Goudsche Courant, donderdag 15 mei 1862

leeft Kiezers bedenkt liet dat de verkiezingen dikwijls voor hiiig over de toekomst v m het Vaderland besli eii cii dit de ta U bürg er die onbezonnen of ügtvaardig aan dit g wif tige uerk deelneei it den ou aai leerbaren zegen der ri heid onV ardig i ïouda O Mei 1 63 X ï Z Overzigt ionda I l Mei All scliijut eene nabijzijmle beslissing in de roineinselie l ne iit aan te koi di en docli liet bepaalt 7 i li tot nu bij meer of minder onzekere gerneiiteii de gezant de Goyon nordt nog ahijd teriiir i e aeht en de goner uil Lav dettc die op zijner t g n t uiili r zegepraalt moet nog altijd naar Home op rii s gaan l rius Napoleon is lU Mei naar X ipels afgereisd im zijn schoonvader te bezoeken die ook op Sieilie met de uitbundigste vreugdeblijken ontvangen wordt De prins zegt lie ilrmitvi r guit zonder staatkundige zending daarom juist gelooft nieu aiL rineeü het tegendeel De commissie van het etge end lisreli lani voor het budget a il bezuinigingen geene verhooging van bela =tin ren Zoo spreekt men dan ook reeds van de intrekking van het ontwerp der verhoogde zoutbelasting l ruisai ru Oostenrijk sel ijnen met nadruk op te komen ti rn de v illekeurige haudei ij e der keurhessi ehe regering hij liet uitselirijveu der nieiiv e verkiezingen waartegen zich ook het geheele volk verklaart Intii schen verkeert l rui i n zelf in een zeer raoeijelijken tofstand De reirering heelt Inj de Ui k Oostenrijk heeft uut onoplo bare bezwaren te kampen ia inkt Heg onder den last der geldelijke moeijelijkheden toch schijnt men ook daar tot beteren ziu ie ontwaken want men endt 70 n ö soldaten met verlof en er worden ernstige klagteu ojeubaar o er het d az concordaat dat men in de ln it te jaren sloot Italië i s vol gccde vern acht ing dat zijn streven naar cenhiid reeiU zoo er bekroond door hel bezit zijner hoofd tad nogmaals eeue schrede n ider tot het doel gebragt zal Horden ilen ben eert dat den paus lene schikking zal word eii voortresteld H iarbij aan den eenen kant al zijne belangen gchandliaafd worden en a iU den anderen kant eene ijzigiug komt in den grouil lag der eon eutie die den keizer aan koning Victor Emmanuel verbindt Is er vroeger reeds te proken van den afstand van Elba ihan rtcrdt het denkbeeld gco pertl om den jians als vergoeiling het eihiiid S irdinie af te staan waaidoor hij alzoo in het bezit miRr v e i dlijke niagt zou blijven welke hij noüdig leht oor ile uitoefening zijner geestelijke uiagt Zoo belooft dan Victor Kniuiai i el ook binnen kort te Home audiëntie te zullen geven en ma ikt de paus toebereidselen om ie Hushtnd wil een voorstel aan de groote mogendhetien doen om Montenegro onatliaukeliik te v rkiaren en zoo voor goed ten einde te luukin aa n nooit euidigende bloedige geschillen De nieune ieening in het buitenland is gelukt Niets belemiiurt daar den vooruilg uitt meer dan de verhouding tot Polen zoo ber rt men nu weder dit te St Pc ersburg het genieht loopt der ontdekking van eene zamenzweriiig ter gunste van Polen waarbij eeu groot aantal mssische officieren vooral van liet g iriiizoen van KaKsch zeer gecompron itteertl zijn In Engeland heef Disraeli b j gelegenheid der debatten over het budget een aanval gewaagd on de staatkunde van het ministerie lat in vollen rede een budget op voet van oorlog indient Die poging was geheel vruchteloos door de meesterlijke verdediging van den enden staatsman Palmorston De berigten nit Amerika worden met den dag belangrijker liet ovenvigt der noordelijken blijkt telkens duidelijker en dit zal vooral het geval zijn als de inname van Ntvv rieans de grootste zeehaven en koopstad van het ztdden die stellig vv ordt aangekondigd een feit blijkt te zijn Be zuidelijken zieu zieh dan ook verpligt tot het nemen van willekeurige en geweldige maatregelen als ten aanzien van den gedwongen koers vau het papieien geltl Zij lijden veel door sehaarschte van levensmiddelen en daardoor v iMorzaakte duurte Intiisscheu woedt de verdervende oo dog aan al e kantenen verspreidt het ehrikkelijkst onheil over onnieielijke gewesten Beigie verkeerde in rouw bij het gevaar waarin zijn koning 1 erkeerde De kroonprins werd uit Madrid opontboden den b vertrok de hertog an Br ibant en kwam in den avond vau 10 Mei te Brus el aan Het gevaar schijnt gevv eken de toesi ind des konings wordt m alle opzigten bevre ligend genoemd Eeneven ongew one als vreesselijke ramp trof ons land Eeu bloeijeudc tad door brand bijna geheel öuitenlanï Londen S Alei Een groot gedeelte van de kolossale riolen die hier tegenwoordig oor millioenen schats worden aangelegd ten einde de vnihu niet in de Theem te lozen maar vele mijlen ver oostwaarts buiten de hoofdstad af te voeren ithans gereed en deze gebeurtenis werd gisteren in ir enw ieh door een ondeiMardseh diner gevierd Een feestmaal in een ricol is voorwaar eenig in zijne soort en kenmerkt gelicil den Engelstdmian Bliikcus de berigten welke de dagbladen uil Miiuhc trr en Jj verpool brengen werd alilair vrij algemeen en vrij stcUiL geloofd dat er eene of andere onderhandeling gaande was welke tot eene spoedige verelVeuing van het geschil tu 5 scheu de Unie en de C oufoederatie ziu kunnen leiden uit vrees voor di daling der prijzen welL daarvan het gevolg zou moeten zijn stelde een ieder aldaar zooveel mogelijk het aankoopeu van partijen katoenen goederen uit ïe Liverpool en te Manchester gelijk te New ïork won de verwachting veld dat ile reis van den i raiisehen gezant uit Wasliingtou naar lüehinond gocile vrtieliten zou dragen 1 IJ Mei lu het huis der nemeentcu heeft de minister Layard medeüedeeUl dat de Eraiisclie gezant bij de NoordAiiierik regering de heer Mercier zieh naar llichuioiid heelt begeven zonder daartoe van zijne r geriiig instrucliLti ie hebbeu ontvangen Ziju bezoek heeft geeuerlei staatkuiuüg doel 12 ilei Op den nieuwen spoorweg van Einden over balliam en Canterbury naar Dover die voor weinige dagen voor het publiek geopend was heeft gisteren eeu ongeluk plaats gehad Twee waggons van een cvtratrein vau Lonileu naar Dover derailleerden raakten van de verbindiim sketting los en stortten van een stellen dam naar beneden Twee passagiers werden terstond gedood en drie andere doodelijk gew oud In het gebouw der tentoonstelling is 11 Woensdag een belangrijke diefstal gepleegd Een Zwitsersch exposant ontdekte namelijk dat hem een g lazen kastje waarin zich 12 horologien en eeu 13de gevat in een t raaije bracelet bevonden ter vaarde van 313 £ was ontvreemd de policie heeft het laatstgenoemde voorwerp opgespoord docli de overige i oederen zijn notr niet teriig gevonden Tijdens het onweder 11 AVoeus lag werri het baskmid man azijn der vrijwilligeartilleris en te iarston door den bliksem etroffen en met eene vervaarlijke oiitplollng vernield Ook m andere deelen des lands heeft dit onweder dat van zeer grooie hagelsteeuen en eene ont et cude hoos vergezeld ging belangrijke schade aangerigt PariiS 12 Mei De iuuemhig van Xew Orleius is eker dit zal de doodslag zijn voorde zuidelijken reeds vódr eenigen tijd heeft de graaï van Parijs geschreven dat de zaken voor de zuidelijke staten zeer hagclieliik stonden 13 Jlei De Mijnifeiir deeK het rajiport mede v n den admiraal I5onnard ged i eekend Saigon 2S Maart daarin wordtde inneming van het fort Viiilog na eene hardnekkige verdedi inir be estis d De frauscheu hebben in de stad 80 kanonnenirevoiuieu en eene onnoemelijke hoeveelheid rijst Om virliosis uiterst gering Marseille is lei Volgen uerigt n ntt lioire heeft ile frcneraal Goyoü den paus mededeeling gedaan van zijne terugroeping en dat hij den U = dezer za vertr kken Sir 7 Hudson heeft op zijn doorlogt te liome naarmen ver ekert eene langdurige conferentie gehad met deukardina d Autonelli Vervolgens hij vertr iLkeu om zichnaar N ipcls te begeven bij ko ang A ictor Eaiinanuel Allendie met den gezant over politiek gesproken hebben verklaren dat de Komeinsche kwestie binnen twee maanden nitden weg zal geiuiind zijn Weenen 7 Mei Met betrekking tot de vermindering van het leger wortlt gemeld dit het aantal verlofgangers bij 3R bataljous thans is geklommen tot 3 3LIOU inan d iarbij moeten nog worden gevoegd ISUO kavalleristm en lÜOO p iarden AVijders is nit het Lombardijseh Veuetiaanseh koningrijk verlegd een aanzienlijk deel van het leger onder bevel van den generaal von Benedek namelijk het derde bataljon van lik regemeut en een geheel regement huzaren door welke 9 lei A erseheideue leden van het huis der Afgevaardigden hebbeu op scherpe wij e hel concordaat met den llok mschen stoel gesioten aangevallen Meu houdt zich overtuigd dat eeu der eerste gevolgen daarvati al zijn het ontslag uitde staatsdienst van den baron von B ich thans gezant bij den aus Tijdens de baron vo i Bach nog niiiiister was i I etliedoelde concordaat aangegaan hij w ts eeu der krachligotevoorstanders van het eoueordaat Al 5r een paar dagen is een diefstal gepleegd in het palcis vau den prins von S diwarzenberg De dief heeft zich dentoegang weten te versch ttfeu tot de slaapkamer der prinses enaldaar ontvreemd eene porieieuillc met 8UÜ H in bankbilletten een bracelet ter waarde van 500 tl een snoer paarlen van10 0 tl 11 12 stuks brillauten in OUÜO 11 vijf kleine bvacelelten van 500 i twee pareu oorringen van 1200 tl en tweekruisen van 1300 1 waarvle Tot lieden heeft men geen spoorvan de vertniste voorwerpen ontdekt Berlijn l ilii ll t gerutht is ia omloop dat de 4de 11 7de armee korpsen mobiel genntalvt znlleu worden Aleii denkt algemeen dat Oostenrijk eu Pruissen Kemliessi n zullen bezetten ingeval de pogin v in am genen d vViliisen di met eene buiteagewoue zending bij de hcssis he regering Inlast is vruehtel Hjs afloopt CadiX 10 Me Volgens bcrigteu uit de iio zijn de Sp iauojhe troepen geconcentreerd te Oriziba Deu Iden April is een corps vertrok eI naar Cordova cu tien dairo i volgenden dd heelt de pu ident Juarez aan de verLCuigde gcHieerden voldoening aangeboden De geallieerde opperiievcliiebbers zullen daarover beraadshurcn De generaal Almoute wint terrein Hij heeft 12000 reieiionaircii vereeiiigl Messina ll 3ïei Koning Victor Jiuimiuuel is hier aangekomen eu met de meeste estdrift ontvauiren Het ngend als het ware bloemen De landlieden siroonieii v in alle kanten naar de stad die een feestelijk aau ien heeft Z M hiel t onmiddellijk het gemeentebestuur ontvangen ca ziidi voorts met deu heer Katazzi naar de cathedrial begeven voorafgegaan door de guides eu de nationale g irdc om het Tc Deuui bij te wonen Heden avond zal de statl verlicht zijn en de koning den schouwburg be oeken Konstantinopel 3 Alei De Zn a if J era i meldt dat de fransche gezant protest heeft aangeteckeud t gen het jvcrsehrijden der grenzen van Aloutenegro door Turksche troejieu De gezant van Piusland heeft Ut protest niet slechts ondersteund maar verklaard dat hij in hist heeft naar St Pc tersburg terug te keeren indien de Porte zich niet om het protest niogt bekreunen De sultan heeft daarop aan Omerpacha bevel doen toekomen om zijne ofi ensive beweging niet verder dan de grenzen vau Montenegro uit te strekken Ne W York l Mei Het bevestigt zieh dat de vloot der Noordelijken voor New Orleans aangekomen is De kommandant heeft wel de overgave Jlen verwacht eeu veldslag ten noorden van Eidiraoud ttissclien de divisii u van Banks en Macdowell en de Zuidelijken onder Jaekson en G Smith die aanzienlijke versterkingen ontvangen hebben ötnnenlttnï Gotlda 14 Mei Eij de gisteren gehouden stemining voor de ilrie in di i istrikt aftredende leden der provinciale staten wa I ren ingekomen CIS steinbillettcn en is heJeu b j de opcniiur ïeI bleken dat uitgebr igt waren op den lirer J DiMoL leever Fortuijn te Gouda 02 st uinen T V v iu Oudliensden te A oerdeu 4 i Vr E öliiigelind te Schüou ioveu 377 voorts had de Heer IV Poolman te Giula 123 sieiuiiien de Heer 11 Blanken te Sehotuiliov eu ls de overiire steiiinieu behalve 3 biljetten van ouw iirde u ireii veriee il op veixcliillende iiersoneu De volstrekte meer lerki 1 w i 22 steiiiinen eu zijn derhalve de drie aftre lea Ie leien h ko cii Deze u tkoinst bewijst geuoegz iam de m ii te j js u 1 eronedele intrigue die de uitslui iug v ia den ai luei liachteu secretaris Drjoglcever Füriuyn li i jelde D ler ezaak zou vau volstrekt geene be eekeiw i iiei en tuft het bewijs levenle welke heiiloce i ev iÏL en uit 1 i iaversidiiUitrh id van de leden der kiesvereeu uringea v uirtv ie jneu hoezeer die vereenigmgen v eeue vi ie iiirigting behoeven Z o i i i o i lijkhcid in eeue he naam i i i iu gczcttn betrokken die wei z ker zulke i alp lu ditf heeft en nog veel iiiindc wenscht De berigten van deu brand ie Ei sli e i zoo groote r imp wel nii t an Iers de iK iiir i vervaard De oorza ik v iii liet oiihed ca i e m u niu het ouvoorzigtig verluMuden in i ni eidcr v vin deunengroen en tikken die ouaiiig b i s kmiiui je tei versiering gediend hidilen do i ier veraaiu lun du zwari vermoedens gerezen waren tegen zeker n Lidevvijk van Voor t die beschuldigd wordt zijne wMuiaix iu lirand trestokeu le hebben en onder die vcrdenkii i i c d na ir Almelo overgebragt is Hartelijk moet men weus l n d it dit bcriï i niet bevestigd moge worden Gelijke onzekerheid lieerseht o ik iieir ten a inzien di r e soneu ilie bij den brind zou u u eene kom ai zijn liukeic j iiiwonei swerden nog vermist iii ir iieu v eet uu t oi zij omgekomen zijn dan of zij zieh n i ir ei Iers begeven ne ben Alle inwoners zijn lourloopig onder d ik gebragt eii enkele der vele brindk isfen heeft het vuur weerstaan Het ïi ld was gesmolten de itipieien verbiMud Gruote vvu r le i u i i jeii diardoor verloren in eeue der br iniLv iste i bevond zieli eeu bedrag vau drie tonnen gonds Eit alle oorden dis l mils stroomen de gaven na ir Ie pi i tts des onheils De naburige giuieeuteu vo ir age i in ie eerst en dringendste ludioet ien Zoo werd diai s t i 1 de loge te l eviailer ci u w tireu me oUOO pon r i el r j derwaarts gezonden Ihis Idijtt neveeM lan ivi aan vo i I vaderlijke deturd want uieu s lir li vii d i r hoe uit Canier iarsrekeuing blijkt dat loeu Eii he le iu 1 I i i cr ia c afbiMudde allerlei provi ml u iariieen ixe ouden V a d sufcijii I zes wagens met vooriM id v in brooi k ias z uu en d den arnuii Inden aldaar e e l luirt De schade heet het verder iu e ü lij oich r u b is verschrikkelijk groot en lui ir men vermomt he n o verscheidene assuraulie niaatsehajip eu v ior uro jti s j nia als de Jong en Conip vieir 2 miilioen ritr iji i hiiu v ioi ƒ SOO OOO deTi 4sehe voor ƒ iiio iiiMi Briissd voor iiii o ii ruim de Adelaar voor ƒ + ii il i i Aiuhein voar liM o io Zutpheu voor 2 3 00O O ik i uieu dat de AÏa u l mr ger voor meer dan ein half miilioiai heeft tai wel vo riiiiiulijk in fdmekeii Er wordt hier veel aaugevoerl i eiisniid leien f u ka i a ei w orden per dag uitgedeeld ma ir d i ietieiuin is de laa it i groot Er ziiu twee oude vrinwcn iu dm briml ouii ek iiieii oe eene heeft nog eenige uren ge eefd Er hebben t ai ji i ir arreslatieu plaats geliad weg us dieverj een p a soou ip v i vermoeden van braiidstiehtuig ii i i i is l c irrcsteerd i Iniinistratie werkt gerigeld d politie is versterkt een 1 chement kavalerie is h i tr o diulp i nii eu ieder ihiet ziin 1 er heerseht orde lcn is zeer te viedeu over di alm deelneming en het kr ulitig liiilj betoon s Gravenliage iTMcI Bij de alhier treve ii ie e missie tot iuzanieiiug der giften vuor de hi ioticiioev n van Enschede was bisteren reeds ontvaügcn nue un v ii ƒ 1339 30 De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben onlanu sde iractementen der A rschillende genieeute onivau ers iu d provincie verhoogd uithoofde der toegenomene werkzuneii lej aan die betrekking vcriioudeu vooral ten aiiizuu tot het invorderen der schoolgelden Amsterdam lO Mei De commissaris des Koni igs n dit gewest heeft de volgende eircuhiire aan de voorzitter de gemeenteraden gezonden Naar aanleiding van een bij mij ontvangen schrijven van Z Exc den minister v in binnenlandsche zaken heb ik d eer u aaa te schrijven u ten aanzien van de inrigtiug der 1 brieven van oproeping v or verkiezingen van i dcu van deu