Goudsche Courant, zondag 6 april 1862

ADVERTENTïËN ise Donderdag 10 April M 3 Mégazlfil V2iin l§ elirtJflie oelteii A QUANT Wijdsta aat A 174 heeft de eer kennis te geven dat zijn Magazijn voortdurend ruimschoofs voorzien is V8n alle soorten van SCHRUP euTEEKEPÏBEHOEPTEN alsmede voor den aanstaanden schoonmaaktijd goed gesorteerd is in KASTP fiJPIER MISDKUK en KASTKANDKN als ook in zeer zwaar ea mooi grijs Papier voor Behangers ad ƒ 2 50 en ƒ 3 60 de Biein Stroopapier a f 1 30 de Rleoi Ook heeft hij dezer dagen ontvangen eene nieuwe sortering PortemOniiaieS en Sigarenkokers alsmede Photografisohe Albums et Passé per tout in alle grootte i OUDSCHE COURAMT Oost Haven B n 7ö l evallen rau eeu Zoon K J kisT rmxci Gmiw 3 April lii ji Heden overleed ten mijnen huize na eeu lauirdurig docK geduldig lijden i i den gezeurenden oudenlom van circa tachtig jaren uiijn aarde Behuwd Oom dt VVelEerwaaide Heer H DE JOXGH rijtend l iistoor der R K Gemeente van i ic OudBis choppelijkc Clerezy te Gouda Wed J KAS JAXSEX WDA 2 April 1S62 Gouunis ari scn tot bereiding en uitdeeiuig an oep te fiouda brengen hunnen inuigen dank zoon e aan het Geraeentebe tuur als an de erdt e iu clirijvers voor ie ruiLie deelneming aardoor zij in staat zijn gewe st om gedurende twaalf achteri envolgende ieken 29326 portien voedzame f oep aan de belioeftigeu u ttcreiken Met vrrtrouwen incgca zij dan ook voor het vervolg rekfufu np de medewerking van hunne Stadu enuoten iot inst udhouding van dfzc Iiootr t nuttige inriirting De rekenii g en ve intwoording zal van rd heden gedurende r f t rfiefi da e i ter visie leirgen teu hidze van diu Secretaris XaUiUis Conuni arissen voornoemd V J FoimiJN Dkoooleever Pretldtfit y Post Püost SecrefarU M 1 n 5 April l ir2 ffiCILIA Soiree Musicale Manii r y 7 pril des avonds ten 7 i rt iu lul luk lal Xt t en trrnumk lie r op aK rll door llej L E MiOTllet f tir Zrifr res uit Gran Dr TERFSTRA suretaru CAMsamüs an Kill 1 LKOEX wordt bekend gemaak da i vo f dering Ping ilag den prii de avi i 1 tta 10 Uan tA a lUvaniren J M van Minden Tandmeester ïo GOUD A f vit voon jie l et plaatsen v ii kuncttanden van l li tot een geheel gebit die aan alle ereischten voldoen verrigt verder alle KOttdoiK ati ii op eeue zeer zachte manier OPENBARE WILLIGE VERKOOPING Op Vrijituj den 25n April 1862 des Toormiddags ten 10 ure in het Saadhuis van Ztiid Jfttddinxveew aan de Brug VAN Twee Huizen en ErveU Werkhuis Loots en Schutir als aede nog een Loots met raira Erf staande en gelegen binnsn de gemeente BROEK nabij de Waddinxvcusche Brug Eerst in 3 perceelen daarna comoinatiën Te zamen gebruikt gewces tot HouTDBAAIJEKS AiT iRE en uitmuntend geschikt zoo ddr uitgebreidheid als ligging aan de diuwe tot het uitoefenen eener fabriek AUea hij te affg ren bületten nader omschreven Te aanvaarden den 1 Augustus 18 C2 Nadere inf rmi tiën zijn te bekomen ten kantore vf n den Notaris A N MOLENAAR te ZuidiVaddinxveen OPENBARE VRIJWILLIG F Verkooping De Veiling op rrtjdag den 9 j i i862De toewijzing op frijdoff den 16 beiden des voormiddags ten 10 ure ten h iize van Langkeak aan de lieemc ksc ie Brug an Eene BouWTjaanswoning en 30 bunders uitmuntend W EI en HOOI LAND a egen in hdekoop gemeente UEKENDORB er t in 9 perceelen daar in oombinatiën Te aanvaarden de Ijandtn met Kersmis 1852 on de Woning met Mei 1863 Een perceel uitmuntend HOOILAND ipffpti on de Brotlalden onder de gemeente ZJFAMMEEDAM groot circa 2 Bunders Alles h j hilletttn in het breede omsclreren Nadere iiiformatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te uid aadL veen De ondergeteekende heaft de eer zijne geëerde begunstigers zoo binnen als buiten deze Stad te berigten dat zijn MagaZijU ruim voordien is van HOED W en PBTTEIT naar de katste en nieuwste fatsoenen als ook van Kinder Val hoedffli Mutsjes en Petten alles tegen zeer civiele doch vastgestelde prijzen Hij beveelt zich in ieders gunst en recommandatie aan belovende eene prompte bediening GoVDA 4 april 1862 P L ProosZuiderhoek Hoogstraat Wijk A n 131 VERKOOPIN Y van LEVE NDE HA VE eaz Ten overstaan van den Notaris G J SPHUIJT residerende te hiderkerk ajd Jt ssel zullen op Maandag dtn 28 April 1862 des voormiddags ten 9 ure op de Bouwmans voning bewoond door de Wed DE REBELIJKiiEru te Berkeiiicoiide in het openbaar om contant gelil woideu verkocht 15 Koeijen die gekalfd hebben of op t kal PU staan 8 Vaarkoeijen i Pinken 2 Varkens een Boerenwagen met toebehooren en voorts eene partij Bouw en Melkgereedschappen Meubelen Huisra d en ande i Roerende Goederen CORRESPONDENTIE Bij den uitgever is van een onbekec e eeiip IJa t iütrekomcn over de duurte van het biooü dar op denzeirden prij is gebleven uiettegenstaaiide de 100 kilo s tan eblaem drie c uiden mirdLT verkoeht vorüeu IJaaro Tsil de inzender het crzoek aan den Gtmeenttraad gronden ter herstelhiii der oude broodzctting Wij wettn niet unLcl bijval ook dit Boekdrukkerij van de Er en bRI KMAX Nieuws en voor Gouda en Uitgave van A Deze Courant crefhijnt ilcs Donderdags e Zonilafis In de Stad iri srhiedt de uitlnive des avonds te voren De prijs per dne mar denis franco p post J iiö De inzending der dvt entien kan gescLiedcn lot des motgi iis ten 11 ure j Ingezonden Pj schrijver van een ingezonden stuk geplaatst in Ae Nieuwe RoUerdaiiinclie C ouront van eergisterrii beklaagt zich luide over het besluit van onzen Gemeenteraad om geene afkondigingen in dit blad te doen opnemen Ik s il d u minder voegzamen toon die daarin zoowel tegen dat Kegerings CoUegic als tegen achtenswaardige manneii is aangeslagen niet verdedigen veel mindtr dien navolgen maar ik moet toch in alle opregtheid erkennen dat ik het wat de zaak elre betreft met den steller van dat stuk eens beu Ook ik betreur hft en ik geloof dat het denkend gedeelte der burgerij met mij instemt hu onze Gemeente aad een bnsluit heeft genomen t welk zoo geheel indruisc t tegen de rigting van onzen tijd en iu strijd is met den liberalen geest die overigens zijiiC handelingen kenmerkt Het is dunkt mij een der eerste pligtcü van ecu bestuur om wanneer het voorschriften geeft waarvan het de naleving eischt wanneer het verordeningen vast stelt tegen i ier overtredingen het straffen bedreigt te zorgen dat een ieder in de gelegenheid zij om van die voorschriften en van die verordeningen kennis te nemen en te weten aan welke onaangename gevolgen men zich bloot stelt wanneer men in slrijil daarmede handelt Als men om een paar voorbeelden te nüenien mijne huisvrouw of mijne dienstmaagd met geldboete en bij niet betaling daarvan met gevangenis straft omdat zij na tien uren s morgens de straat heeft geschrobt als men op den militiepligtige die verzuimt zich bij tijds voor de dienst aan te geven geldboete cu zelfs ge 1 ongen inlijving bij het leger toepast dan vordert immers de billijkheid dat zij vooraf in de gclegcn eid zijn geweest om te weten da eene dat zij na u t u ic iiet schrobben niogt de ander op v eiken tijd hij zich had moeten aangeven Met andere voorden Het Gemeentebestuur is verpligt te zorgen voor zoo eel mogelijke publiciteit van z jne verordeningen Tot op den huldigen dag g 3cl i dt dit door aanplakking op onderscheidene plaatsen in de stad Wij weten allen welke magtige vijanden deze wijze van publi eren in wind en weder en in jeugdige baldaJi lieid vindt de biljetten regenen af of zij worden afgescheurd Maar al ware dit zoo niet hoevelen zijn er die aan het stadhuis of eldei s de piiblicaticn gaan lezcu Ik geloof zeer weinigen eu het gevolg daarvan is dat de meeste ingezetenen niet weten wat zij al dan niet Advertentieblad Omstreken BRINKMAN De prijs der Ad ertPn1 en van tfu lo ze rejrtls Liet inbegrip ui litt iii el is bO Lent oor eiken rigLi d tarbovcn 1 eut üuitC iL ew one letters orJeu bLi tkcnd naai plaatsruimte doen of laten mogen Het spreekt van zeif dat w aiineer er geene andere gelegenheid bestaat men roeijen moet mei de riemen die men heeft al zijn die dan ook gebrekkig maar als er zich een ander beter middel van bekeiul iMkiii jr opdoet dan is naar mijne overtuiging het Gcmcmtebcstuur Züii ml onze Ilaatl op dieu alom gevolgcic i regel uitzondering willen maken Zou zij door het be ijande dagblad tr ignoreren ons de rol van de Chinezen v m Xed crland i ill H doen spelen Als ik let op de namen van de raadsleden lüi hunne stem aan het afwijzend besluit liebbcn gegeven dau kan iK dat niet aannemen e heeren ran Bore e Braijijaar BucJmer Kemper Preilnian en Brinee zijn te vcrhclit en ktni n te wel hunne verpligüng om van hen te mogen erl oe il i dat zij aan zekere persoonlijke of politieke antiphatie en i gemak en de belangen hunner medeburgers zouden willt offeren Het is waar de kosten geraamd op ƒ 3011 jii in verhouding tot het groote nut eener afiloinile publiei eii te gering dan dat deze heeren daardoor kunnen zijn w cerhr den om het voorstel an het dagelijksch l f tnur aan te nc ii Maar d aarom is de door hen iiitgelir igte sti in uug nie i rrovolov ccu parti j ri om C jW l i a jn e enen ï tMi Yoorregt te versteken tiat men in iiienige d kitineie t meente dan de onze bezit zij is Milerr aiihans bij ii niige hiiUicr het iiit ioeisel van im imiscdi na r nailu inlichtintrcii van de vrees voor ovcrijliiiir Ik houd mij verzekerd d it waiii iir sUcl de raad andermaal aanicidiug Zou de Directie van d ze conraut niet kunnen t iafu de zaak op nieuw bij het gemeep ebestuur a iiü ii i maken 5 April Iv