Goudsche Courant, zondag 27 april 1862

hezoek in he Kani t liebben iigenood fj l Dit is de reden w iirom rtali ku nnprius Humbert voor de eer der invitatie lieeft bedanki De ontmoctinir met deze hoeren die voor het ootöte gedcehe tot heden zijn vader niet al koning v italie hphbea vülea erkennen zou voor den prms ook alles behaive a iBgeiiaam kunoen zijn In brieves uit Athene van 18 draer wordt nu weder iiwtd dat men ds overgave van JfaupUa te gemoet zag Be i i Mndelinn en zijn verdeeld in drie partijen l e irieksche kamers z ju in de volgende week bijeengeroep ii lot erne buitensewone zitting Onder anderen zullen zy K h bc iï houden met een ontwerp tot amenstellmg eener ri Ti n i e g iTde als ook met een ontwerp tot organisatie van het binneulandsch bestuur dat meer beantwoord aan de behoeften des land en met het oog cp eventualiteiten in het OostCJ Het arrest in zake Jlirès bepaalt dat de proceskostenkomen len laste van den sti it Die kosten nu zijn verbazendgroot De evpertise alleen heeft 22000 frcs gekost Het afschrifl alleen van de stukken dat Mirès heeft moeten doenvervaaldisen voor zijne verdediging heeft hem 7000 frcs gekost Ofschoon nu de geregtskosten door den staat moetenworden bestreden heeft het proces aan den aangeklaagde ruimÜOU OOO francs geko=t 25 April De Condltutionnel verzekert dat de gelijkvormigheid van de werkelijke schuld eerstdaags zal voltooid wor iin door de aanbieding van een wetsontwerp inhoudendedat van October aanstaande af slechts ée n fonds van 3 zalbestaan zullende voorts de middelen worden toegestaan omi c conversie te voltooijen Weenen 20 Apnl Uit de financiële wetsontwerpen welke thans door do c immissie uit het Huis der Afgevaardigden daartoe in der tijd benoemd worden onderzocht blijkt dat ten behoeve van het Keizerlijk huis uit de schatkist de volgende sommen worden gekweten Dotatie van verscheidene leden l 50l 893 fl Koiierhjk huis 4 167 18 fl en indirecte uitgaven ten behoeve daarvan ióifi i fl totaal 6 127 206 fl l aarenbovon wordt buiten bezwaar rler scliatkist aan 11 leden der Keizerbjke familie eene dotatie verstrekt door den Keizer zelven uit zijne bijzondere cassette De gewone uitgaven ten behoeve van het Keizerlijk huis bedragen 2 01 pCt lier staatsuitgaven In de commissie van de Afgevaardigden is de vraagopgeworpen of zij zich kan inlaten met het onderzoek vande uitgaven ten behoeve van de Hongaarsche Croatische enZc enbergsche hof kanselarijen hoewel uit deze landschappen eeue af evaantigden ter vergadering waren opgekomen Dezevnias IS bevestigend beantwoord Bërljja 23 April De ochtendbladen melden dat bij het mini terie v in oorlog voorbereiden le maatregelen worden genomen om niet onbelangrijke bezuinigingen bij het leger in te voeren St Petersburg 25 AprU Bij eene keizerlijke ukase is bepaald d it de gemeenteraad vaii jloscou eene reorganisatie zal ondergaan en dat oven als te St Petersburg voor de bonoeniin dor leden vrije verkiezingen zullen plaats hebben Some 22 April De toesten zijn schitterend Er is een toeloop au vreemdelingen Jlorgen begeeft de Paus zich naar Porto 1 Uit Xrpels verneemt men van den 22ston dat er eene algemeene rust heerscht Groote toebereidselen worden gemaakt om fion koning to ontvaniron Tii t Cirque Pompeji zal eene gala voorstelling worden gegeven De uation Ie garde zal den koning 0011 banket van 25000 couverts aanbieden en dit el op eene overdekte uitgestrektheid van t strand Talrijke benden roovers zijn uiteengejaagd De hoop der bevolking is levendig 23 April De paus heeft eene circulaire aan de lilsschoppen in het oosten gezonden waarin de wensch van den heiligen vader te kennen wordt gegeven dat zij te Rome komen bij gelegenheid van de canonisatie der martelaren in Japan Madrid 23 April De verkoop van geestelijke goederen waarmede een aanvang is gemaakt zal worden voortgezet Onze troepen zullen Tetuan op het laatst dezer maand ontruimen CadJX 22 April Volgens berigten uit Tera Cru van 23 Maart waren aldaar de Amiodée en Canada aangekomen die eon balailloii fransche jagers ontscheept hadden Er weiri nog eene versterking van 3000 man verwacht De generaal de Lorencez is met generaal Almonte naar het binnenland vertrokken gedekt door de fransche vlag De president Juarez en de miaister Doblado zetten kunaff afpersingen en gevangennemingen ter zake van de gedwongen leening voort Ds geallieerden hebben met nadrnk daartegfflJ geprotesteerd LtSSabOn 22 April Volgens berigten uit onze bezittinïen in Afrika is de oorlog tusschen de Portugezen en de Negers weer uitgebroken BagUSa 23 April De Montenegrijnen hebben vo sterkirg ontvangen Zii hebben Derwisch pacha genoodzaakt op Gatzko terug te trekken Er is een opstand in Cucci en Albanië uitgebroken De Montenegrijnen hebben Mamuns genomen en bij Bachi 300 gevangenen gemaakt Be Bouzouckr blokkeren Zablyack New York 12 pril De strijdkrachten dor Zuidelijken te Torktown bedragen thans 60 000 man aj ontvangen versterking uit Richmond hnöne retrar chementen zijn van 500 stukken geschut van het grootste kaliber voorzien Zij bereiden zich op een wanhopigen tegenstand voor Tot dus ver is nog geen officieel rapport va de bataille van Corinth verschenen men weet alleen dat van weerszijden 70 000 man in het gevecht waren en dat het vroeger vermelde cijfer aan dooden en gewonden overdreven was Tennessee moet door een burgeroorlog fel geteisterd worden men vermoordt er elkander op de openbare straat Het congres der Noordelijke staten heeft besloten tot de afschaffing der slavernij in Columbia Het congres te Washington heeft de nieuwe belastingwetaangenomen en tevens besloten eene commissie te benoementen einde te onderzoeken in hoeverre een plan kan wordenberaamd tot trapsgewijze emancipatie der slaven in Marvdand Delaware Virginie Kentucky Tennessee en Mississippi Volgenseen daaraan toegevoegd besluit zal het onderzoek ook totandere staten worden uitgestrekt Het is gelijk wij reeds gemeld hebben den bondstroepon eindelijk gelukt zich meester te maken v m het eilandn 10 met 6000 gevangenen en 100 stukken geschut Hetis een belangrijk voordeel daar hiermede aan de noordelijkende vaart op de Mississippi tot Memphis geheel geopend is Omtrent den grooten veldslag bij Corinth heerscht nog vele onzekerheid en men acht de opgaven der geledene verliezen zeer overdreven Het verlies van Corinth zal voor de zuidelijken onherstelbaar zijn Het ligt ongeveer IS mijlen van Savannah en is de noordelijke hoek van den staat Mississippi en tevens het middelpimt van de spoorweglijn van Memphis Charlestown Ohio en Mobile De bezetting van Corinth zou de noordelijken dus iu staat stellen alle commuuicatien tusschen Tennessee en de staten aan de golf van Mexico af te snijden ötnnfnlanïï Gk uda 26 April Aanstaanden Woensdag zal door de muziekgezelschappen EupJionia en Cacilia een concert gegeven worden ten voordeele van de Gendsche fabriekarbeiders die door den geheelen stilstand der fabrieken aldaar zonder eenig bestaan zijn Wij juichen ten zeerste dit plan toe en hopen dat onze stadgenooton aan de groote belgisehe febriekstad bewijzen zullen dat wij in herinnering brengen de vele blijken van deelneming bij den grooten watersnood door hen aan ons beuezen Don 23 dezer had in de Romein alhier de verkiezing plaats van tv alf gecommitteerde ingelanden an denpolder Bloemendaal Gekozen werden de Heeren M Both C van der Hee P Figee D Hoogeiidoorn W Hoogendoorn W Kors A van Rcoijen J Verkloij J Voorond en A de Vosallen te Broek L Hoogendoorn eu IJzendoorn te Gouda S G ravenhage 23 April tui mm de Koning en do Koningin zijn heden morgen ten 7 ure met een extra spoortrein uit de residentie vertrokken Z M zal zich vervolgens over het Loo naar Zwolle begeven terwijl H M de reis naar Parijs zal voortzetten Z K H de prins van Oranje heeft HH MM tot aan het station uitgeleide gedaan De baron van Brienen van de Groote Eindt commissaris voor het Koningrijk der Nederlanden bij de algemeenetentoonstelling is dezer dagen naar Londen vertrokken Debaron zjI gedurende de tentoonstelling he Claridge Hotelbetrekken Op Woensdag 7 Mei zal alhier eene algemeene vergadering worden gehouden der Ned maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij Bij de commissie voor de werklieden in de fabriek van Gebr Horriv alhier is reeds 3079 29 ontvangen waarondervan Z M den Koning 1500 van HH KK HH Prinsen Prinses Hendrik der Nederlanden 250 van ZDH denHertog van Saxen Weimar 100 en HH Prinses Anna vanSaxcnWeimar ƒ 25 enz Ook is ingekomen van de vereeniging van den werkenden en dienstbaren stand 25 vanhet personeel aan de fabriek van de heeren Hotz en van Coeverden firma Wed Sterkman en Zoon ƒ 60 80 enz Ook zijner van verschillende zijden geschenken en aanbiedingen gedaanvan gereedschoppen en andere benoodigdhedeu ten einde de verklieden zoo spoedig doenlijk weder aan het werk te kunnen stellen 25 April Z M heeft lan m J A ridder van der Heim van Duyvendijke den titel verleend van baron met overgang op zijne wettige mannelijke afstammelingea bij regt van eerstgeboorte Dordrecht 21 April Er is alhier berigt ontvangen dat Z M de Koning en Z K H de Prins van Oranje de plegtige onthulling van het standbeeld van Ary Scheffer op 8 Mei aanstaande niet zullen bijwonen De commissaris des Konings in Zuid Holland heeft de uitnoodiging om het feest met zijne tegenwoordigheid te vereeren aangenomen De minister van binnenlandsche zaken heeft gemeld dat hij overkropt is met bezigheden maar dat als zijn werk hem dit eenigzins mogelijk maakt hij toch bij die plegtigheid hoopt tegenwoordig te zijn Utrecht 20 April Onze uistekende beoefenaar der indische talen en litteratuur Dr J H C Kern die men met reden vreesde dat ons vaderland verlaten zou om eene eervolle hem aangebodene betrekking te Oxford te aanvaarden zal voor Nederland behouden blijven Met zekerheid kimnen wij melden dat deze geleerde weldra zal geroepen worden om de plaats in te nemen in de litterarische faculteit der Leydsche hoogeschool opengevallen door den dood van prof Juynboll ook moet Dr Kern zich reeüs bereid hebben verklaard die roepstem op te volgen Zwolle 23 April Heden namiddag even vóór 5 ure is Z M de Koning aan het Katerveer aange omea en aldaar ontvangen door den roT missaris in dit gewest de Ged States der provincie en den provincialen adjudant Nadat Z M zich eenige óogenbükken met die autoriteiten had onderhouden begaf HD zich in het galarijtuig bespjnnen met vier paarden en vertrok voorafgegaan door de genoemde autoriteiten met HD gevolg tot aan de grens dezer gemeente Aid ir aangekomen werd Z M ontvangen door den burgemeester de wethouders en eene deputatie uit den raad dezer n emeente Nu begonnen de klokken te luiden en zotte de stoet zich volgens programma in beweging en trok de straten door tot aan het gouvernementsgebouw alwaar Z M door de buitengewone kamorheeren den commissaris en Ged Staten werd ontvangen toen defileerden eerevvacht schutterij en garnizoen onder het uitvoeren van muziekstukken voor Z M De geestdrift der duizenden die op de been waren was buitengemeen groot Winschoten 22 April Naar wij vernemen heeft de alhier gevestigde kamer van koophandel en fabrieken zich bij adres tot de Twoede Kamer der Staten Goneraal gewend verzoekende dat de Tweede Kamer het daar henen leido dat de tegenwoordige patentw et worde ingetrokken en vervangen door oone belasting die evenredig door allen zonder uitzondering worde gedragen Middelburg 24 April in de gisteren gehouden zitting van den gemeenteraad heeft de voorzitter kennis gegeven dat Z M de koning voornemens is den 21 Mei e k deze stad te bezoeken en stolde voor bij gelegenheid van HD verolijf Z M op het raadhuis oen diner aan te bieden Niet alleen dat dit voorstel bij acclamatie werd aangenomen maar burgemeester on wethouders werden n veus volkomen gemagtigd om zoodanige toebereidselen te inaken als zij voor eene luisterrijke ontvangst van Z M no KÜg zullen oordeelen Tweede kamer der Staten G neraal Zittinii rail Doiiderclag 24 April De voorzitter deelt mede dat de hh Dumbar Fransen van de Putte Blom en Guljc niouw benoemde leden hunne geloofsbrieven heoben ingezonden welke in handen worden gesteld van eene commissie van drie leden met verzoek om staande de vergadering rapport uit te brengen De heer de Brauw deelt namens de commissie mede dat deze zich reeds met het onderzoek heeft bezig gehouden waaruit bleek dat allfc stukken in behoorlijke orde zijn bevonden concluderende de commissie tot toelating na eedsaflegging van genoemde heeren Gedurende het uitbrecgen van deze rapporten zijn al de miniters ter vergadering verschenen en ontvangen van verschillende zijden geluknenschen Achtereenvolgens worden de heeren Fransen van de Pufte Blom en Guljé ter vergadering binnengeleid leggen in handen van den voorzitter don bij de grondwet gevorderden eed af en nemen zitting l t heer Dumbar was nog niet ter vergadering tegenwoordig Ingekomen zijn een aant 1 wets ontwerpen verslagen enz waaronder de besluiten betrekkelijk het ontslag oa do benoeming van de af en opgetreden ministers waaromtrent do voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te uomoii De heer van Goltstein heeft geene bedenking tegen dit voorstel maar doet opmerken dat er een bezwaar is gerozoo ter zake van de geldigheid dier benoemingen hetwelk iiood vendig door de regering zal moeten orden toegelicht en pgehelderd Ik weet niet zegt spreker of het iu het pi in vau het nieuwe bewind ligt om inli htingen te ge ei over de vorming en rigting van het nieui o kabinet Indien dit wel liet geval is dan zou te dier gelegenheid noodz kolijk dit liezwaar ter sprake moeten komen maar als dit niet in het jilan ligt dan zal ik verlof vragen om eene inteqiellatio to doen nopens de vorming en rigting van het nieuw opgetreden kabinet De heer Thorbecko minister van binnenlandsche zaken hooft kortelijk het a ngeiiomen ontwerp der orkzaamheden gedurende de tegenwoordige zitting medoffedoold Daarin zullen worden behandeld de door de vorige regering iiigediondo ontwerpen welke reeds in staat van wijzen zijn of kunnen worden gebragt en daaronder het ontwerp op de heffing van den accijns var bet binnenlandsch gedistilleerd het tractaat met België over de aftapping van hot Maaswator do afschaffing der slavernij iu W I de regeling van het beheer der kroondomcinen Verder zullen dienen te orden behandeld de door het tegenwoordig bonind ingediende ontnerpen op de vaststelling van de hoofdsi ukken der staatsbegrooting van 1862 voor de buitenlandsohe on binnenlandsche zaken de speciale begrooting voor den aanleg der slaatsspoorwesren dienst van 1862 het tarief der inkomende regten Nog zullen volgen regeling behoor en verantwoording der koloniale geldmiddelen regeling der cultuurondernemiu gen de regterlijke indeeling en de aflossing der tienden Ill behandeling zijn de ontwerpen ter verbetering der waterwegen van Amsterdam en Rotterdam naar zee Het nieuw aantreboden ontwerp voor de doorgraving van N Holland wordt onderzocht Een ontwerp ter regeling van het middelbaar onderwijs is gereed en zal aan het oordeel van den staatsraad worden onderworpen om daarna gelijktijdig met een ontwerp van de medische politie te worden ingediend Dl neer Wintgens heeft verlof gevraagd en bekomen om or nader te bepalen dag aan den Minister van Koloniën inl chtingen te vragen nopens het koninklijk besluit van don 2im Slaart jl betrekkelijk de Delftsche Akademie en het gevolg dut dit besluit heeft gehad Elk raadplege zijn eigen Geneesheer alvorens slagtoffer te worden van vreemde kwakzalverij Een Friesch Geneesheer een man van groote kennis vernuft en smaak daarenboven een goed stylist in het Hollandsch de Harlinger Medicina Doctor Sitnon itij schreef nu naïonoeg zeventig jaren geleden over onze Ingemmenheii met Fr emaeUngei een Fransckman regeert on onbepaald Hij regelt onze kleeding onee manieren ü e armen en beenen tot den minsten opslag or r ougui toe Nog zijn we na ruim een halve eeuw volstrekt niet wijzer gew3rdon en zoo air Hüderdijk met zijne gewone energie het uitdrukte nog maakt de di vel zich met het fransche apenspel meester vau heel de aard allereerst van de beurs en daarna komt de rest dan wel van zelf Zie daar stapt Ho deur de fransche grenzen over en stoomt ons gezegend vaderland binnen Wat voert hij toch in zijn nac de niiil mede Een èui iand zaamgenaaid uit een stuk gewast linnen en oon lap rood ilanol maar netjes bcstikt en een gesp er aan mot een bevestigingsmiddel zou dat het ding goed blijft zitten rond het lijf Hij noemt het apjpareü voliagalvnno electri iina iique Dat verstaat in den Ha ig nog minder aan te Maastricht waar hij het laatst vandaan kwam de kleine hoop die men gewoon is te noemen de groote wereld De rateltongige wonderdoctcr annonceert in de kolommen neen op een Jiede bladzijde de achterste van onze toongevende kranten dat hij met zijne draagbare toestellen is gé iriiveerd en tot heii van het lijdend meiischdomQ afgestapt in het IKtol te waar hij zal vaceren van s morgen tien tot s middags vijf ure om te genezen van exteroogen en aambeijen af oi en mot alle kwalen van het niggémerg incluis en dat enkel en eenvoudig door de VoUa gahano electri di i smek Zoo u voord