Goudsche Courant, donderdag 3 april 1862

rè Donderdag 3 April IS ï t OÜDSCHE COURAJÜT Nieuws en voor Gouda en AdvertenlieMad Oïssifelien Deze Courant yerschijnt des Donderdags en Zondags lu ue otad geschiedt de uUgive des a ju s te Uitgave van A Oost Saven BRINKMAN B ii 75 De pnjs dcT Advertentieu van één tot ze regels met mbcgnp aa het Zigel is 80 Teat or eiken regel daart o en 10 Cent Buitengewone letters orden berekend naar plaatsroiittte pp Bc uitgave van eea nieuws en advertentieblad in eene Gemeente met eene bevolking van vijftien duizend inwoners ia het beste gedeelte des Eijks waar allei bedrijvigbsid ademt en van toe Temendeu bloei getuigt zal wel geene 3rontschuldiging betoevec maar het mag veeleer verwondering wekken dat zidk een werkzaam middel ter bevordering van het onlerling verkeer hier sedert zoo lang ontbreekt Dit gemis deed zioii telkens getoelen en et was ook geene andrafesjgnleiding moodig om eenige ingezetenen wien het wi jSf an de stad hituaer inwoning ter harte gaat op te Wttu tot het beprceveu eener poging om in de leMSande Hhoefte te Toorzien Zy gingen daarLig lüt van een welwillend en belangeloos beginsel en wilden zich i puflfering troosten ter gunste van het algemeen belang He=t doel dezer onderneming is dan ook eigentlyk om iets hoc gering vck bq te dragen tot bevordering der algemeene welvaart die slechts duurzaam bestaan kan waar verstandeljke ontwikkeling gepaard gaat met ware beschaving Onder de middelen die belangrijken invloed oefenen op de volksontwikKeling bekleeden de dagbladen geene onaanzienlijke plaats en ct mag daarom niet onverschillig geacht worden hoe veel of hoe weinig zo gvuldigheid besteed ordt om ook de mindere meer plaatselijke bladen te doen medewerken tot de algemeene i olkaverlichting en volksbescbaving Zy bieden toch dt geschikste gelegenheid aan ter voorliciting op het gebied der algemeene en plaatselijke belangen ter openbaarmaking en ter wogneming van be Karen Ongegronde klagten worden teregt gewezen Tooroordeelen opgelost werkelijke misbruiken in het licht gesteld en daardoor de weg gebaand cm die op te heffea en uit te roeijeu Daar oe wensehei wij in ons blad de gelegenheid open te stellen voor elk die met gepaste bescheidenheid bedenVitiji J l tï Le d i len Het blad Kelf sjoscht j i is eg van zachtmoedige besi heidenheid te b ïwandelen en zich zorgvuldig te onthouden van partijzuchtige biteheid want het wil eensgezindheid en vedelievende bedoelingen aankweeken vooroordetlen wegnemen onkunde en dwaling tegengaan maar zich d ibij wachten oo oordeelziske hatelijkheid en onvruchtbaar twistgeschrjf Bij die matigin zal het echter niet ontbrSien aan eigen ov ui ring en met bescheiden ernst handhaven maar vaj wecschen jreenen doeUoozen strijd te voeren tegen afwijkende meeningen daar wij niemand de vrijheid misgunnen waarop wij voor ons z en regt hebben en nimmer den eerbied te ontzeggen aan anders gewyzigde overtuiging waarop wij voor de or e aanspraak makeu TTij beoogen in de eerste plaats bet vestigen van een tdtxrieailcilad als middel van onderling verkeer en daardoor te voorzien in eene algemeen erkende behoefte Om dit doel des te beter te bereiken stellen wij us gemakkelijkste voorwaarden en koesteren wij dan d V verwachting dat d algemeene bclangsteüiag ctue geede poging zal ondersteunen Het is tevens een nkim aUad Wq nerpen ons niet op als mededinger der groote bladen Wij zijn nederig gestemd en zullen zonder buitenlandsche correspondenten en telegrammen de weetlust vaji bescheiden lezers trachten te bevredigen en i s bevlijtigen om in het kort bestek der vevlecnde ruimte e belangrijkste en we ently Lste benpien zamen t vatten Wij zullen daarom niet verzuimen om ijverig gebniifc te maken van de middelen onder ons bereik om aan die berigten de meeste belangrijkheid by te zetten Wij vlujen ons met de verwachting dat er nog tal van lezers bestaat die juist geene behoefte hebben sten de uitvoerigheid der groote bladen en dat relrn zich met eene korte en zakelijke zamenvatting willen vergenoegen Het is imme s inderdaad geeue kleinigheid dagebjks die groote bladen door te worst Jen als zij pan vangen met de verklaring nll t BCBJcs M heden tan uemu belang Hoe Telen onder de gewone lezers stellen luttel belang in di gedurige reeks van geruchten heden mtdegedeeld morgen betwijfeld overmorgen geheel gelogenstraft of in de profetische beschouwingen van zoo vele vieemdoamige dagbladen die wel de hersenschimmen der schrijvers maai geenszins den loop der komende gebeurttnissen onthullen Voor uen Omtrek en het Binnenland ïollen wii oaa bevlijtigen eigeii conneciicn aan te knoopea en niets verzuiBiea om te beantwoorden aan het vertrouwen in ons gesteld door de aanmoediging die wij reeds bij onze Stadgenooten mogteu ondervinden en alles aanwenden oiu tzelfde vertrouwen in ruimer kring te ver r r ven GorBA T7 j5v J e Bedecde April 1862 y i i fei jïKjÉtv