Goudsche Courant, donderdag 3 april 1862

Tril 1 i en c ns titMioneU vrr i en zoekt in te voeren maar het iij i i noir ver dit liet lulk rijp voor ware vrijheid rustig i r ru h e ll gen = e wiljrivalhn ningt iiit n Pruisen vooruit zien streven op au sti atkiüi li T ot iv ikke iag Dat uitzigt is lienevcbl m t liii ter Be vr j iiiid e kamer is muir Imis gezonden ii iiii tfr lan ijzillniL e bestanddeelen gezuiverd De He erkie iiigi v zuliiu lütwijzen of liet volk met dezen tcrug rede heef AVa r liriil jk zjil dit wel het geval niet zijn e loekomn zal oi s UK neii leercu iu hoe ver de Pruisen de vorkrCL CJr regten u e nistigen zin weten te handhaven k at al o rz iki n van onrust in andere gewesten Denemarken in i birendin iui t o er zijne Duitsehe vorstendommen Keur 1 1 in vnuhteu oze bemocijing tot herstel van zijn regt Pol a n M ijL bejirm vcnde om zijn volksbestaan te herwinnen M i if M irro in strijd in üriektnl ind poging tot opstand Tur kij vcrgi if die iierv inningen bqiroeveude PiUsl Uit i aurentegi n brengt ecne groote hen omiing tot stand De vrijiiiiking dei boeren moet lieu belangrijksten invloed oefenen op i c ontwikktling van het gcheelevolk A s v ij 1 in vr ji iid welvaart en kracht gedenken verrijst v Kir ons bc bcild van Engehind dat iu zoo menig opzigt boven e Mial l V n liet beiioud des vredes en kan het de zwakken be I r ovcrmuedigen beteugelen e broetUriwist iu Amerika bedreigt de bloeijendstc 11 m L n mibiiek met snel verderf en ontbinding l e nit barstu jariü liiig voorzien en het ver ot aangekoiidigd De 1 ke tateii v ui het Noord Amerikaansche boiidgenoot p aa u tiirendcr In hunre dwingende eischen ge or ii hel eiT i naar de wapenen gegrepen toen zij in den uf iilent een teg ustander der siaveniij zagen want Oh i en behoud en de volle iiaiulhaving van dit out id uik is de eeuige oorzaak van den verderfelijken ruote verbittering liccrs lit aan beide zijden In den bee sehern de kans het luiden gnn tig geestdrift en moed u oiivokloendc bij gemis au ervaring tuclit en fcrijgsd maar op den duur zal de meerderheid van het noorden do n gelden zoo als reeds blijkt uit den loop der laatste i ucurienisseii De zuidelijken z en hunne havens gesloten huuiic kusten aangerand hunne legers tenig gedreven ilaiir wat zal het einde zijn gewelddadige onderwerping schijnt onmogelijk vreedzame schikking hoogst wenschelijk maïir zeer moeijelijk Uitputtende inspanning verderfelijke stilstand eisohen be rediging voor Amerika terwijl het gemis van den aanvoer uit de zuidelijke staten an de onontbeerlijke rrondstof iiet katoen de fabriekdistrieten in verschillende Tanden van Europa met werkeloosheid bc lreigt JMonilor bestreden elkander gedurende vijf uren van zeer nidjij toen maar ook toen eerst werd het pantser van een van beiden door een kogel doorbooid Het was de Monitor welkt alzoo in dit tweegev i ht de eerste ernstige wonde + flr r Toen week de iltrriniae maar was naar het bchiji f i weerloos tei wijl uitdrukkelijk wordt geuieUl dat aan b van den Mouiiur uii inand was gedeerd Zulke feit n gi stof tot nadenken Wij zien in het ïfveeht op de i ii rivier dat een houtni schip tegen een ij cien letterlijk loos is Te Cumberland een hintten zei sehip van 24 sttikwerd in enige miiuiten tijds door den iltrrimac tot plni gestooteii maar toen liet laatstgenoemde schip een vaaiiuig van zijne ligeue soort oiifmoette volgde ir een gevecht hetwelk ijf ureu aanhield zonder dat een van beide groote schade b k am Kn toch gelooven wij nier dat een an die twee siiiepen in sterkte of kracht eeuigenuate gelijk kan worden ge jld uict lie gep uitsrrde frcgutten welke aan deze zijde des Oeeaans gebouwd zijn r e liiiiitor niocsi in honderd dagen tijds gebouwd worden en mogt hooir teus i OO OlJft ko sten evenmin kan aan den ilcrriuiac in de te2 euw oortlig gesteldheid der eoni ederatie veel tijd en geld brstied zijn Desniettemin zijn die gepantserde selupen ofselioou haastig en L ebrekkig gemaakt genoegzaam om den geheeleii loop der oper itiên ter zee in dezen oorlog te bepalen en liadde i zij niet liet een het ander isgen gdioudeu d u zou waav ehijnlijk ieder van lien aan een geheel eskader van vijandelijke schepen eeno duchtige les lubben gegeven Kortom een gewoon stc imoor loiTseiiip staat tot ten gepantserd fri gat iu de eltUe verhouding a s ecu zeiK hip tot een stoom aart dg Dat leert de theorie en Ie e iteeft uu iu Xoord Anierika eene practische bevestiging oiitviiigiai j is nog eei e andere gevoigfrekkiug welke uit Ijj den bjop der krijgsbedrijven ter zee in b ii Amerikaauseheu oorlog kan wot cn afgeleid De beweriiiir dat kanonneerbooten met voirdeel tegen vaartuigen van meerder grootte kunnen wdiMen aangevend is aldaar gebleken onwaar te zijn Kanonneerlioot ziiUeu zoo ver ij kuiinen oordeelen nooit het werk van schepen als ouze IN irrior verrigteu en geen fregat hoe krachtige wapdiing en hoe bek amen bevelhebber iiet liebbe zal ooit iu staat zijn om met hout aan ijzer te weerstaan Parijs 29 INIaart 1e Fransehe tmepf n zullen vooreerst niet ttit Kome ttnig geroeiien worden zelfs niet inircval de Paus kwam f overlijileu t Is toch oe wensch des keizers dat ii eval eene nieuwe keuze voor de hoogste kerkelijke waardigheid noodzakelijk mogt blijken liet conclave te Piome zal vcigitderen en wel om aan Prankrijk zijn imioed bij die verkiezing te waarborgen die wel zeker gebroken zou worden vtanneer de kardinaltm bijeenkomen moesten in eene stid die in hun en der clericalen oog een oord van ballingschap we zen zou tien en uu gekwetsten 1 20 jlaart De commodore Dnpont rapporteert de inneming van Jacksonville en st Agixstijn in 1 loridn als ook van het trot ilarione Men irelofitt thit de goiivrucitr van plorida aau Zniiï blijken e sreheeie o ttruinüug van iet oostelijk go Ut vin Plorida beeft aaulKvoleii VeraCï lU2 4 Maart jïe v itificatii n der conventie waar lU iiiiderhandeliiigen tussclieu de gealliterden en Juarez te s ledad iie beu plaats gehad zijn door laats genoemde omleritckfiid De Fransehe en Spaausclie troepen zijn naar TetuaiMii en Orizaba vertrokken Een gedeelte dezer laatsten keert mar Cuba terug l e Kugclsche troepen zullen met besteiaming iM i Pngebud s bcep g ian De aangekomen versterking uit i iiiikrijk kiert teniï zonder aan de Mevicaansche kust ontsi lu ij t te zijn Xaar men zegt zullen de onder t iideliiigen i i Vprii te Orizaba aauvangen en verwacht men eene vredelievende oplossing der moeijelijkhed n omdat er voldoende w aarbornren voor de toekomst zijn erkregen 20 Maart Xadal de gec mfe lerper leii Savannah geheel hebben ontruimd hebben zij ziidi ook uit hunne laatste positie aan t en benejen i t nnac verwijderd De dagbladen van Xew York verzekeren dat er ernstige gepchiilen zijn uitgebroken t lssehcn de legcrhoofden der geallieerden en Mexico en men daar te lande gelooft dat eene a uehftlf breuk tiisschen dtC gedeb geerdeu van rank jk en Spanje oph iuilen is ömtienUnö GrOUda 1 April Bij het ontwerpen van het plan teriiitgae van de e courant meende inen zich verzekerd te taogcnhott tcn vau de minsiige medewerking der stedelijke regering Een daartoe strekkend verzoek v erd echter in de raadsvergadering vau £ s maart 1 1 met de meerderheid van eene stem afgewezen Heden is niettemin in eene bijceiikoi t der deelhebbers eenstemmig besioter met de uitga e voort te an in het vertrouwen dat het der belangelooze poging die jii eene wezentlijke behoefte traciit te voorzien niet aan genoegzame ondersteuning zal ontbreken 3 April Bij arrest van 31 Maart 1862 heeft het Provinciaal Cïeregtshof van Zuid Holland in ooger beroep uirspraak gedaan in de zaak van de Algemeene Commissie van litjuidatie der voormalige Wees en T oniboirkamers tegen de stad Goiidf Het Hof heeft het vonnis der ArrondissemcntsPtegt bank te Kotterdam waarbij de Gemeente was veroordeeld om aan oe Commissie terug te geven dertig obligation ten laste an de thesaurie der Stad ieder groot luizend gulden met dt renten sedert 1S24 vernietigd en op nieuw regt doende de Algemeene Commissie niet ontvankelijk verklaard in de door op 1 Mei a 3 niet geheel gereed zal zijn De Pruisische verkie iiiireii iu de grondvi rL adcriiiLvn zullen den 2S April plaats hebben en diii O Mei di voor ilo kamer van afgevaardigden Aangifte van den Burgerlijken Stand f OL DA Ana s I u GhliOUFK 25 Mn irt Hfviïiaii Ls t iiliiijiiis di n Ucvloir ti il cii loliaiiiia MUI NVijk 2G liiii Jit titi Vl a iiuit M iitijn c i ïar e t n i tichuina Petrotu Ua an lÏDi Mr tij aii i nwal haiiua AVilhcliuiua an Xestclitjtif mulcrs i i ttr eu luLictia V vau Gcelcii 2ö Nijihia VViliichiiiiir aii tlf r j j 27 AiiJa U Kat 11 VVijiut ii 11 111 OvKiii i HEN 25 Maart üj jf It u ll r t 3sj 2 j lïeriianl Tutl wijk Cari au Koct vtltl ni iik reti 1 i 2 ui 3 Gerrilie Kio tle s Ij 20 Ta i ic wtm il i ü Mailui l itc Kiwi 2 j 27 Fraiifi i a ac 1 ii 1 S 18 d 28 Jühauiia M ma itl ai Jyhauua vau Donk 04 j tii li jvr en VrtJcrika ïirtina Xit GtnuwD 2G Maan TacuLi IV tri s nnl fii Tt ia K ii pi 29 loluiiii VI ria irk t i SI UOONHOVEX Ingeschreven v U 21 lit 2s r i i Cnnor EX Pietcriiclla in tt is T ite Ai al i u K K illie m ouders P Prast en M aii r lil rt i M tioczemeuaar OVKHLKIU ir r rioC lj irL 37 i au de lice 67 j P erkirk van H aii Gcelcu upper Gf Ufwu A D Kliji f i A M Si v i inT BEV iTJ FV 21 Maart C A vn jtf gi 0VF 1 I F 1I1 N 2C Maart J i aiuics de G i r At i li GEiirwi 21 taavt Gcrru ttiiipii mi1 man lutt Marriuge Hur irraat OVDEWAÏEU Van 2 j Maart tut 1 April Gcrard i Krü Lkv 14 d Bev li i x Gccne OvEHi r iES Ane Sluijs 75 j Jatobu = Bouwman G j Gehvad JohaDnes Pot met Uida Elizali th Brom N B De drie eerste uum uers dezer courant wor den i raiii verzonden indien mcu niet verlangt die ver lev te ontvingen wordt men beleefd verzocht een dier ntn mers n et bijvreging van een cent voer port aan dea nitgever enig te zenden