Goudsche Courant, zondag 27 april 1862

Zondag Zi April 186 9 W 8 GOUDSCHE COURMT Uitgave van A BRINKMAN Oost Haven B nO 75 ADVERTENTIÉN BIWEX en BU1TE LANDSCIIE BOEKIIAXDEL A BRINKMAN lange Tiendeweg wijk D n 61 te GOUDA üeeiiiiimaudeirt zieh tot het leveren van alle Binneneu BuitenlandsChe BOEKEN TIJDSCHRIFTEN enz alsmede tot het jdaatsea van ADVERTENTIÈN in alle COFEANTEN en debiteert tevens met UCt i I KORT OVKllZIf l der EEfiniEXÏS OHDl HS van het de Keoimint JxF vv JKiiii n it g ulers Aansehrijvingen Xota s enz van liet Aïinisterie v u Oorlo r over de jaren 1s j4 tot ISUl zamengesteld door den 1 Luitenant A W van Dionant van ojjirenoeind ileginieut ƒ l 2ü n HANDBOOK der XAÏT L KICrM voor den beschaafden tand naar A GanOt door Dr Th van DoesbUrgh opgehelderd met 308 Hüutsuêetjraviiren en gebonden in gepei st Linnen jiand ƒ i SÜ Bovengenoemde Boekhandelaar eu Boekdrukker vraagt Len bekwaam eu vlug LETTEHZETTER eenigzints met de pers kunnende omgaan van de P G en onbesproken ged rag tegen vast werk en goed loon Adres franco of in persoon trr i rï iin i it ilr l ci r lUwkiodo zijn vijfentn intig jarig i u vt li n iiar dirr ircmecnte s GraverÜiage April lïi i emn scn verneemt li il ii i i i iT L iii S i i n Viinar l iiig a iiii beerend i Het w contwcrip Iioudemle de begrooting van uitgaven 1 1 T ilfn aanleg van Sta its spoorivegen is ingekomen I iei r o ing l e raagt i Gü3 92 5 He ontvangsten nok weL batige saldo s van vroegere jaren euz ziülen minstens ilraa en 1 962 530 92 en de uitgaven voor 1S 2 zijn ruunii op ƒ 15 605 825 zoodat de ontvangsten de uit cvertreffeii niiiisiens met 2 3ö i 00 5 H2 jWOllo l I r Li ri L ailiiiT ontvliigi i ert Jroeii en Steven I S i üiL Il benirlit bod dni iier die onlang ti r zake i 2 tot luii nl inei v airbcilaeb eu r ide en diefstal iro iiciaal geri glshof in Overijssel tot 1 jaren il i ir l n lr le ld xijn al mede Jan van Dijk die den i v r v i r lid hof terogt stond beschuldigd van diefstal p ianicü uit de Aveide i cor mi del van ilen telegn if ijn de signalementen der mi aiiirii aiiirii ijd en zijd opiii wreven eji in den omtrek dezer stiid je alle weireu dnor rijk olitie uezet IJ April lle li ii cieliteiid iveril alhier gevankelijk binI ta L i ir igt Jan van Dijk in den naeiit van den 11 te Bor1 rbroek zijne w oonnl iiirearre teerd Enschede 17 iil Er i aanvrage aan het ïemeeiite lt i Ti ireliiii lil n iik gronds tot jdaatsing der Tueutsehe ridii riien liandeN ehool l ie inrigtntg zal tot 1 middel i aar oudermiln lmMnii n ieh bepalen tot de volgen vak k U reken te en meetkunde theoi etische en to aste V erktniirkuiide bt ne ens de kenni der ei ktuigen n i uur en l M ikinide ii t li ire toep i ing o i nij erheiil begin c eu der delt ot aarl aat eu dierkunde w i en natuurkundige a ardrMk e eliri vinL liri e iide begiii elrn der terrekuude tetiiu dni i w irenkenui hoeklK uden en h indel weten eiiaj peii ir u nieirin eleii der i M iui liondkunde alireineene en vader e ge chiedeuis volkeiikinide en de uienv e politieke aard dc liand re niijni en maehin leekenen b iet efe i irr eii XedeK iiid rhe 1 rijoïduitsehe Knïel rlie n ie taal eu letterkiiinie He leergeld U TH De rursus 1 beiMald op j in 1 en ih iidol is in kia i ver i d O II al leerling rr l i iir te kla se te orden i irL euo T t n e i goe kennen u e en seliH j en de irroi leu drr dri hind he ta d kelineii i iet onervaren zijn ia de aard rijk kee £ en ir eluedcu e i vIul kunnen rek ueii Keu eol ieirn v in enritor n iieeit hi opjM rbestuur Van de e iurigtiug or I ir 1 ir e I erti ii lit Nijmegen 2 April IV verzakKinir iler waalkade alhier l lijl i Ir d n la nter iaiid der rivier sterk aauhoiulen lu kni ei ti d i ie kade e er bijna een oe irezakt YEHKOOPmG Zutphen ut Vpril De hèr n Inliii Ir doeeut am het g inua ii m a hier i beiiuemd t t direeteiir iu het iu tiinar v ui kin iiergen te KibnrL levf ï f havl z n i i in ileu N it G 1 rill 1 1 r re i lerni le ie 0 r r tl l ilhn op Mi iidaL d u 2 April l fl d c naiddag Int ti ure op de l oii niai s üiii i r beiMiend dieir de Wed DE llrpt i iikijni e v r in het 11 11 idi i r om e inrant geld io ien verk i i 1 X cijiu die l kalt d hebben of op t kahin taan 3 A a rki eM n 1 l iukeu 2 Varken een l oer nH ii eu met tueliehorreu 11 Mon leie jcirtj Bon eu Melkgerefd eliappdi jleiibelen Huisraad en andere Roerende Goederen Apeldoorn 20 April Z M begeeft zieh den 23 dezer n uir Zwolle in andere stt i van Overijssel Op hei palcis t Loü zal Z M dien dag het d jcnuer gebreiken Eindhoven 17 Ai ril Ilet voorloopig reg erlijk onderzoek betrekkelijk len verschrikkelijken moord onlangs in de gemeente Ateu gepleeird nade i zijn einde Zoo als bekend i ord voor deze gruweldaad een 22 jarig jongeling vervolgd welke de misdaad beleden en reeds meermalen der justitie rekeii eliap zijner handelingen gegeven heeft le zucht naar irond uas in dc e de voornaamste drijfveer A il nieu den jeairdiffeu misdadiirer kennen dan is de vuige Ie k ir iktertrek voldoende want uj elt de inborst v in den ellendeling in het volle lieht Toen hij mnnelijk op den noodlotiigen morgen zijn ruim 7 jarig slagtod er aileen te Iinis aantrof maakte iiij haat nadat hij het voorhanden zijnde geld bij zich gestoken had kiabaar dat zij onder zijne handen sterven msr t De ongeinkk ire vrouw geen redmiddel ziende smeekte slechts eenige oogenbiikken uitstel ten einde te kunnen bidden Dit stoud iiij haar toe De vrouw wierp zieh op de keieen en bragt een paar miuutiui in het gebed door iedurende dien tijd as hij een rustig toeschouwer gebleven toen maakte ziili d hel van hem meester hij bragt haar een paar lievige slagen met een tuijer hamer toe en nadat hij bemerkt had dat er nog eenige evensvonken in zijn offer overig waren sneed hij haar al het ware het hoofd vau het ligchaam Burgerlijke Stand GOUDA GhisoKEN IS j iilAVillcniiiia bu iuniia Maria J iiuiii t Schuijt ai r i tri iitii itl is Hcuri onirille eii Cornelia Lira illcniina Sthrh vcr Vliilii Tijljdut üud T GciTit yram i cus en Sara de Junjr Aart Cnniili Anii Jiuihine oikUts i nielis cii JohjiTiiia hi den lüiig V K Jlendrik HoiHineijov ninlers ietiT en lleiulrirfi eri aain Jan Homes ouilci ïaii e Miir in Dauiliira ai fc i leii I ieïtT AbWma ouders niuli ii cfi Gnelje lïaai huj t i O Gerri e IVaiiciija Jliet iniiia Leel iiiir oudi rs tjuir i id en Corütlia Maria Kei K T Tacobii J aiJiIjertU Jüjiaiiiia Maria m e lelrude 5 j U Cornelia iiurixer 3 Ij doiljiii ir J lit scirooxiïovKx In rr c liiTveu vnu 11 tot 17 pnl Gi HoiiKN Arie ouders C T Aan der Aa en J de IImii Chlistiaan oui oudejs C L lïond eu 1 Uijiisbur Gfjii M P II Kocsgeii ujct A aii drr Stok 0 WATi R V m IC tot 22 April Hm ii n M al de ra ü ult L el ISiermini s d 31 f Dio iii iiiS uel erl fij d ilkt Hj vau A URJXKJIA V bijna Gi j en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en ZondagsIn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vorenDe prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 26 AprU Zonder werkelijk verontrustende gebeurtenissen wordt het aanzien van den staat der zaken in Griekenland telkens duisterder voorgesteld De berigten blijken onzeker n de overgave van Nauplia al ware die stellig zal geen rust brengen Ook het onbeteekenend Montenegro blijft in beroering Aiogen het gee e prajludla van eeu groot coneert zijn Engeland houdt zieh bezig met vreedzame wapensehouwing en drukke toebereidselen tot de groote tentoonstelüng I i groote nieuws is de vrijspraak van den beruehtea specnli ii Mirès De afloop van dit regtsgeding brengt niet alleen geheel Frankrijk in opsehudding maar maakt allerwegen diepen indnik Velen schijnt het eeue vernieuwde bevestiging van een oud spreekwoord en is het alsof de onzedelijkheid der berooving rfneemt in verhouding der hoegrootheid van het bedrag De redeneringen over het feit zelf getuigen van diep zedelijk bederf Dit sehijnt weinig goeds te voorspellen aan allen die nog zoo onnoozel zijn om r Ueen in zedelijk en hooger gevoel den waarborg te zoeken voor het welzijn en den duur van het bestaande Van de mexicaansche expeditie Eindelijk beginnen de zaken in N Amerika een ander aanzien te krijgen Het hoorden in elk opzigt zoo veel sterker dan het Zuiden doet sleehts langzaam zijn overwigt gelden Het Zuiden meester van het bestuur had zich sedert lang ten strijde toegerust en dus in den aanvang het voordeel aan zijne zijde Toch was die worsteling wanhopig Mogen de eerste berigten overdreven zijn een hoogst oedig gevecht heeft plaats gehad de slag bij Corinth begon ues morgens van den 6 April en duurde den iheelen dag talrijke legers aan beide zijden burgers van he zelfde vaderland Verschrikkelijk lot van de groote en bloeijende republiek i Hoe smartelijk is de grootste overwinning in dien onnatuurlijken strijd Hoe schoon kenmerkt zich de gezindheid van ons volk in de opgetogeniieid wiuirmede de Koning allerwege ontvangen of zijn bezoek wordt te gemoet gezien De erkentenis van al het goede dat wij genieten blijke in aller vreedzame zamenwerking ter handhavirg van het beproefde ter verbetering van het gebrekkige en ter versmading van onrust stokende lasteringen opdat wijze matiging voorzitte in den raad onzer ver e renwooriligers Advertentieblad Omstreken De prijs der Advertentien van één tot zea regels met inbegrip van het zegel is bO Cent voor clken regel daarboven 10 Cent Buitengen one letters worden berekend naar plaatsruimte i3uttenlfln Londen 23 April De Moming Slar aarzelt niet te verklaren dat Engeland afstand behoort te doen van het protectoraat over de Jonisehe eilanden en dat gebied alzoo naar den Tvenseh der bevolking te laten inlijven bij Griekenland Het blad somt de kosten op die de eilanden reeds aan Engeland veroorzaakt hebben zonder dat het daarvan eenig voordeel getrokken heeft Eene wijze staatkunde gebiedt dus van het protectoraat af te zien Jlen verneemt dat de Japansehe gezanten die op ditoogenblik zoo zeer de aandacht va het Farijsche publiek tot t l trekken binnen weinige dagen te Londen zullen aankomen ten einde bij de opening der tentoonstelling tegenwoordig te zijn Bij de oefeningen met geschut op de wallen van Doverheeft gisteren een bedroevend ongeluk plaats gevonden Tengevolge van de o begrijpelijkste achteloosheid waren drie kanonniers op de bo stwering vlak voor eeu 42 ponder gaanzitten terwijl het stuk zou worden afgeschoten eu de artillerist verblind door den kruiddamp der reeds geloste kanonnen dedwaze daad zijner makkers niet had opgemerkt Het gevolgwas dat het schot de drie ongelukkigen eeu eind over de stadheenvoerde een hunner doodde en de beide anderen hopeloosverminkte Parijs 22 April Het groote feit van den dag is de Trijspr aak van Mirès De meerderheid acht wet en regt miskend en ieder noemt het arrest een regterlijk sehandaal Maar die zoo spreken stellen zich op t standpunt van het regt er zijn er ook die de zaak uit het oogpunt der politiek beschouwen En deze oordeelen anders Zij gaan uit van het bekende feit dat de graaf de Persigny de man is geweest die de vervolging tesrcn Mirès l eeft geprovoceerd en geleid minder uit zueiit om den bankier zelven iu t verderf te storten meer omdat hij zekerheirl meende te hebben dat Mirès in zijn val menig hooggeplaatst persoon medesiepen zou die sedert jaren de Persigny in den Tieg stond Speciaal de ilornij en Moquard waren Ooor hem aangev ezen om iu den ondergang van Mirès te deelen Dit wetende acht men van die zijde dat het hof van Dour i verstandig heeft gedaan om de regtskwtstie buiten spel te laten eu eenvoudig zich de vraag te stellen tusschen welke politiek hier gekozen moest worden die van de Fersigny t ler triomf zou gelegen zijn in een veroordeelend vonnis uitgesproken over Mirès of wel die van zijne vijanden wier zegepraal lag opgesloten in de vrijspraek van den bankier Welnu men heeft eene keus gedaan Mirès is vrij en diensvo gen Persigny s staatkunde veroordeeld die maar al te zeer door zijne persoonlijke sympathien en antipathicn wiirdt geleid Minjs vrijspraak is derhalve de Persigny s vonnis Men acht het th ms niet onmogelijk dat deze zich gedwongen zal achten de portefeuille van binnenlandsche zaken ned r te leggen Zeventig duizend man kamperen dezen zomer te Chalons De keizer sehijnt de meeste kkine duitsche vorsten tot een