Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1862

Marktberlgt Donderdag 24 April fS60 l ioi t wA l ciiieii die iliif kan nitsprcken is reeds halt genezcEi Buit idit n wie zou er tej en opzien het ding ko t immersm iar vijfen tnintig gulden per buikriem en met hoogstens t i totaal honderd ijnlim jaagt men aUe miserien van hetlijt Ie twee en dertig kompa treken in Welk een zaligIi id de galvano electrischc stroom doet de lammen ten hove op een ekostumeerd bal voorilan eii maakt stamelende staatslu i ir ii al kunnen ze ook niet goed schrijven terstondtnt m iihie spiekers kortom de wonder doetor kon nooit beterk 111 11 in de Haagsche Warande dan bij de wederopeningdfr Kamers waar van binnen en vau buiten al heel wat opte 1 ippen valt Het stormt dan ook in den winkel waardr buikbanden ieder oogenblik van den dag en den nachtvoorhanden zijn als echte rairakelgordcls zoo het heet cjebrereie rd door Zijne Jlojesftit den Kouitig wiens geëerbiedigdenaam bij alles wordt ingesleept door staatsraden van allerlei a ird iu L c one en buitengewone dienst zoodat op het laatst zclt i dcr burgerman er dupe van zou worden wanneer niet uu e i dun een scherpkijker de goede luï zoo wat waarschouwdeteïren aanvallen van zeker niet de beste vreemdelingen dia da ir 7 j hunne landgenooteu niet kunnen verschalken hunkwakzah r talent toch voordeciig weten aan te wenden entoe te jia i n liefst op de naastbijliggende welhebbende zoogenor ude C liinezcn van het Westen met andere woorden ophet meerendeels zeer meslgaande zoetsappige nederland cheVolk dat zich nu weer even als vroeger door den ridder Keggazzoni zal laten inpakken destijds magnetisch maar nudoor rai ldel van eeu galvauischen buikgordel die geen vijfen ticinfig fineert waard is en echter rijf en twin tig guide a ko t naar die wat nog méér zegt te Maastricht ook voor de hetj f en voor een heart van dien prijswerd verkocht Delftnche Courant Donderdag l Mei n 9 De veemarkt met geringen aanvoer vetweljers vhg r kocht melkvee traag vette schapen wel verkocki j re varkens zeer vlug boter ƒ 1 16 a ƒ 1 24 per ned S Tarwe van ƒ 10 tot ƒ 11 Eogse van ƒ 7 tot ƒ 8 50 Garst van ƒ 5 tot ƒ 7 Haver van ƒ 3 tot ƒ 4 25 Dtiivelioonen f 8 Paardeboonen f 7 Boekweit per 2100 ned S Fransche ƒ 195 Holsteinsche ƒ 22 5 GOUDSCHE CX ÜRANT Burgerlijke Stand GOUDA GebokeN 22 April Willem Sterkcnburg ouders Peter en Clasiiia Oosterwijk Cecilia v n der Heij ouders Klaas en Alwlonia 7ohauma van der Smeede 2 4 Giela van Vliet ouders Picter en Petronella Cornelia van Hoorn Overleden 22 April Gsertmij Verkaik 6 w Ltendert van Leen wen 79 j 23 Heudrika Johanna van Eijk 2 m 24 Gerarda Hendrika Vclduan 31 w Gehuwd 23 April Theodorns Dijkman en Cathsrina van Dorst Christianas Loriiis eo Pietje Laurier WOERDEN Bevallen 22 OvEBLEDE 18 April Geeitmi van den Berg 70 j echtgenoot van Johannes van Houten Cornelia Pouvr 28 j oneeh 19 Lijsje van Harten 68 j echtgenoot van Picter Spruit 20 Meaaina Adrlana an Dra men bijna 3 ra ONlyERTROTWD 18 April Jan Visser 32 j met Maria Mooij 37 weduwe van Cornells Rietkerk liastiaan A ink 25 j met Susann Maria Kranenburg 28 j Nicolaas Sonneveld 55 j weduwcnaar van Maria Hogeiies met Necltje Bouthoorn 05 j weduwe van Gerrit Nap Uitgave van A BRINKMAN Oo t Haten B ii 75 ADVERTENTIËN A Olifiers Hoogstraat A 119 heeft de eer zijnen begunstigers te berigten dat hij dezer dagen ont angen heef de modellen van HOEDEN MUTSEN BLOEBÏEN LINTEN en VEDEREN al TiPde een ruimen voorraad STROOHOEDEN in alle soorten en tevens eer e nieuwe collectie GLACÉ GEMSLEDEREN en GAREN HANDSCHOENEN Buitengewone Vertooping a tout prix wegens Ukwidatie Op hingnhg den 29 Jpril ISO aanvancrende des voormiddags ten 9 ure zal aan het Pakhuis wijk O n 113 aan de Boïcn te Gouda aan de mee lbiedenden wnr u n opgeveiid Eiiie aanzienlijke partij MANTJPACTUREN bestaande in fijne LükenS exriu e moderne PantalonS ioSfen Buckskings Tricot Mïih fen Duffels EscLuimos Satin de Laine eu hetgeen r ci ttr verkoop zal worden aangeboden bestaande loomamelijk in eene groote partij gemaakte Ueeren Kleedingstiikken igF Al deze goe leren kunnen bezigtigd worden thiags te voren op Mamidag den 23 Ajiril e k van des voormiddags 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 ure J M van IMEindeny Tandmeester te G O J D A Plaatst KUNSTÏAXDEN v an één tot oen geheel Gebit welke aan alle vereischten voldoen Alle operatien welke tot zijn vak behooren worden zeer gemakkelijk vcrrigt de Wijnsteen of Kalk die zoo dikwerf goede gave tandeu doet verloren gaan wordt spoedig hersteld en de tanden krijgen hunne vastheid terug Hij gaat abonnementen aan met familien tot regeling der tanden der kinderen gedurende de verwisseling en is dagelijks te consulteren Het zal wel cnnoodig zijn dat bovengenoemde zich verder aan zijne geachte Stadgenooten aanbeveelt wijl zulks genoegzaam geschiedt door onze achtbare Geneesheeren hier en elders Op Maandag 28 AprU 1862 ir het lokaal NtT es Yerma ik te GOUDJ Soiree Physique GalvanismiiSenElectricitcit DODE DE IIEEEES BEKK3NG en KLOOS Werktuigkundigen te Rotterdam De Entre e bUletten zijn ook des avonds aan het lokaal te bekomen tegen eene gtdden de persoon Aanvang des avonds en 8 ure CONCERT TEN YOORDEELF DEK Gendsche Fabriek Arbeiders te geven door de muziekgezelschappen EVP HON IA en CJECILIA Op WOENSDAG den 30 APEIL 1862 des avonds ten 7 o ure in het Lokaal Xi T en Verm i ik 0F Entree ƒ 75 de Persoon CORRESPONDENTIE Aan de Redactie van de Goudsche Cmiranf ifet leedwezen hebben wij opgruicrkt ilat verscheidece boomer om deze stad zoo alp bij de Hanepraai buitea de voormalige tiendenegspoort op de vest zich in Invijnenden toestand bevinden I oor velen wordt dit aan den schadelijken invloed van het gas toegeschre eu Indien dit zoo is zou het hoogst wenschclijk zijn düt an ft ego het Gemcentebestujir daartegen maatregelen werden genomen la allen gevalle is de zaak een naauwkeurig oftderzoek o erwaardig Onze omstreken zijn te arm aan schuoü geboomte dan dat men niet met de meeste zoig oor het behoud van het bestaande ou waken De Ke dactie hebbe de goedheid om door opneming van deze regelen in haar blad de aaodacht van het Cestnnr op dit punt te vestigen Gouda 24 April 1S62 A Der redactie wordt eene ernstige aanmerking gemaakt over het verzuimen eener gehniikelijke tiiulatuur Vij willen eens vooral verklaren dat als wij schrijven de heer A B of C het altijd is S ï dat is behoudens den titel waarop iemand aanspraak heeft of meent = hebben Wij voor ons hebben met die titels van edel gestreng eu wehjthoren niets op maar vinden die ook verbaasd lastig Wij spreken niet van z ne excellentie den heer Minister omdat ons dat te lang is De Duitschers zijn ons hierin te zwaar op de hand en wij volgen liever in dit punt de FrauFchen die zoo ver komen met hun montienr en madame en wij zonden het waarlijk wenschelijk achten dat men algemeen meer en meer die zialed e aanmatigende en houterige benamingen uit onzen stijl verbande Ter iioekdrukkenj van A BRINKMAN Nieuws en voor Gouda en Iieze Courant va schijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avouds te vorenDo prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 25 Dtj iuzending der Advertcaticö kan geschieden tot des inorgens ten 11 ure öuttenlttnïr IiOnden 26 April De prins van Wallis bevond zich den 7 April te Hebron waar de pacha van Jeruzalem hem ontving en bij het bezigtigen der merkwaardigheden vergezelde De prins en zijn gevolg zijn sedert den tijd der kruistogten alzoo sedert bijna 700 jaren de eerste Christenen wien het vergund is Abraham s graf in de spelonk van llachpelah te bezigtigen D Stanley zegt dat alles in den be sten staat is en de graven voortreffelijk onderhouden zijn Twee der Sheiks maakten veel beweging over de toelating van Christenen maar de gouverneur van Hebron liet de Sheiks wegbrengen en de overige Muzelmannen onderhielden elkander over de eer van den prins eens volks waaraan het Ottoraannische rijk zooveel verschtddigd is te mogen begroeten De voorraad katoen is door het uitblijven van toevoeruit de Ver Staten afnemend en de prijs rijzende terwijl inzeer vele katoenspinnerijen en katoenweverijen de arbeid toteenen korten tijd beperkt of geheel gestaakt wordt daar defabrikanten bij de schaarschheid en duurte der grondstofvreezen dat zij met verlies zullen werken Uit Woolwich Wordt gemeld dat er bevel uit Londen ontvangei is om een aanzienlijk getal mariniers naar Mexico enChini te zenden Verder wordt an daar gemeld dat er proeven met onderscheidene soorten in Australië gedolven steenkolen zijn genomen en dat deze eene even goede brandstofvoor stoomschepen zijn bevonden als eenige andere soortvan steenkolen welke thans op stoomschepen wordt gebezigd Berigten uit Britsch ïndie melden dat het Britschegouvernement voornemens is bij de Japansche regering opde naleving van alle door haar aangegane verbindtenissen aante dringen onverschillig hoe in Japan door andere buiteulandsclie mogendheden zal worden gehandeld De Times meldt dat de correspondent welke het bladnaar Amerika heeft gezonden om de krijgsverrigtingen vanhet boudsleger gade te slaan terugkeert daar de regering derUnie hem de magtiging weigert om verslag van den oorlogte leveren De president Lincoln heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin hij een dank en bededag uitschrijft ter zakevan de laatste overwinningen hij voegt er bij dat het gevaarvan eene vreemde tusschenkomst en inval thans van het landafgewend is Het gouvernement der Unie heeft met Engelands gezactte Washington eene overeenkomst aangegaan houdende nadereen meer afdoende bepalingen tot wering van den slavenhandel Dit verdrag is door den president aan het congres tergoedkeuring voorgelegd In de laatste drie dagen heeft het tentoonstellingsgebouwaamierkelijke vorderingen gemaakt L ingzamerheid ziet men oit de onbeschrijfelijke verwarring die daar heersohte een weinig orde ea hirmouie geboren worden De koninklijke commissarissen al cok dé eiposmten werken met den meest Advertentieblad Omstreken De prijs der Advertentie van één loi zes regels met iubegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte onvermoeiden ijver om nog vóór de opening alles in gereedheid te hebben Ik geloof evenwel dat ter bereiking van dat doel bovenmenschelijke krachten zuUen worden vereischt De engelsche exposanten vleijen zich dat wat de Britsche afdeeling betreft alles tegen 1 Mei voltooid zal zijn Onpartijdig moet het dan ook worden gezegd Hit zij de vreemde landen en vooral Frankrijk verre vooruit zijn Aangenaam is het mij intusschen te kunnen melden dat de afdeeüng Nederland wel het minst ten achteren is Ik heb alle eden om te gelooven dat Nederland in dat geval bewijzen van buitengewone vlugheid zal geven en dat die afdeeling dank zij de onvermoeide zorgen en ijverige pogingen van den heer mr J A van Eyk van Amsterdam en lid der commissie voor Nederland nog vóór de opening gereed zal zijn Parijs 25 April Gisteren avond heeft op de TuUerien een diner ter eere van de Koningin der Nederlanden plaats gehad waarbij slechts een beperkt getal grootwaardigheidsbekleeders was genoodigd Het gehcele diner tiestond dan ook uit p m 90 cüuvcrts Even als bij de ontvangst op het paviljoen Jlarsan waar zich vooral de Keizerin zeer voorkomend betoonde as het onthaal zeer hartelijk gelijk dat ook hjt geval was bij de ontmoeting der vorstin met prinses Mathilde en prins Napoleon en zijne gemalin die H M respectivelijk te Comp ègue en te Creil hadden opgewacht Bij het feestmaal van gisteren zat H M ter regterzijde des Keizers de Keizerin ad aan de andere zijde plaats genomen Ook de prinses Murat was daarbij genoodigd Heden zal H M de verschillende merkwaardigheden der stad bezoeken hetgeen daar het weder min of meer dreigend is ditmaal waarschijnlijk niet in een opeu rijtuig zal plaats hebben gelijk dit gisteren bij het be oeiieu van het Bosch van Boulogne geschiedde De dienst van het paviljoen Marsan wordt door verscheiden ofücicren van het huis des Keizers eu de keizerlijke garde waargenomen Het Japansche gezantschap heeft het verlangen aan den dag gelegd de koningin te ontmoeten Zoo dit heden niet bij hét groote