Goudsche Courant, donderdag 8 mei 1862

1802 Donderdag 8 Mei W 11 ADV£RT£NTIËN GOUDSCHE COURAM rn Pa Vereenigiiig tot Hulpbetoon aan eTlijke en rlijtige armoede ijeemt de vrijheid aan alle weidenkenden zoc binnen als buiten de Stad te berigten dat zij voornemens is na bekomene goedkeuring vóór den volgeudea winter weder eene Loterij zonder nieten te doen plaats hebben Volgens hare gewoonte zou dit reeds in het vorige jaar gebeurd zijn doch daar er toen met den grooten Watersnood zoo veel gegeven iverd mogt de A ereeniging niet onbeseheideil zijn en stelde zij het uit tot in dit jaar waarin wij voor dergelijke ramp bewaard bleven waarom zij nu gegronde hoop koe=tert op ruime en algemeene deelneming zoo als zij dit meermalen mogt ondervinden In den oop dezer maand zal er eene lijst worden aangeboden met vemek dat men daarop lanteekene het getal der prijzen die men genegen is in te zenden ter verloting Behalve vrouwelijke handwerken zal de Vereeniging gaarne ook andere voorwerpen van kunst en smaak aannemen terwijl Heeren Tabriekanten en Winkeliers insge en voor Gonda en I Uitgave van A BRINKMAN Oost Haten B n 75 Oponkrc Verkooping N otiri JI KI T te fiouD v zal Li i lnj 27 J r l t 3 des voomiidiiaL Tn K f lire iu he lii rna te be ir j eu peiceel iMildiek vtrkoopen Een kapitaal ruim heeiit sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE staande en gelegen aan de Xaijerxiraat te CiOIPA ii jk H n 33 uitkomende aan dt Tt Jiiinrkt aldaar zijnde het van oiuls bekende Logement en Koffljhuis DY FORTI IX waarin die zaak sedert l iiigf jaren met goed gevolg wordt uitgeoefend TV wnraanJt 1 Tvlij 1SG2 Het piTced i inmiddeh Uit de Hand te EOOp en de Kooper kan des verkiezende den INBOEDEL tot een L irt ment en Ktfiijhuis behoorende geheel t let lteli k overnemen L u i Tk U h deu L it i t L o U iwr li ji l i f il ii 11 a I e on ler t ik r l r tjiip If tpcB met het lot van ten aehteas v aar lig l uisgcziit dat jaar op j ar met alk riti ItLieii jHietlcn te kanujec heeft gevoelen zieh gedrongen kan het zijn iets bij te drajeu ut oiijei tcuiimv w i eu nnod van hen die tot den fatoocnlijki stand helioortuji ich H hauieii zehi de hand mt te steken om eene aalmoes te vragen iu hunne drukkende oin taiidiL heden eii It tiT je o lig zijn oui uiiunen kommer te openhalen Het hoofd des gczius 1 1 bekend als een bra if cu kundig onderwijzer en een uitstekend kiterkunditre die zelf meer d i i een z Ifs zier nni i s n f medewerkte tot leniging van den rood van hulpbchüe ende uiztii CU Heit lij b bereid wa = met de vruchten van zijn gees andereu te helpen uij n lij zeil 700 zeer hulp cu bijstand behoefde Het ui aat onderwijs dat liet 1 7 ïi be taan uitmaakt is ia de laatste jareu door het gvmnasiaal onderv ijs in i wumug dermate verminderd dat h j met bange zorg de toekomst te gcmoet rwaar It ERKEX en Voorwerpen Tan Kanst en Smaak ten einde uit de opbrengst 11 nail ten ncinig Ie gemi et ie komen aan het stille lijden Aan dat braaf gc in Het spreekt fhU Mtn zelf dat dl 1 ulp van v einigep te kort seliiet n hunnen nood reden waarom de oudi i cl ekeud n het wag ii ook vaii anderen eene kleinigheid of een peiuiingske af te sruccken of bi i e verzotkeu de onderneming t wiPtn bevorderen door het nemen van een of meer Loten i j J feilt het Lot u u linde Je deelueming algemeen cu ruim te doen zijn bij Alpuex a d Kijii 9A ipril ISGv Ht t D ines Coiinuiüé roor de Vedülisifj toi een liefdadig doel S J SASSE SCHOEN VAIvEBS J C JEXNE KAGEvos M KOEKELIS sciioekmakees II M AAN HULST De VerloUüir al moedcKjk jlacta hibbt n iu de maaud Julij lijks worden uitgenoodigd mede te werken tot ondersteuning onzer l ehoeftige Stadgenoot n door het leveren van prijzen uit hunne fabrieken of magazijnen De inzenders worden vriendelijk verzocht Je Prijzen in den loop der maand Ocfuter te be orgen bij ïejufvrouw IIOFPMAX terwijl de loten a 75 Cents van nu af te bekomen zijn bij Mejufvrouw KOLl F VAX OOSTEEV IJK op den Kleiweg of bij eene der andere Dames der Vereeniging Wij herinneren hier rog dat onze geeerbiedigde Koningin reeds is vooj gegaan in het toezenden van t ee fraaije Por celeinen Lampen Namens de Coniiuissie too de Loterij V e A T VAN Meeictün Jler Westeubaax geb Ta t II ej HoFFilAX Alevr SiiJTS geb BiiciiMut ilej Eemij Jlej KOLFF VAX OobïEIlWIJK Prijzen der effecten AMSTERDAM Vrijdag 2 Mei I iagste Hoosste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch ï a 2 i i2 C2 ia dito 3 5 f dito 4 98 t 88 b 9S 6 Amort Sijnd 8 92 Handcim iJ s O I Leening 4 97 Aand H Sp 41 2 d Eijnspw 4V lüüi België Ilotts 21 2 Spanje obl 2 i U 433 i C d buitenl 3 52V Si i d binnenl 3 i U 48 V 8 Portugal obl 3 443 4 44 448 4 Eusl obl H 5 lO lOO look s d 1828 29 5 lOOl Cert 1831 33 5 Ti d 1840 4 71 741 7JV2 d 5 serie 5 IVb 81 SI d 6 serie 5 91 1 91 s A olgef Spw 5 I JÜl 4 i 63 1961 4 Pruisen 1859 5 Oost bij Goil 5 dito 4 4 i dito Metall 5 SlVs 51 16 5IV4 dito dito 2V2 2 i6 seVs 2 VlB d renteAmst 5 7J Vl6 72 72 d nat 1854 5 fiOVic GU = f coi Mex oblSBl 3 301 0 Vertrek der Spoortreinen Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 beh Zond 8 30 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 fbeh Zond 6 29 9 55 A an Rotterdam naar Gouda 6 55 9 50 12 25 2 10 beh Zond 6 55 9 15 Van Utrecht naar Gouda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 beh Zond 7 50 Ter Boekdrukkcrij an 1 BIn Kil l j eze Couraut verschijnt des Donderdags en ZondagsJn de 8tid jreschiedt de uitgave des avonds ti OVERZIGT GOUDA 7 Mei De eludelijke tenij roeping van den jyeneraal de Ooyoa vervult de vrienilen van het koningrijk Italië met n ttne hoop CU geeft eenigen grond aan het gerucht dat keizer Napoleon met koning Vistor Emmanuel eene eindschikking bennmd heeft ter afdoening der romeinsche kwestie Wat daarvan zijn moge stellig blijkt het dat deu koning op zijne reis naar het zuiden een hartelijk onthaal te beurt valt en dat de Italianen iirijs stellen op de goede ratzigten hun door den omkeer van zaken geopend De opening der groote tentoorsteliing te Londen i i zeer luisterrijk de toevloetl van vorsten en vorslinnen ministers en aanzienlijken groot terwijl eene ontzaggelijke menigte het groote gebouw geheel vervulde In den belgiselien senaat heeft men vergeefs beproefd een blijk v in vijandigheid tegen het koningrijk I jlie te geven iu het bekrimpen der kosten van het gezantschap te Turijn Deu 3 dezer zijn de Wurtembergsche kamers geopend di onder anderen eene wet op de drukpers zullen behandelen Gisteren heeft in rruisen de verkiezing der afgevaardigden plaats gegrepen Men meldt uit Berlijn dat voor zoo ver uit de tot nu ontvangen berigten kan opgemaakt worden de liberale partij ook in de provinciën zegeviert De afloop der interpellatieu in de twee le kamer i een aangenaam bewijs van de goede gezindheid die haar bezielt De vergiftige inblazingen eener kleine maar hevige partij die van dit miuisterie het ergste vreest voor de heerschappij van gunst en vooroordeel hebben geen steun gevonden bij de leden der vertegenwoordiging en het eerste wets ontwerp onder dit ministerie behandeld is met algemeene stemmen aangeuonien liillijke verontwaar liging wekt de poging die men te I trecht beproeft om de gemoederen in onrust te brengen docy het doen teekenen eener petitie tegen een huwelijk wjarvan een los geiucht iu de dagbladen voorkwam Het isniet waarschijnlijk dat men zich nogmaals aau Üt eciitschopctitien zal wagen En ofschoon wij gereedeljk erkennen dathet plan tot eene dergelijke verbintltenis zeer weinigen welgevallig zoude zijn achten wij het nog Jians eene ongepasteaiinm ïtiging een onbet im lijk wantrouwen en eene voorbarige nbi sc heidenlieitl zich o i te werpen tot kampvechter tegen ulkc iiidmqlens Advertentieblad Onistreken I De prijs der Ad crteutieu van e u tot zea I regels mei inbegrip van het zt gtl is U Ceut voor i eiken regel daarboven Us Ceut Buitengewone letters wordea bt rtkend naar plaatsruimte öuttcnlanïr Londen fei De zitting van het Hoogerhuis was heden v in belang ontbloot In het Lagerhuis liepen de discussien voornamelijk over de elleiule die thans in Ierland lierr cht waar volgens den heer Jlaguire in den laatsten tij onderscheidene menschen letterlijk van honger gestorven zijn Hij stelde voor d it de regering iets voor die ongelukkigen doen zal b v door hun werk te verschatfen Dit voorstel vond bestrijders teruijl tevens weril beweerd dat de schildering van den nood ia I rbnd uverdreven was Sir Robert Peel fsUiats secretaris v tn Ierland i van oordeel dat de geestelijkheid aldaar grootcudeels de schuld is van den haat des volks tegen de armenuet eeu hait die zoo ver gaat dat de menschen som liever v m houtrer = terven dan de toevlugt tot het werkhuis te nenieii c resferiiiL zeide hij heeft ui het mogelijke gedaan en doet het uoir waar zg kan om den nood te lenigen llij verkliirdc overiir ns dat hij niets tegen het voorstel n den heer Migüiic had In deu vroegen ochtend va gisteren iicbben hier twetbelangrijke branden plaats gehad de een in lïerinoncUey uaareene groote michiuale kiiipenj werd vernield de tweeh inClcrkenwell ten huize van een luiremeuthouder waarbij driepersonen het leven hebben verloren De fabric itie ym erinolinen i te 8iiefiicld van zooteil beteekenis dat eene enkele iirnta wekelijks 20 ton 400 centenaji sj van deze waar veiveiidt ilet de ie Slieilield gefabriceerde stalen hoepels zou men rteds tweema il den a irdbolkunnen omspannen Jedereiitle de eerste drie maan len v m dit jaar zijn uitBritsche havens waar gotiverneuients erniirr ttie k fnioreti bestaan naar verschillende oorden der wereld verrrokkt ii 159 Lindverhuizers van welke ii igeno naar i tiMlie In Mi irt iMJO heeft Kiiselani uit de ere iiiirde Uiten 1 629 000 centenaren ruwe katoen ingevoerd in Maart van hetvolgende ja u 1 491 000 en in Mairt jl sleclits 2i 6 centenaren Dit verlies is door den meerderen aanvoer uit anderelanden geens iiis vergoed de gezamenlijke invoer toch v n niwek itoen in EiiL elaiul bedroeif in M lart jl 2yu t 00 centenarentegen l ü0 o j in Maart ISOl en 1 7 0 003 tn Maart l ijo De haiuleUtatisliek voor de maand Maart zou nog oriannstiger uitkoul ten opleveren indien niet de nadeeüire in lued van de gesteldheid der Vereenigde Staten ten i fW fv opgewogen door de goetle itituerkin g van het h urlelstr iaat hetwelk laatstelijk tusschen Frankr jk en Enirelmd gesloten i De T itie meent dan onk de sjh ide welke on eii nitvoerhandel ten gevolge van den oorlog tus clien de heide deelen der Unie lijdt op anderhalf millioen ponden sterling tnaandelijks of achttien millioen in het jaar te kunnen begroeten Dat Engeland zich die schade getroost liever dan zijne onzijdigheid iu den strijd tussclien le beide deelen der l nie vparwel te zeggen of inbreuk te maken op de regten der oorlogvoerende partijen wordt door genoemd blad als eene oijua bovenmenschelijke en misschien zelfs overdrevene mate van regtvaardigheid en inschikkeiijkheid voorgesteld