAARDER Vm 9 30 uur en s avoni uur Ds Schaafama van GamerenWADDINXVEEN Vwi 10 uur en s a uur candldaat Lonkhuijzen van Amerfoort IJSSELSTEIN V m 10 uur en s avon 6 uur Ds Krijt ZEVENHUIZEN V m 9 30 uur en O 3 uur Ds W G Bovendorp GEREF GEMEENTEN LAS8ERDAM Vm 9 30 uur a avonds 6 uur Leeskerk CAPELLE ad IJSSEL De Ruyteistraat Vm 10 uur en s avonds 5 u LeesÖlenst OIESSENDAM V m 9 30 uur en s 6 uur l psdienst OUDEWATER Roode Zand Vm uuf en s avonds 6 uur Leesdiensten GEKEF GEMEENTE H V SLIEDRECHT Vm 10 uur en s 6 uur Ds J Overduln VRIJE GEREF GEM ALBLASSERDAM Vm 9 30 UUr fl s avonds 6 uur Leeskerk GIESSENDA V m 9 30 uur en s W 6 uur Leesdienst rna afg gemeente WADDINXVEEN V m 9 30 uur en s W 6 UUT Ds N van der Kraats OUD GEREF GEM CAPELLE ad USSEL BermweglaaiVm 9 30 uur en s avonds fi uur Ds t Vlot Da Co tqstraat Vm 10 uur en s si 5 uur Ds A van Zon OIESSENDAM V m 9 30 uur en 8 uur Ds J van der Poel MOEPCAPEILE Vm 9 30 uur nm uur pn s avohds 6 uur Ds M Hofman IJS8EISTFIN Vm 10 uur en s Rvona e uur Preeklezen CHR GFREF kerk MEERKERK Vm 9 30 uur en s tlute Ijsbaan die een mensch denken 6 ui r D P de Groot en ze houwen daar hardrijderljen op NIEUWPOORT vm 930 uur en V dat Jt een lust ia en gevaar van er Of te zakken loopen ze daar In t l ach niet t Is daar in de Dorpsstraat ptegelglftd dat Je er alleen maar fle schaats over komp Wordt er dan met gestrocW vroeg Unte A denk zan ïod dat t daar mls 6 uur de hor H van Leeuwen Theot Student ite Aoeldoorn NOORDFLOOS V m 9 30 uur en s a 6 niur Ds R Slofstra EUEDRECHT V m 9 30 uur en 8 uur Ds C Smits LEGER DES HEILS SCHOONHOVEN V mt 10 U uur dé Ark bulten de Veerpoort WlJdiDgS cUenst Voorganger de heer Adter op deze manier te bemachtigen Aan de Hoogedijk heeft men Woensdag een karper geschept die ook in een bijt lucht kwam happen welke een gewicht van 20 pond had Vele groote vJsschen komen ook aan de oppervlakte Gisteren zaten een twintigtal wildezwanen voor deze gemeente op het Ijs inde Lek Men kon de hongerige dieren totop ongeveer 30 Meter naderen De politie heeft bepaald dat na 5 uur namiddag zich geen personen meerop het ijs in de Lek mogen bevindenGisteren is deze maatregel voor het eersttoegepast in verband met de veiligheidvan de schaatsenliefhebbers Precies vijfuur was niemand meer op de baan tezien Allen trokken gelijktijdig af Capelle ad lJs el Het burgerlijk armbestuur heeft in verband met de groote koude besloten een extra rantsoen brandstof te verstrekken A R Kiesvereeniging Capelle a d IJaseL De A R Kiesvereenigmg Nederland en Oranje II hield In de Chr School aan de IJsselm laan een ledenvergadering onder leiding van den heer G Koedoot Na de gebruikelijke opening door den voorzitter en afhandeling van eenige huishoudelijke zaken hield de heer P C Streefkerk een inleiding over De staatkundige tegenstelling tusschen AR partij en CHU in de practijk Een breede gedachten Isselmg volgde De inleider eindigde met dankgebed MeJ A W Willigen Prins heeft wegens vertrek uit de gemeente ontslag genomen als bestuurslid der vereenlglng et zwakke kind Capelle a d Ilwel B en W hebben de gemeenteraad doen toekomen de begrooting van het waterleidingbedrijf voor de dienst 1940 De gewone dienst alult In ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 45 914 met een batig saldo van f 16 500 AanrlJdlQt CapeUe ad UeaeL Een luxe auto uit Rotterdam chauffeur E v K had het ongeluk tegen een electr lantaarnpaal In de Hugo de Grootstraat te rijden met t gevolg dat deze ernstig beschadigd werd j De heer J J Timmermans typist ter gemeente secretarie die gedurende eenige Jaren tijdelijk ambtenaar was en nu van 1 Bept 1939 op laat van den minister op arbeidscontract werd geplaaUt heeft de gemeenteraad een verzoekschrift gezonden om de door hem gestorte pensioenpremie tot een bedrag van f 226 weer terug te betalen NIEUWE KANTONRECHTER GEÏNSTALLEERD Gouda In een buitengewone zitting van het kantongerecht te Rotterdam welke gepresideerd werd door m F A Nelemans is gisteren de nieuwbenoemde kantonrechter mr R Renama uit Gouda als zoodanig geïnstalleerd Mr Neiemans heeft daarbU een toespraak gehouden waarin hij zijn erkenteHJkheiJT ultsprak voor de wijze waarop de kan tonrechter plaatsvervangers in het bljJbnder mr L J de Haan het ambt éd het vertrek van mr T de Jong hebben waargenomen Spr heeft voorts den nieuw benoemden kantonrechter welkom geheeten en hem Gods zegen toegewenscht Namens het parket heette mr R H F M Grassa den nieuw benoemden kantonrechter welkom en sprak de hoop uit dat de pnettlge samen werking die altijd bestaan hééft zal blijven heerscheu De griffier mr H Schouten wensc ite mr Rensma geluk met zijn benoeming Mr J C C Schllthuis die namens den deken van de orde van advocaten het woord voerde gaf uiting aan de belangstelling die de balie heeft voor deze benoeming Mr Rensma heeft daarop een dankwoord gesproken waarin hy er op weei dat de l enoeming voor hem een voldoening is geweest Voorshands zal spr probeeren de voetsporen van mr de Jong te drukken REUME BIOSCOOF Gouda Films die n nun of meer actueele Inslag hebtien verdienen Altijd deaandacht n zeker is dat t geval in eentijd als waarin wij thana leven Het iadaarom de moeite waard deae week eenbezoek te bcengen aan de Reunie Bioscoop waar een tilm vertoond wordt diehet leven en de strijd in een duikbootweergeeft Zij la getiteld J3e Ondergangvan de Duikboot M 9 en ia ki vendlendoorspekt met de noodlge humor en romantiek De hoofd vertolkers zijn Dolores del Rlo en Richard Dix In de tweede hoofdfilm komt if ola Negri na enkele Jaren weer terug en spcalt een van de rollen die haar het beste llg gen de seml traglsche ZIJ vervult de rol van een stlefmoe der die een Jeugdvriend ontmoet en met hem wil ontvluchten Deze keer komt alles terecht hetgeen we niet gewend iX vatj Pola Negri Zondagmorgen en Woensdagmiddag draalt rlns en BedeJknaip met Errui Ftynn Men 2le voorts de advertentie