Goudsche Courant, donderdag 1 mei 1862

17 April De generaal Mac Clellan gaat voort met het nemen van de noodige toebereidselen om een aanv il te doen op Yorktown De Merrimac is te Nortblk teruggekeerd ötnnenlanïr GrOuda 29 April Wij vernemen dat door Burgemeester en Wethouders ingevolge de door den Eaad verleende magtiging benoemd is tot hulp onderwijzeres in de vrouwelijke handwerken aan de burgerschool mej L J Wijnmalen 30 April De berigten uit Batavia ontvangen bevestigen ten volle de verblijdende tijding reeds vroeger door ons gemeld dat de beruchte Hidayat op Java is aangekomen De civiele en militaire kommandant de luitenant kolonel Verspeijck die e Tst schijnt gedacht te hebben dat zijn eigene goede trouw ook door de tegenpartij in het oog zou worden gehouden heeft toen hij zich eenmaal van het tegendeel overtuigd had zoo spoedige krachtige en doeltreffende maatregelen genomen dat de toelrg van Demang Lehman om zich van Hidaj at als een paravent voor oigén verheffing te bedienen geheel mislukt is Men twijfelt niet meer aan eene spoedige pacificatie van Banjermassin want Antasaris zal het veld niet Inng meer kunnen houden en dan verdwijnen de ondergeschikte h ofden van zelf Te Padang is den 21 februarij in den ouderdom van 52 jaren overleden de generaal majoor C A de Branw gouverneur van Sumatra s westkust en onderhoorigheden Het leger verliest in de Branw een zijner waardigste hoofd officieren en het is opmerkelijk dat tinnen zeer korlen tijd deze de derde is die aan het leger ontvalt Generaal Meis kolonel Boers en generaal de Branw drie mannen die uitstekende diensten aan den lande hebben bewezen en nog veel 2 ouden hebben kunnen doen ware hun langer leven vergund geworden Het Indische leger wacht thans de benoeming vau een kommandant in plaats van den luit generaal van Swieteu en van twee generaals majoor in plaats van wijlen Meis en de Brauw De schade door de hevige en buitengemeen langdurigewestmousson aan bruggen wegen en aanplan iiigen veroorzaakt is zeer belangrijk te achten Hoewel geen zulk eenoverstrooming als ten vorige jare plaats vond zijn toch opzeer vele plaatsen door het buiten hare oevers treden vanzoovele rivieren veel nadeelen toegebragt diu thans nog nietmet juistheid i orden opgegeven s Gravenhage 2 April Naar men verneemt zal de V rjaardag van II M de Koningin dit jaar door de koninklijke familie op het Loo gevierd worden Men w il dat de heer mr Loudon commisstiris des konings de er provincie in den loop dezer week eene inspectiereis door een deel der provincie zal doeu De minister van buitenlandsche zaken heeft bekend gemaakt dat ingevolge eene bes jikking des Konings allevreemdeUnger in het rijk zulI j vorden toegelaten zondergehouder zijn een paspoori ü lertoonen B chikking van rien miiJsler van binnenlandschcraken i den 26 A ril 1S62 is met ingang van den aanstaande opgedragen het dagelijksch toezigt op il ist van den Nederlandschen Ehijnspoorweg voor het f c loopende van Amsterdam over Utrecht naar Eotter aan den spoorwegopziener G J Siark ter standplaats da D minister van buitenl zaken maakt bekend dat biij e kennisgeving van den Zwitserschen bondsraad dd t vertoonen van een buitenlandsch paspoort voor de ing en het reizen in Zwitserland in den regel niet gevo J rd wordt en dat daartoe ieder stnk door de bevoegde raagt dis land waartoe de liouder behoort afgegeven en zijn signalein inhoudende volr oeude is en niet behoeft 1 oor ien te zijn van het visum lan een Zwitserseh agent in het Luitculand De lijst der hoogst aangeslagen in s rijks directe belastingen in de provincie Utrecht bevat 53 namen waarvan de eers e is die van nl C W J baron van Boetzelaer van Dubbeldam aangeslagen voor ƒ 5 662 06 en de laatste die van G D Duuriug aangeslagen voor ƒ 79 1 5 1 De lijst voor Gelderland bevat 134 namen waarvan de eerste is die van baron van Pallandt van Keppel aangeslagen voor ƒ 6597 77 en de laatste die van W de Haas aangeslagen voor ƒ 521 20 De lijst v n Over jssel bevat 73 namen waarvan de eerste is die van baron van Heeckeren van Wassenaer aangeslagen voor ƒ 10 019 ll o en de laatste die van graaf van Eechteren Limpnrg aangeslagen voor 4S2 4 Aanstaanden Dingsdag zullen de aartsbisschop van Utrecht de bisschop van Haarlem en de protonoturius apostolicus a ala djui r i laa s heeft ial dit ge uhieden bij de wapeuschouwing in de volgende week te houden waarbij de vorstin en de Tapanezen zullen worden uitgenoodigd In de volgende week zal de begroeting over 1861 bijhet Wetgevend Ligchaam worden ingediend M n zegt datdie een deficit aanwijst van tusschen Je 250 a 300 millioenen Ook zal er errstdaags een wetsontwerp worden a inge voden strekkende ter uitbreiding van bet spoorwegnet teneinde onze vestingen met de groote zeehavens in dijecte verhindinET te brengen ienerial de Loreucez heeft nieu v e troepen aangevraagd Men wil dat weu r 10 000 man naar Mexico zullen gezonden orden Pe heer Ernest Kenan heeft heden zijne voorlezingenuerv it Er had geenerlei demonstratie plaats W eenen 2U April In den ministerraad van heden waarbij de Kei er voorzat is de kwestie der ministeriele verantwoordelijkheid in principe beslist De staande armee zal met 20 0üü man infanterie en 8000 man kavallerie verminderd worden Berlijn 26 April Be vaststelling van het budget van inkomsten en uitgaven zal voortaan reeds in den aanvang vau hei financiële jaar in de l erzanieUi i van icetten tot rigt noe voor de administratie openbaar worden gemaakt Cp bevel van Z M zal eerstdaag aan den landdag te gelijk met het bïidget voor lbo2 ook dat voor 1S63 aangeboden worden Bovendien is eeue grootere specialisering van de inkomsten en uitgaven van beide budgetten bevolen daar het mogelijk is met de daartoe noodziikelijke werkzaamheden voor de bijeenkomst des laiiddags gereed te zijn Men verneemt van eene goed onderrigte zijde dat debeide vorige ministers het stellige voornemen te kennen hebben gegeven dat zij in de eerstvolgende zitting van het Huisder Afgevaardigden niet als leiders der oppositie willen optreden in navolging van hetgeen in den regel in Engelandplaats vindt Allerwegen worden proics en g teekend tegen de ministeriele circtdaire betreffende de aanstaande verkiezingen Eri 5 bijna geene plaats van eeuig belang in het land aar geenepetitie van dien aard reeds is opgemaakt of nog ordt onderteekend Van de universiteiten welke zicli tegen de ministerielecirculaire hebben verklaard is die van deze hoofdstad de eerstegeweest Itaarop volgde die van Bonn van Halle de philj sophische ftcidteit vau Breslau dan die van Koningsbergenen ten slotte die van Greifsv ald Deze laatste hceit van denminister eene ernstige vermaning ontvangen wegens her ingezonden protest op grond dut l et zoowel wat vorm Is inhoud betreft de grenzen der lietamelijkheid had overschreden Vo i ioo veire men thans reeds in staat is om te oordeelen over den loop der verkiezingen mag bijna met zekerheid Tl orden gezegtl dat de feudale of jonkerpartij haren invloed bij de plattelandbewoners schier gelieel heeft verloren Laatstgeuoemden hebben leeren inzien dat men zeer goedkoningsge ind kan zijn zonder aan den leiband der hoofdenvan de adellijke partij te looien zij hebben leeren inzien dathunne natuurlijke rcgten volkomen gewaarborgd zijn door dehandhaving dvr beginselen waarop hare grondwet berust 2S April De verkiezingen van stemgeregtigden zijn hiergunstig locr de panij van den vooruitgang Ook de berigten uit d provinciën meiden dat de liberale partij de zege be haalt in bepaaldelijk dat de verkiezingen te Keulen Mülh ici D iren Duisburg Cublentz en Neuwied in dien gerst sijn u gevallen In sommige plaatsen behooren bijna alle kiezers totde liberde partij I ankfort 26 April De tweede Kamer van den Badenscheti Linddag heett gisteren met eenparige stemmen het wetsontwerp aangenomen waarbij aan de Israëlieten gelijke regten u orden verleend aU a in de andere burgers van den staat Af grift 26 April De koning heeft bevolen dat de nationale garde naar het voorbeeld der Belgis he georganiseera z al worden De kamers zijn tegen 7 Mei bijeengeroepen New York IÓ April llct blokkade eskader van de Voordelijkeu heeft de eiigelsche sloep Coijdl genomen De generaal Mitchell van de noordelijken heeft eene lengte van 100 mijlen langs der spoorweg van Charleston naar Memphis bezet Volgens een geruclit hebben de zuidelijken Fredericksburg verlate om zich naar Richmond en Yorktonu te begeven In laatstgenoemde stad zijn voorts aanzienlijke versterkingen voor de zuidelijken aangekomen Fort Pulaski heetl zich den ll dezer onvoorwaardelijk aan de noordelijken overgegeven Er is een nieuw tractaat tusschen Amerika en Mexico gesloten tot uitlevering van misdadigers die uMevering zal joor de autoriteiten van eiken bondsstaat in nerika plaats hebben zorder tusschenfcomst van het bonusgezag 5 p de la Geneste met gevolg de reis naar Rome aanvaarden ten einde aan de roepstem van Pius IX gehoor te geven De bisschop van Haarlem heeft gediirentle zijne afwezigheid den kanunnik van Beek pastoor en deken te Haarlem benoemtl tot vicarius generaal ad ini t rim Men verzekert dat het berigt in verschillende dagbladen als zou de wet op de schutterijen in bewerking en hare indiening spoedig te verwachten zijn geheel onjuist is Onvermijdelijk dringemie werkzaamheden van anderen aard hebben tot nog toe belet dit gewigtige onderwerp ter hand te nemen Oud Alblas 26 April Even als in ons land de maanden Eebruarij en Maart zich door een btiitengewoon zachte weersgesteldheid onderscheidden waren ook in de Alblasserwaard de wei en hooilanden een maand vroeger dan gewoonlijk met jeugdig gras bezet en de ontwikkeling der vruchtboomen hield daarmede gelijken tred De invallende koude gepaard met vrij strenge nachtvorsten deed echter de vrees koesteren dat de schoone verwachtingen op vele vruchten zouden teleurgesteld worden Deze vrees is echter niet bewaarheid integendeel heeft die koude de vroege ontwikkeling van bloemen en planten gunstig getemperd De steen vrachten en vroege ooftbooraen hoewel geleden hebbende zullen de gekoesterde verw chting niet geheel teleurstellen en de vroege aardappel die boven den grond waren en grootendeels bevroren zijn worden hier slechts in geringe lioeveelheid uit liefhebberij tot eigen gebruik aangekweekt De weiden levereit voor het vee genoegzaam voedsel op zoodat alle stallen hier ledig zijn In kaas die meest is opgeraimd is geen handel en daar de boter willig tegen ƒ 1 20 doo de opkoopers aan de huizen wordt opgekocht is men nog niet bezig met kaaswringen De hennip die nog over is geldt ƒ 19 de 50 ned IC Alles staat dus voor den landbouw gunstig Echter is aan de Giessen de verschrikkelijke longziekte heerschende waarbij zich ook tongblaar openbaart die reeds eenige stallen teisterde Langs de Graafstroom is men nog vrij Vurig wordt gewenscht dat die plaag moge ophouden en de hoop des laudmans daardoor niet moge verdwijnen Praneker 26 April Na een voor het jaargetijde warmen flag brak gisteren avond nabij deze stad een hevig onweder los vergezeld van hagelslag Omstreeks ten 9 ure sloeg de bliksem in eene boerderij onder liet dorp Tzum doodde eene koe en een paard en stak de schuur in brand Gelukkig kon men een 40 tal hoornbeesten en een gedeelte der gereedschappen en meubelen redden Behalve het voorste gedeelte is de boerderij geheel afgebrand Drie koeijen en een paard zijn nnigekomen Xaar men verneemt was alles tegen brandschade verzekerd SchOOnllOVen 28 April Reeds voor eenigen tijd liep alhier het gerucht dat er mogelijkheid bestond hier van rijkswege een Instructie Bataillon bepaaldelijk voor de Artillerie gevestigd te zien Ofschoon daarvoor de vereischte opnemingen enz waren gedaan achtte Z Exc de Minister van Oorlog het dienstig zelf de gelegenheden die er alhier tot het daarstellen eener dergelijke inrigting bestaan te komen bezigtigcn Onder het spelen van het carrillon en het wapperen der vlaggen uit de openbare en eenige particuliere gebouwen arriveerde heden middag ten half één ure Z Exc met gevolg Xadat de aan de Gemeente behoorende Magazijnen en liei terrein om de Stad door Z Exc met de meeste belangstelling waren in oogensehouw genomen werd door den Gemeenteraad op het Raadhuis Z Exc een collation aangeboden Te vier ure vertrok Z Exe naar Gorinchem Met groote belangstelling ziet men den uitslag van dit bezoek te gemoet Oudewater 27 April Bij het eindigen der godsdienstoefening maakte onze jongste leeraar J M Kolff bekend dathij een beroep had ontvangen naar de gemeente Dalfsen inde provincie Overijssel Z W Eervr wenschte dit beroep inernstige o erwcging te nemen en zal over acht dagen zijnbesluit aan de gemeente kenbaar maken Ammerstol 29 April Gedurende de vorige week en tot heden levert de elftvangst zeer bevredigende resultaten dooreen zijn er lederen morgen 500 stuks ter markt gebragt waarvan de prijs gevarieerd heeft tusschen de 30 en 50 C naar grootte De zalmvangst was in de vorige week ook tamelijk bevredigend dooreen gerekend werden er dagelijks 14 stuks aangevoerd In het laatst der week is deze vangst echter zeer verminderd zoodat er heden morgen slechts 4 waren aangebragt Het zijn thans meestal zomerzalmen welke slechts 8 ii 14 ffi wegen De prijs is thans SG a 85 Cts per i kilo A rijdag morgen 25 dezer is alhier de eerste steen gelegd van p en geheel nieuw schooUocaal waarmede eene aanmerke lijke verbetering van de onderwij ersw oning in verband staat Het is een verblijdend verschijnsel dat eene kleine en niet zeer gegoede gemeente zich merkelijke opofferingen getroost oui aan de eischen van den tijd te voldoen Tweede kamer der Staten Generaal Zitting van Maandag 28 ApHl In deze zitting is ingekomen 1 Een metsontv erp tot onteigening van percelen ten ijehoeve van den spoorweg van L trecht naar Kuilenburg 2 het Vi lag der muntwerkzaaniheden over 1S61 3 eene missive van den minister van tinantien met iniichtiugen over een adres van Helmond betreffende de heffing van tienden 4 mededeeling van een staat van ontvangsten en uitgaven der Indische administratie over 1859 Ook zijn ingekomen zes adressen betrekkelijk het tarief Xa eenige verdere mededeelingen is aan den heer van Goltoiein verlof verleend om de regering te interpeiieren over titvorming en rigting van het nieuw opgetretbai kabinet eu de dag der interpellatir bepaald op aanstaanden donderd ig ten elf ure Daarna zal de interpellatie vau den heer Wiiitgen s betreffende het Kon besluit van 12 Maart jl Vergadering van don Gemeenteraad GOUDA den 29 April ten ééii ure Tegpnwoorilig twaalf leden afwezig de Heerea Item j Jte7 lirfi r tu van Borene Xa het goedkeuren der notulen van de vorige vergadering geeft de Aoorzitter kennis dat zijn jngekonxpu 4 dispositien van Ged Staten dd 15 dezer houdende goedkeuringder Gemeenterekening over 1861 aankoop ui gronden en gebouwendoor de gemeente wijzigingen in de begrooting van ISÜi eu af enoversehrij ingen op diezelfde begi ooting Disjiositie als voren dd 22 dezer houdende goedkeuring van het af taan van gronden in huur aan G Langeraar het 3 Missive van den Commissaris des Konings in antwoord op een v i zoek om doorgaande dagdienst bij den rijks telegraaf houdende dal door den Minister van Binnenlandsche Zaken hierin nog niet kan worden getreden aangezien bij eene uitbreiding van het per oii il oor de telegrafie nog vele steden welke vroeger aanvragen hebben gedaan eu meerder hebben opgebragt voorgaan hebbende het rijks rl gi y kantoor in 1S61 alhier opgebragt ƒ 1699 37 Deze stukkeu worden voor notificatie aangenomen Zijn ingekomen van regenten van het hestedelinghuis en in de beide gasthuizen de rekening eu verantwoording over ió61 gesteld in handen eener eommissie bestaande uit de HH Fortuijn JJrtjüiltrrer Herman de Groot en ran Gennep De eommissie van fabrieage geeft kennis dat door haar het bouwen aii een Sehoolloea ii voor de Jonge Jafvrouwenschool is gesuud aau den minsten insehiijver A Roozestraten voor ƒ 5990 Een voorstel van de plaatselijke ïchooleomnussie om aan de onderwijzeres in de vrouwelijke hani en aan de burger school door het vermeerderen van werkzaamh l a ten gevolge van het toenemen van het aantal leerlingen eene hulponderwijzeres toe te voegen en dier palaris te bepalen op f 30 s jaars wordt aangenomen met aigemecne stemmen en tevens B en W gemagtigd die benoeming te doen Op een verzoek vau mej G Verhoef geboren Staal om verhooging van bezoldiging als onderwijzeres in het breijen aan de stadjarmen school met gunstig preadvies van de pi Schoolcommissie wordt met 11 tegen ééne stem besloten die bezoldiging t brengen van ƒ 124 op lafl in te gaan 1 Mei aanstaande Tegen de heer Kemper Overgaande tot de benoeming van een lid in de commissie van toezigt over de bank van leeuing in plaats van den heer Kemper welke moet aftreden verzoekt de Voorzitter tot stcmopncmers de hh Bnchner Heiman de Groot eu Fortidjn J y eezer De Uttslag is dat de heer Ketnp r wordt benoemd met 11 ste mm en terwijl eene stenj ttitgebragt was op den heer Remij Tot leden en plaatsvervangers van het bureau van stemopneming bij de aanstaande verkiezingen voor Wen van de prov Stateii zijn benoemd de hh Itemjj ran Gennep ran Borene en Braggaar De voorzitter geeft kennis dat door de eommissie voor de verorde ningen op wier overtreding straffen zijn bedreigd is ingediend een algemeen politie reglement voor de gemeente eu stelt voor het ter visie te leggen tea einde later in behandeling te worden geuomen aldus wordt besloten Hierna wordt de vergadering in gesloten zitting voortgezet Het staatsblad n 42 bevat een besluit van 21 April 1862 hotidende opheffing van het departeuient voor de zaken der Hervormde en andere Eerediensten behalve die der Roomseh Katholijke Dat besltiit luitJt als volgt Te rekenen van den 1 Julij aanstaande nordt het tegenv oordig departement voor de zaken der Hervormde en andere Eerediensten behalve die der Koomsch Katholijke opgeheven en het beheer over die zaken aan onzen minister van justitie opgedragen onder bepaling a dat de zaken van de gemelde Eeredienst afionderlijk zullen worden behandeld in de bureaitx van het opgeheven departement die eene lijzondere afueding zullen uitmaken waarvan de directie onder de bevelen van onzen voornoemden