Goudsche Courant, donderdag 17 april 1862

Die w ijeheid ontkieme op onzen vrijen groatl Kederland ttrcvi naar iiooger room dan het geweld r an eeuig volk geven kan Ifet doel onzer pogingen zij allen voor te gaan in zagtmoedige verlichting onkreukbare regtschanenheid en vrijlieidiievenden zin öititenlanï XiOnden lO April sir W Armstrong heeft der regering eei kiiion aangeboden waartegen zelfs gpen gepantserd schip be tand zou ziju ilen roemt de gunstige uitkomst der eerste proefneming die gisteren plaats had 11 April Het is niet onmogelij dat de oppositie nogvoor het einde der parlementaire zitting een wanhopigen inval zal nageu om het gouvernement omver te werpen Hetis e em el nog Zlkj zeker niet dat hare pogi igeu zouden e ukken De conservatieven beweren wel ilat het alleen vanhen afhangt oüi het kabinet ieder oogeiibbk te doen vallenen lord Derbv aan het hoofcl van het bestuur te plaatsen maar er i zr l dat daarentegen pleit voor de onderstelling dat zij gehet 1 buiten den waard rfkr ri x Hr r e magtiS ongetwijfeld vooral in den laatsien tijd a nmerkelijk vermeerderil en de liber den hebben bij de jongste verkiezingenmenisre nederlaag geJedei r ij i het nog niet bewezen dat de Torie i ue sterke eene voldoende meerderheidin hot Huis tier Gem enten bezitten Daarbij is de ii tie r e ii iiis op gesteld o ii ouder de tegenwoordige onistandighedeii de eer en het prestige van ons land iu de handenvan ecu ministerie Derby t n cfiert den laatsten Australisehen p ïst zijn weder i fschepfu UI niui naar Engeland o ier Il gegaan die binnen V i iüiL i da en kunnen luiukoiaeu de ge ameiitlijke waardevan la eili nieiaal liedraagt 300 000 £ Daarenboven narenverse Ki l iie chepen tf Meii ouni bezig goi d ïiau boord te ncïi f II i April Lord I almerston heeft in het Lagerhuis alszijn gsiii i n te kennen gegeien dat de ereldlijku magt vanden II inel niet houdbaar is en d t het in het belangvan den p u zou zijn daarv in zoo spoedig mogelijk afstandte doen Het lot des p iu= n zei l 1 io i ii magtvan kfizfr noif m Wamieor deze zijne troepen uit Romet iijff f i tl VI z e dra van de Middeliatidseï e tt taan de iriati ehe zee vrij zijn Ov ri HS verklaarde d edele lord t zoowel F ankrijk als Kugeland overtuigd waren dat d H r die v i rtdui ende bc ctliag v iu Home door Franschetroe cn li 1 u non interventie we d 3e chcnden enitali i idipid en alL fli i cifsiauaigheid daardoor werd te ri nireie u II in i i tot den 2 isten uiteengegaan TJeW S ork Het fori l ulaski i u v r de XoordelijKen ingesloten Deeouiiminie itie van die jiiaats im ST annah is afgesneden i ii i i door uil lykeu met kracht worden verdedigd 1 v r L e i5 luulen de oeriirteii in let alsemeen zeer gun tig o ir N or lelijk en Zij ln bben opnieuw verschillende minof infer ijelauirrijl e over inniugen op de Zuidelijken behaald e hrrir eii aariii op grond van particulic e mededeelingenden muriiien toestand der Zuidelijk staten vcr Lekend iremaakt worden door het uieuns v n iieücn ten volle beves igd Uit de mededeciiugen van eeuigc uit het Zuidelijke leger te leLjks veld iiiueu Ji ddaten die voor een bepaalden tijd iu het leier ilieii leii genomen nu op het ein le daarvan hui ian lii iide keeren werden met geweld teruggehouden i j on f u Il op ieuw te eii i er U Als ten bewijs van den t enzii d K JX v u rd Camlin om tegen de Uuiüui ten de uapeueu p t Ltii s rekke uat de autoritei eu uietteL ensMaude de nife f ge inaii aatregelpu het vol trikt onnioüelijk v mden aldaar de ve Iangi p 20 000 man o r de troe en van dien ta it bijeen te brengen Uet beruchte en zooveel opiraucrsema ikt hebbende kaperschip Aa s r 7e schijnt op nieuw aan zijne vervolgers te zijn ontsnapt Eerst liep het serucht dat het in hai den der Noordelijke kruisers was gevallen en lat r berigtte men dat de Zuidelijken ce Beaufort het schip h iadtn e bralld Een en ander blijkt ru evenwel heel e ai unsregro id te zijn gewest liet slaagde er integendeel in de haven van Beaufort veilig tiit te zeilen en ofschoon door de val op den minister van oorlog dat hij geen zorg heeft gSdragen dit te verhinderen Parijs 10 April De keizer is hoogelijk ingenomen met eene zeer t itgewei kte memorie dezer dagen door den minister Billault aan hem iugeJiend waarbij deze staatsman de aandacht van Z M vestigt op den thans in Frankrijk heersehenden geest verder de noodzakelijkheid betoogt om de tot heden gevolgde binnenen buitenJandsebe politiek te wijzio en en in de Eomeinsche k vestic een stap voo vvaarts ie doei In den gisteren gehouden ministernaad heeft de keizer die memorie doen voorlezen wier inhoud door de heeren Thouvenel Fonld de Persigny en lioulier zeer toegejuicht is Men weet thans door di depêches welke de adjudantvaii den generaal de Loreneez de kapitein Vedel lieeft overgebragt dat de genemal den lOden Maart een zeer levendigonderhoud met den generaal Prim heeft seliad waarin de eerateverklaarde het verdrag van Solidad niet te erkennen Degeneraal Prim legde eene tegenovergesttl ie verklaring af ennikte reeds den volgeudea dag krachtens dat verdrag naarTehualean op ten einde nog meerdere waarde aan zijne woordenbij te zetten en zijne troepen te sparen die even als de onzen vreeselijk door de gele koorts hebben geleden Dat alleshotidt onze regering niet terug 11 April Men maakt groote loebereidselen op de Tuilerienvoor de ontvangst van Hare Majesteit de koningin der Nederlanden De keizei heeft persoonlijk toezigt op eeii en anderuitgeoefend en de schilderijen aangewezen die in zijn oo hetmeest geschikt waren om tie appartementen der Joor hem verl acht wordende hooge gast te verfraaijen T Japansche gezanten worden morgen op de Tuilerienontvangen De receptie had eer plaats gehad ware het niet 1 t er kwestie over t kostuum was gerezen Xa het bezoekin Frankrijk zullen de Japannczen Engeh nd Pruisen en ituslaiid bezoeken Xog altijd is geen besluit genomen ten aanzien van hetpantserou der d aartoe geschikte oorlog epen Men wil eersthet rapport afwachten van den heer Mercier gezant an Frankrijk in de Verenigde Staten T it de mem van toelichting bij het oatwerp tot ver lenging van het tabaksmonopolie der reirfring blijkt dat diti regt vóór de revolutie aan de regering óz millioen inbrairt en hans reeds 168 millioen De niei iorie zegt voorts dat de staat zoo hij het monopolie ophief en zich eenvoudig bepaalde tot het belasten van den tabak een groot verlies zou lijden Doch als men een voorbeeld aan a land neemt d ii k m men onmogelijk die bewering voor waar aaiii men iar t3 lande och is tie verkoiip van tabak aan pariieulieren overgel iten en de stajt trekt er niet te minder goede inkomsten van terwijl bovendien het publiek er bij gebaat wordt vaut de tabak is er beter en althans even goedkoop Onze rtVeriiig kan intusscheu genist met e ue bew ering voor den dau komen al rle volgende Alleen het staatsinonopoiie kin aan de schatkist de aanzienlijke voordeden verzekeren die zij mei regi mag vorderen van dat product met inaclitneming tevenvan de belangen tier producenten en consumeiiteii Het wetgevend ligcliiain zal tegen deze phrase riet opkomen Het heeft er niets tegen dat de sta t als koopman optreedt Vroeger was de sta wil is waar ook koopman maar liij de behandeling zag men in de kamer van afgcvaiu digden telken jare de corvpheen der oppositie de tribune beklimiueii en ond wpg de vraag stellen hoe lang nog zal de staat ko pman blijven tegen alle gezonde begrippen aan En de discussie over deze aangelej enheid had ten niiusie d it voordeel dat het terrein ora zoo te zeggen elk jaar opengehouden werd en alzoo de zaak levendig werd gehouden waardoor een terugkeer tot gezonde begrippen althans verp finakkelijkt iv l Doch de zaken zijn thans wc eranderd 12 April Er is sprake van a t indienen vm een weicntwerp tot regeling van het te kort der civiele li st hetwelknaar men zegt 25 millioen bedraagi De secretaris der Griekselie legatie alhier is iu allerijlnaar Athene vertrokken Men wil weten dat die reis in verband staat met de rzekering door den keizer en andere vreemdemogendheden gegeven dat zij koning Otto op zijn troon zullenhandhaven Er is een zonderling gerucht in omloop Men beweertnamelijk dat Victo T mmauuel geneigd zou zijn om een gedeelte van zijn gezag aan z j choonzoon prins Xapoleon over te dragen die alsdan met den rang van onderkoningzou worden bekleed 13 April Meii heeft hier 3rigt ontvangen van eenvreeselijk onheü dat het Mexieaansche eger op eenige mijlenva Orizaba getroifen heeft Door de ontplolMng van eeneaanzienlijke hoeveelheid ammunitie in een talrijk bewoonde kfzeme zijn twaalf a dertien honderd man gedood of gewond De fransche viee adiniraal Jurien de la Gravière heeft onmid dellijk al het mogelijke aangewend ter leniging dezer vreeselijke ramp De fransche officieren van gezondheid en al de geattacheerden aan de ambulance hebbeu zich onmiddellijk ter beschikking der Mexicanen gesteld Smsssl 10 April In de zitting der kamer van gisteren is een voorstel gedaan om onmiddellijk het wets ontwerp in behandeling te nemen strekkende om aan de Compagnie Pauwels de aannemers der fortificatiewerken een voorschot van 5 millioen franken uit te betalen Dit voorstel is na hevige discussien met 49 tegen 3 3 stemmen aangenon cii e i daarmede de kwestie van de Antwerpsche vestingwerken tot na pascheu verdaagd De uitslag dezer stemming is niet zonder gewigt i i knoop is er meê doorgehakt en i e verfegenwoordiging heefi nu ten minote een geldig bewijs gegeven dat zij da ant verpsche grieven niet deelt t Neemt niet weg dat de oppositie de zaak niet zal laten rusten en vooral de kiezers in Antwerpen zal trachten te bewegen om bij de eerstvolgende verkiezingen te toonen dat zij met de wijze van behandeling dezer zaak in de kamer ge en g enoegen neemt Weenen Ö April Naar men zegt heeft de miuister i an financiën om in het tekort van het budget te voorzien voorgesteld om de coupons aer nationale schuld met 2 pCt te korten P hetgcn die belasti ig als men de 5 pCt er bij rekent die bij de conversie der eonventions mnnt ingevoerd ziju op 7 pCt zon brengen Sommige leden van le i rijksraad willen nog verder gaan en die belasting brengen op 15 anderen z ifs op 20 pCt Het behoeft intusschen niet gezegd te worden dat de meening der laatsten slechts door weinigen gedeeld wordt Van een goed onderrigte zijde verneemt men dat tiisschen onze regering en die van itusland ernstig wordt onderhandeld over het opheffen der meeste belemmeringen van hethandelsverkeer Setlert gcruimen tijd is de heer Schmerling ongesteld thans meldt de jriener Ztitung dat de miuister het bed moethouden zoodat zijn toestand minder gunstig is dan vro ger Bij de verkiezingen van de gemeenteraadsleden te Trent de h jofdstad van Tyrol zijn alleen die caiididaten gekozen wier syiepliatie vo ir de zaak van Italië van algcmeene bekendheid is Uit Vriiitie wordt gemeld dat Koning Frans van Napelsnici l aachcn a aldaiir niet zal komen gelijk aanvankelijkwas bepaald slechts de Koningin zal op dien tijd eeu bezoekbij de Keizerin afleggen Berlijn U Apri De minister van oorlog in PruLsen zoii zijn ontslag vragen Wordt dit gerucht bevestigd dan zou iiet blijken dat hij van zijne over li evene eischen niet wil afzien üiiteren avond heeft eene kiezersvcrgadering plaatsgehad in het eerste kiesdistrict dezer hoofdstad Het aantalpersonen die deze vergadering wenseliten bij te wonen wiszoo groot dat de zeer ruime zaal hen allen niet kon bevatten Men schat het aantal tegenwoordig zijnde op meer dan 1500 De heeren Taddel en ïwesten hebben verslag afgelegd vanhunne handelingen in het Huis der afgevaardigden Deherkiezii g der genoemde heeren mag als zeker worden besc oin d De + h ns op stapel staande oorlogsbodems zullen nietgeblindeerd worden gelijk vroeger door sommige dagbladenis beweerd De k inonneerbooten zullen worden gewapendtnet getrokken 24 ponders en ander gescliut van gelijk kaliber elk voor de helft Naar luid van oerigten uit Neuss is gisteren in de nabijheid van het station aldaar een personenirein in aanrakinggekomen met eeu goederentrein terwijl bijna op hetzelfdeoogenblik eeu dergelijk voorv al plaats had nabij het stationCie cl I De s liiu e aan koopwaieu bij die gelegenheid toege r igt is vrij a ninei keiijk maar reizigers cf ambtenar n bij ie poorHegiliciist hebben d aarbij gelukkigenvijze geen letsel bek lUH U Home 9 April Een half officieel orgaan der pauselijke regering zegt de romeinsche kwestie is nog op dezelfde hoogte als voor een jaar zoo els zij morgen en ook later ïijn zal 6mnenlanb Gouda IC April Het aantal landverhuizers die in het jaar 1S U het v aderland hebben verlaten en over zee zijn vertrokken bestaat uit 291 hoofd n van huisgezinnen en op zich zelven staande personen als 243 mannen en 48 vrouwen Tot lid van de koninklijke natiiurkundi e vereenis üi in NederlandschIndië is benoemd D N Hoorwe teBatiuia Bij de tweede kamer is ingekomen de definitieve begrooting voor Biimenlandsche zaken voor IsGj Bij de wet van ö Januarij 1 1 stbl n Ijj is de r imindei uitgaven van het departemen voorloopig vastgesteld op ƒ 17 271 581 73 doch nu wordt d arvoor 111 98 5 meer aangevraagd als Kosten van het departement 180 500 Kosten van het bestuur der pi iciën 57ï i i7 Nationale militie en schutterijen 45 35 Medische politie il 100 A rdere uitgaven betreffende het biune j estiiur i HHi A atersta at en publieke werken 14 25 l iOs L3 Ouder ijs i 5 s05 4il Kunsten en wetenschappen 152 053 Armwezen 2iil O0 Nederlandsehe Staats Courant en Staatsblad 53 iys Nijverheid 151 7 25 ïelegraphie t7ii iH 0 Pensioenen enz 2s2 245 Onvoorziene behoeften 5 100 Totaal ƒ 17 3 3 56t 73 In de maand Mei aanstaande zullen naar aaijeidin v inart 59 der wet op het lager onderwijs van 13 Vutr 1 857 iSthl u 103 de inspecteurs van het lager onderwijs wederbijcngeroepen om onder de leiding v m den minister vanbiiinenl zaken de algemeene belangen van het lager onder ijs te overwegen en te bevorderen l it is de vij fde vergadering van dien ard sedert de invctring van die wet Wij euschen in het wezcntlijk belang van het lager onder vijs datdie Men leest in de Midcl Cl het volgen Ie De werkzaamheden bij de deparieiueut vaii eeredieiist die tot strekking hebben om cerlauu tot de opheffing ilezer beide departementen tt kunnen overg ian zijn thans zojver uevordcrd dat men spoedig de verwezenlijking van rlai plan kan te gemoet zien Zijn wij wel ingelicht dan zullen r eds met 1 Julij die departemeuten ophouden te be taau n de bemeeijingen van den sbaat in de kerkelijke aaiiL lcreiilu den voor zoo ver die noodig zullen zijn voor betaliuï vau tr ii ieiiiciiten enz aan het deparieiueut van financiën worden opL cdr ii ii Wij vestigen de opme k aamhcid onzer lezers oj deachterstaande advertentie ten aanzien der natuurkundige proeven van de heeren Bekkiug en Kloos van Kotteriiaiu anelders verneemt men dat zij voorzitu van eene keuri e rzameling toestellen en instrumenten de aandacht op eeii even leerzame i s anngename wijze weten bezig te houdenen de algemeene goedkeuring inoogsten s Gravenliage 13 April Z M de Koning heef gisteren in een bijzonder gehoor omvangen den Schout bij nacht A ogelpoot laatstelijk kommaudant der vloot in N Indie 15 April In den toestand van den hertog van S ixenWeimar is sedert i e laatste dagen weinig verandering i komen Ter vervulling der opengevallen betrekking van Kantouregter te Alphen is door de arrondissements reirtbank il iiereen drietal kandidaten opgemaakt bestaande uit il 1 1 1 Linckers kantonregter te Woubnigge en de advok itcii Al l omela Nieuwenhuijs en J F Weve te s Gra eniiaL c Utrectlt 15 Ai iil Op de Palm paardeuiuarkt w iren gisteren alhier ter markt aangebragt 811 paarden Ofschoon dii getal minder was dan het vorige jaar as de handel in beste paarden vrij levendig die door fr inselie handelaars zeer gezocht werden de prijzen waren over Let gelieel hoog SchOOnllOVeil 15 April Gisteren in den vroeLcu morgenstond had alhier een betreurenswaardig voorval plaat Di vrouw van L M iu de veersteeg alhier woonachtig ni uil liet raam willende werpen had het ongeluk haar evennigt t verliezen en jji de straat neder te storten Hoewel onmiddriiik geneeskundige liulp werd verleend vreest men voor haar leven