Goudsche Courant, donderdag 24 april 1862

X V T in eene geldlioete van ƒ 7 50 en in de kosten hij lijfsdwang te verhalen wegens het moedwillig toebreijgen van schade aan eens anders roeiend eigendom J O ia eene gehiboeie van j 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf en in de ko ten ter zake vf het rijden met een hondenkar op den verboden weg 1 V d ïf in eene geldboete van ƒ 50 en in de kosten wegens het rijden met een kruiwagen over de klinkerstraat t V in eene geldboete an ƒ 10 en in de Icosten wegens het baggeren van slibbe i in de rivier deu IJssel op minder afitand dan 20 ellen van den asten wal Eu V B iu eene geldboete van ƒ 10 veriieurdverklaring van het jagttuig waarmede de overtredirg is bedreven bij wanbetaling drie dagen gevangenisstraf pn in de kosten ter zake van het jagen in gesloten jaglvijd Marktberigt Oouderdag 17 April T e veemarkt met getingtn aanvoer handel flaamv Mager varkens wel verkocht Boter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 per ned 8 Burgerlijke Stand GOUDA Gebokes lö April Jiirobns de liruin ouders Jacobus n Pietcrnetia Biiicc iiaria iijsberla Mansveldcr tdors Cornrlis tu Maria Cornelia van der l ijl IG ilaria Snel ouders Bartholmm ls cu Geertruij Maria van Loon VS iHielniioa Maria ao Es oi ders Steven e i ïleleüa Si iaffer 17 Johanna A iOeniina an der Burg ouders Johannes en Maria de Ruijter OvEBLEDEy 15 April Cornells Anton us Ro tr +en G j 11 m Gerrit Mapjiendel 3S j 16 Johannes Gerardus san Deth 3 j Pleuntje Tijgenian 16 n yruneina Kijnhart 1 j 10 m I auln Brenkinan 4G j 11 in GriMA n 16 Aprö Jan Seliul ni ea Gerritje de Jong IiLV i i ïN 10 Vpril D M t tee g b Stokvis z 0 KK l i h N It pril Aapje an Wijnbergen oud bijna G 2 j cfhtjrer oote n 1 de Leeuw Bernardua liartholonn us Ueminers unl bijna 11 in ONDtiniiorl 11 April Vdna in van Straafrn ni t Maria Baas Gemiup 11 Ayü Mjineii Sinalintï met II P vaii Frankeulmijzen Spiegehnaker en Vergxdder te G0U1 A op de Oost Haven Geeft zijnen begunstigers in en buiten de Stad berigt dal hij steeds voortgaat in zijn bovengenoemd vuk belovend eeuc civiele en prompte behandeling Zijn Magazijn is steeds voor ien iu alle soorten van Spiegels Schilderijen enz COKRESPOlSrDENTIE Het is der redactie tot nu niet mojrelijk L fteest op verschillende aanbiedinficu afzonderlijk te antrtoorden A ij zij niet co gedecideerd cu ferm als de Friesche f oiiraiit die in hnar prog mma Tklaiirt zelfs aan inedcift erkers en corre cpondt iiten geen pre ent f euiiilareii uit reiken en getn enkel dagbLid iu ruiling te r e men integeüdeel zijn ij jze md de kleinere blr lei in ruil tenenien iiclijk dit niet sommige reed werkelijk liet geval is Aan de rorres K ndeTitei zenden wij vrij esetiiplnren als v j an tijd tu tijd op ecn ge niedcdtding ï oj en rekenen Aai 3c riendelijïie aanbieding iit A kunnen omh vcrscliitiende linen geen gevoli ge en of oo i wij geredelijk erkennen dat zij ons in sü imi t opzigten toelacht D berigien ons uit II toesc zonden T efden uit toevallige oorzaken lii t g plaatst De ïnzendei v n het stukje over de marine heeft gezien dat wij in hoofdzaak niet rerscbilien en dat een gedeeltelijk duplicaat j niets beteekenend zou geweest zijn IntUBschcni houden wij ons oor verders toezending aaube rolen Ter Bockdrukkeri van A BBTNKMAN J VlaardlngSn 15 April aar men verneemt zullen dit jaar geeae sche ter IJsland ebe visscherij worden nitgernst Ie ougiui stige re ui nen welke die visscherij de laatste jaren heeft opgeleverd nijncn de reeders van nieuwe ondernemingen te hebben atgc lirikt Met de beugvaan blijft het voortdurend zeer nade ig gaan de sniiepeii blijven met 20 tot 30 tonnen zoutevisch aankomen en niettegenstaande die geringe vangst kunnen de prijzen zich niet staande houden zoodat reeds tot ƒ 13 per ton en daar bene i ii naar kwaliteit is verkocht Ouderkerk a d Yssel is April Yoor veertien dagen rliü alhier door lugeUmden var het derde kiesdistrict van i Krimpenerwaard tot Hoofdingelanden gekozen de heeren liooirendijk Cz en V C Jongebr ur en heden lïij her miiiiig uit een dubbeltal tot Hoofdingelanden plaatsvervau 1 1 lie heere H van der Graaf en T Iluijzer AnUrserSlOl is April Maandag 14 dezer waren hier i f oertl door verschillende visschers 57 zalmen en ruim I io ef en welke reeds des morgen ten 6 ure gepakt en afgezonden waren voor liet grootste deel naar België en Frankrijk Sedert i Je vangst eciitd zoo verminderd dat er heden morgen in het geheel slefhts een Oütal elften aangavnerd waren I i liet begin der week waa de prijs der zalm 90 a 95 C per 2 kilo thans zou iii n ƒ 1 40 a ƒ 1 50 moeien besteden De prijs er elft was maandag v m 35 tot 45 cents in do laat te daarer jiju zij tegen den in ilez en t jd ongekend n pi j5 van ƒ 1 10 a ƒ 1 3 per stuk verkocht He is echter te verwachten t na de listen de prijzen even schielijk zullen teruïiri in als zij nu gestegen zijn Kantongeregt te Grouda van het kantongeregt alhit r zijn np den ie Bij vonn dezer veroordeeld r den U P Z V V ei W V ieder in eene geldboete van ƒ i bij wa iu nalin ieder een dag gevangenisstraf en lidair in de koeten ter akn van het liewarcii of bergen van t p citn op ecu eri iiiuiifit b gemeente Gouda zonder verlig van Burgemeester en Wetliouders B en r ji ieder in ec ne geldboete van ƒ 3 bij wantte elk een d iir 3e anire iisstraf en solidair iu de kosten liet spel a oiu of met geld op de publieke straat ADVERTENTIËN VERKQQPIfyT lEduard Meijer He Xwi iri 1 fi Bü uUWER Xl THOPF i te Jfii j r if v A Woei s big 23 April 1 2 des vo jnuiddaïrs J uur bij aanvam en Yrijdac iLuira iiivoluv iid bij voortzettiu op de H jt e e rouxiiJN 37 i STEIX ver imopea 33 KOEIJEN PAjMID en ver deri Levende Haaf partij Hooi BOUW en MELKf Cl I El S IIArFEX en eeuii MEUBE AIKEX IXBOEDEL alles nagelatni door ijlen den Bouwman J N VEI ltOfK Markt A n 60 heeft de eer aaii zijm geachte begunstigers de ontvangst te berigten van eene aanzienlijke collectie nieuwe Voorjaars Artikelen bestpande in diverse Stoffen voor Kleedjes Challon s Omslagdc3ken Broderiën Handschoenen Linten Lakens Buckskins Vesten CoJs Boord3n Halfhemden Overhemden nz Ontvangen oort3 eene ruim keuze van de nieuwste modeliei van B MANTELS en MANTLLLES Y E R S C II Facliiüger ScUerswater vulling van dit jaar hetwelk per kruik cu bij partij wordt geieverl door HESS C GouD i Westhaven B u 164 17 April IS 02 qüantT WIJDSTSAAT A 174 Heeft dezer dagen onivangei een groot assortimpiu Heeren en Dames EEISTASSEN tot zeer lage prijzen Door het aansch iifen eener iiaaimachiene ziet hij zich in saiat gesteld Mantel en Mantilles spoediger en netter af te leveren dan op de gewone wijze met de hand gewerkt kan geschieden Te Kuur Terstond aan de Goudkade onder Broek e a eei zeer loge ibel HUIS met vier Ycrirekken Keuken Kelder Zolder Mangel en Turfschuur met Tuintje voor den prijs van ƒ 100 per jaar te bevragen bij W WEB NI K te Oc d7 tS 2 i 7 Donderdag 24 April GOUDSCHE COURANT Advertenlieblad ÖHisIrelien ie ïïs en voor Gouda er Peze Courant Uitgave van A Oost Haren JiRINKMAN B II 75 I De njs der A d ertei li e u van i t n lot cï regels met inbegrip an htt zi llI i iO i hX i ir j elke rcg l dadibovyn 10 Vm liuit engciv one letters uo den birfkend nnar plaatsruimte Besdierming vrije lianilel Onder de zaiveu die de tiveede kamer bij bare aiui taande j bijeenkomst in de eerste plaats zullen be ig houden beklcdt de wijziging van bet tarief ln in ei uitvoer eeiie eerste plaats en het is niet te verwonderen d t zij die meeuen daardoor in hunne belangen benadeeld te n orden nu reeds een bitteren strijd openen tegen een maatregel die men na de optreding van dit ministerie mogt verwachten lleeds ecnm il iverd een gewijzigd tarief loor de tweedi kamer met e meerderheid aange iomen tloch door de eerste kaïncr uvorpen Xu z il andermaal eene poging Mordcn beproefd om de b ginscleu die hier ten opzigie van dc i handel en de nijverheid zijn acngenomeu verder iu onze weigeviuir over te brengen lieginselen die vroeger lui kcn 1 thans iu alle bes laafde landen zegevieren En welke beginsel n zijn dat In Gelukkig zijn die tijden voorbij maar nog altijd maken cenige takken van nijverheid aan spraak op bescliermiug m jLook deze moeten in iet belang van het algemeen daarvan Bberoofd wor Ien Ilct is toch ongerijmd dat de burgers Ivan een i tnd gcdv ongeu worden eene belasting te betalen om Hie fabrieken van enkelen te ondersteunen en te sciiragcn en lat dit liij licschermiug het geval is blijkt duidelijk uit iet volgende Veroudersiel dat een kagchel in Engeland wordt iifgelcverd voir ƒ 10 en de onkosten daarop ƒ 3 bedra i en zoodat ulk een kagchel hier ƒ 13 zoude kosten Laat ons nu veronderstellen dat zulke kagcheis ook hier gemaakt maar i iet verkocht kunnen worden beneden den 2 rijs van IG dan is liet duidelijk dat ieder zleh van het buitenJandsche product zal bedienen Wat eischten nu de fabriekintenr Eenvoudig een invoerregt van 3 op buitenlundsche kagcheis zoodat die op ƒ IS kwamen te staan en d iardoor de inlandsche fal rickiuten gelegcnliejl hadden liunce waren te verkooper echter en nadeele van de iiigczcu iicu Keiie i ere nog grootere onregtvaa diglicid was eieuMfl dat de geiingcrc kagcheis evenveel moesten betalen ils de meekostbare zoodat de b lasti£ig nog meer o de bcaoeiiig n drukte dan op de mecrvermogendeii Vooral dit laatste nu is in ons tarief nog ovcrgclilcveu üegteii naar liet gev igt der gocdere i te betalen zijn a t Jd lioogst on j vaardig daar zij bepaald die gucdcieii treden die door de minvermogende gebruikt worden cii In of 20 pC t der aarde kunnen bedragen Moet er ten voordet Ie der schatkist van sommige goede en noi invoerrcgtea gehelen worden dan moet het bcdraf van die belasting naar de waarde der goedereu bepaald word n it eisrht de biUi ki eid eu de rcgt aardigheid dit stelt het ii euwe tarief oor u iiartclijk hopen lij dat de eerste kaïuei ihaus op liet i oetspoor der tweede tot wet zal verhefien i at door irezoude sta iihui houdkunde geeiscJit wat oür de nijicrhcid door ieder lailievooroordeelde gevraagd wordt ant maar al te diivwcrl iieeft reeds de ondervinding gele rd dat de bcvcliermii voor Je nijverheid niet goe l maar doodelijk i Kortelings nog ontvingen wij berigten uit Indie dat bij besluit van den gouverueu gciieraal het gebruik van Iiol laudsch papier niet meer vcrpligtend wr s ge teld loor de aoibienarcu uit Ivoofde van de Ie Irc hoedanigheid van dit papier en papierfabrickatie is tocu ecu van die berorj n die op beschenning mogen bogen daar de uitvoer van lompen bij ons tegenwoordig tarief zv aar Ijelast is om de in aiid ci e pai ei F brikatie te bevorderen En moet dan do iiijvirheid geheel aan zich zelve overgelaten worden moet aiic be cller miug eensklaps verdwijn u terwijl ook de grootliaiidei nog bescherming geniet Verre zij het van ons dit te beweren Maar gelijk de groothandel langzamerhand de besclierminir van het gouveruement verliest moet ook de nijverheid op eigen becnci leen n staan Help u zelven moet de zinspreuk lau alle vakken van ons volksbestaan worden eu waar dit het geva niet is moet dit langzamerhand het doel worden waarnaar wij streven eu tot dit doel is het aangeboden wetsontwerp weder eeuc schrede Iet belang van het geheelc land vordert d dat zal toch wöl boven dat van enkele fobriekanten gaan die zoo lang de voordeden der bc lienning reeds genoten hebben Maar moet dan niets voor de nijverheid gedaau rdcn