Goudsche Courant, zondag 11 mei 1862

In Je f ibriek dlstririeu ran de katoennijverheid is eeue laeetmg £ ehoudeu w uirop besloten is dut men de werklieden die tlians zonder werk zijn ie l ulp z d koinea zonder etaberoep ie doen op de openbare iiefdadig eid PaiijS 7 Mei De heer Lavalette zal na men veraeemt anstaandeji 70udag zich wet r naar zijn gazintsehapspost te Rome begeven De terugkomst van df n generasii yca te Par f kiUi eei std iaga te gemoet gezien worden Prins Napoleon zai eerst na aankompt van den generaalGoyon verrrekken ilr zal bevrorens een ministerraad woruenIwifjil flie door df n generaal ileu prins en eenige leden vanden geheimen raad zal worden oijgewoond lu aooMni e kringen word geleegd dat de prins met een ewigtig doei naar Napels vertrekt dat doel zou in niets leer of minder bestaan dan in een voorstel aan koning Victor Emraantiei tot het sluiten van cea geheim tractauf waarbijde e met alleen ia hel bezit van Rome maar binnen zekerentijd ook in dat van Ven iie zal worden gesteld Men beweert dat prins Napoleon belast is met de ou ierhandelingen over een of er defensief verbond tnsscheufnmtvrijk eu het konic rijk Italië te sluiten Dit verbond ou op de vol ciide ruud n en rusten 1 Kon 2 Frtnkr jk en Italië regelen de toeko us igc positie van den p 3 Men zal tr ichten om Tenetie langs diplomatieken weg magtis te worde Ereiuki dit uiet dau zal men Venetië met geweid a Mi lusienrijk outneldigen 4 De LoMiug v n Italië dott afs u l n behoeve van Frankrijk van het eiland Sirilinie en v a Genua De houding Tan sir J Hudson den Kngelsehen gezantte Inr U beu Ijst tl tl Eugelaud liet volkemen met ictorF inni ii uel en kei er Xapi i uu eeus i Uit Napels w ordt gemeld dat kouiug Victor Emmanuel getroffen over de luisterrijke ontvangst die iiem aldaar te beurtvalt er langer zal blijven dau aanvaulelijk zijn voornemenwas De berigten langs gewonen weg ontvangen doen zieudat alles wat de tele raat gemeld heeft nopens de geestdrift welke bij die ontvangst heerschte nog beneden de werkelijkheid is De frausche ge int de heer Beuedelti moet er ook ijne verwondering over te ke iuen gegeven en gezegd hebben dat hij thans de eenheid van Itidie als eene besliste zaak beschouwt r e opperbevelhebber onzer troepen in Mexico heeft ver terkine a iugevra igd Het Weeuer kabinet schijnt af te zienvan Ie k iudidatuur des aartsheriogs M i imiliaan voor deninexica iKsehen troon Prins Metteruich moet zich onl ngs ind cn zin tegen den heer de Thouveuel uitgelaten hebh Ondir de geruchten behoort dat tusschen de beide vij indelijke partijen in Amerika een wapenstilstand van zes maanden zal worden geslo en en wel door tusschenkomst van on engezant L het Washingiousche kebinet In dien tusscheutijd ouden de g iblokkeerde haveus opengesteld worden De koning der Nederlaudeu i gisteren avond te Compiègneaangekomen Ds kei er had prins llunit derwaarts gezonden ro den koning te compiimeuteien Mai SeillS 7 ilei Volgens berigten uit Konst intinopeI loopende tat 30 Apri heeft de Turksche regering versterking jezondeu naar Omer Pach i Xaar n en verzekert zal zijn leger binnen eene maand meer dan bO 000 man sterk Lijn De Turksche regering ven ekert dat de financieele gesteldheid van het land uitmuni nd is In weerwil hiervan stijgende wis selköer3 en de prijs van het goud In berigten uit Athene van 2 dezer wordt gemeld datde koning bij de opening der kamers eene veelbeteekeneuderede zal houden De gemoederen verkeeren in 3 iekenbnd nog altijd ine n opgewonden toestand in weer U u Ht de rust verder ongestoord is gebleven BrUSS3l t Mei In den gezondheidsto istand des konings ichijnt na het door den Monileur openbaar g maakte bulletin geen verandering ten goede gekomen te zijn l i den afgeloo cn nacht is dientengevolge een ministerraad g ehouden die ook werd bijgewoond door de presidenten van den senaat en de kamer van afgevaardigden Men is in die vergau enng algemeen tot de overtuiging gekomen dat het noodig is dat de hertog van Brabant onverwijld naar Brussel terugkeeru Na afloop van den ministerraad is den hertog dan ook eene telegrafische depêche gezonden houdende uitnoodiging om dade jk terug te keeren Weenen Mei Graaf Eechberg heeft in den rijksraad verklaard dat de regering het beginsel van inmenging in de buitenlaudsche aangelegenheden moet vaarwel zeggen en dat Oostenrijks politiek in Italië die van verdediging niet van aanval is Bsrlijn 7 Mei Naar men in gewoonlijk w nderrigte kriusreu verzekert zullen de kamers eerst den lB dezer weer biiee iivv nen In zoo er de uitslag der verkiezingen in de p ovinci nbe Kand is behooren Ie nieuwe afgevaardigden zoowel door 1 aersie icg als ii erzins voor hel grootste gedeelte tot de I geivaisceertle partJj De katholieke part i even als de fractie Gralow hebben aan terrein verloren De streng conservativen hebben althans aan kden niet gewonnen De minister von der Heydt heeft te Eiberfeld waar hijtot dus Vtrre gekozen werd het onderspit gedolven tegen denheer Alfred Auerswald an de tegenwoonlige ministers istot nu toe niemand gekozen Van de afgetreüeue L inlster t heeft alleen graaf Schweria een nieuw mindaïit gekregen I Van üe 90 afgevastüigden wier verkiezing bek nd is I behooren niet minder dan 64 tot de vtrscluüemle fnictien der liberale doch wiuirsch jnl jk de mee teu tot de zoogena iiiide geavanceerde partij Drie behooren tot de cleric de partij en de overige drie tot de conservativen Een schittendcr resultaat was voor de vrijzinnigen niet te hopca De negen afgev ardigden door de Hoofdstad gekozen zijn allen liberalen Madrid 6 Mei De Cortes hebben het ontwerp tot bet ug aan Frankrijk van de schuld va i 1823 aangenomen met 121 tegen 12 stemmen Tuintig bisschoppen met twukardinalen zijn tot bijwoning van het concilie naar Rome vertrokken New York SP April liet geschut der noordelijken k op Juizeud yards van de verschansiugen der zuidelijken tr Yorktown ge ilau De lieer Mercier is uit Richmond icruggekeerd De Nettyork Herald zegt dat Frankrijk zich naauwkeuriggeiui orm erd heeft naar den tijd die noodig is om den opst indte onderdrukken De noordelijken hei ben met het bombarde I ment van het fort Jackson beneden New Orle ms een aanvang I gema ikt Men zag binnen eer korten tijd een nieuwen veldi slag bij Pittsburg te gemoet De gemeenteraad au Fiederiksburg heeft ian de noordelijken keunis gegeven dat de in be itname der s ttd geenerlei tegenstand zou ontmoeten maar dat de OeV jlkiiig aan de geeoafedereerden loyaal tegensUind zou bieden De bondsregering hondt een waakzaam oog op alle berigten die betretfeude al wat met den oorlog in verband staat in de dagbkideu voorkomen ömnenlttftïi GoUdi 9 Mei Den 7 dezer is te Enschede eeue ontzeileude brand uitseliariten die spoedig zoo in hevigheid toenam dat alle blusehiuiddeleu te kort schoten Vele huizen zeven fabrieken vier kerken en andere openbare gebouwen liggen iu puin De verwoe tiug is vreeselijk en de stad nagenoeg vernield De oorzaak van deze ramp wordt verschillend opgegeven Ook het postkantoor is verbrand en daardoor de gemeenschap zeer belemmerd De Comit issaris des Konings in Overijssel en ook de Minister van Binuenl Zaken hebbeu zich gisteren naar de plaats van het ongeval begeven waar de atgemeene nood onmiddellijke voor ieuirg eischt Uit nadere berig en blijkt dat l ehaive een dertigtalhuizen de fabrieken Vui de hh van Heek en C Ter jCule A Janniuk en Elderink de weverijen van Ten Cate en G Jannink de Enschedésche katoenspinnerij en Ie gazfabriek alles totaal afgebrand is Enkele soonhuizen zijn staande gebleven doch het oude Enschedé kerken gemeentehuis scholen pastorijen landakantoren en de schoonste buurten der stad zijn door den brand vernield Men schat het verlies op zeven achtste der gebouwen Van het gemeentearchief schijnt de burgerlijke stand houden te zijn Over he algemeen is weinig tilbare have u de huizen gered omdat de bergplaatsen waarin men ze aan kclijk geborgen had ook spoedig eeue prooi der vlammen werden Gisteren iu den vroegen morgen duurde de brand onder de puinhoopen nog voort Een deel der bevolking rd overnacht op de vïldeu achter heggen De huizen die staande gebleven zijn waren opgevuld met mensc ien die alles verloren hadden Er heerschte overal orde en een goede geest Er waren maatregelen genomen om uit ue naburige gemeenten in de behoefte aan voeding te voorzien Als gift voor de ongelukkigen te Enschedé is bij den minister van binnenlandsche zaken ontvai gen van Z M den koning ƒ 2000 van H M de koningin ƒ 500 Uit de achterstaande advertentie blijkt dat zich hier terstede onmiddelijk eene vereeniging gevormd heeft die foorgegaan is in weldadigheid en zich bezig houdt met het bijeen brengen van giften ten behoeve onzer zwaar beproefde laud ennooten waartoe ook aan de huizen an al de leden dezer er eniging bussen zijn geplaatst De aanvankelijk goede uitkomst dezer poging heeft de vereeniging in staat gesteld om reeds heden eene biid ige van ƒ idO naar Enschede af te ze ilen en wij houden ons volkomen verzekerd dat bij vernieuwing blijken 7 al van den goeden zin en de broederlijke zamcn verking van Gouda s ingezeteoen in hel volbrengen der dierbaarste verpligting Onder de tot hoogleeraar bij het Atheuieum te Amsterdam voorgedragen personen bevindt zich voor de litterarische faculteit het navolgend drietal als I d J W F van Oordt vroeger docent aan het gymnasium te Gouda thans mderwijzer aan de Kaap de Goede Hoop die eerlang iu Ned rland zal terug keeren 2 dr J k Wijnne en ó dr C A Engelbregt L ide rectoren aan de gymnasia te Groningen en te Deventer Wij herinneren den 1 i ers dat op aanst anden dingsda den 13 dezer gekozen Tjoet worden voor de provinciale staten Het moge geheel onnoodig i jn de keuze an te bevelen van den door allen om iunde ijver en braafheid geaehten J DrOOgleever Fortuijli hier toch behoe en wij niemand eenigen dwang op i leggen tot het verkie en van den man dien allen kennen en hoogickattev wij willen slechts waarschuwen tegen verzuim uit het te grooi vertrouwen dat zijne herlieuoeiuing toch volkomen zeker is Te dikwerf heeft dit vertrouwen reeds bedrogf n eu behalve dat het eene stellige verDÜïting is om cnze stem naar eiireii overtuiging uit te bren I eu zijn wij het ons zei n verschuldigd door medewerking tut de benoeming blijk te ge en vau de achting die wij liem toedragen die sedert jaren in zoo vf schillende betrekkingen zich het vertrouwen zijne medeburgers waardig maakte s GraveiLha ge 6 Mei De afdeeling i van de TwEcd Kamer der Staten Generaal hebben heden onderzocht de wetsontwerpen ontwerpen1 tot goedkeuring van het verdrag mei Turkije csloteu en tot onteiseniug van percelen voor den aan te lecroren spoorweg vn Utrecht na ir Kuilenburi Bij Kon besluit van 3 April 18t 3 S 96 fopgenomen in de Sfaah Co ir van hedenl i op het verzoekschrift an den Heer I I Fransen van de Pi tte koopman te Rotterdam en drie an ren bew ü ging verleend tot oprigting ceuer te Gravciihage te vest ien natmloozc vennootschaj de Netlerlandsch Iudische KatoenMaatschappij onder uitdrukkelijke bepaling dat deze bewilliging zich niet verder zal nitstrokken dan tot het moederland terwijl de belaughebbendcu om de bedoelde statuten ook in Nederlandsch lndie van kracht te doen zijn zich zullen moeten wenden tot den gouverneurn cneraal van Nederl Indie ter verki ijging van diens bewilliging Bij de Tweede Kamer der Staten Generaal is o a in 2 ekomen een adres van grouileigen iren ot gebruikers van gron len elegen in de gemeenten Zwammerdam Bodegraven en Waardcr die verzoeken het voorgestelde vetsontwerp tot onteii cuing van de gronden voor den geprojecteerden spoorweg ui Ueyden naar Woerden aangewezen iet te willen aannemen De lijst der hoogst aangeslagenen in s rijks directe be lastiu en in Noord Brabaut bevat 13 5 namen waar an de rer c 1 die vi n den Heer J H Alaiiie a inocbla sen voor f 252 5 93 en de laatste die van den lieer S M Godschalk aangeslagen voor 422 iO 9 Mei Gedurende den gansehen dag van gisteren is Z M de koning die zich thans te ParijS bevindt door middel van den telegraaf voortdurend op de hoogte gehouden van de ontzettende ramp welke Enschedé getroffen heeft Tweede kamer der Staten Greneraal Zitting tan Donderdag 8 Mri De heer m G Dumbar heeft na eedsaflegging zitting genomen Is ontvangen het antwoord der regering w egens het tractaat nopens de wateraftappingen Vchtervolgens zijn aaugf nomen de volsende ontwerpen als 1 tot verbooging van hoofdstuk VIII Marine der s aatsb grootiug voor 1S6I loodsgelden met algemeene stemmen 2 tt t onteigening van perceelen ter erbreeding van de pompenstraat te Maastricht Insgelijks met algemeene stemmen 30 tot onteigening van perceelen ten behoeve van den aanleg van straten voor de regelmatige nitbreiding van Rotterdam met 39 tegen 22 stemmen Hierover werden langdurige en vrij belangrijke discussien gevoerd De rcer Iioynek vau Papendrecht heeft het doel van het ontwerp krachtig verdedigd en de minister van binnenlandsche zaken beeft het door eene wijziging in de redactie aannemelijk gemaakt voor hen die meenden dat het publiek belang geene zot ver nitsebreide onteigening vordert 40 Tot onteigening van perceelen ten behoeve van den aanleg van het kanaal van Apeldoorn naar Dieren Met algemeene stemn Eindelijk is de beraadslaging aangevangen over het onteige igs ontwerp ten behoeve van de spoorwegconce=sie Leyden Woerden Twee sprekers hebben het woord gevoerd als de heer Meyliiik tegtri en de heer Schimmelpenniuck ooor het ontwerp Morgen voortzetting Xittihg vau T rijdag 9 ifei In deze zitting was na eenicre mededeeiingen aan de orde van den dag de voortzetting uer beraadslaging over het wetsontwerp ter onteigening ten behoeve van den spoorweg van Leyden naar Woerilen ra ar daar de minister van binnenlandsche zaken dea voorzitter heeft kennis gegeven dat hij ten gevolge der ontvangen tijdingen uit Enschede gisteren derwaarts is verlr aken en waarschijnlijk aanstaanden Zondag za tenig keeren zjo wordt de voortzetting vaa die discussie verihiagd ot een nade te bepalen dag POLITIE Aan het bureau van Politie allr be indt zich een Zilveren Snuifdoos benevens een Huissleu regthebbenden verv s gen ich aan genoemd bureau Kaiitongeregt te Gouda Bij vermis van het kantongeregt alhier zijn op 7 dezer veroordeeld P L in enre geldboete van f 12 bij wanbetai ng een dag gevangenisstraf weireiis het bewaren v m nestspecic op zijj erf zonder vergunning van Burgemeester eu Wcthouflers Dezelfde in eeue geldboete van f 12 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter z ike van het daarstelleu van een ko stal zonder ver£ nnniug als voren Tl de J in eene j eUiboete van ƒ 3 bij wanbet lUng een dig gevangenisstraf w gens het niet s 1 aandelijks dotn viseren van Zjju register als uitdrager door den Commissaris van Politie C V d V in eene seldboete van 50 ets wegens het rijden met een kruiwagen ovei de klinkcrstmat H F in eeue geldboete van f 12 bij wanbetaling een dag gevansrenisstraf wegens het ophok v van varkens zander vergunning A J v in C in eene 2 eldboete au f 2 bij wanbetaling een dag gevantreuisstraf wegens het ter keuring aanbieden van vlecsch dat kennelijk o irezond was J den E in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbet ding eoi dag gevtngenisstraf tei zake van htt rijden met een aangespannen hondenkar door de Phiiteues te Siuipwijk C van M in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het zitten op een aangespannen hoxidenkar binnen de gemeente Moordrecht Marktbsrigten Donderdag S Mei Gouda De veemarkt met gewonen aanvoer V kwaliteit vaarkoeijen of vetweijers wel te verkoopen i kwal als ook melkkoeijen en vette schapen traag migere varkens en biggen vlug te verknopen Hooika as ƒ 10 a ƒ 17 50 Goeboter ƒ 96 ü ƒ 1 02 het ned Weiboter ƒ O SC i ƒ O 90 het ned SÈ Tarwe van ƒ S SO tot 11 5U Rogge v in ƒ 6 50 tot ƒ 9 Garst van ƒ 5 tot f 6 Haver v n 3 tot ƒ 4 25 Boekweit fransehe ƒ 194 dito holsleinsche ƒ 217 Duivenboouen van ƒ S tot ƒ 9 Paardebooner van ƒ 6 tot ƒ 7 25 Delft Alleen puike Zeeuwsche Tanve kon iets boven f 12 opbiengen Witte Tarwe van het eüand Rozenbur ƒ 11 20 a ƒ 11 00 VVestl ƒ 11 40 a ƒ U 90 Eil Zomersgerst ƒ 5 40 a ƒ 5 80 Westl ƒ 5 20 i f 5 70 Korte Haver ƒ 4 a ƒ 4 24 Lange dito ƒ 3 20 a 3 60 Duivenboonen ƒ S a S 50 Paardenbooncn ƒ 7 50 a 7 75 Bruine Booneu ƒ 15 Groene Erwten f 11 a f 14 Aan Stads Waag gewogen van 2 Mei tot 8 dito 12 verden 922 achtsten en 139 zestienden boter te zamen uitmakende 20310 n Grasboter 44 ü ƒ 50 het vierde ƒ 1 10 a ƒ 1 25 per ned S Ter markt 24S mudden Aardappelen Uoogste prijs ƒ 4 50 laagste 3 50 Deventer 9 Mei Boter 1 soort IS 7 5 a f 20 25 2 soort 17 50