Goudsche Courant, donderdag 8 mei 1862

De amenkaansche bladen tot den 19 Apnl beva ten de nadere rigten en officiële verslagen bftrekkelijk Jen velu lag v in Pi b rg De generaals 3rant en Sherman van het tteödsleger b jchnjven de resultaten van dien tweedastgschea li rdnekk j en veld ilag Uit hunne dépêches blgkt dat de Noor Wijlven door een grocter dantal troepen werdeu nangevailen m dpu morgen van den 6 Aprd Het gevecht werd taet lie grootste hardnekkigheid vap bl g sjnorgens tot 5 ure s naald lïs voortgezet toen de Noordelijken halverwege tot de avier nerden teruggedreve ouder bescherming evennel van nee htmuer kanomieerjooten de Ti ler ea iexjfOM die de bat t rijPii der Zuidelijken tot zn ijgen bragten Het kanonvuur dier uoo eu rigtte tot 9 ure s avond eene veeseiijLa verwoesting ii4n lu de rijen der Zuidelijken Het gevecht nerd deii vol sjuleii morgen hervat toen ten 1 ure gen Buell arriveerde ta de Zuidelijken tot hunne vorige positien werden teruggedreven Ten 5 ure lu den namiddag naren de Zuidelijken genoodzaakt m haast terug te trekken eu lieten dientengevolge nunne ambulances met gewonden en maga ijnen met provisiea achter De dépêche van generaal Grant bev it o a een brief an generaal Beauregard waarin laatstgenoemde erkent dat de omstandighedeu het voor hem raadzaam hadden gemaakt te retireren terwijl hj tevens verlof verzocht de dooden te begraven President Jetferson Davis deelt lu der haast per telegraaf aao den senait het resultaa mede van het gevecht van den eersten dag en uit de déijèche blijkt het duidelijk dat de Zui lelyken zelfs den eersten dag geen zegepraal behaalden w anf hij verwittigt den senaat alleen dat de vijand na een gevecht van 10 uren uit hunne positien veidreven wiren doch kij bewaart eea zeer onheilspellend stilzwijgen omtJ ent het terugtrekken der Zuidelijken op den tweeden dag Hy betreurt m droevige woorden den dood van genenud John tone die bij het gevecht van den eer ten dag siipuvelde De dapperheid ler Noordelijke soldaten zelf tegen de iveraiagt en de terugtogt hunner vijanden zijn nu feiten door de Zuidelijken zelv en erkend Die feiten brengen een zeer droevigeu indruk e weeg op vneuden van het Zuiden Zij beginnen nu te merken aat lie zaak der Zuidelijken zoo goed als verloren is eene zaak wier kracht inderdaad alleen afhing van de vernnder tplde tusschenkomst van vreemde mogendheden Met de stoomboot Dine zijn tijdingen van de Kaapstad ntvangen loopende tot 2 t Maart beuevens vele goeddenvoor de Londensche tentoonstelling Het parlement zou op 24 April bijeeukomen en zal zich hootdz ikelijk met spoorncgaangelesenheilen bezig houden Adam Kok had zijn groudgehied aan den Oranje rij t ut veikocht en wns met al zi u volkweggetrokken tr is hem een ander gebied in Niemanslauuaiiestaan In de we telijke provincie duurde de droogte nogvoort en vele bopren haddeu die streek verlaten De paarl ijuoogst wa m n pern il van de droogte redelijk goed uitgevallen De a iiihanjreib der Ev iugeüsclie vereenigiugen verheffen liurne stem met kracht egen de Zoudagstreiueii Zijbestormen zoowel e directieu dtr poor egen als de regeringmet petitien daarttgen maar zonder dat het hun tot dusverreveel helpt De handel vertoonde nog weinig levendigheid erwas veel viaag naar geld en de nte standa ird nas verhoogd sen orden 5 Vpi De Timet 13 lU oortleel dat de geestdrift waarmede koumg A ictor Lmmanuel te N ipel ontvangen s een revvi tig ai ument oplevert tegen degenen die benereu dat de Parijs S Mei Prins Napoleon vertrekt eerstdaags naar N ijiela om aldaar ian zijn koninklijken schoonvader een bezoek te brenger Men hecht hienuin eene tweeledige beteekeiiis in de eerste plaats nil men daarin een benijs zien dat de Koniemsehe kveatie haar einde spoedig n idert want de prins vertrekt met s ke zers gredkeunng en m de tweede plaats zal fiie reis dienen om a m Ue hoop der Muritistische partij m oo vprre die thans nog eenigc Loop heett voor goed den bodem 111 te aii u Gisteren heeft alhier de aïgemeeue bijeenkomst plaats gehad van de aanileelhcuders in de ontworpen doorgraving van t landengte van Suez Omstreeks 5C0 personen woonden dezev riraderiiig bij die door den heer de Lesseps gepresideerdnerd terwijl de Nederlands he ingenieur Coniad als oomm s ar s van den onderkoning van Eg pte ook tegenwoordig asl r verden ver cheidene rapporten voorgelezen De heer C oiirad Tif de hoop te leunen op eene spoedige voltooijuig van hetkanaal De heer de Lesseps voegde d iarbij dat naar zijneschatting dat doel lu 15 miumden bereikt zou ziju ïpn slotte p de hij nog dat de Porte thans hare goedkeuring aan de Icorgraving gegeven heeft en dat van vvege Engeland geeneywangheden meer geopperd worden iVbe voorstellen van hetbestuur zijn door de vergnderang aangenomen De expeditie rf ar Mexico zil nellig poeuig een tegen hanger hebben Naar men neet eischt ons gouvernement ree U sedert langen tijd eene schadeloosste lmg van dertig milhoen an de republiek van Moii evideo Dezer dagen uu is aan den admiraal Dubouget bevelhebber van het franschc eskader op 4e Piat iiivier pst gegeven naar Montevideo te stevenen ten einde de stoppen te ondersteunen welke door den Frauschen vertegenwoordiger m d e republiek moeten worden gedaan ten einde de betalutg der a ingeduide aoui te bekiimen 4 Mei VVeldrv zal een gedeelte van de Fransche bezettingstroepen Roip erla en en zich te Ci iti ecehia mschepen Er moet inm lijk plaats gemnkt worden voor cPiemon sche troepen Daar lutusschen de keizer ook hier neder ongaaine oor zijne ware bedoelingen ml uitkomen hectlmen een voorwead el uitgedacht om de terugroeping van P ngedeelte van het Iransplip bezettingskorps te regtv urdigenMen zal namelijk ben eren dat de bezetting van Rome op denduur te veel geld kost dat de kamer van afgevaardigden ernstigop bezuiniging aandringt en dat de kei er a m den alge neenen aandrang op bezuiniging niM langer wederstand biedenk ni Onze regenng toont veel ongenistheid over de houding derAmerik an=ehe egeuug m de kwestie van Mexico De keizer nil tot eiken prijs didelijk een beslissenden slag slaan ni laide daartoe vereischte strijdkrachten zijn met spoedig genoeg ophet oorlogstoooeel o ertebrengen terwijl tu chen de hVanschenen Spanj larden die ich reeds ui Mexico bevinden groote onsen gheid heerscht den is bevreesd dat Frankrijk moeite zalhebben om de zaak tot een goeü einde te brengen De gunstige uitslag wa irmede het coiiversieplan van denheer l ould is bekroond geworden heeft een levt ndigen indrukop de Oostennjksclia regering gemaakt bij wie sedert de nenschIS levendig geworden om het door Frankrijk gegeven voortjpeld te volgen Een Oostennjksche fininoier wordt eerstdaagste Pirijs vernacht ten einde er e n speciaal orderzoek in testellen inai de wijze wa irop men ten aanzien der conversiein Frankrijk is te werk gegaan 5 Mei Frankrijk en Engeland zijn het thans volkomeneens geworden ten aanzien van de gemeenschappelijk te olgen gedragslijn tegenover Amerika De overeenkomst is optwee hoofddenkbeelden gebaseerd Het eerste 13 van stauknndigen aird en heeft betiekkmg op het plan dat de heer Lincoln naar men zegt wil trachten te verwezenlijken namelijkom al de gouvernementen van Amerika zoowel de republikeiiischp als de andere tot een bondgenootschip te vormen tegende V ester ohe mogendheden of liever tegen de Europeanen 111 het alsemeen Het tweede beoogt slechts de bevorderm inhet algemeen handel oelmg waarbij vooral Enirelaud van de mee t liberile beginselen is nitgegaan De gesloten overeenkfwnt kaï overigens niet lang geheim blijven maar zal naarschijnlijk m een der eerste zittingen van het pirlement doorhet engelsche ministerie wortlen overgelegd A UI het iniiiisterip van buitenlandsche zaken ismen hi rovertuigd dat het tiisschen Frankrijk en Prui eii gesloten handelbverdrig de goedkeuring van al d bondsstaten zal APgdngpn Men felooft zelfs dat Oostenrijk tot de z iak toetredenzd De onder andelingen dic te dien einde door den heerGrammont te eenpn gevoerd worden beloven althans geenongunstige uitkomst Nog altijd houdt men het m nel onderrigte kringen voorzeker dat kei er Napoleon dezen zomer een bezoek te Berlijnzal brengen Het IS thans zeker dat de Japansche gezanten alvorensnaar Berf n en Petersburg te vertrekken de hoofdsteden vanNederland en België zullen bezoeken oti ook daar in het belang hunner zending werkzaam te ziju die naar men uit zekere bronnen kan n ededeelen niet alleen bestaat in het doen V m waarnemingen nopens de knns en en netenschappen bij deAVestersche volkeren maar tot het her ien der oude en heraangaan vnn meun e verdragen Uit dat oogpunt vconil is dizending der ambassade volkomen geslaagd daar de nieuniovereenkomst waarb j hoofdzakelijk de regteu der EuropeanPiiin sommige opzigten worde i ingekort reeds ontnorpen is enslechts op de bekrachtiging des keizers nacht Zwitserliiidzal eciitpr niet door de gezanten bezocht worden of choon eculogementhouder van Interlaken ten einde bezoekers te lokken m een aartal dngbladea deed amkondigen dat zij bij hem Sonden afst ppen Brussel 3 Mei De Sena it heeft gisteren het gouvemement gemagtigd om de aannemeis der werken tot versterking van Antwerpen door een voorschot van 5 mtUioen frcs tot krachtige doorzetting daarvan w staat te stellen Dit besluit na eeue wanne discus iie genomen met 28 tegen 11 stemmen De JSconomu e Btlge verklaart uit goede bron te weten dat het handtlstrictaat met Engeland thans geteekend en d I de Bntsche regering n toegetreden tol den vfkoop van den 5c e detol 6 Alei De Monifeur meldt dat de koniug eergisterenandermaal eene operatie heeft ondergaan dic eene groote veriigtiug voor den lijder heeft aangebnigt Gisteren was de toestand des konings echter mm Ier gunstig dan de vonge dagen T r6eil6Il 1 Mei Met betrekking tot de thans beslotene vermindering van het leger verneemt men dat de debatten zeer levendig ziju geweest De minister van oorlog graaf Desenfeld was voor de vermindering doch gnuif Kechberg mt et zich er tegen verklaard hebben op grond vin staatkundige overwegingen L lar nu het gevoelen van griat Kechberg ook gedeeld werd door personen van invloed en van s ke ze s niaste omgevins zoo heeft de keizer het raad aam geacht het gevoelen van graaf Benedck opperbevelhebber onzer troepen te Venetië in te winnen Deze nu verklaarde zich even als de minister van oorlog voo de vermindering Hierbij kwam dat onze gezant te Parijs prins Metteruich in znue correspondentien de overtuiging te kennen gaf dat in de italiaans he kwestie velstrekt niets van Irankrijk te vree en is Dit gaf aan de zaak eene beshssin en alzoo werd tot de reductie besloten Berlin 3 Mei Men verneemt dit de burgemeester vin Muhlhausen alwaar voor eenige digen verregaande rustver toTingen bij de verkiezingen hebben plaats gehad zich door ophanging van het leven heeft beroofd Lr zijn geruchten in omloop negens het op nieuw ontbinden der Kamer van Afgevaardigden n mneer die gelijk tevernachten is niet m den geest der regenng uuvalt en negens eene geoctroijeerde kieswet en het regt van vereenigmg maar daara in wordt weinig geloof ges igen Frankfort 2 Mei Uit Dresden meldt men dat op het lardgoed Kitzen waar Theodor Ki rner den 17 Junij 1813 zwaar gewond verd op den 17 Junij 1863 een gedenkteeken voor den edelen held en dichter zal worden opgerigt Reeds is eene commissie vergaderd en eene inschrijving geopend Turin 5 Mei Het spiegelgevccht van het Frinsehe eska er te Napels heeft in fegenn oordigheid van koning Victor Emmanuel en der onderkoning van Egjpte benevens den Frauschen gezant plaats gehad De koning heeft per telegraaf keizer Napoleon bedankt voor de hem door het Fransch eskader bewezen eer De bevolking v n Napels zal ter eere der officieren van het Fransch eskader een feestmail geveu NoW York 17 Apnl De Noordelijken rukken meer en meer tegen Kichmond op Men heett eeue dépêche onderschept waarin Beauregard verklaart dat hij het verlies van den veldslag bij Connth beschouwt als waarschijnlijk te mosten leiden tot eene dehLitive nederlaag der Zuidelijken 6mnenlan s Graveillia ge 3 Mei N wr n ij v ernemen is door eene comini sie van deskundigen verklaard dat een gedeelte der gebouwen thans m gebruik als ministerie van binnenlandsctie ikeu in zulk een bouwvalligen toestand verkeert dat het gevaarlijk is die langer te gebruiken zoodat eenige afdeclmsen van genoemd ministerie eerstdaags verplaatst norden het gebouw op het plein vroeger als miuiscerie van kolomen 111 gebruik 5 Mei Z M de koning vertrekt den B Mei nairI arijs om er ut den 14 te verblijven De reis heefi geenander doel dai het brengen van een bezoek aan HH MMtien keizer en de keizerin der Franschen gedurende het verblijf van H M de koningin aldaar De opper kamerheer en de cliet vnn het militaire huis deskonings hebben bekend gemaakt dat Z M bij gelegenheid vanHDZ aanstaand verblijf in de provincie Zeeland op Donderdag den 22 Mei aanstaande te Middelburg m het gou ei nementsgebouw audiëntie zal verleenen van des morgens 9 ure to des namiddags 1 ure aan commissien civiele en militaire autoriteiten oflicieren en militairen alsmede aan particulieren Uit de aantooning van d ontvangsten en uitgaven derIndische adminisiratie over 1859 blijkt dat bedoelde ontvanesien in dit jafr hebben bedragei ƒ 53 165 3i l en de uitgaven 70 843 309 zojdat het aadeelig verschil om te worden gevonden uit de verkoop der producten m Nederland bedroeg f 17 677 958 Ainstdrdam 4 Mei Naar men verneemt wordt voor het professoraat m het staatsregt opengevallen door het bedanken van Jhr M J de Bosch Kemper aan den gemeenteraad voorgesteld het volgende drietal 1 M J T Buvs te Leiden 20 M W R Boer te Utrecht 3 M S J Hmgst te Amtterdiro Voor het nieuwe professoraat in het hedendaagsche regt IS de volgende nominatie bekend geworden x M M 1 PijDPppel 20 M T M C Asser 30 M P R Feith Rotterdam 3 Mei Hedenmiddag werd de tentoonstel1 11 V ir schilderijen en andere kunstweri fn van leVcnde mce ters m dp groote zaal van de sociëteit Harmonie aliiicr gpo pend voor de leden der academie en voor de inzenders en hunne dames en zal reeds morgen voor het publiek worden geopend Deze schitterende kunst expositie telt niet minder dan 504 uitgezochte nommers 6 Mei In veiling is heden het barksclup Jan v in Schiffelaar voo ƒ 50 000 verkocht Utrecht 6 Mei Men verneemt dat de Minister v m Binnenl Zaken op officieele w ijze heeft te kennen gesreveu di hij de hooge regering geen oogenblik am de opheffiniï un pr hoogeschool wordt gedacht en dit al geeji iie iaaiu uude m den laatsten tijd werd verhiald van allen grond ontbloot i HeUSden 6 Mei Gisteren is een tweede Stoomboot alhier in de vaart gebragt en nel een schroefboot onder den naam van FeMdens Koophandel de boot kwam de hiven binnen versierd met vlaggen en het hooru inuzijk pze schap Apollo was haar tot het nabarige dorr Veen te moet e g ian ten einde meerueren luisier bij te zetton door de ie ring van eenige muzijkstukken Naar men verneemt zoude er uitzigt be tian da alhierter stede de artillerie school zal gevestigd worden zoo nietdin hoopt men op aanzienlijke vermeerdering van girnizoen Krimpen a d Ziek b Mci Meer en meer nekt het adres door dec heer J C Singels mgediend oetreffei de de rigtmg van den Spoorweg Rotterdam WiUemsdorp ook hier de landacht der belanghebbenden d nr vle der ing zeteiieu in deze Gemeente hun besta in op de naburige nerven vinden en deze waarschijnlijk te niet zouden gian indie ene vaste brug te Ysselmonde ons van Rotterdam moest scV iden Door ouue visschers is mij verzekenl dat wat m die memone van de rivier de Iiek de strooming enz gezegd wordt geheel overeenkomt met de waarheid zoodat de belangen van den i terstaat door de c erbmgging niet kunnen benadeeld worden Het IS te hope dat onze Gemeenteruid op het voetspoor van dien van Alblasserdam spoedig een adres van adhaesie bij de hooge regering indiene maar Tweede kamer der Staten Generaal Zitting van Maandag 5 Mei Do net op het gedisteleeid ia zonder noemenswaardige wijziging aangenomen me algemeene stemmen Tegen Donderdag zijn o a aan de orde gesteld eenige wets ontnerpen van oudersc chikt belang benevens het vvets onfwerp t t onteigening van percelen ten behoeve van den spoorweg Lev den Woerden Examens Weder ziju in alle provincen de voorjaars eïameus der onderwijzer atgeloopen eïamen voor verschillende mrigtino en van hooger onderwijs zijn te wachten en wij moeten erkpunen het stelsl van eramens is iet eenige dat in staat is der verdienste hare ware plaats te geven en een einde te maken aan de heerschappij de gunst M iar zal dit het geval zijn dan is er een onmisbaar vcreischte de evamens moeten goed afgenimen worden van bilbjk eu regtva irdig nilde de niet eens spreken daar men met anders mag vernachten an mannen aan wie in die dagen van onderzoek het wel of wee van velen hunner laudgenooten is toevertrouwd En of dal goed examineren bij het onderwijzers eiameu n g niet wel iets te wenschen overlaat is eene andere vraag Voor de nvoering der wet van 1857 werden de examenin de provincie Zuid Holland door de aspiranten voor de moeijelijkste gehouden en zoover wij er mede bekend zijn niet ten onregte Is dit veranderd door de afwisselende commissien onder voorzitting van den inspecteur en door de vergadering van alle inspecteurs onder voorzitting van den minister Naar onze berigten is dit het geval met miar heeft zich nog lovendien het verschijnsel opgedaan dat m de voorjaars vergadering de examens gemakkelijker waren dan m het najaar of omgekeerd zoodat men daardoor eigenlijk is achteruitgegaan Moeijelijk is het bij de tegenwoordige regelmg daanii veran denug te brengen Alleen de mvoermg van een staats examen aftenemen door ene vaste commissie die beurtelings in verschillende plaatsenzilti g houdt kan v ele dier bezwaren wegnemen eu ten minstegelijkheid m de examens brengen En zi n de e examens gew orden wat zij moeten zijn dan ie het te liopen AaX men dieonbdlijke dikwyls tot tooneelv ertcomnger verlaagde vergelijkende examens voor goed afechaffe eu den onderw ijzersstand ten minste daarvan ontheSe om hus zoodoende langzamerhanddezelfde regten als hunnen mcdeburgeiB te fnva Msssehiea hierover htcr C B