Goudsche Courant, donderdag 10 april 1862

Overzigt GOUDA 9 april I e lumdeüngen van het engelsche parlement leveren in den laatsten tijd weinig van algemeen belang op Het gevecht der beide ainerikaansehe zeemonsters heeft daar vooral grooten indruk gemaakt omdat het de volstrekte ongenoegzaamheid van liit tot nu gebezigde krijgstiiig bewijst Het is als het oegiii van het eiude Als de menscheü zoo voortgaan iu de volmaking der middelen ter onderlinge vernieling dan zal de oorlog weldra niet sleciits de grootste gruwel maar ook de LToot te ongerijmdheid iju J e a mgekoiuligde vermindering van het fransche leger is n onbeduidend eii meer schijn dan wezen De politiek des Keizers blijft onbegrijpelijk en de beweging in de gemoederea dts volks toenemende In Prui seii openbaart zich bij de bewindslieden reel neiging cot teruggang de vrije uiting der gezindheden wordt zeer beperkt ea de toenemende verbittering belooft weinig goeils voor de verkiezingen Vit Oostenrijk verneemt men weinig dat uitzigt biedt op de vreedz ime beslissing der geschillen met Hongarije De vertegenwoordiging wil nog moeilijk tieren op den vreemden grond In Italic is een levendige zin voor vrijheid ontwaakt maar de eeuwenlange slavernij laat droeve vruchten achter Groot en menigvuldig zijn a in alle kanten de telkens oprijzende venvikkelingeu en met diepe bezorgdheid zien de vrienden van vreedzamcn roonuigang de toekomst te gemoet Ten bewijze van de heerschende verwarring en de krachteloosheid der regterlijke tussclienkomst strekt dat koning Victor Emanuel den 6 april een besluit ter reorganisatie van de regterlijke magt iu de zuidelijke provinciën heeft geteekend Hoe de tclegniphen wel de snelheid maar niet de zekerheid der berigten verlioogen blijkt uit de afwisselende en tegensttijdende geruchten betreffende den griekschen opstand r e koninklijke troepen schijnen tot nu toe het overwigtop de insï rirenten te behouden doch de stemming des volks blijft zeer ongun tig en men vreest nieuwe uitbarstingen De vreemdsoortige mexic uinsche expeditie schijnt maar zeer goleeltelijk aan k venvachting te voldoen en het is zeer twijfehichtig wat de afloop zijn zal De bloedige strijd in tic Vereenigde Staten is wel door de belangrijke verliezen der Zuidelijken ecne schrede nader tot zijne oplossihir gebnigt maar weiiii is te voorzien hoe men vooreerst tot eene onderlinge sciiikking geraken zoude LondSIL ö April In het lasrerhuis erd gevraagd of de re ri i2f othcieel berigt had outvaii r n van het sluiten der ei mfiitie te Soledad tusschen de geallieerden en het gouvernement van Mexico alsook of het waar was dat de Engelsche strijduiagt het Mexicaansclie gebied verlaten en of de rege ring haren vertegenwoonliger aldaar had geraagtigd tot het aanni m u van zoodaniire bepalingen als volgetis de dagbladen in de bedoelde conventie voorkomen De heer Ij ard heeft d uirop hoofdzakelijk geantwoord Het gouvernement heeft oflicicel berigt ontvangen dat Mexico eene conventie heeft gesloten niet niet de geallieerde mogendht en 7elve maar met de co umiiimrifneii dier mogendheden en wel in afwachting van de goedkeurinsr hunner regeringen Voorts is het waar dat de Britsehe strijdmagt met achterlating van een klein korps Mexico verlaat omdat zij volgeus het oorspronkelijk jilan der regering toch niet mogt deelnemen aan eene expeditie iu het binnenland Om die reden komt zij naar Enireland terug terwijl er slechts een honderdtal manschappen achterl lijven ter bescherming der gewone dienst tiHschen Verat niz en San Juan d Ulloa AVat nu de conventie betreft zoo kan de retrciing zich over het algemeen wel met de strekkincr dei meeste daarin opgenomen bepalingen vereeniireu doch liet i d uirom niet gezegd dat zij aan al die artikelen hare adhaesie zal kunnen schenken Het gouvernement blijft tevens ten stelligste bij de eenmaal besloten verwerp ng van al wat eene inmenging in de binneniandsche aangelegenheden van Mexico ten doel heeft De regering hoopt hare wecschen aangaande dat land langs een vrcdelievenden weï ven ezeutlijkt te zien Zij vertrouwt ook daarin te zullen slagen Van wege het engelsche kabinet zijn lord Eliot en U illiam Eussell met eene zending naar Madrid waarschijnlijk betreffende Mexico afgevaanligd 7 April Naar men zegt zon het reeds besloten zijn dat er vooreerst twintig schepen gepantserd zullen worden Onder tlie schepen noemt men de Sflicari met 91 de J3tl ridera met 60 de Dryad met C i en de E idviMon mei 50 stukken De admiraliteit moet reeds maatregelen hebben genomen om de werkzaamheden ten spoedigste te kunnen doen aanvangen FaXljS 4 April De MonHear meldt het volgende Teu einde de lasten van den staat te verminderen zullen reeds van stonden aan de bezuinigingen worden ingCToerd die tot grondslag gestrekt hebben bij het budget van 1863 Dientengevolge heeft de keizer besloten het effectief des leg rs met 32 000 man te verminderen en de 101ste en 102 ie regimenten infanterie af te danken terwijl 2200 paarden zuilen verkocht worden ï April De aangekondigde vermindering van het leger met 32000 man is meer schijn dan werkelijkheid De manschappen worden toch slechts met verlof naar hnis gesoudcn en de officieren worden op de kaders behouden Daarbij heeft de maatregel dan nog slechts betrekking op de dienst an 1S62 waarbij op een leger van 46 000 man gerekend was terwijl de kamer meer het oog op de begrooting an 1863 gevestigd heeft en geneigd schijnt daarop slechts de kosten oor K 0 000 man toe te laten Voor 1S62 zal de maatregel dien de Moniteur openbaar maakte bovendien van geen geldelijken invloed zijn het ligt namelijk in de bedoeling om de door de vermindering van 3200Ü man te verwerven besparing van 20 millioen francs in alle stilte te gebruiken om een aantal fregatten en kanonneerbooten in gepantserde vaartuigen te veranderen De commissie voor het budget heeft dit ingeziet eu zich verklaard tegen deze onwettige manier om gelden die voor een bepaald doel op de begrooting zijn toegestaan ran bestemming te doen veranderen Dat de commissie zich daardoor de ontevredenheid der regering heeft op den hals gehaald behoeft naauwtlijks betoogd te worden I e minister van oorlc g heeft d som te storten doorde manschappen der ligting van lS63 die van de dienst vrijgesteld willen zijn dit jaar bepaald op 2100 francs De Priaiie deelt doch onder reserve mede dat er tlians sprake is van de vervanging van den generaal Goyon door den generaal Trocha De Munit ur deelt eene circulaire meiie van den heerde Persigny aan de prefecten v larin gecoustiteenl wordt dat 760 afdeclingcn der verecniging van den H Vincentius dePaulo verklaard hebben dat zij liever een geïsoleerd werkkring wilden hebben terwijl 88 afdeelingeu den algemeenenraad ouder De minister voorts van deu brief van mgr Baiidon gewagende die de bevoesdheid der vereeiiiging zoo als die bestond denkt in stand te houden zegt in antwoord hierop dat dit een inbreuk zou zijn op s lauds wetten en alzoo niet door de regering g cduld zal worden Berlijll C April In de Vasticlie Zeitung werd gisteren een brief medegedeeld van den minister van financiën aan dien van oorlog waarin de laatste dringend uitgenoodigd wordt om het budget van oorlog nief 2 j millioen te verminderen ten einde nog vóór de nieu e verkiezingen hiervan bepiudde venekeriug aan het pidniek te kunnen geven on alzoo daarvan voor de regering goede vruchten te verwachten Daarop wordt in de Stern Zeitung v in heJau aangemerkt dat de toezending van dit schrijven alleen phu ts gthad kan hebben op eene strafbare wijze en dientengevolge is die zaak ter vervolging in handen gesteld van het openbiuir ministerie Turijn 4 April De Monorchia a ionc e verzekert dat aan de fransche troepen te Home bevel gegeven is om de roovers te beletten de grenzen van den pauselijken sta t te overschrijden hun gevangen te nemen waar zij die ontmoeten gewapend of ongewapend en des noads zich ook mee ter te maken van de gendarmes van den paus voor het geval deze hetzij de vlugt hetzij de komst van dergelijke stroopende benden bevorder ijk waren Men verneemt dat koning Victor EmanueJ tegpn het eindedezer maand naar Napels zal vertrekken De heeren Katazzien Pepoli zullen hem vergezellen Deze reis is eene soort vanschadeloosstelling voor het voormalig koningrijk der BeideSicilien dat zich reeds met en bezoek van Garibaldi vleide deze schijnt echter daarvan op aanhouden van den heer Ratazzibepaaldelijk te hebüen afgezien Hij zal zich door zijne adjudanten bij de verschalende scherpschnttersfeesten doen vervangen deze hebben tevens in last de oprigting dier vereenigingenaan te moedigen Garibiddi zelf begeeft zich naar C aprera terug Madrid S Vpril Onze regering heeft vast besloten de sou reiniteit en onafhankelijkheid van Mexico niet te verkorten tnnenlanïï Vergadering van den Gemeenteraad den S April ten één ure Tegenwoordig tieu leden afwezig de hee fn For ifijn Broot Ieerer Seitiitit er Herman de Groot ven Gennep en Pnnce Na frocdkeuriiifT dtr notulen komen ter tafel I Een verzotkschrii t an G J au reraar op de Ze igi traat om in huur temogen hebben een gedeelte gronds voor zijne deur tot bet opslaan vanteer en slijpsteencn Toegestaan voor den huurprijs an ƒ 50 opvoorstel van B en W ouder beding dat de huurder zal zorgen oor hetonderhoud der kaai i er lagen o er ISGi au de gcnccbkunöigc commissie de stadstcckeneu de muz eksebool Ter visie 3 Voorstel an de gezondheids commissic tot het d iarstellen van een verbeterd s cUel van rinlen pri afcn alk idingeu enz in verband met het bestaande stelsel van onderaardsche grachten of zijlen Ter isie Rekening en erantwoordiug der gezondhcids commi sie over 18G1 sluitende met een batig saldo an ƒ 14 635 Goedgekeurd Kennisgeving an het bestuur der bank van leening dat de heer K A Kemper moet aftreden met erzock ter benoeming Ia eeuc volgendevergadering af te doen Kennisgeving van B en W omtrent de opname van de kas en o boeken an den stedelijken ontvanger In kas ƒ 2535 405 de boek min ü de bevonden Kennisgeving van eene missive van H H Gedeputeerde Staten vanden 25 maart jl houdende mededccling dat als nog niet is voldaan aanhet verzoek ter inzend ng van een tarief tot heffing der schutgeldenaan htt Keeuwijksehe verlaat met kennisgeving dat na het hooren derbetrokken gemeenten Sluijncfjk en Rrenicijk de raad aU nog geinagtigdwordt om ecu billijk tarief vast fe stellen Op voorstel van B en AV wordt met algemeene stemmen besloten het bestaande tarief daartoe aaute nemen S Ecne missive van regenten van bet bestedelingbuis verzoekende de vergrooting vau de bij hen in cebrnik zijnde kamer Na gevraagde ei L Cgcveae inlichting wordt besloten bij gunstiger geldelijken toestand daarop terng te komen Verdoek van G Bosman om gedurende zes jaren in pacht te mogenhebben bet gr i ge as aan den IJsseldijk van de slui aan het stoomgemaal tot aan de Haaslrechtsche brug Toegestaan op oorstel van B CU V doch naar aanleiding van een rapport van den stads architekt van de brug tot aan de afpaling van het stoomgemaal tegen ƒ 8 s jaars K Fimisgevipg dat de pacht van de gabellen van het Goudsche en Am tcrdamsche riinad gegund zijn aan 1 de Jong tt Alhhen voor ƒ 1230 Notiiuatie II Kennisgeving dat de verpachting van de haardascb slechts ƒ 1275 dat is ƒ 1100 minder dan de vorige maal heeft opgebï igt 1 enW stellen voor die nogthans te s unnfri aange ien die fiijna onverkoop liaar is De heer Kemper vraagt inlichting Ijctreffcnde iet aanzuiverender achterstallige pachtpeuiiingen waarop wordt geantwoord dat nogtwee terinim n te voldoen zijn in april en mei I r ht cr Bt chjH r herinnert de verpligtiiig den aannemer bij twee raaJ c i opgelegd om de asch te verwijderen uit den vrucgeren ittrttis bütttnfcns of die ten minste tegen bet verstuiven te dekken waaraan geen gevolg is gegeven De voorzitten egt dat hierin zoo spoedig mogelijk zal voorzien worden De H H Kemper Bvckner en Itemij sprelien over de soïiditcit der ljor en docli nu wordt op voorstel van den heer Vimlij besloten de vergadering met j esloten deuren voort te zetten Na de lierojjeniipg van de vergaderipg wordt het vooi stel van B en W tot het gunnen d r pacht aangenomen met negen stemmeu tegen die van deu heer Kemper Nitits meer aan de orde zijnde eindigt de v ergaücring Men verneemt dat de tweede kamer der StatenGeneraalden 24 dezer zal bijeen komen Men verzekert dat er bij het Departement van Binneniandsche Zaken eene wet op de schutterijen in gereedheidwordt gebragt Men verneemt uit s li ge dat de commissie door detweede kamer benoemd tot het onderzoeken van den toestandon er marine herhaaldelijk vergaderd i tot het hooren vandeskundigen Eeeds zijn een aantal officieren der marine benevens verschillende bouwmeesters van s rijks en particulierewerven door de commissie ondervraagd IVIet belangstelling wordt het rappcrt dier commieoie te c moet gezien vooral met het oog op l etgeen in de l iatste dagen in de naburige rijken met de mirine is voorgevallen daar in Denemarken reeds door de regering aan den rijksraad beloofd is het bouwen van houten vaartuigen te stakeq en men van een dergelijk bevel in Engeland spreekt 1 Krimpen aan de Lek 8 April De toestand van dezen I polder is op dit oogenblik uitmuntend Door den voorspoe jdigen groei zijn reeds vele koeijen in het land en de overige I zullen iu den loop dezer week volge i Ook de prijzen der Iproducten blijven voldoende kaas wordt voor 22 il 24 ets Iverkocht terwijl boter 12 a 13 stuivers per stuk geldt Ook de vischvang=t is ii de laatste week beter geworden De vangst Ivau elft en zalm door de hier wonende visschers is tegen voordig vrij belangrijk Elft geldt naa de grootte van l2 ot 15 stuivers Zalm ƒ 1 30 ƒ 1 50 per i ID Kautongeregt te Gouda iKior het Kantengeregi alhier zijn op den 2 dszer veroordeeld C P in eene geldboete van ƒ 10 de ko ten enz vvesens baggeren van slibben in de rivier de Lfs pt op minder afstand dan 20 Hen van den vasten wal zonder ver unniii I V in eene geldboete van ƒ de kosten enz weiren het zonde opzigt laten staan zijn trekbeest op de publieke straat D F in eene geldboete van ƒ 3 de kosten eu weirens het laten loepen van zijn vee oji eens ui dei s iii den oogst staanden grond P II in drie geldboef en een van ƒ 2 O en twee ieder groot ƒ 20 en de kosten bij wanbetalinir twee dairen i cvaiiirpnisstraf wegens het ruimen an een sicreet op een verboden uur het vervoeren van bee i een open cmmir en het werpen van vuil in ec der stads grael teii M M in eene dboete vau ƒ 5 I kosten enz ter z ike van het harder rijden dan in eeneii uiatijTen draf met ecu voertuig bespaunen met een paard B W en C B ieder in eene geldboete van ƒ 1 2 en de kosten enz bij wanbetaling ieder een dag gevdiig ii itraf wegeiir het bewaren van mestspeeie op hun erf zonder vergunn van Burgemeester en Wethouders J V d K in eene geldboete van ƒ 3 en de kosten bij 1 anbetaling een dag gevangenisstraf wegens het virvoereu van vuur langs de publieke straat in een open te t P E in eene geldboete van ƒ 7 50 en de ko teii ter zake van het toebrengen van schade aan eens anders roerend eigendom Aan de GemeentesteM ontleenen wij den volirenden brief Waarlijk het is vreemd dat gelijk mede in de laatste zitting van den Goudsehen gemeenteraad plaats had nog voor te groote openbaarheid in de publieke zaak zoo vee vries bestaat en men onder het voorwendsel van zuinigheid weigert een zoo zeer geschikt middel te gebniiken dat aangeboden werd om de ingezetenen in kennis te slellen met de r iadsbesluiten plaatselijke verordeningen keiintsgevingcn en met al wat hun belang kau inboezemen Ovenu waar een dagblad wordt uitgegeven moet dat iiit tekend middel ter hand worden genomen ja vAU ïrctiL £ rcliriiikt om aan alle gemeentezaken niet het minst aan hetgeen in de npenliare zittingen van den gemeenteraad vnorv dt of behandehl wordt ruchtbaarheid te gever Maar jui t hit tegendeel heeft in deu regel plaats menig niad lid is oor die openbaarheid bevreesd en zou niet gaarne zien dat iedereen kon lezen wat hij al gesproken had Die openbaarheid is een scherp zwaard Eu toch ligt het in den geest der L ineent wet het middel van openbaarheid zoo ver mogelijk ui le trekkcn i oodat zelfs elk Kmdsbesluit dat de strekking heeft om de middelen wiuirover men zonder bezwaar kau liesehikkeii tot uitb eiding van de openbaarheid ook zelfs al zijn daarmede uitcraven voor de gemeente verbonden niet te liezigen naar on oordeel v itbaar is om als strijdig iiiet het algeiueeu belang te uordtn geschorst of yernietigd Burgerlijke Sland GOLDA Ckborkx 1 April Jacob Koster ouilers J ob m Quiririïa au Velzen 5 Johanues Josephus licrkhuut t nnitr Vrtru J haiiue Ln Johaunes W ieser Paulina SpaaiR uburg oiulcr Lccuardu Hendricus ea Gt rrigje Ra cstein Auiia Sara Krcbs oudtra Tohan Ellas Jacob en i ijtje Hootbcek C Heuri I t limau irt nlorf ouders Lehman Isaac eu Kebecra Cats E ert ïfeiidrik AXillem Ouweuecl ouders Leendert en Johanna Cathr rm JBli abelh Miehaclis Geertrui Wilhelmina Stalenburg ouders Pietir tn Maria um der Kemp 7 Mattliijs an Veen oudcis Reijk tu AMlheluiina Cornelia Boot OvERLLPEN 4 April Paulica van R lle 1 j 11 m Juhünnf 5 Hendncus Vergeer 2 j 5 m Arie YsseUteiu J j Curml i Sc hriek 54 j 5 Xeeltje Binnendijk vcd M Kettl G2 j i Johanues Heudrikus Kisuwerff van den Ber 34 j Jat qbus Kotinaii 38 j 7 Gijsbert van Coeh 41 j 7 Johanues a Kijsdcii iU j 11 m P eternella Cornelia ïsselstuju 3 j 6 m schoonhoven IngesJ even van 23 Maart tot 4 ApnI Geborfne Cornelia ouders H Lelie eu G Kooijman OvEBiEDEN N an Gcldcren 19 j E 3u l jeubur2 13 w H van Geeleu 21 m J A Doe bnrg Z 5L Okhinjzen 23 j echtgenoot au A Streng A Oldenburg l I j QLDEWATEK an 2 tot S April Bevaixfn Gcene Overleden Coeuraad Kluijt 76 j Oeiiivvii Geen N B Dit is het laatste nummer dot ratis veraonden wordt D e geenc verdere toezending verlangt wordt beleefd verzocht een der nummers franco terug te zenden