Goudsche Courant, zondag 6 april 1862

lijk mannen beziveken telkens voor de oprijzende bezwaren 1 ar toch inderdaad omdat zij die ouwankHbar f stheld vlu 1 rin l i i itn die den staatsman nooit ontbreken masr r n i l I Mafhtci ai dfc t jc zsi ba en Do bi mgrrkste min st ricn on log koloniën buitenlandache zak flord n ingenomen door jijna oubeken lp npr O or erLii u ter gckfud treden voor tet eerst in de hooge betrekking ibuh ara liet hoofd staat de man wieu z snJ i on vij it iek i de bf k aamheid en oubi n 7ai isiheid n iu el 1 01ltzfL g il gei 1 cL ougeiill van ling jorbij i uit i het met lov u en bieden en tran eiL i mei beginselen Let Tolk zal u u bezonnen en be m VL or zich zehcu moeten toezien en door zijne 5 iiug jij U vrrkie ngen Het minimie sJ t gen of het iii orkiiig op ircedzanie en wettige wijze doen aftre leraal in den echten zin ties w oords is een eernaam 1 I kent helder van leest rem van hart onbevangen van Die zm tvt i Trir i r o t h v n vorst en Ik öuttenUnö Londen H r yoderlandsche werk t llii wiuschen te bezoeken ongetwij TC Vernomen dat alhier zen ü r e lilt wirk gesteld om hun verblijf in na im giuiakkelijk en goedkoop ji i zi h hier eene commissie ge Mxenide werklieden gedurende 1 e bi schermen en zooxcel mo l ic conii i ie zal in de eerste f 1 genoegzame hoeveelheid wonin r dr vrcüiidc wi rkliedcu goedkoopcr Kr ztdlin voons een aantal tolken iVi n sr iimigon hen door het trntoon re ndbulen terwijl de amieren hun al 11 UKi iV aardigheden an Laaiden zullen u p kruidt r = wor Ku georirani 111 en dio de werlvliedm bij ai l ien in naar hunoe loge r i o ntderlaneLehe nijverheid r i 11011 v n de pnjzcnswaar i io y d k innen profiteren i C j ian=che Uigbiaden bew eren bij int i iJrielsche kabinet heeft ii ii goiir raa rim uit Mexico veivoniieu De fransche regering i niïbcl eu den heer Doblado en keiird du 01 volgens door de gc 1 li is aangui jinen Die conventie rii g voor i iot vereenigbaar te zijn 1 Ton gevolge hiervan heeft de hoer perkte volniagt voor de staatkun rniede de vice admiraal Jiirien de J i genoemde heeft last bokonion j no schei pjdivisie te hernemen M rt non dat de spaansciie rrgerin 1 iraukrijk en de te boLdad gesloten r cez cprr bevelhebber der franschei do overiiiikoni=t tlie te Poledad tus Z gering en de goalliocnlon Teslotcnu i Idc overeenkomst toch hield in 1 i e onileno troepen niet ontscheept o II 1 r I iidrieiijk bij hunne aankomst zouden n l o uci ti I eft daarentegen maatregelen geno 1 1 I ir q n i jk te iloiii oprukken en Vera C riiz ien a i u d r zoo er de doonogt dit verciscLt Dit Hl Tr kr jks liuioliiisaaniraat na het sluiten der eonveuiic te lodad LnL elaud schijnt zich ihiarentegen aan de overtci Ki t tl aoiideu e n zijne troepen terug te laten trekken A r i dit vers iil u opvatting tusschen Engeland m Frankr k leiden z 1 valt op dezen oogcnblik moeijelijk te eggen djipi r Likkig zou men zegn en dat eer tc emelde door zijne tenigtri kking aan pcmdsicia die gewoonlijk goed ingelicht U zegt van haren knnt dat de spaansche regering de handelingen van generaal Prim heeft goedgekeurd Dit punt moet dus nog nader uitgemaakt worden Aan den schout bii nacht Kenand bevelhebber Van hetFransche eskader in de Amerikaausche wateren is last gezonden om een naauwkenng rapport in te dienen omtrent dezameustelling van den Minotaurus niet Monitor het gepantserde vaartuig der Unie dat onlangs aan de Merrimac vande zuidelijken zulk een merkwaardigen strijd aanbood Ookverwacht men uit Xew Tork de teekeningen van de drijveiidebatterij Stevens eeu nog vcrvaarlijker zee monstcr dan deMinotaurus Het wetgevend ligchaam heeft gisteren het onderzoek derbegrooting in de afdeelingen aangevangen Twee daarvanhebben reeds htinne commissarissen de hoeren Schneider Flavigny Albufcra en de Busson benoemd zoodat de o erige 7bureaux nog veertien commissaris ii uilen moctt n kiezen ofdit echter voor den 4dcn dezer zal plaats hebben is te betivijfclen daar de nieuwe belasting ontwerpcu lutgebreiiic discussien zullen uitlokken Weenen si Maart Volgens berigt uit Venene vtrlaat de Keizer morgen gemelde stad en komt hij DoncUrdag e k in de hoofüstad Als ecu bewijs van vooruitgang kan vorden medetrcdeeld dat in de jongste faculteits vergaderinj dor jarid i c j fc sorui alhier is bepaald dat voortaan iii gclijk s htstudenten ztiilen mogen dingen naar het l iiio x naamde beurzen of geldelijke toelag i tot Ier btudicn aan onze univeisiteit Op bevel des Keiztzs zal de kwrck ohoL meevaart ie Ilagusa cene gtheelc reorgaiii atu ii d L i iii Berlijn 2 Aprd De maatregel d i r i t u v i r van financiën den heer von dor He dt beraamd oi i k geldmiddelen van den staat op beteren voet ti Ir n rrii viiuit weinig U j al Wel verzekert de half officiële nl nt Zeitu ij dat de obügaticn rteds allen genomen zijn maar op de tuligstc wij o wordt die door de Bank u B T m Zeit tegengesproken en het voi rzigtigste zal zijn om cenige daL cn te achten ahorens hieromtrent uitspraak te doen weldra toch zidlenwij zekerheid en dezen erlangen Gelukt de maatregel niet dan zijn de datren des hoeren v d Ilcydt nelke hij in den ministeri lon zetel zal tloorbrengen reëels geteld Uit Ci ristiauia wonlt berigt dat de Xodorlaiids he regeriup de Naar mededoeliugon uit Stockholm houdt me zich inZweden nog steeds ijverig bozig met het bo prekii an di kwestie der wijziging van het stelsel van lertc gtUi nÜLring Met liet uog daarop heeft zich iu d n boezem der m i kheieleene soort van feodale of jcnkcrpartij fri voruid I j d uitde bisschoppen en mee t bejaarde predik mti u i 1 Jezcrpartij stelltu alles lu het werk om dei U j iiv oi tandvan zaken e behouden deuijl zj ii cd endlmagt eles a i l en der hoogi re ctigd zooeira de ontworpen wijzigingen in rkLtnwoordiging worden ingevoerd ik j estelijkheiel daarentegen xijziimiger auerende bedoelde ontwer icn L it Dantzig meldo men d i j den meesten ijver worth gewerkt aan de voltjoijing der op stapel staande oorlogibjtU i tevens is oen begin gemaakt met den bouw van een treldiii jeerd v u rtiug ö April Uit Han ver v ordt gemeld dat de ec ukamer sisteren in eene geheime zitting het wetsontwerp betrclfcnde de tia ibiiting van het bdnoversche spoorwegnet aandat van Xeilcrlund hcett goed akeurd Konstantinopeli 29 Maart Het succes van de Turksche lec ting te Londen heeft bij den sultan eene groote tevrede eid veroorzaakt Hij heelt uit zijne kas 19 millioen piasters beschikbaar gesteld tot betaling van achterstaLlge soldij aan de troepen Bovendien heeil hij bevolen dat troepen ten zijnen k s e zi Uen gekleed worden Het nngt dat Nauplia zi overgegeven heeft is valsch De vesting kan nog wel 4 maanden wederstand bieden De 150 man e ie er zijn willen alleen met den koning onderhandelen en cischen de afdanking van het ministerie de ontbinding der kamer de wajiening der nation ie garde en de benoemingvan een troonopvolger KE dSa 1 Apiil Eenige plaatsen in Albanië zijn te vuur en te zv aar vernield De Turken zijn er vermoord en de Christenen gespaard AthoH J 9 Maart Heden is de zitting der kamers nadat zij alvorers een buitengewoon krediet hadden toegestaan geslote De opstand in Santcrina is door het stoomschip A la ondeidrukt De belhamels die in het Eussische vieecorsulaat tie wijk hadden genomen zijn met toestemming v ui den consul uitgeleverd In een der districten is eene oproerige afdeeling troepen door de bevolking gevangen genomen De iiisurgenten te Xauplia eischen onvoorwaardelijke amnestie Ee iige Italianen die vocrzien van veel gelei te Patras waren aangekomen zijn weder vertrokken toen zij de st id rustig vonden Ook te Kyparis ia Calamata en Xav arino hebben oproerige demonstration plaats geha Ctnncnlttui Goudd 3 April De Javaschc couranten tot 12 Tcbruarij melden dat de residentién Soerrbaija Kcdiri en andere oostelijke iaiidschappen weder door belangrijke overstroomingen zijn bezocht w iardoor hier en elaar nog al veel schade is aangerigt Ook do residentie Bantam bjecf niet versciioond Te Soerabaija is berigt ontvangen dat de Pauf erang Hidajat den 2s Januarij ii et gezin en gevolg te Martapoera is aangekomen en twee dagen daarna van den resident op zijn ootmoed iï verzoek vergitfenis heeft erlangd onder voorwaarde dat hij na Java zou vertrekken en tien 3 Februarij de reis rjn a rloii Sn don av nd van elcn z berigtte echter de regent van Martapoera dat de bevolking zich tegen elit vertrek zou verzetten De resident was inmiddels naar Bantljemiasiu terug gekeerd het gelukte den ads resident nogthans ele insehfping van den Fangeraiig met vrouwen en kiudereii te bewerken maar spoedig daarop keerden zij naar den wal terug om te niielelen eoiier gewapende menigte te verilwijnen De Pangeraiig begaf zich naar den in lc iiauuurscliap aanwezigen Domaiig Lohming en tien resident werel door de v or nanmste pricners v n Martapoera een adres aangeboden houdend het 3 April Heden werd ten raadhuize in het openkaaiverpacht 1 oor drie jaren de haardasch binnen deze g meente ter ophaling gesteld wortlenile Gepacht eloor den heer C Cosijn voor ƒ 127 5 2 Voor zes jaren het sabelgeld op het amiterJatnsche er gondsche rijpad onder Boskoop enz 3 Hetzelfde onder Alphen 2 niGgt gilden ƒ 150 n 3 Ü2 5 Gecombineerd wtrdou zij aangenomen door den bouw man Pieier de Joiis te Aljihcn voor ƒ 1250 Omtreut den hmdbouw enz in tien Krimpt ner en Alblas5en aard v ilt op te merken elat reeds overal ou in grootemenigte de aar ippelen onder gunstige voortetKoucu gekgdzijn en voor lu iieerende cl de zoogenaamde jammen De M uchtlioomen beloosen alcronieen een bijzoneier gunstige opbrengst indien or gecne nachtvorsten volgen De steenvruchten staan 11 e Is in v billen bloei Do wo ku 1 laii ihans reeds beter dan in het vorige jaar te midden ih r meimaand on hier en daar ziet men het vee in de weid 4 April Alm vorneeint van Streefkerk dat in hel begindezer week de i üui r van justitie bij do arrondissementsregt bank te Gonnelo a a aar reeels voor de elerde maal is geweest om verliii tirde goederen uit de falliet massa van W ermeij op te ponii c i zidks met goed gevolg daar uit eenoud schuurtje w iarop s Gravenliage 2 April Z M de Koning is heden ten ruim 12 ure met een extra spoortrein van Amsterdam in deze residentie terug gekeerd De achttiende algemeene vergadering van het KederlandschOnOeridjzenGeuootscliap zal dit jaar gehouden worden te Gori ichem op den 30 Julij 31 Julij en 1 Augustus en geopendni t eene rede door den heer A van Otterlco die tevens alsvoorzitter van het hoofdbestuur de werkzaamheden zal leiden welke besloten zullen worden met het üoen van mededeelingendoor leden Het gebrek aan hulponderwijzers neemt eer toe elan af In de gemeenten Htineuoord Nieuw Beijerland de Korendijken ZuidBeijerland welke alle in onmiddellijke nabijheid liggen ontbreken ieder een hulp onderwijzer terwijl te OudBVic land spoedig eene vacature komt De officiële berigten in de Xuince Bijchugai behelzen niet de helft an het aantalontbrekende Volgens de laatste officiole be i rieii z jn er thanste zaruen ongevcr 500 kweekelingen vo r Int vak v n onderwijs doch daarbij moet in tianmevkiur giiioiüeii workr dat du kweekeliugcu van 12 tot 18 jar lui Ico tijd zijn idat er dus ieder jaar maar een gering doi tor hot nvan onderwijs k u vorden toeirelaten In de i iuzijn er ook kweekelingen van 20 tot 30 j iriuon 1 i i gi l itoii doch deze beloven over hot algeiaeui w s oor het onder ijs Utrecht 3 April Zondag 30 M iart worl i i i jarig bestaan der rijkskweekschool voor niiiit iin l i fLCSieiijk herdacht Des namidd igs tin 1 iiro iii i V MaMirs Medicatüe m het sociëteit loc m1 ooiio 1 i nx vergadering tot i eiker bijwoning iïll b i r ren kweekschool ele officieren van gezondheid v ii hef ii die elcr zeemagt en der overzoesche bezittiii ou lii r l i oilof aanw ezig w are n ultgeuoodigd Des avonel werd ten huize van di n h i Dr Q m dlemier waar al ele hier ter stede a nwt i i i li uu v m iri zonelheid waren genooeiigd het eeeniirj u i j la t au dor rijkskweekschool regt ft esteiijk liordaeht iii L i u ai l i eiiio commissie van het eorps tion eadstin i i rui iih iiis t i t Ier school met d zo loor him in hot b dir iv iiniL gebcprreiii geluk wensohon Laeuwarden 4 April Ilit belastbaar inkomo i di ir iremeente vole ens lu twelk de lu ofdoiijke om lag xvordt gei ogeld bedraigt ruim ƒ 3 000 niin len verneeun dat de riming vaii de onko teu voor den cnoorweg van JL rliiig U u mi Loouwarden oti e som iu ƒ 760 000 bedroeir Hij is a i ibcstcid vo r ƒ i 30 iiijt dus ƒ 130 000 benedui l uivatie Maastl ieht U Maart D lU een srroot aantal mdiistrioicu en ki opl eden allii r i m de iueo lo k iiaer derbuiteuGeneraal cou adre iatred i 1 w uiii wordt uotougel d tXeelerland door de hanilcl ir i eu tu 11 rijken reeds gesloten of ui g i uili ii u uu r i iil en zijn hanelcL a ierongiuisti i m ibaii 1 is l l e de adressanten de Kamer r kiii lu tii ii r f van in en uitira inde n l h i v jrl jopig n ij wijze van comp iisatie te v l ie i Bergen cp Zoom 2 Ai iii i tirou i op nj de Haas iO istir chehlej iW i ai joiis t v i m alli or aaugebragt Op het v r i g o r cl i u iii ib en vi h ujuvvcn de visstlicrs de hoe p op e u l itir re i lta it elan iu l i t vori gc j iar De pai baring i seilee tiuiji viIkpu tee irenomeii ciiktlo visseliers ir igteii per gohj lO i a 4 0 tuks terv ijl een iiidor vissclr r uu liet naburige Ihiaeii Zeeland 1300 stuk niOL do fiitk oplo alde ScllOOnllOVen 3 Apul N iar wij ven 1 HOU is heden van hier door de llecren Groeeevoll van der Kiip GiUi Grevink S E van Xooton A Koi iiu ii J P sautiiuin en oeiiige andere fabriekautou en koopliedin om adre a u Z M d ii Koning treziuidon met verzoek mu o lUitrinu t hi t opriif n van eeu KuhitT van KjOphatuld cii ro rithtn uieh e Geii ei o Ammerstol 4 April Van m iandag 31 maart tot l i Vi zijn alhier ter afslag vi rkocht 25 mco ial zw ize zaluun ti i u elen prijs van ƒ 1 40 i ƒ 1 50 waarijiuhr heden mui fi U w X een die de in elezcn tijd biiitenf ov ine zwaarie had v m niiiu 42 halve kilo s eu voor ruim ƒ 03 vcrkuelit word oor s 699 stuks elften waarvan de gemiddelde prijs vs s ruim 7 I centen per stuk Marktberigt Doudeid g 3 April De veemarltt met goeden aanvoer vojimI van uitinuntcnd melkvee De kooplust was echti r niet groot zoodat dies mot veikocht is Magere varkens en biggen traag Hooib itor l 2ü a 1 25 cr neel 4 Burgerlijken Stand GOUDA Geborfn i April Willielinina lïcndrika Tiiat oïulers Tj3m i e = en Anna ilhtlm ma Blim 2 Elisabeth Maria an uur i udtrs Gijsbcr ns en Hendnka Lammers 3 Cjrucha G rarila Eii liju j ouders Pieter Johannes en Cornelia IlillcMLula Fliï k 3 OVEELEDKK 1 April Johanncs van l ut n J j 1 Hendr ka de Groot 4 j 6 m 1 Johannes Zegers t d 1 K bcrtus Nu Uas an Klaaveren 10 w 2 Il ndiicus Joiirrh SO j Cu iicUa Magdaicna bchuddé 57 j 3 Eh al liU de Jui i ö Jo hannes Chri tiaan AViison IC d AVOUr DEX Van 23 M iart tot i ApriL Bevaxlen H Hnijzer gcb de Graaf d ONüiJiTRoimD Sijmen Mualng en Adr ana Mtjok