Goudsche Courant, zondag 6 april 1862

ZofiÉis 6 April N ADVERTENTIEN iGODDSCHE COURANT De ouderge eekende Commissarissen der Nederlandsche brandwaarborg maatschappij voor Koerende Goederen enkel van LandüOUMcr en Veehouuers onderling opgerig te Ou ater thans gevestigd te Gouda verklaren de Eekeuing en Verantwoording over het met 1 N ovember 1361 afgclüopen Boekjaar in volkomene orde te hebben bevonden Zij bevelen deze meer en meer in bloei toenemende Inrigting van Brandverzekering dan ook met het volste vertrouwen elen Lnndbouwers en Veehouders in Xedcrlind aan kunnende zij tevens mededeeling doen dat de sinds 1 November 1861 gevallen Brandschaden uiterst gering en niet noemen waardig is GOtüA den ISn Maart 1S62 K HOL W A VAN ZIJST G BODDE i W A IMMINK J J SNEL BRINKMAN B n 73 Te Huur Voor gehuwde lieden zonder kinderen of eene eenige dame teiren 1 Mei a s te huur een BoVCnhuiS voorzien van vele gemakken Westhaven B ii 16Ü Te bevragen met franco brieTen ond r letter M aan het bureau dezer courant Openbare Vrijwillige Y TT Op Bingsdag den 2i u April 1562 des voormiddags ten 10 ure in het Eaadhuis van KoordWaddinxveen aan het Dorp TAN Een hecht en st rk Huis met steencn Schuur te zamen ingerigt tot METSLLA ai3 Aefaire en daarin sints jaren uitgeoefend staande en gelegen aan de Gomre nabij de Brug onder Koord ff addinxteeu EN Een Arbeiderswoning in I86I nieuw gebouwd in drie pereeelen bewoond staande en gelegen als voren Sij billeiten breeder vermeld Nadere iuiichtingeu zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAK te Zuid Waddinxyeen Bij den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda wordt met succes gedebiteerd M R Bruck Tabellen ten gebruike bij het onderw ijs der Nederduitsche Taal volgens het taalstelsel van Dr K F Becker Prijs ƒ 0 50 Boekdrakkerij van de Erven BKIXKMAS Buitt ii c vooii Voordeel Voor bet geëerde Publiek van Gouda en omliggende plaatsen U L di fill ijenaJcriiig welke is ge 1 AiiibitiKirm op de grenzen pjrnj t iiuiakte HEEllEN 1 kLEEDI M STUKKEN vau i komene modellen j t 11 v iii Voiiitilafj 2 Jpril af Il i op lic K i eg nijk E X 73 ten liuizi van Mc jufir de Wed Vekscüoor iilnaar de fioedcren zijn iii nakt en per=tuk zullen i legen t ia p VoorJ M pi2 e Aankondigi ï M iXTl IX X T M iris te Goudu II VAX ilEl KEKEX Xotariste nllen in den loop dezer iiutand t p n idi r te bepalen dag te Kott i l li Mr j it Miiiistfrie au laatstgeiK fia il IJ lentge Aandeelen m V r 1 iliiiuk Maatschappijen en Ondernemingen onmede in SCHEPEN in ile e veiling iets wnwlien bij iL iii i elif ii THEEËN Banket Coüfiüiren Roek 3JIÜIDENIEBSWAREN A van der Klein Sz iii i t LiMJMiN Markt A 50 i ert ut riieii j i ee n ve recrd met Let rrr j ïni lier ini e itemen van GoLDv 111 0 i iiit Kr b eelt de ondergeteekende ii j i ri Uiriiiir aan tot het leveren al ir IM na vak behoort in de 1 e kn iteit l j i iemt de vrijheid bij vcnii u iiiir de opmerkzaamlieitl te ves Gonda i April 1SC2 A van der Klein Sz Terstond wordt verlangd Eene gezonde MIN Atlres Jranro of iV persoon bij den Heep Reutinger Geueeslieei alliier ERFHUIZEN IN DE Gemeente STEIN De Xct iri G BEOUWER XIJHOEF te Haastrecht zal tegen Contante Betaling verkoopen Op Maandag i April ISf d = yoormiddags ten 9 uur o i 13 bewuonel door dt i ZiiJD iM 19 Kalfdrager gekalfd hebbendeKoeijen 1 T e 1 Gulste Vaarkoe 4 Kui i Stierpiuk i Zog met 3 Kidveren 5 Schapen eene partij ooi 2 Boerenwagens 2 Karren 2 Schouwen onderscheidene Bouw Melk en Boererhaiidgereedschappenen eenige Meubelen Op Woensdag 23 April 1862 des voormiddag ten 9 uur bij aanvang en op Vrijdag iaa raanvolgeude bij voortzetting op de Hotstede Fortuin n 37 bewoond door wijlen den bouwman J iN Vekiioek 30 Kalfdragende of gekalfd hebbende Koeijen 2 Vaarkocijen 1 Guiste Vaars 1 Zwart bles Euinpaard gelijktands 4 Kuispinken Kalveren 7 Kippen en 1 Haan circa lö ouo Xed Ponden Hooi Wagens Schouwen Karren Bouw Melk en Boereidiandgereedschappen en eentn geheelen Meiibilairen Inboedel waaronder ook zilveren Lepels en Vorken Alhs breeder lij hïlletten rermeld Openbare Verkooping Op Bhig dag den 15den Jprll 1SC2 des voormiddags ten 11 ure zal door P M MONTIJN Notaris te GorDA in de Herberg van M Streng genaamd de nieuice Klomp onder Haastrecht publiek worden verkocht Een WOONHUIS n 14 met DIJK BOL Wen ZAAILAND aan den Prinsendijk in den polder Oukoop gemeente llekendorp kadastraal sectie B n 443 tot en met 449 ter grootte van 39 Eoeden 53 Ellen Dadelijk te aamaarden Ten kantore van gemelden Notaris zijn op SOliede hypotheek grooter of kleiner Kapitalen verknjgliaar lit de hand te Koop Een WINKEILHXnS met 4 Kamers ruim A oorhuis Keuken Kelder en Pomp een SchUUT en Tuin d uirachter zeer geschikt voor allerlei Affaire staande en gelegen aan het water in de kom van een welvarend Dorp in Zuid Ho l nd Te bevragen bij den Notaris G J BKOUWEE NIJHOFF te Uaaürecht Brieven franco tii NienwsYoor Gouda en Uitgave van A OattHareit Dezi ounint irer chijnt des Don s Zojidags J j k Sua gtachicd de uu ave foads te oreu IK j jïpcf dneniajindfu i franco p posty2 25 J c ziËtiSifiK LJ r Ad erteuticu kan geschieden tot des t M eus ten 11 ure Onze inwendige toestïuid emig valt er voor het oogenbl k ten aanzien van onzen staatkundigen toestand iHsde te deelen Een nieuw ministerie is opgetreden doch de kamers lijn uiteen gegaan en zullen niet voor 2S April of volgens anderen den 15 Mei bijeenkomen wij Ie cu dus in verwachting van hetgene komen zal Het tegenwoordig tijdperk kenmerkt zich door grooten bloei cu stoffi lijken vooruitgang alleen stompzinnige bekrompenheid kan dit voorbij zien zelfszuchtige eigenbaat bij bijzonder bezwapr de algemeene welvaart miskennen Maar die welvaart kan VKT geen duur zijn als wij in deu onophoudelijken wissel der stoffelijke belangen ons niet beijveren om in verstandelijke en zedelijke ontwikkeling gelijken tred te houden De uitbreiding van den hamlel de gedurig volmaking van de voortbrengselen der fabrieksnijverheid de verbetering van den landbouw eischen niet alleen bij de aan het hoofd gestelden steeds toenemende kennis en vaardigheid naauwgezetheid en trouw maar ook de minder n werklieden en arbeiders moeten dien gang volgen en gedurig toenemen in helderheid van kennis in juistheid van begrip want bloot Wcrkt iigelijke vaardigheid is ongenoegzaam om in den tegenwoordigeu tyd den werkman aan de billijkste eischen te doen beantwoorden Ook in dit opzigt verkeert Nederland in zeer gunstigen toestand Wij behoeven geen schoolwezen uij proefneming te stichten het bt sta t sedert Jaren op goede grondslagen met gunstige uitKomsten Wij zijn geen bekrompen Chinezen die al een in hun hemeUch rijk het goede denkbaar achten wij weten integendeel dat alle meiischelijke instellingen zeer gebrekkig altijd verbetering behoeven maar tevens dat al het goede slechts betrekkelijk is en alleen erkend kan worden uit vergelijking met hetgene elders bestaat Nu ontbreekt bij ons de vüoringenoipenheid met het vreemde niet die natuurlijk door de bekoorlijkheid van het uit de verte aanschouwen ontkiemt naar bij naanwlettend onderzoek en opzettelijke vergelijking moet de overtuiging geboren worden dat de meeste ook ten voorbeelde aangeprezene volken bij ons in algemeenheid en voortreffelijkheid der instellingen van onderwijs achterstaan Daarbij komt dat de invoering der gewijzigde schoolwet een nieuw leven aan dit hoog belangrijk onderwerp bijzet Na vele vergeefsche pogingen is eindelijk eene wet tot stand gekomen die hoe onvolkomen in vele ojizigten de kiem bevat Tsn wenschelijke her ormii g en uitbreiding van het onderwijs Advertfrsliféy uiéiliktiL j De prijs der Advertentien van e tn tot zes regels met ïnbegrJo van het zejrel is Sü Cent X r j elkea regel c aarboven t Cent Buitengewone letters worden berekend naar i plaatsruiinte Voorloopig zijn e vruchten meest blijkbaar in de vermeerdering en verbetering van de openbare scholen in de verzekering van het lot der onderwijzers in die scholen maar het ontbreekt daarbij geenzins aan pogingen ter aanvankelijke intfoering der leervakken nu bij de wet voorgeschreven en door onzen tijd gebiedend gevorderd Hoeveel goeds verneemt men te dezen aanzien uit de voornaamste steden des rijks en hoe gunstig onderscheidt zich ook hierin onze s uid wier regering geene aanzienlijke offers schroomt om de grondslagen te leggen tot een algemeen en doeltreffend lager onderwijs Wie zou willen ontveüizen dat er veel te doen overblijft Wie riet niet dat het middelbaar onderwijs in een staat van wanorde ve keen die volstrekt regeling behoeft waarin niet voorzien wordt door de gedeeltelijke ondoordachte proefnemingen in de laatste jaren De taak dier regeling en die van het hooger onderwij i wacht op het nieuwe mini slerie dat bovendien in een armtal andere belangen voorzien moet Eeeds wordt de hantl geslagen aaü de herziening van het fariet die vroeger bij de eerste kamer mislukte Willen wij ons staande houden op de hoogte die onze handel als nit het niet herrezen ereikte dan is het noodig die geheel te ontheffen van alle ii ikkcnde belemmeringen Hier bovenal mag Nederlanel niet achterblijven waar de overige volken himne dwaze bepc rkingtn uieer en meer opheffen Over de Indische belangen wordt bitteTcn strijd gcvotrel Wij zvdlen ons geen oordeel aanmatigen oier ongekeritle zaken maar wij kunnen den indruk niet weren dier de iicfdelooze hatelijkheid en de onverholen woede bij geireesde w ziging op den onpartijdigen toeschouwer maakt He goeie schroomt geen ernstig onderzoek De waurhei I w eet zich iti zachtmoedigen ziii te verdedigen en elcr goede yiak w jrdt door driftvervoering slechts nadeel toegeb igr Hoeveel is er niet dat de nederlandsche bt Iaugen waarborgt Willekeur en geweld zijn hier oudcnkb i ir De vertegenwoordigers worden door de kern des volks gekozen nis dan meent dat er veel aan de zamenstelling der tweede kamer ontbreekt bedenke dat de schuld bij het valk ligt Zoo volk zoo vertegenwoordiging Noch willekeur noch intrigu i doet haar bijeenkomen Het gebrek ligt in vooroordeel onkunde e i bekrompenheid Wij zijn in dit opzigt leerungcu eischt geen rijpe vrucht vóór den tijd De liaiste i fift ggr tuigen van veel wankelen en weifelen Bekwame in Toortrei