Goudsche Courant, zondag 4 mei 1862

Gisteren avond werd te Ashton Lancashire een meetinggehouden die werd bijsreuoond door 6000 personen ten eindein overweiiing te nemen den tegenwoordigen toestand der katoen il s ricten liet voorstel om ons gouvernement te bewe£rfii £ de ZnidclijVe Staten als onafhankelijk te erki nnen werdonder luide to juicliingen en met eene groote meerderheid aanL tii üiiei 3 Mei Volgens berigten nit Mexico zijn de Fransclieen Sp Müsche troepen reeds tegen de hoofdstad in aantogt De i icuien hebben al de toegangen tot de hoofdstad bezet Mert alle buitenlandsche industrieelen verlaten llexico Parijs 30 April De Motdteiir deelt mede dat de wet waarbij liet cijfer der nieuwe ligting va gesteld is op 100 000 man door het wetgevend ligchaam is aangenomen met 214 slemmen teiren 9 Marseille 29 April Berigten nit Konstantinopel van 33 de r melden dat de sultan den 2 van zijn uitstapje in de hoofdstad was teruggekeerd Gedurende zijn verblijf te Bnissa heeft hij de industrieelen en werklieden beloond en 35 000 piasters gegeven tot wederopbouwing van de Grieksche kerk terwijl hij drie jaren vrijstellina heeft verleend var het betalen dfr tienden aan hen die moerbezienboomen ztillcr planten Het achterstallige tracteraent der ambtenaren is geregeld 30 April T lgens berigten uit Athene Van 25 dezer heeft Enseland geweigerd de insurgenten van Nauplia op de Ionische eilanden te ontvangen Be Fransche bevelhebber die de opstandelingen naar Smyrna heeft gebragt heeft geweigerd hen met hunne wapens te ontvangen Hierop hebben de insurgenten die in zee geworpen Een 400tal insurgenten die te Kauplia gebleven naren zijn naar Tyrinthe gebragt Het ars naal te Nauplia waarin 30 000 juistheidswapenen waren is iedig gevonden Er zijn huiszceldngen gedaan in de stad en op het platte land om die wapenen op te sporen Ea SSel Keurhessen 29 April De regering heeft eindelijk nieuwe verkiezingen uitg schreven Doch ditmaal heeft zij gemeend eenige maatregelen te moeten nemen in Let belang der zaak welke zij ongehikkiglijk met zooveel halstarrigheid verdedigt tegen de wenschen der bevolking De verkiezingen zullen namelijk phiats hebben vol ens je kieswet van 1S60 en niet volgens die van 1S49 welke zoo wiliekeurirr opgeheven is en daar nu de regering even als bij beide vorige gelegenheden protesten te gemoet ziet heeft zij bevolen dat ieder kiezer voor hij deeln emt aan het verkiezingswerk eene verklaring moet leekenen inhondende dat hij de constitutie van 1S60 als wettig erkent Ziedaar een nieuw middel om langs den weg van geweld een nieuw onregt te legitimeren Zullen de kiezers aan dit laudsvaderlijk bevel voldoen of ziülen zij zich liever van de stemming onthouden Doch in een geval zullen de afgevaardigden zich door zulke dwangbevelen aan de kiezers gebonden achten Men ziet voorts dat de regering door het Pniisisch Oostenrijksch voorstel aan den bondsdag geenszins tot andere gedachten gebragt is Ongetwijfeld heeft de wijziging van het PraisisïU ministerie geen goed aan de zaak gedaan Turijn 30 April De koning heeft gisteren te Napels een schitterend diner gegeven waaraan de Fransche en Engelsche admiraals alsmede het état mayor hebben deel genomen I e Fransche gezant alhiir is aldaar asngekomen Er hebben verschillende demonstratien plaats gehad die van de vreugde der bevolking getuigden Uit onderscheidene provinciën jn adressen van gelukwensehing ontvangen De koning heeft eene amnestie verleend van de drukpersdelicten op zijne kosten is de teruggave bevolen van de panden in de bank van leeuing benedan de 4 dukaten Heden avond zal er op nieuw eene illuminatie en feesten van de corporatien der werklieden plaats hebben De koning heeft den schouwburg bezocht en is met geestdrift ontvangen 2 M i iisteren namiddag zijn hier zes dieven gewapend met pistolen en dolk u in de woning van een der voornaamste bankiers iredrongeu hebben Iiem en vervolgens debedienden seboeid en SOii 000 fr aan effecten en geld raedegeuoiuen De poli ie is hen op het spoor ömnenlanïr Gouda 1 Mei Het concert ten voordeele der Gentsche werklieden wer l gisteren met zeer gunstige uitkomst bekroond Het heeft geheel aan de goede verwachting beantwoord De zuivere opbrengst bedraagt ƒ 250 Getuigt dit voor den weldadigen zin onzer stadgerooten miuüer was de belangstelling voor de proeven van gahauismiis en electriciteit op maandag 11 die evenzeer een talrijk publiek verdicd hadden De heer Bekk ng heeft eene bescheidene en aangename werktuigen uitstekend De opkomst der heeren was wel tamelijk maar de dames ontbraken misschien schroomvallig opziende tegen de uitheemsehe bewoordingen die met afgetrokkene duisterheden en verveling bedreigden Zij vergisten zich hierin en als de gelegeuheid zich neder aanbiedt moeten zij die in hun eigen belang niet verzuimen Uit Nieuwv en vernemen wij dat Z M de Koning bijresolutie van 22 april 1862 n 43 vergunning heeft verleendtot de verloting waarin hier ter stede reeds is deelgenomenen waarvan de aankondiging onder de advertentien is opgenomen 3 Mei Wij vernemen dat ter vervulling van deopenstaande betrekking van kantonregter te Woerden door Ie arrond regtbank de volgende voordragt is opgemaakt 1 1 Hengelaar advocaat te Utrecht m Hazenberg kantonrefter te Sluis en m vai Loenen subst grilïicr te Amers foOi t In Zuidholland is de hoogst aangeslageue in s rijksdirecte belasti igen Z K H prins Frederik ten bedrage van ƒ 17 400 52 2 Op hem volgt de heer Jantzon van Erffrenten van Babylon ienbroek te Dordrecht ten bedrage van f 13 0S3 93 2 In Noordholland is de hoogst aangeslagene J J A Santhagens tot een bedrag van ƒ 11 851 12 terwijl van de 175 op de lijst voorkomende personen de laagste is J C W ter Menlen tot een bedrag van yS7S 49 De lijst voor de provincie Zeeland bevat 55 namen eerste is A Tak te Middelburg tot een bedrag van ƒ 3030 25 de laatste A C Tadcr te Wissekerke tot eon bedrag vau VCÜ aS Z M heeft cp verzoek eervol ontslag verleend aan H A L r van Hasselt als 2 luit bij de dd schutterij alhier en als ocdani benoemd D D Ij van Goor s Gravenliage l Mei Aan de leden der tweede kamer is rondgedeeUl de memorie van ber ntwoording der wet op het binneri sedisteleerd benevens eene nota van wijzigingen en het eiiid rslag Onder de specialiteiten dezer dagen door den ministervan binnenl zaken geraadpleegd over de oprigting van eenIndisch ins ituut aan eene onzer hoogescholeu komen naarmen verneemt voor de hh d P Bleeker prof P J Ccthen prof T Iloorda Taar men vcineemt zal het Japansch gezantschap gedurende zijn verblijf alhier het hotel Bellevue betrekken De geine iiterar d heeft op lüeuw aan den heer Soeten concessie verleend oot den aanleg van eene railroute van sGravenhaw naar Soheveniiin en Gorincheni 30 April In de vereeii gde vergadering van hooi leemra Ien en hoofcliiigelanden van deu Albiasserwaard met Arkel beneden de Zouwe heden alhier gehou len is op voorstel der commissie van dagelijk ch bestuur besloten bij request af n Gedeputeerde Staten dezer provincie te verzoeken dat voor zoo verre het betreft de behandeling der gemeenschappelijke belangen voor den Waard en die der Vijfheerenlanden het collegie van bestuur van de ijfheerenianden met dat van den A blasserwaard e a te Gorincheni moge vergaderen en besluiten nemen Woerden l Mei Heden vertrok van hier naar Brielle de 5 = kompagnie van het 3 ii = balaiUon 4 i regiment infanterie onder kommando van den kapitein Furnce Als ecu blijk van sympathie tusschen de burgerij en de militairen kan dienen dat het alhier gevestigde mnziekgezelschap uTot nut en tinmnk bovengemelde kompagnie uitgeleide heeft gedaan tot aan het station van den ned rijnspoorweg onder het uitvoeren van onderscheidene muziekstukken HeUSden 2 Mei De stad onzer inwoning is ook de onderscheiding te beurt gevallen van vereerd te worden met een bezoek van Z Exc den Minister v ui Oorlog het doel van dit b voek was om de gesicldheid der stad en omtrek in oogeusriiouw te nemen of alliiej de gelegenheid zoude bestaan eenr school voor de artiller e e vest i e i nadat Z Exc de kaserue kruidmagazijneu en de verdediging snerken rondom de stad had bezigligd heeft Z F xe zijne reis verder voortgezet Men wil hopen dat allier ter slede zoodanig eene school opgerigt worde want de litcging is er zeer goed voor AlJDlaSSerdam 2 Mei Men verneemt dat door den heer Singels burgemeester van Papendrecht oud inge ieur bij de spoorwegen in Poolsche dienst den minister van binnenlandsche zaken een zeer gemotiveerd adres is ingediend tot wederlegging van dat gedeelte van het verslag door de commissie der staats spoorwegen in de staats courant van 8 febr 11 betrekkelijk de rigting van den spoorweg vau Eolterdam op Wiliemsdorp dit stuk moet zeer oordeelkundig en juist zijn gesteld en in hetzelve duidelijk zijn aangetoond dat de rigting door den Alblasserwaard èn in het scheepsbelang èn in het waterstaatsbelang èn in het spoorwegbelang en in het speciaal belaiig der steden Dordrecht en Gorinchem verreweg ae voorkeur verdient boven de rigting door den Zwijndrechtschen waard zelfs zoude zulks ook in het financieel belang der spoorwegen zijn zoodat men gerust zoude kunnen aannemen die rigting is in het algemeen belang en treft niemands particulier belang terwijl de rigting door den Zwijndrechtschen waard en de overbrugging te IJsselmoude eene geheele streek nu bloeijende door landbouw nijverheid en handel met ondergang bedreigt Het is te wenL en dat de hc i minister dit stuk in ernstige overweging mag nemen en in handen zal stellen van onbevooroordeelde deskundigen Tweede kamer djr Staten Generaal Zitting tan Donderdat 1 Mei In de zitting van de tweede kamer van heden heeft de interjiellatie van den heer van Goltsteiu over de vorming en de rigting van het tegcn voordige kabinet plaats gehad Pminister van binnenl zaken de heer Thorbecke heeft de vragen beantwocrd nopens het contreseign der besluiten houdende benoeming der leden v ia het nieuwe ministerie nopens hei lang verwijt bij de zamensteliing van het kabinet benevens eenige vragen nopens de beginselen van het kabinet Ook heeft plaats gehad de interpellatie van den heer Wintgens over het besluit betreffende de Delftsche akademie Deze is echter niet afgeloopen De minister van koloniën is en blijft een voorstander der wetenschappelijke opleiding van O I ambtenaren en is van meening dat die in Nederland moet plaats hebben Morgen voortzetting Zitfi ff van Vrijdag 3 Mei Heden is de beraadslaging over de interpellatie van deu heer Wintgens voortgezet en afgeloopen joowel de minister van binnenl zaken als de minister van koloniën hebbeu verklaard dat naar hunne ove niiging bij het besluit van 12 mairt niets wordt ontnomen aan de benoembaarheid vm oostindische ambtenaren nadat deze een diploma zubeu hebben erlangd of van hen die ingeschreven zijn geworden dat daardoor geene uitzigten of verwachtingen zullen worden benadeeld t netk da ok nimmer in de bedoeling heeft gelegen at eene dergelijtie beschikking op magtiging des Koning aan de belanghebbenden zal worden uitgereikt weshalve het niet noodig zal zijn het besluit weder ia tt trekken of op te schorten Eene motie van orde doo den leer Wintge s voorgesteld houdende dat de kamer het bestuit vin 12 i t bepaaldelijk zou afkeuren is met 57 tegen 8 stemmen afgewezen De openbare beraa lslaging over het ontwerp betreffende de heffing van den accijns van hei binnenl gedisteleerd is bepaald op aanstaanden m iandag ttn elf ure De Broodzetting Zijn de tijden voorbij dat de fabriekanten bescherming voor liunne fabrieken konder vragen daarvoor moeten zij thans het regt hebben om vrij te handelen en hunne goederen te vervaardigen en te verkoopen zoo ais dit hun het meeste i oordeti arschaft In de plaats van het oude gildewezen is de concurrentie getreden en r cmand zal thans meer ontkennen dat de verandering in het algemeen beschouwd hoogst heilzaam geweest is In de bijzonderheden evenwel stemt men dit dikwerf nog zoo gaaf niet toe Wel keurt men goed dat de industrie geene bescherming van het gouvernement meer geniet maar gaarne zoude men zien dat het gouvernement de burgers tegen de fabriekanten beschermde en deze eisch is toch even onbillijk als van hen die hemel en aarde bewegen om door inkomende regtcn vreemde goederen buiten het iand te houden Somtijds hoort men nog vooral in tijden van meerdere duurtu de vroegere IrovdzetUvg aanhalen en zoude die niig wel gaarne hersteld zien Somtijds hoort men klagten uiten over den uitvoer der levensbehoeften naar vreemde lauden en zoude men gaarne zien dat dit van regeringswege verhinderd werd Het inwilligen dier 3isehcn zoude onregtvaardig lastig en nadeelig zijn en te laat zoude men zich dit moeten beklagen De broodzetting een overblijfsel van het gildewezen is onregt aardig Waarom toch zullen de bakkers alleen gedwons en zijn hunne waren tegen een bepaalden prijs te verkoopen terwijl de prijzen van het vleesch het zout de zeep de brandstoffen en zoovele andere eerste levensbehoeften door de verkoopers kunnen geregeld worden Heeft dan de bakker het regt niet van de regering te vorderen dat ook de prijs van zijne behoeften bepaald wordt dat de dagloonen de prijzen op de graanmarkt vastgesteld worden want bemoeit de regering zich met het eene zij is ook verjjligt zich met het andere te bemoeijen of zij schend een onzer grootste regtcn dat alle burgers voor de wet gelijk zijn A enler is de br jodzetting hoogst lastig en onaangenaam zoowel voor de regering als voor de fabriekanten en gebruikers Is het van de regering te vorderen dat zij billijk voor allen de prijs van het brood kan bepalen bij het vooriJurend rijzen en dalen der markt Kan de regering bekend zijn met den bijzonderen toestand vin lederen bakker met de partijen die hij koopt en dat is toch hoogst noodzakelijk om billijke prijzen te bepalen Maar ook voor de bakkers nas de broodzetting hoogst lastig daar zij daardoor dikwerf in hunne inkoopen belemmerd werden en diknerf stechte partijen graait moesten koopen om dat de broodzciting hun niet veroorloofde goede partijen met voordeel te verwerken Hieruit volgt tevens dat die bakkers welke slechte partijen graan koopen en door kunstmiddelen het brood verkoopbaar maken door de zetting zelfs wanneer die laag is zeer gebaat worden En in dit opzigt is de broodzetting ook hoogst nadeelig zoowel voor de magen als somtijds ook voor de gezondheid der burgers wanneer schadelijke stoffen gebruikt worden om onder het meel te verwerken In alle opzigten is dus de broodzetting afkeurenswaardig De concurrentie tusschen de bakkers onderling moet de prijs van het brood bepalen en mogen deze door afspraak de prijzen opvoeren dan is in verschillende steden het oprigten der zoogenaamde meelen broodfabrieken voldoende geweest om de broodprijzen billijk te maken terwijl zij aan de deelgenooten meestal nog een redelijke intrest schenken In plaats van broodzetting zonden wij iets anders van de regering vragen namelijk een vast gewigt van het brood en een goed toezigt daarop met bekendmaking wanneer bakkers hiervan waren afgeweken en verder eene vaste commissie om gedurig het brood te keuren en te ondeizoeken of geene vreemde schadelijke 1 estanddeelen met het deeg vermengd waren Daardoor toch zouden de burgers verzekerd zijn dat lij goed voedzaam brood kregen en dat het gekochte altijd het vereischte gewigt had C B Marktberigten Donderdag 1 Mei Gouda De veemarkt met goeden aanvoer vooral van vaarkoeijen of vetweijers prijzen hoog er werden zelfs vaarkoeijen verkocht voor ƒ 175 magere varkens vlug doch zijn niet allen verkocht kunnen worden hooikaas ƒ 17 grasboter ƒ 1 04 a ƒ 1 10 weiboter ƒ 9C ii ƒ 1 Tarwe van ƒ 9 50 tot ƒ 11 25 Piogge van ƒ 7 tot ƒ 8 50 Garst v an ƒ 5 tot ƒ IJ 50 Haver van ƒ 2 75 en ƒ 3 tot ƒ 4 25 Duivebooneu vanƒS tot ƒ S 50 Paardeboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Boekweit fransche per 2100 ned ƒ 192 Holsteinsclie ƒ 223 Delft De aanvoer ter Graanmarkt was heden zeei middeimatifr alleen voor konsumtie was te verkoopen tot zeer nominale prijzen Witte Tarwe van het eil Rozenbur ƒ 11 a ƒ 11 60 Westl ƒ 11 20 a ƒ 11 40 Eü Eoïse ƒ 8 40 i ƒ 8 80 Westl ƒ 8 20 a 8 40 Eil Zoraergerst ƒ 5 20 ii ƒ 5 80 Westl ƒ 5 30 il ƒ 5 60 Korte Haver ƒ 4 00 a ƒ 4 40 Lange dito ƒ 3 a ƒ 3 60 Duiveboonen ƒ S 50 Paardeboonen ƒ 7 50 a ƒ S Bruine boonen ƒ 15 Groene erwten ƒ 13 Witte erwten ƒ 8 50 Grasboter ƒ 47 a ƒ 55 het vierde ƒ 1 17i 2 a ƒ 1 37 per ned Aardappelen hoogste prijs ƒ 4 laagste ƒ 3 50 Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 29 April BernarJi a Prince ouders Gerrlt ea Johanua Cornelia Leeflanjr 1 iMci nna van Roon ouders llistiaan ca Anna Lourier Jolianncs I ambertu3 van Vreumincren ouders Diri Johannes en Ceertruitla Schuilenburg Roosje Hililesheim ouder WqIi inloI en Princesse Goldsteen Johannes Wassine ouders Johanties en Susanna Chiela Smit GeiT Schenk ouders Gerrit eu Martina de Vree Overleden 29 April Stenhanus vau Stavel 14 m Vrouwtje van Kleef echtgenoot van 1 Olman 83 j Johannes Looijaard 4 in 40 Gecrtruij van Aen Berg 2 j 5 m 1 Mei Heudrica Doesburg 62 j Arie Blanken 4 m Gehuwd 30 April Adrianus Oskam en Xecltje de Vries Jan de WOERDEN Bevvllen 29 April A Lam gcb Ravestein z Overleden 26 April Marinus Versluis 8 w Gehcwd 23 April Uriaan van Straaten 45 j met Maria Baas SC j