Goudsche Courant, zondag 13 april 1862

t86 9 Zondag 13 April 4 OUDSCHE COÜRAJÜT Ue ku ii erleoil ten mijne Iiuizc aa C 1 laiiirdiiri l i li l c iuldig lijden in i ïci aiit i i i iTil m all circa tvil iï j a m lüijn h i ii i Piclunvd Oom 1 W K ri aarliII r II DE JÜXGH ruiii l l a toor der K K iemcente van cii iiilBis pl oipflijk C lfre y te Goi Ou Wed J KAS JANSEN Gi i D 2 S lieden overleed te Rotterdam mijne irelief U ili e lcr JlijulVroinv de W l H VAN Dtu C flROLIl geb DE KAT eerd r wcltme van d n lieer J 11 IfEltlNOLK j ri l nxGER i iL 7 A rll lSi 2 V H hI u overlml C O R X E LI S S f 11 RIEK in der ouderdom vau 5 i Jami v iarvan li j iI laatste jaren al aa in rcue onzer Aardewerk Fabrieken on = troiL v en mtt ijv r liceft svJiend Uitgave van A BRINKMAN Oost Hace i B n 75 JAN RRIXCE i April isi ioii Tea Kaï i ae v ui Mr KIST Advoeai cu X lnri ti Gouda wordt erlangd 6811 KLERK goed van gedras vin van bc rip en vooral eene s c c liand selirijieu le Salaris naar bekwa miieden Manufacturen Gouwe C n 241 ij li l ili irt 1 onze aliiier r lii L in ÜAM FACTiiiEN aan Kauling Bentlage 11 in l 7e zaak werkzaam i i Lr ilaan hebben betuig n 1 oor het geuoleu vereu i lru de nlem f lirma met ie tUi iil aan GEBRs KAULING 1 rt de ArrAiKE in IIaxu s r iieereu Gebrs KauMng V il overgenomen hebiiende ij a het verfrjuwen onzer getdi i oTeü Waardig te zullen be i Tekomi i inderen ons met hoog KAULING Sc BENTLAGE V 7 April l G 2 li r ij l Li j r iroii a li ia i OV i J M van Minden Tandmsester te GOUDA riaatsi KUNSTTANDEX van ée n tot een geheel Gebit welke aan alle vercischtcn voldoen ADVERTENTIËN BINXEN en BUITENLANDSCHE BOEKHANDEL YAH A BRINKMAN lange Tiendeweg wijk D n 61 te GOUDA Recommandeert zich tot het leveren van alle Binnen en Buitenlandschö BOEKEN TIJDSCHRIFTEN enz alsmede tot het plaatsen van ADVERTENTIËN in alle COURANTEN en dcbiteej t tevens met succes I M R Brack TABELLEN ten gebruike bij het ondcT ijs der Neder dnitsche Taal volgens hel taalst lsel van Dr K E BECKER 0 50 II HANDBOEK der NATUURKUNDE voor den beschaafden stand naar A Ganot door Dr Th van Doesburgh opgeh ldevd met 308 Iloutsnêe G ra vuren en gebonden in geperst Linnen Band ƒ 6 80 En verschijnt binnen weinige dagen rn KORT OTERZIGT der REGIIIENTS ORDERS van het 4e Regiment Inf vn tebie jiiitsgaders Aanschrijvingen Nota s e z van het Ministerie vau Oorlü over de jaren 1834 tot 1S61 zamengestehl door den In Luitenani A W Van Dionant van opgenoemd Regiment ƒ 1 20 Alle operatiën welke tot zijn vak behooren ivor leu zeer gemakkelijk verrigt de AVijnsteen of Koek die zoo dlk w erf goede gave tanden doet verloren gaan wordt spoedig hersteld en de tanden krijgen kunne vastheid terug Hij gaat abonnementen aan met familien tot regeling der tanden der kinderen gedurende de verwisseling en is dagelijks ie consulteren Het zal wel onnoodig zijn dat bovengenoemde zich verder aan zijne geachte Stadgenooten aa djeveelt wijl zulks genoegzaam geschiedt door onze achtb u f eneeshecren hier en elders lir Directeuren vau het Ecouomiseh Werkhuis te Hnthuizen vragen een PERSOON van middelbaren leeftijd ervaren in het hekelen en spinnen van alle soorten van tijne Garens om als Opzigter in gemeld werkhuis te kunnen werkzaam zijn tegen genot van vrije woning en billijk salaris Men adressere zich vóór 1 Mei aanstaande onder ovetiegging van bsw ijzen van bekwaamheid en goed zedelijk gedrag in fcrmmi of Tiet franco brieven aan den Vooraitter van het Werklini den heer I SCIIUIJT Sz te Eukhuizeu CORRESPONDENTIE Openbare Verkoopingen op JJiiir idiKj den 13n April 1802 des voormiudags ten t ure ten = terfhuize van Mevrouw de Weduwe Ds Knackwoekst aan de Westhaven te Goinhi van eenen aanzienlijken INBOEDEL waaronder eene groote partij GOUDEN en ZILVEREN WEUKEN cu JUWEELÏN En op Trljdag den 23 April des voormiddags ten 9 ure ten sterflmize van Akie Stiiavek aan liet Jaagpad in de gemeente Broei van 17 Rocijen en verder Vee BOUW en ELKGEREEDSCHAPPEN en he geen meer ter verkoop zal worden aangeboden Nadere ïmBclitingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J PORTUIJN DROOGLEEVLR te Gouda A an ert rbilk iuk ijdi n n ii C ocht üiu i iil g hcfl te z wijirtn bi frt tiende tk auk an het in deze courant l of met AVij hebben eeen anderen wen ch dan dat de zaak geene verdere aanleiding gevo tot onaangenaam geschrijf De tijd zal beter keren IJockdrukkenj van de Erven BRÏNKMA X Meuws en voor Gouda eo Dere Courant verwhijnt des Donderdags en Zondng In de Stad geHehiedt de uitgave des avonds te voren Deprijsjicrdrie maanden is franco p v Oü ifi l i Du inzending ut Ad ertentien kan geschieden tot des morgens t ii il ure Overzigt GOUDA 21 april Rome en Mexico zijn in Frankrijk nog altijd de onderwerpen waarover men zich in gissingen verdiept Het verschil van inzigt tussclien den generaal Goyon en den gezant Lavallette was een brou van verschillende gernchten Dan eens heette het leiden znllen hunne betrekkingen behouden dan weder I aval te keert wel eerstdaags naar Rome terug maar Goyon val spoedig opontboden worden Meer en meer begint men liet echter daarvoor te houden dat Lavalette na ir Rome tem rkeert en Goyon daar vooreerst met hem verblijven zal liet gelukt di n Keizer bijzonder als het zijn doel is niet be irrepen te worden Ten aanzien van Me iico scheen het eerst twijfelaclitig of Spanje zicli bij En ieland tot het aannemen of bij Frankrijk tot het verwerpen der conventie van Soledad aansluiten zoude Het schijnt nu zeker d it het geheel de zijde van Engeland liouiit Zal n i Frankrijk alleen zijn plan voll rengen Ook il keizer wil het bouwen van gepantserde schepen met kracht hiorzetten waardoor de belootde bezuiniging nti ook verdwijnt al zou de reductie der armee in ernst gemeend zijn Aan de leien der wetgevende vergadering is een vlugschrift ron lge leeld wairliij de vervanging wordt vooi gesteld van de i ela ting U op zont en suiker door een monopolie ter vervaariliging v in lucifers dat veertig millioen zou opbrengen De keizer heeft een wijs besluit genomen ten aanzien van het mandement v in den aartsbisschop vau Toulouse en het jobileum vrrlioden Zelfs in Oostenrijk is weder sprake van vermindering der militaire magt die zeker door den toestand der financiën gebiedend wordt gevorderd Maar zoolang men Venetië met kr ioht vau wapenen moet behouden en er geene werkelijke bevrediging van Hongarije is tot stand gebragt zal Oostenrijk zich moeten afmatten door overmatige krachtsinspanning De onlusten in Griekenland naar sommiger nieening door Eusland amgemoedigd en door Frankr jk lijdel jk toegezien sel ijnen Kun einde te naderen De gevraagde amnestie is verleenil met uitsluiting van 19 aanvoerders Iu Pruisen schijnt men ernstig bedacht om hei gerezen misnoegen de or concessieu en beloften weg te nemen en d iiirdoor op de aanstaande verkiezingen te werken Maar die schoone beloften vinden weinig geloof want zij z jn te zeer in tegenspraak met de aanschrijvingen die de provinciale besturen ontvangen Men verzekert dat Eusland in eene noti aan de biiitenlandsche regeringen partij trekt voer de yluvonische tammen tegen de Turksehe overheersching Doch hoe eor Rusland den weg ter hervorming inslaat zal het nog lang moeten duren eer het als beschermer der verdrukten met eeuig regt zal kunnen optreden Ket rampzalige Polen is een welsprekend gLtuige van Euslands afkeer vau o erheersching I Advertentieblad Omstreken De prijs der Advertentien an een tot itB regels mtt inbegrip au het legel is fcü Cent Lor eiken reg l daarboven 10 Cent Buitengewone letteru worden berekend naar plaatBruirate jöuttenlttitïr Londen 8 pril Na eenige discussie zijn door het lagerhuis de navolgende voorsteilen van den kanselier der schatkist ïuingenomen de uitgifte van een millioen aan schatkistbons de onveranderde handhaving der incometajr der bel isting op d eigendommen en der regteu op thee en suiker gedurende een jaar wijziging van het patentregt op den verkoop van bier en sterke dranken vermindering der regten op de speelkaarten en de helling van een regt ten bedrage van per cent op de obligatien van buitenlandsehe leeningen Het gebouw der tentoonstelling is eindelijk bijna gereed T ververschingszalen en hel oostelijk aaulmngsel vau het ge bouw zijn nog onder handen maar over het geh el zullennu de werkzaamheden spoedig afloopen Er zijn uu reedstus5ch n de 11 000 en 12 0 u kisten met bniteuland sehegoederen ontvangen en ua her binnenla ul IT OitO EenigHeinere landen zoo als b v Noorwegen hebben Fninkrijk svoorbeeld gevolgd en hun terrein afgesloten hetgeen juistniet gunstig is voor den indruk van het geheel j e kohi noor zal waarsctiijnlijk worden tentoon gesteld maar achtereen slot dat zelf de bezigtiging v aard is omdat men ongeveer tweehonderd jaar noodig hebben zoude om het sleutelAvoord waarmede ht t geopend kau worden te vinden zoodit verloren raakte Turkije heeft eene meuigte grondstoffe maar weinig manufacturen gezonden De berigteu uit de labriekdistricten vennelden geeneopmerkelijke venwulering in de algemeene gesteldheid vanzaken Intnsschen kon men sporen van verbetering naaruemente Birmingham Filifax Leeds en Bradford 9 April BHjkeus eene rfificiele opgave waren er op den laatsten dag der vierde week van Februarij jl in Engeland en Wallis 103 158 onderstand ontvangende armen meer dan een jaar vroeger dat is eene toeneming v U bijna 13 pCt In de faiiriekdistricten was de toeneming ruim S6 pCt Luideus alle ontvangen wordeude bfrigten taan degraangewassen vooral de tarwe hier te lande overheerlijk Parijs S April in de fabriekdistrieten hee scht veel ellende Tc Rouaau staan meest alle fabrieken stil Te I yori ontvangt nicu nog altijd eenige bestellingen wr aRlonr sommige faiirieken zich staande trachten te ï onden de mee iten zijn echter gesloten Te Reims hebben ai de fabrieken het werk gestaakt ten behoeve der arbeiders worden i ans aldaar werken ondernomen waarvoor de staat ee crediet van i millioen francs geopend heeft Eene commias e uit het wetgevend ligehaam houdt zicji jverig bezig met het onderzoek der regenngs vooi stellen tot wijziging vau het wetboek van strafvordering waarvan eenvooral grooten tegenstand ondervindt Volgens dat voorstelnamelijk is liij met gevangenis strafbaar die in een Iirief die niet openbïuit gemaakt is een anibtena r dus ook denKeizer beleedigt Een lan de leden der commissie heeft datVoorstel hevig aangetast zeggende Thans reeds verlag gt nmg hier de vrijheid zoo als in Oostenrijk en Rusland xï t ons N