Goudsche Courant, zondag 13 april 1862

r P aten opd it men met Je vr j ieia lan de minst beschaafde der I tiPi oor on land kui ae Nut milder dm 3b bii schoppeii des lands hebben denheer lijulind ktnuis gefreyen dat zg voornemaos z ja het pooclIi ra te Rum te fraan bij oni a sommigen zijn reeJs ertrf kke i Oni er hen bilioort na ir men zegt ock de aartsbiKchop vrn l arijs kardmaal Morlot die laar men merait te peliker tyd posnnireB bij Pms IX al aannendoii oia Z I te b nleren indcbjk de haud te lecneu tot de schikking derRomein li i ï e3 i jifM prerinire onsinft ind is hier m sommige diplomatieke kriiijTtr ont aan nopens den afloop der expeditie naar Mexico liet is nanitlijlt t ans zeker dat niettegenstaafcle le fransche troepen mat miskenning van he verdrag Tim Koledad Het T etge end Ligchaaiu heeft ihans het npplementairebiid Pt rnt iiisen airdjor het rijfer let begrootiug ot ili i iiiiilufi ir w irdt pgesoerd ril 1 1 J df r i te M ir eille ningekomen enmet ve liift r tt inf en let Tipai rhe gez irit ch ip Het i old 1 lr in 1 ikt ii OoU hi i i i m i o K inii 1 = een man 1 ii omstretk ijfi z jir ii tj t ui hootd kort iii li il LHi uzi nift kUinc oo tii u t ha ir n leuker 2 ei iIT i Kleur 11 Si t j i e l t it uit tuaalt p r i n n ihiiiiie k d u heeft lA oiereenkoiust met dic der t hm zen zij lea o M f 1 Hi l ik il m u elinen jiai tloii a lu i mi in 3 urrn lm i r i len ro liO l Da ir ht r n i h i I ii i 1 i 1 h id 5 1 r olt ri h i en xfeiki ir e irt h t b iiieieitn df u t ind in dfii 7 Z i j dl ler a n kui ïi tn iitb hmi intrek u hel h tel du 1 inrt i I n n d 1 11 i ui zulii II ij ft i itiiiii m lu w i 1 i nt i UI IK 1 en z ilt r i i i ij den kei er tfii f ii lur to lafu U li I It z tl I eu i till 1 eizel t ctreuiüui et 1 lit Kin I 1 bij de t i i u lani tg t I ii i liiiitr hf rut ht m oniViop waar lil 1 i 1 1 11 on f 1 i l M 1 15 nukt uit li k izc r tl k t fi t tjeuhal i u f 1 iiri t i ilt kei t r jj 1 lil 111 iit till t 111 ie op te i I I n II 11 Il h iilin n i j e liitl t let 11 ene be ir mjot O Iln ljk 13 1 i t ir lis ae leuduitr ai tb trdri 1 tn iU i fr 1 1 irif h n t u jrut 11 bea l t i d iltu Lr rite 1 er tl t 1 3 ak nie t b taat in itip um 1 like kriii f n M rdt Mrz kcrd d if le kibnifi e 1 t r t r r IK ein ui iiri 1 iii Iriiikr k 11 tluitnir f 1 fz lil lie rt l tuile tie t su n in twe stie tn dat e I ut nïtriii zi 11 iiiiuttnj ti httlt eh i i t 1 en lUiu util tiei tnlii i dtio liiikji te I meltn mtit u I 11 1 tr K 11 tn lu pt 1 t zeudeii Itn f iiiiit lit l orlt iit lil tel 11 poedij ten eiu i uin tie btwe iii lu Moiiltut io te m ken aartue t f jt oiuiui hi re iriiu ri ils lit oirntniiu liettt kenbaar giuiaikt leMi i nitrkt men hiert IK 01 lu ktnbire tjtnu r ng tut Kuolaiiil op u uir an Polenfit eei e niehttii Z 1I intjo r tte i Ill lit Vjiuteitr aii heden be at echter het volgende artikel II j ibileum tloor den airt bisschop van loulouse uitgeschre Ten 1ecne hennnerins aiUi eene smartelijke en bloedige episode 11 r ede e il n Onze ttg rlige Mt eMag eu het concordaat bciretlende de uitoefening der tucdieu t maken het der ftirermg ten pligt om de vjorges iircMue pl gt 4ieid die i chikl is erdeeldn den haat en 11 Vpril Be ilmiUevr zegt dat de geruchten van ecneuii taii Ie W eenen 7 ei hter dat de regenng het Berlijn 7 Apnl Naar mea rzekert zal hier eene oommissie op hoog bevel en volgcas den wenscH an dea minister van oorlog amenkomen om de giepastheid van rdere bezuuii iiigen op het üepirtement an oorlog in der g ig te u aes H erop wordt aaugemerkt i dit wemig beteekent tT iar de commiss e niet o erw gen zil hoe de bezuiniging an twee en een half miUioen plaats ujpen maar alleen of die werkelijk geschieden zal en tcn aro u n i g leraais wien het budget van oorlog nooit lioog geuces is Ook spreekt mcp v m eP chil rnde utrtifelui die in het belang der arbeidrrde klassen sitkken zjuden om het bekomen der levenslvhoet en gemakkelijkir te mike i f ue aan mf rit i 1 dcii irtm Ntr A Il tar h 1 y r f Ji in jnkii i L a t ü IC U i I lil lift II De mmisier van openbaar oudtrw j de heer on iiuhler heeft vooreenigen Ujd aan de hoogtscholec ene eire ula doen toekomen waarm de vr aeid van het onderwijzend personeel aan de unuersiteit n tot het uitbrengtu hunnti steal bij df verkirzingeu beperkt worlt De huogeschrjol te 1 erlijQ heeft daarop een protest door dt n en i i met eenparige stemmen aangenomen w i den minister iloen toekomen Onder audertn wortlt da nn g egd t it zool ng de vek e zii jen oor s lauds hjl s er I ut uiiale j ar y rkieziü Dl t n f met iir 1 jiii II il du t Je jniii il W 1 p ill 11 I li il r I pi 1 11 u al 1 I TMt II r itr N r 1 1 1 1 u I till ti i nr ti I w r r Cu tU r I It 1 i t I I gut il De p 1 UI jie tr V t u ri f t r iti ir o is 1 wtltr i Is Pt I p t k r tut il hi ui litr iigiziiemn i i ue ri ir eii hip t t tu zij lu tbl a 1 jptii u uKr i r lu niar tl p tiiu Ort nber i t It hteii trui r n i ii r dat ZIJ d ur w irint kK tlin Ijese ienuJ w ireu tt iu i i k jutlt it de jtuiiare tuint u uiu j van opensi liiug zoo oe I ils e het piibinK uiiakl tn gebriik De Detnsclie r r nng heelt den afi ot lat Bar um icmiufi bekend wegens zijiie dieehtheid aan hare zii iawi ze teu opzi p an de htrti gdumuien tot b irgemee tt r m Kiel benoiind Deze stad de belangrjkste in llolstein i als l ware het centrum v m de Duitsche pirtij Lit dien hoofde is ge egde benoeming een gro e nii sliar die reeds zijne i lichten geelragen hteft want vierhonderd der notabelste ingezeten n hebbei een protest ondertpekeud mhouderde dat de heer Bargum noch de achtng noch het In Zweden heerstht bij voortduring een buitengewone bedrij vighe J in de arsenalen des rrks 11 op de werven v tn de marine welke laatste men weuer op wil voeren tot der rani die ZIJ vroeger bezat Daar Zweden betrekkelijk etn arm hind IS en landbouw hmdel en industrie aidiar nog vele vei eteringen behoeven om in dit opzigt met andere iiatur te kunnen wedijveren rij t de vraag of Ie gelden voor oorlog uitgegeven niet nu tiger zouden kunnen besteed worden Uit Fmlmd is eene petitie met 1194 onderteekeningen bedekt aan den russischen senaat gezonden waarm om ophefbng van de censuur verzocht wordt 10 April Het protest der Berlijnsche imiversiieit heeftdiepen ludruk gemaakt iene derg ujke verklaring is doorvier en v eertig rofessoren van de ho jgeochool te Bonn mgediend De minister van eeredienst eu onderwijs heeft reeds geantwoord en zijn leedwp en betuigd tlat de Berbjnsche senaatde bedoeling v in ziju ambtgenoot van B Z zoo geheel verkeerd begrepen heeft 11 I leerd invoeren diar dit in vergel jkmg met andere landen slechts wemig belast is Kondtantinopel lO Apnl De sultan heeft aan de groote mogendhedei medegedeeld d t hij ten gevolge van de voortd irende ij tdebjkhedeu tlpr Montenegrijneu aan Omer i acha m last heef f ege n bij den orst v in Montenegro een ultunatum in te dienen eisehende dadelijke teniggave der gevano enen alsmede stellitre w iarborgeu tegen verdere invallen Op het ï rkschc b pSruChten lietreiieiide het o erschr jden der grenzen door de I ur sch troepen zijn geheel ong giond Athe 3 i NeW TTork 26 Maart Een gedeelte van ele expeditie van geier iai Burnside is naar Beaufor m Xoord Carolina opgerukt httwelk door de zuidelijlin ontruimd wertl De J ai ii e IS gf nomen of verbrii tl terw i l zij de blokkade tnchtte te verbreken r s seene enkele besus ende tijdmg on vangen van et eilint i lu waar v jor lur id hevig gestreden word IV NpA ork ehe dagbladen verklaren zich luide tegen het denkbeelil eemr vnemde bemiddeling tusschen oord eu Zn d Den 2J de cr heeft er hij M me hester a ir de Boven Potomac em veil lag plaats f eh d waa bij aan eide zijtlen z are veriie en genden zijn De zuidelijken waren ten siot e ge dwongen af te trekken l t de nil iw iii itlen v i i Ripiiin nd eti hiritst n oiijkt dat II t zuil M suttu 1 outcirt 11 dieid h t titrhet i i uur van u jiri itient liavi l u i it tM j Iipni V o ir j lult iiit it tt viir rt t tn tti iuiiii J ti r zt t n f flriu t lau vir n r tn 1 k lii net Öinncnlonö Gouda i i r i i cai fi f 1 Lir it 11 r it u tliii 1 Mti tit len tliiif dig tzjt It tit iP prijviicitu 11 j li ils V t I Jiu J I fpi i i t ip i k lu r t r i i ii n t in 2 I t I 1 i V tri I i II 7uiien tilt t V in lip s a t II tbrf il n leii i i ft I n V ut ie 1 i ntlt u Ie 1 1 ift I 1 JH ntr mrj nv t T ie It V tn h iPie ip vaü I l I I It 1 t i d I P It n ie ntlu dtu J j wtt 1 i luo il vu iit iit ii tot 1 i u V 111 elt t f tin r V tn tie la t r tjtnt r lai in de a ila vin It ilrttltl e tf e gt li dii la J l J litr n diig dii ot i pi br treu i te r i len the uit intofle r buit tt vojksuilti uitlireitiiug bthtitvtn tien 2 t ptt r s en lin tl i2 tl r tie geineentoradt n tot wt liuu t r waar tiat etal ui rt i ii N tioeft In int kiet di tritt jouda moet du iiiii ireit V i op dm ló Mei e k tit keuze gu tlucdeu voor de drie aflredtnde leden der p vinenli staten le hef ren J Droogieever lortuijn te ju ula 1 V V tn Oudneustlen te H otrJt t en Mr I iii geland te bcïnjoniiocen en op ibn 10 Jnuij e k die voor het aftredend lul v m de Staten Gtneraal den heer JI A I H Hoffman te dratetihage Bij de twtede kiintr der Staten a De door het ong ministère aingeboden ontt erpen waarvan het onzeker is of Zij door liet tegeiiwoortli e worden overgenomen 1 Bepalintren betreifende den accijn op het binnenlandsch iredistelf f r t 2 Ünteigeniug van perf eelen ten behoeve der uitbreiding Vaii Rotteidam Onteigening van perceelen tin behoeve van een spoorweg vm Lejtlen naar oo llen 4 Onteigenine v n perceelen len behoeve van het kanaal van Apeldoorn nat Dieren Goe lkeurmg van eenige artikelen der ov ereenkomst met België betrehende de water att ipj ingen 6 Overdragt Viin het kroon aan Let Etaatsdomein en de regeling der vergoeding 7 Beheer der kroondomemen b Ophefhng der slavernij in de R I Kolomen b De door het tegenwoordig ministene aangeboden ontwerpen 1 Yerhoogmg van H VIII marmej der staatsbegrooting voor 1862 loodsgelden 2 Natnrali itie van F G Steek en negen anderen V Herzienuij van het tarief op den m uit en doorvoer 4 Naturalisatie van J H H Bitkc en nesen inderen C De wett ontw erpen vi ter ainbieding ouniid lellijk ord te gemoet ge ien zijn 1 De definitiev e begrooting v oor buitt nland ehe zak m 1862 2 De begrooting voor de tiitsspoorwetren over lsfi2 oorts verwacht men de indiening v tn wetsontwcrpt 1 over de verbetering tier water eier van Vras e d n pi Uut tennni naar 7ee S over htt middelbaar ondirny i de gent skundige tiatrpgeliiig de sehtitterjen enz Ziturdag 5 Vpril is Tii de tveede kimer dt iitn npto oi ii g odt u t iit iiuit vin iiili iitiiijren omtrent üe UI de zittingen v in 2j Jiinij en H Juiij Isfil beh ludelde punt n met betrekking tot het werk v m J A B Alonev fTeiitpld Java or Itov to monn t a cJf tnj Gelijk men zich zal heriuneieu Itliii e 1 cr v m Bos e voor tie beide ola ende vngen tot te Pit priiit te ri ten 1 of al de hooiden Ier Depirtem utt i v m il r meen be tuur op Jiv i in htt jaar Isjs door il ii irouverneur genera il waren uitgenoodu d om door tu sehpim iii t van elt n cnücl then eonsui te Bitivia aan den het r I uev il ele door hem vtrtinjrde ntu Iitiasren te vci trekkpu zip titel ï vtn ilieus Mfik paï u en zoo Ja ora dan iit inftpn lan htt titjiirttm nt VI kiilonun te zenden v m tip hup mtdcreileelJe t kke 1 en be cheitien voor zoo v liie net reeds bij d i i pir entut oorh lu len raojttn zjn vi iromtrcnt iLin Ie jjli re ainw ijziu ren werden erzucht en 2 meiitdepliug van het werkelijk bedril vin al de kolo I lie o itvan f vn en uitsriven gedurentle tit jtrtn I IT t i nt I5a7 i lutlip getl lai met vernieldiuï tpveu over L jiir ifzonJtrlnk der sj nmeu welke lu lintlrtnteu zijn o i lUj n D ur den uiini tpr v tu kolo lU n dtn 1 per I oiidon wordt p Ifr tl igiefkeuiii r v m 2i Tmuirj l O ft lu w j rtl lit t lu lei lilt 1 re 1 n uvi r ieur i utrail 1 i 11 h iii t n bli kt i iT or ti t 1 iid oo n t ie tu 110 nidi iki n II l i iilj 1 t i 1 k on kt n tl t hy ie Ine iv itiim en i ncieii i tti p LUilere V o tubiir tre cii j er I 1 t alt p 1 t wer r I il leiil a ii t t I 1 lilt I 1 I 111 J tt ir V m t I 1 1 It r tl r M I 1111 h e e bi 1 tjl I I X r 1 tt r z ikt van t i J r 1 t V t il 11 w t ret i 111 lan kte i kktii vu rkw iiueu II 11 T V t rl inci lu twee tie r tiouvenipur Ge 1 K be fir J I ill al edi ren il 1 17 tot 1 li If riijke vernielfling t n u rdi goediren uit 1 r I I I n r zj le 1 I V I fleii ni ii ter vari K v r i r V tn tl 11 r V n Bt int n i 111 tï Ii 1 1 t tit kO 111 it tj 1 ti II 1 1 I t i I It Ö7 lu iiiil j t I m 11 V u i s niuiti 1 u i ir i nt 1 1 Vjiril ill i n it 1 it dt liiii I ma 1 tt r tlhtrk virutintn wij nadtr tl u e e rijkvtliui h in iitt psjitireii iiirvin ui t oiinrmo itbii ijveren g ei j r H tr fj iiu In eeh on ioorz eli tii ktitUrzjii ontit r lien vl jt r t a p i tw t z kkt n un j ei rt ti welk eer I met Zxind wirtii b 1 kt en w iiruvpr vtr üi u ie lejTp v i rcu 1 i lu lilt vr t er reeds tl jrz telle Uiu r i i eri mt le uit til n rTruiid opsretl ivcn een ki j ml iii p t t rum ƒ i20 am pt le Mei verneenit el it in dt vol eii p week dp in deze ziik betrokken personen uu Goanthem niir lli e zullen over el ru t worden In Oelobtr s l is de elpktrieke teiesmpli tu clienCilifornie en Nieuw iork voltooid De reme afsta id tu thenSan Frincico en Sleuvv lork bedriigt dOO geostnpl i eht mijlen en 200 dnrvan loopen t oor oiibe olkte oorden winzelts geen hout v oor tie palen te bekomen w as oorzekerh t volbrengen van zulk een reusachtige onderneiinor m ueukorten tijd vin zestien niiianden toont o is dat de oude leet kracht der Amerikanen nog niet gevtekeu n en tiat men unAmerika s toekomst niet behoeft te twijfelen welke treurigegebeurtenissen ook tlaar mogen plaats hebben s Gravenhage lO Apnl Z M de Konmg hteft dezer dagen bewüliging verleend tot de oprigtirg eener De reis v m H M de koningin naar Parijs s naarmen zegt voorlooptg bepiald op 22 dezer Heden is de tweede kamer der staten generail werkelijkbijeengeroepen tegen Donderdag den 24 dezer nes middagsten 1 ure tot hervatting harer werkzaamheden Z 1 H de hertog van Sixen tteima is door eeneernstige ongesteldheid aangetast Hij heeft een onrustigen nachtdoorgebrag doeh zijn toestand is edert g steren niet verergerd 11 Apnl De hertog van Saxen Weimar heett een onrustigen nacht doorgebragt en btvindt zich cvengens m denzelfden toestand