Goudsche Courant, donderdag 24 april 1862

De iiijvcrUi iil moet gcenc liulp vragen trii ko=te der burlier maar zij moet ook onder gecnc lasten gebukt gaan die haar tut nog toe drukki l e zoo hoogst ongelukkige patentwet vordert dringend verandering de belasting op de brandstoffen moet van onze begrooting verdwijnen het middelbaar onderwijs moet geregeld worden zoodat onze handwerkslieden zi li gerust met die van hel buiteulaud kunnen meten en dan dan hebben wij te hooge gcdarhte v u onze industrie om te vreezen dat zij zich niet gerust met die vau het buitenland ïoude kunnen meten C B öuhenlanïr Londen 17 April G steren namiddag terwijl het werkvolk eenir gasfabriek in rfolborn bezig was nieuwe buizen te leirgon h ul plotseling eene geduchte ontploffing plaats naar meu ondasielt doordien een der arbeiders om zich te verzekeren dat de pijpen goed aan elkander sloten en geen gas uitlieten eene ljranden e stroowisr h langs dezelve liet gaan Weldra hoorde men een verschrikkelijken slag en vlogen gel roken gasbiiizeu steencn enz tot hoog in de lueht over de huizen heen of in de inkels waar alles werd verbrijzeld bij dit ongeval zijn drie der arbeiders zoo ernstig gekwetst dat hun leven in gevaar verkeert 1 April Tc Suoebursness hebben dezer dagen op nieuwproefnemingen met liet kanon ve n Armstrong plaats gei ad T c schijf bestond ditmaal idt drie tegen elkander gesmedeplaten te zameii tot eene Jikte van 15 duim en dus tot viermaal grootere dikte dan de bekleeding van den Warrior Tegen i e sohijf werden drie sclioten gelost ieder met eenelading van 50 ponden kruid Bij ieder schot werd de buitenste plaat verbrijzeld en de nveede doorboord terwijl dederde barTC Of el on de opening der tentoonstelling bepanl ielijk op 1 Alei blijft vastgesteld schijnt het evenwel dat er nog weleenige vekc i zullen vcrloopen eer in alle atdeclingen allesbehoorlijk geregeld is 19 pril Kapitein Semme van de Sumter is met zijne otlifieren gisteren aan boord van de iloultan te SoutUampion aangi komen l e matrozen van het beruchte kaperschip zijn afiredankt en het schip zelf zonde te Gibrtdtar verkocht worden of is reeus verkocht Kapitein Semmes is nou niet zeer o id hoewel ijn hoofdhaar en baard reeds Tiericten uil Austrialie melden dat daar een menschenras ontdekt is iu ci n opzigt van alle overige roenschen ouderscheideii Zij hcbl cn volstrekt geen haar op het ligchaam lumnc hoofden zijn zoo glad als een billardi al Vroeger had men daarvan reeds gehoord maar het altijd betwijfeld ICu echter heeft de heer Kay die de Balonne rivier bezocht den IS iVbruarij 11 een dezer lieden medegebrigt een jongeüug van 1 J i 17 jaar Hij heeft geheel het idterlijk van een ii ouirool en men vermoedt dat deze mensehen afstammelingen zijn van chine che vissdiers die in de golf van Carpentaria oeland zich vermengden met de iidjoorlingen en daardoor deze zjuderliuge afwijking deden ontstaan 21 April Volgens eene depêche uit Lissabon is te Kingston Jamaica et versclirikkelijke bra d uitgebarsten Deliaveii dokken en de straten waren voor eej groot deel veriiiehl gen orden De gevolgen van den amerikaanselien oorlog hebben reeds edert lang een zeer nadeeligen eu betreurenswaardigen invloed op onze fabrieken en werklieden van Lancashire uittreoefend Ue nood in die provincie heeft nu eene zeer verentrusterde hooirte bereikt Zeven duizend menschen zijn op dezen OG cnblik zoiider werk ja zonder brood De bevolking ald iar wi It getroffen door scènes gelijk aan die welke in ien tijd van len ierschen hongersnood plaats grepen Ellende rebrek en ziekten heerschen nu in sommige dier anders zoo welvarende steden Men heeft een beroep gedaan op de publieke weldadigheid van Engeland om het lijden van die ontrelukkigen te lenigen Het is evenwel te vreezen dat indien de blokkade der zuidelijke havens langer voortduurt de meest onbekrompen weldadigh id niet toereikende zal zijn om den nood en de ellende te verzachten voor millioenen die broodeloos zullen worden Parijs 17 April Men beweert hier dat het bezoek van de Koningin der Nederlanden in verband siaat met een huwelijks ontwerp van den Prins van Oranje met IS April Yolgens loopende geruchten die meer en meer waarschijnlijk worden zal koning Otto van Griekenland na den val van Nauplia afstand doen van de reg ring en naar Beijeren terug keeren na een voorloopig bewind benoemd te hebben De heer Delaselle de directeur van Mazas de gevangenis waarheen de gevangen genomen w erklieden gevoerd zijn is als zoodanig ontslagen Hij moet te liefderijk gezorgd hebben voor üe gevangenen en ile regering acht thans eene dubbele mate van gestrengheid noodzakelijk De minister Kouher heeft bij gelegenheid der landbouwkundige tentoonstelling te Poissy ee ie rede uitgesproken waarin hij kr htig de beginselen van den vrijen handel enmeer bepaald net met Engeland gesloten handelstractaat heeftverdedigd De minister heelt de voordeeleu geschetst uitdat tractaat voor Frankrijk voortgevloeid en er op gewezenwat men nog heeft te wachten De proteotionisten werdendoor hem bestempeld met den naam van kampvechters derafzondering en belijders van die verouderde en verarmendebeginselen die de beschaving vele eeuwen achteruitzetteu Vermits dit de eerste maal is dat officieel het bescliermendestelsel wordt verworpen wordt aan deze redevoering een bijzonder gewigt toegekend De aartsbisschop van Toulouse heeft in een dagblad dierstad een a tikel doen plaatsen met het doel om zich te regtvaardigen ten aanzien van het bekende jubileum door hemuitgeschreven De gebeurtenis welke het hier geldt zegt deprelaat kan uit twee verschillende oogpunten beschouwd worden len eerste uit het oogpunt van strijd waarbij de eenebroeder tegen den ander opol ond en ten andereu uit dat vaneene beslissende crisis waarbij het bedreigde geloof aan eengroot gevaar ontsnapt is De gepleegde moord nu wordt doorde kerk betreurd omdat zij een afkeer heeft van bloed Maarde herinnering van het jaar 1562 hoe smartelijk die ook zij is in andere opzigten voor de kerk een waardig onderwerpvan dankzegging Men wil de buitensporigheden welke tendien tijde van beide kanten bedrever zijn niet verheerlijken matir God danken dat aan de stad na het eerste ongeluk geen tweede namelijk het verlies van de voorvaderlijke godsdienst is te beurt gevallen Alleen van dat standpunt zegtde aartsbisschop wil hij het jubileum beschouwd hebben il April Het hof var Douai heeft uitspraak gedaanin de zaak van den heer Mirès Hij is op alle punten derbescliuldigiug vrijgesproken en dientengevolge op vrije voetenges eld Ook graaf Simc ou is vrijgesproken van de tegen hem uigel rigte beschuldiging van ontrouw beheer in zijuC hoedanig d als president van deu raad van toezigt over de spoofwegK is Men kun de volgende bijzonderliejeii raededeelen omtrent e reis van koning A ictor Einaimef naar Napels Z M vertrekt 22 April naar Genua Na aldaar het ontbijt gebruikteu verscheiden autoriteiten ontvangen te hebben zal de Koningzish naar Livorno inseliepen De reis heeft met diic fregatten plaats Ee daarvan zal den Koning en de heeren Katazzi en CnnfojL ti aan boord nemen Hel is nog niet zeker ofniet ook andere aiinisters den vorst zuilen vergezellen In datgeval begeven zij zich later onmiddellijk naar Napels een tweedefregat is voor de leden der beide kamers en het derde voorhet corps diplomatique bestemd waarvan zich eenige leden om veiTchillende redenen hebber verontschuldigil zoodat genoemd corps vermoedelijk idleen door de cngelsche frausclteen zweedsohe gezanten zal worden vertegenwoordigd Gedurende het verblijf van de koningin de Nederlandenzal in het kasteel van Alidmaison een inv ijdingsfeest doorden Keizer worden gegevcii tot bijuou ug waarvan die vorstinzal worden uitgenoodigd Dit feest zal tevens tot vooiwendsel dienen om aan de vorstin de gedenkteekenen te toonen die te Eeuil aan de keizerin Josephine en de koningin Hortense werden gewijd Ten gevolge van zekere teekenei van gisting welkezich thans onder de metselaars hebben geopenba r heeft depolicie verscheiden dier werklieden doen aanhouden en naarhunne geboorteplaatsen tcnigvoeren een maatregel die bovendien op al die lieden toegepast zal worden welke zouderwerk zijn Weenen 16 April in eene der voorsteden onzer hoofdstad is eene vreeselijke misdaad gepleegd Een dratijer die 24 jaren is gehuwd geweest eu vader van elf kinderen beeft gedurende een geruimen tijd in ongeoorloofde beti ekking tot zijne IVjarige dochter gestaan en nu kortelings eene poging gedaan om een dochtertje van 6 jaren op verregaande wijze te mishandelen Zijne echtgenoot de moeder van de beide meisjes heeft den vader bij de regtbank aangeklaagd ten gevolge waarvan hij in verzekerde bewaring is genomen Te Horomeric een dorp in de nabijheid von Pr iag heeft een daglooner zijne 88 jarige grootmoeder met eene ijzeren staaf gedood dewijl zij in het bezit zijnde van een kleinhuisje naar het oordeel van haar kleinkind haar leven te langrekte Toen hij de misd lad had volvoerd stak hij het huisje dat tegen brandschade verzekerd was in brand met het doelom op die wijze de sporen van zijne gruwelijke misdaad uitte wisschen hetgeen hem echter niet is gelakt Toen hij ditbespeurde steeg hij te paard en verwijderde zicli spoorslags maar werd achterhaald en in verzekerde bewaring genomen 22 April De grieksche gezant heeft berigt dat dekoninklijke tro pen ten gevolge der behaalde voordeden den2ü dezer in Nauplia zijn binnen gerukt Berlijn 21 April Op den 19 Mei e k zal nair men van goeder hand verneemt de landdag worden geopend tot heden laat zich nog niets met zekerheicl bepalen of de Koning daarbij tegenwoordig zal zijn en eene troonrede uitgesproken zal worden De minister van fïnantien de heer v d Heydt iieeftden gemeenteraad dezer hoofdstad op het voetspoor van Weenen uitgenoodigd eenige bekwame industriëlen op kosten dergemeentekas naar de internationale tentoonstelling te Londenie zenden Dit stuk is in den gemeenteraad overwogen envan de hand gewezen op grond dat niet de stad maar destaat dl uitgaven daartoe vereischt behoort te dragen 21 April De kwestie betreffende den twee jarigen diensttijd der militairen is nog niet beslist Dagelijks woont dekoning tegenwoordig zelf van s morgens 8 tot 11 a 12 uren de exercitien alhier en te Potsdam bij ten einde zich vande vorderingen der militaire vpi uigen In onze politieke kr m eiii men wel te weten dat ten gevolge van latere m atregelen niet 2 2 maar slechtsongeveer 1 miUioen op hel budget van oorlog bezuinigdzullen worden Florence 20 April Op den spoorweg naar Sienne in de nabijheid van den tunnel ie Asciano zijn twee treinen tegen elkander aangekomen In den meest beschadigden trein bevond zich een transport infanterie waarvan 30 man gedood of oekv etst zijn St Petersburg 20 April De keizer heeft een decreet uitgevaardigd volgens hetwelk de naamdagen van de grootvorsten zoo die op gewone dagen vallen voortaan steeds gevierd zullen worden op den eersi daarop volgenden zondag Ook zijn de feesten van de verjaardagen der nationale overwinningen afgeschaft met uitzondering echter van de overwinning in len veldslag bij Pulta iva Madrid 20 Apri Het gerucht dat er bevel zou zijn gegeven om de spaansehc troepen Mexico te doen ontruimen is onjuist ij zullen dat laud niet verlaten voor de verlangde voldoening zal verkregen zijn Cadix 21 April Er zijn alhier berigtcn ontvangen van Vera C ruz loopende tot 2o Maart De generaal Prim was te Orizaba en de franschc troepen waren te Techuacan aangekomen Juarez h id eene ge lv oiigen leening uitgeschreven van tien millioen ie hooftlcn der verbonden legers hadden ee i ultimatum uiigevaardigd waarbij gedreigd werd met d hervatting der vijan lclijkhed n wanneer deze leening w erd doorgezet Maniuez zette te Cuernavaca den oorlog voort Juarez had bevel gegeven om Almonte aan te ho aden Er was ene zamenzwering ontdekt Mexico was in staat van beleg v rklaard en er liadden vele inhechtenisnemingeu plaats New York 9 April Er heeft ten bloedige veldslag plaats gehad liij Corintli De Ziiidcliiken onder bevel van de generaals Beauregard en Joh ston liebbcn de Noordelijken aangevallen en behaalden aanvankelijk een iu het oog loopend voordeel Daarop ontvingen de noordelijken versterking en alstoen zijn de zuidelijken naar Corinth teruggetrokken Men schat het verlies der noordelijken op 20 000 en dat der zuidelijken op 35 000 man Generaal Johnston is gesneuveld en Beauregard gekwetst Het eiland n 10 is ten gevolge van dit gevecht in handen der noordelijken gevallen 21 April In den senaat der zuidelijke staten van Amerika hebben diseussien plaats gehad over eene aangelegenheid waarin Europa veel belang stelt Er is namelijk het voorstel gedaan om al den voorraad van katoen te vernietigen en de cultuur van dit product vaaiwel te zegge tot dat de Zuidelijke Staten erkend zullen zijn Men behoeft niet te vragen wat de voorstellers hiermede beoogden Europa tot eene spoedige erkenning van het Zuiden te bewegen Doch het voorstel werd op verschillende gronden nadrukkelijk bestreden Vooreerst veerden de regensfanders aan dat het Zuiden reeil = de ondervinding had opgedaan dat Europa ten behoeve van het katoen niet mtervenietit in de geschillen tusschen Noord en Zuid dat dus de voorgestelde miatregel een outzette i l groot verlies voor het Zuiden zou te weeg brengen cuih r dat het er eeae andere vergoeding voor terug zou bekomen voorts voerden zij aan d t ds vernielim van hel katoen ook in andere opzigten in t nadeel van liet Zuiden zou zijn Immers nu reeds is Europa door gebrek aan tocvoerc uit Amerika het oog gaan vestig n op andere oorden wa irdoor het Zuiden met het verlies van het monopolie van dit artikel bedreigd wordt ging het voor tel door dan zou men de caituur van hel katoen in andere oor lcn nog veel meer aauinocfligen en alzoo zou voor goed een einoc komen aan het onschatbare monopolie Die argumenten vonden ingauir bij den senaat zoodat het voorstel ten slotte is verwoqieu 6tnnenlttnït GrOTlda 20 poreliirt et onze d e ne lirrmi n Op Dingsdag den S=t Julij aaii t zal ie De enter werden gehoaden de 85 algemeene m rg i h rimr der Xtr Mimfscliiippij ter levorderhin ran XiJrer iciJ Jlen t i d er eervereen ging plaats he iben van de leden der Maaiseliappij tothet houden van een congres van nijverheid eu en Ifjiifi eeuetweede zitting der algtmeene vergaderiim I irecteuren uileno a aan de algera ene vergadering voorstellen hen te ineirliïeiiom bij voortduring pogintren aan te wenden loi af ebatMiiL ol wijziging van de wet op de patenten Jp 1 et eou iiieii worden behandeld negen punten waartoe o a bci uo 4ede tegenwoordige wet waarbij de aeeiji de sujl wordtgeregeld werkt als beschermend re rt vcor di sui i rnfüiiade rijeii Slechts een gedeelte van liets eeii de aeei komt in de schatkist In een beUistinir s sterna d if alle beschinning i itsluit is het eene tegeiisti eiikeie fabrieksnijverhiid door belastiuirw i iteii ttIs het il het belang van hei algemeen met vxej sciü lijk datdeze toestand ophoude 21 Te Luik zijn door den wapenfabriekant LejeuneChau mont proeven genomen met eene door hem uitgevonden walkarat jn Het kaliber van dit wapen is 25 streep het wordt door de kulas w lke uit éiii stuk is geladen en heef tot projectiel een gegoten ijzeren k i el kegelvormig m gegroefd Het doel w as eene geslagen ijzeren piaai van 13 streep dik in den grond geplaatst zonder eenigen steun op 50 ellen afstand Deze plaat is doorboord zender te wankelen andere schot u hebben de hoekeu en randen der ph at besthadigj zondei dat zij oir ir geworpen werd of dat het proj ctiel van zijne rigting afweek De heer Chaumont twijfelt geenszins of bij de toepassing van zijn stelsel op wapens var zwaarder kaliber hij de zwaarste pantsers in alle rigtiniren en in elke projectie zal kunnen doorboren Hij gelooft zelfs lat het zeer gemaitkelijk zou zijn om dit stelsel op de oudSvj stukken geschut van het tegenwoordig materieel toe te passen Euim 2000 gentsche werklieden die ronder w erk zijn hebben zich doen inschrijven om aan de vestingw erken vanontwerpen te aroeiden Men zegt dat het getal ambtsjcgers gedurig bij ons toeneemt dat bij het openvallen van bet geringste postje eenstortvloed van sollicitanten komt Eene merkwaardige geschiedenis welke tot bevestiging kan worden bijgebragt is voorzeker die welke plaats had toen onlangs de post van secretarisder gemeente Eorculo opengevallen wa Dit is een post waaraan eene jaarwedde van ƒ 475 verbonden is Geen goofinkomen niet waar Er toch zijn er niet minder dan 172 sollicitanten door aangetrokken geworden zegge honderd twee enzeventig sollicitanten niet eén minder 22 April Gisteren namiddag viel het öjarig kindje van Jacobus van Mertum in het water der varkeiimarkt alhier enzoude vermoedelijk v2rdronken zijn wanneer de soldaat IIobert g naamd op de wacht aan de kazerne uiet geheel gekleeden ge ajiend in het water was gesprongen en het kind atree is gezonken was uit de diepte opgehaald en aan den k nthad gebi12 t waarna het naar de ouderlijke woning werd vervoerd en thans in redelijken welstand verkeert 2 April Wij vernemen dat op vrijdag 25 dezer desavonds ten half zes ure in de Israëlitische sijnagcge alhier eene rede zal gehouden worden door den heer Hildeshe m