Goudsche Courant, donderdag 3 april 1862

êmUnUmh Mnleidende Aanmerkingen 7 e jt iatkuudicre toestand van Europa 13 op dit oogenblik Eicrkm aardig Heen el toch allerwegen in ons werelddeel de Trede bevra ir tebleven bevinden wij ots in een tijdperk van lioogst moeij lijkcvenvikkelingen die stoffe bieden tot zorgvolle bekcpmmeriii De verschillcnile landen van Italië na eeuwenlange s hei lui r tot een nieuw koningrijk zamen gesmolten rerkeeren in voorulurende gisting onoplosbare zwarigheden schijL ii de vi tiging v m gen geide orde van vasten vrede en rustig beita m te beletten Komc en Venetië ontbreken aan het vereeniurd It die en de bevrediging van den wep sch der Italianen hijiit üiti bereikt ie kunnen worden dan doormiddelen die de riisi an geheel Eiiropa bedreigen Het nieuw daar opgetreden iüini tt lie atazzi heelt etne taak te volbrengen die velen on t reikb iar u f ti voorkomen iiu Pr 0 ru 005t nr ICli ZOi e 7 aki Ut yn sWiZ ïut Ita C ond iiidp bij i rankrijk Zid de Keizer die de rustelooze en o i lwiiigl are Fraitselten nu met vaste hand regeert u ig L s Int zwaard aaiigordcn om Italië tot het bezit van Venetië tiëte lp n en zijne sohla en uit Kome terug roepen om aan lt iio z i i hüotdstad Ie ver ekcrcn Zal Onstenrij nogmaals iiLkkeu mo cn oor den mued der zegevicrencie j i anschen ec ilir in ire tdrift oiitvlansde Iralimen Alles ademt nog vrede CU gni r de veniiiiwoord heid vj n hem die et verderf des oiTiug inroept ila ir deze lieileiiking geldt zel erlijk minder bij dl nuiLtiitbbcrs d iu de iverweginir van de onberekenl are gevolgei v n het veri r krri de wede lu Frankrijk zelf is de toest md der jehhi iihii lui zorgwekkend en de stemming des volks II I d iu in lie i iatste j iren r i inwendige verdeeldheid zijner nationalitei r jiH sed T lang verwarde finaueien zeer ver rui bieden onverzettelijken tegenstand aan elke 3 ltiiig de at kitr der Yeneliaansche provin Londen i Britsche geza i ie Washington heeft bij dépêche va 10 dezer aan H M gouvernement bekend gemaakt dr t de heer Seivard eene circulaire heeft uitgeaardigd ttr bekendmaking dat de vroeger vastgestelde bepa s volgens welke iedereen bij aankomst in of j vertrek ill de Vereenigde Staten van een paspoort moe voorzien zijn is afgeschait In het gebonw der tentoonstelling heerseht eene onbeschrijfelijke drukte liet is alsof de toren van Babel wordt gebouwd jen toch moet hieruit orde en regeling te v orechijutreden De goed en stroomen bij massa s binnen en de onoplettende loopt gevaar onder het van alle kanten nederstortendestijgerliout bedolven of ondei de in en uitrijdende karren enrondgewenteld wordende voorwerpen verpletterd te w orden Men wil weten dat er bij de koninklijke commissarissenvoor de opeuing der groote tentoonstelling t prafce is van eenoofficiële uituoodiging te zenden aan den Prins van Oranje omde opening met zijne tegenwoordigheid te verceren Behaheden Koonprins en de Krooiiprinses vau Pruisen en Prins Napoleon zouden ook de Kouiiigen van België en Portugal doorde commissarissen worden uitgenoodigd om bij de openinntegenwoordig te zijn Bij velen heerseht nog steeds de vrees dat het gebouw niet tegen 1 Mei a s voltooid zal zijn endus het geheele programma in de war zal loopen De koninklijke commissarissen dcelen daarin evenwel niet maar vertrouwen integendeel dat alies tegen den bepaalden tijd in gereedheid zal zijn Ten aanzien van het laat ste zeegevpcli tnstehen de Separatisten en Federalisten in Xoord Ainerika leest men in de Tiiiie1 htt volgtiide Pe Merrimac een gepantserd oorlogsvaartuig van de CoiilVut ratie heeft op de James rivier denvijand erg geteisterd uiaar is vervolgens door een ander e pantserd schip behoorciide tot de zeematjt der Unie denMonitor tot wijken genoodzaakt Pit is het eerste gevecht hetwelk tut cheu sehiixii van de nieuwe oort i voorgevallen l e uitkijiu honL nifrl v n n u Overigens heeft onze gezant te Ptome op zijne terugroeping jrangedrongen De markies noemt zijne positie aldaar oniiitIstaanbaar en onhoudbaar Oe keizer heeft ten deze echter nog niets beslist en men is algemeen van gevoelen dat de heer de lljavaiettc niettegenstaande zijn weerzin in zijne betrekking I eerstdaags naar llome zal moeten terug keeren ïlet laat zicli levenwel denken dat de inwilliging van zijn verzoek oru ontIslag spoedig volgen zal en naar men wil zal hij nlsd tn door Eden hertog de Montebello worden vervangen eeiie keuze daar f de H Vader zich zeker zeer goed roe Ie zou kunnen vereenigen daar het van algemee ie bekendheid is dat deze diplomaat de elericale beginselen is tof gedaan 1 April De Monifeur deelt liet volgende mede Het Italiaansche ministerie is th iiis defiiiilief geconstitueerd De heer Katazzi is president van den raad en minister van binneniandsche zaken generaal Dnniudo buitenlandsche zaken Matteucci openbaar onderwijs Consorti justitie De overige ministers die reeds in het kabinet waren blijven aan het bestuur Turijn 31 Maart llatazzi heeft heden in de kamer vau afgevaardigden kennis gegevtii dat de ministers Cordova Manciui en Poggi hunne demi sie hebben gegevc en dat de generaal J Diirando benoemd is tot minister van buitenl zaken en de senator Mateucci tot luini ter van openbaar ouderw ijs De heer Katazzi beiioudt de portefeuille van binneul zaken en belast zich voor eenige dagen ad interim met het depart van gratie en justitie New York is Maart De noordelijken hebben Dumfries aan de J5eueden Potomac bc et De expeditie van lïuniside heeft Xewbtiru in Xoord Carolina na een gevecht van ier uren ingenomen en zich bij die gelegenheid meester geiiia ikt van drie batterijen met l ii stukkeu benevens 3Ü00 geweren teiwijl ZIJ jm u hebben gevangen geuoinen OiiL eveer ln üöU man der Zuidelijken heliben na ir fioldesboro lic wijk geuoinen en op hunnen tcgt derwaarts al de bruggen erbi aiid liet verlies d r Noordelijken bij die t ek L en ieiil liedrn ufi l iii bii haar ingestelde vorderiug en haar veroordeeld in de ko tia der beide istantiën Vq nu afgeioopen ieutemaand die zoo zeiden haar naam v Tiaent onderseheitlde zich dit jaar met ringe uitzouderiu door zeer fraai wede De uitzigten zijn dan ook voor dealandman zeer gunstig Uit verschillende oorden verneemt meuverblijdende berigten van den goeden star d der veldvruchten UilMaastricht meldt men dat de a kers met wir tergr uin reedszoo welig staan als anders in liet laatst van April Vele fruitboomen staan in vollen bloei In onze nabuiir chap zelfs inden Krirapenerwaard ziet men het vee in de weide gr izen lUvrijdag den 23 maart n erd onder i tot OP jrymii t mm Lriii 11 1 M n u üi e Door den Gouverneur deneraal van Ne l Iiulic sten docent in de is en natuurkunde a iu het Willem III benoemd Dr X T lioorneir sGravenhage 3i Maan ii M de K n Prins van Oranje zijn heden uit Aiii tirdaiu in lie ten ggekonieu Xaar men verneemt z il 11 M de K iiiiuLiu zlrh naeenige dagen in de re siileiitie te heblieu di i r ebraLrt naarStuttsrardt begeven en ook een bezoek lnj de u i i Uhcrtogiiivau SaxeuWeimar afleggen Amsterdam 31 Maart Op verzoek v in den biircremci ster heeft Z M besloten tot wi i ii dag iu deze Imoid tad te vertoeven de h Xedi r n t aaniri ude Rotterdam 31 Maai t Hiijk uuvbdiiüiiL iii reu 1 Pieker C aarteu S C te Londen ai iiiteii vo r land op de algemeene teutooii tilliiiL alil iar wariu li dezer reeds S lö kisten voor dr exp iiiiirt Xrjlerl ini komen en was men er dieiizeltdeu d ij iio r 300 waeiii Men verneemt intn c1irn dat de eiitceUche eouimi veertien dagen uitstel heblaii verlei nd üür de iu endinLT nederlandsche voorwerjien erili0t itelijk taai dit ui tel