Goudsche Courant, zondag 18 mei 1862

11 14 i$6 i Zondag 18 Mei IIoll spoorwef mutsLhippg zeUe dic het nieei te dcen kan 7ijn om de andtie lijn te Zittiiifj tan Duujulay 13 Met De algeineene beia uKligingen oiei de stait begiooti di koeten in hcc dejiiuement in bmnenhmKche aken hclilxn andeidmg gege en tot stlatkundisre beschouwingen Ni du arioop de ei bei uidsl igniir n ijn de af ondeibjke irtiktlen o cl woijon n i5 men di timede gcvoidud tot het A ai ikd t ovemegmg der Burgerlijke Stand G M D i bcoTi N 1 AFd Oei Lit oudfts 1 l ithol en Saia Spicnngshoek f M s ki Cla im C t i 1 I uikne t 3j Ceeitnii m i en tl M M U Toiir 1 j J 1 l l Pie i Ileptliik dl 11 O t 1 Heiiduk JoliaüiH f il llmitjC Diii in J Hl l WiiliLliiiis liioi 14 ii 1 i Vdi I 11 1 l j i 1 2 1 1 11 1 s ijnboi 12 lu 1 d i II i 11 h 1 bui 1 m I rut 11 ifi j Je itji Jobaui t lu tl 1 1 FroO R h Tn i In f i m tot 9 SFei fimoiiN M rrvH r 1 U 1 Ml 60UDSCHE COURANT Uitgave van A Oost Haten der Spoortrenieii Van Goi4da nmi Rotterdam 1 M UU 1 1 j 17 leb Zmd O A 111 Gouda 111 ir utreclit 7 i 10 s UK 2 P b b Ziiid j I Iti l itklii Ifiij n V BlilNkM V it II I nil 11 do PiniiRiil Uten of di Staten jener ial iipr Ill It 1 joi L iuitLen dei wet te hoiulen en ii il oo te tii hondi n in tie imelchn in tiu bric en au e n uneii itr ittreden e leden en m eike andere bij oen n r duir oi mere i jj e r nir nun bet oou eel van den nim tei met 11 e M t strookt eti tot iui l niikea leiden kan Tweede kamer der Staten Generaal 7AfHtiii ran ilaandag 12 Mn 1 ft i lir i iiu l o er eenisre 11 itnrilisatu wetten I u n 11 tine heelt leli eieen i d met de iti c 1 n imn ijruiirer tn dnl l eie nation thteit dubbel ii P MA iL re bt tredui De genaturaliseeide Ntdei inoe t Iff jii m den llen lU de woords zonder I iu fil k Ijiin en under twee lu htiije erp i rtinn eii De y sii nnfttit u diiropinet dsremeene stemmen aangenomui U ri 1 w i un de i e i voort ettm der afgebroktn 1 1 o er de iittujfnnujsirtt voor den npoorireg Ityden ii i I h I De bferen Ki u Ihipiat Cool Taif i lan fmeion ft It kil fi If fui ihtil A bfbltPN zich voor het ont eip vtr ird dit n t ir ij niteüden geheel op zicli z Uen tond hl ideu de rutL f motn n ifire cheiden aii de II m1 ib 11 Ie Li if IC t Z wtlkei bt p dingen vmuit iiiii de iui ien uh m bfirin el ilsno M lliard n Dp ide ling in het pnbheV nnt van het iibliek bi 1 1 ie aanire r 1 is r o i eiL eninir iinu t hier boslt t en Dnini ui hf bbeii dt iuMtu r d Biaim Sfonn ia i uif en ihii fii dt h j t h tie n jni t mei h f oo f 1 1 tr I 1 b i e tit iii ui i nde mnnopoIiseK ikK c in u kill iht ci en nnblu v m t te ijn II it 7 i iiuiKii id Uil k i e m t kliird 1 Lbbem e dit di i i it iiiwn i n i t jiiibluk 1 t au int w i u d thiiiit n J kiiiiii n ikli fn li en i n ld fk b i i J ii f I v i h imilai ls lU i h X n A iki t lid ut i j lil e e 1 annin nut ijiii i n 1 1mm U inetiiii it t r nut n bt clniiuiu kon f d It h I 1 i t i Il I I ik op i h dr I yi hij 1 f i r 0 ii lui Miiilei vm dm di ADVERTENTIES CORRESPONDENTIE Prijzen der cfl ectcn Fm lu 1 C 1 1 ot iiinn bi Ii 1 i 11 I fl Mii i l I 1 1 I i 111 111 11 II tt t 1 ld 1 lij 111 11 1111 hl nl 11 Ml 1 1 1 1 1 1 III1 n I il T i link lillK 1 II 1 et I U llltl 11 h 1 It 1 IJ J M t 11 t 1 I I lil II U llltl I H 111111 It llltl Il i 11 Mil 11 ikl I t m 1 t I 1 I j tl ki I I lot h 1 till lilt I 11 htb 11 1 liui 1 llltl ll MW k lit I 1 i l tl I I 1 1 1 j lil I tttUtl 11 til 1 t 1 1 t luttnti int il i t bt t 111 iif j e lil i li 1 I I tjn tl iiui dtn tin 11 lic re itttu II 11 1 y lubt t Il iin lliilp llj 1 1 l 1 1 11 Ml I 11 tl il il lillCltlt I lii k 11 II 11 I i om fiiiiivsK lin ii klim i UI 1 i tl ttli 1 liKi til iliil I 1 f IJ I hl 1 lilt Mit lil woiilt Milfeiitl iM iiil 11 til i iiol til om ift t tl illtu tl iloi 1 null li i t lut lilt t teiiiiudl ilt ti Iti iiU 1 I iiti I lilt bil lil lithl ii nii iiitlkiii 11 1 11 lit itlulttii il woriUii jiiV Iv 111 I 1 II 111 rt il tlf tljit tlei roiio it II il 1 lu 1 e Is It t i iLi eiu Mtl llltlt loii 1 i 1 it ii3 lic II tit tu linrt elftl i 1 1 1 I 11 on ilttilltnil en Aeilieht JJe 1 m nil ui rn 1 t Lil 10 In ulti en M lMt VM Dl ssdi 1 i Alei l d tt Il te f t l kotl 1 1 k td 1 Ui 6 dito 1 7 r 7 tut lO 1 l 11 ijnd 1 1 II UI If lm O 1 Lf niii Ulti H p Il Kijii pw I l irie lit U 1 ji uiie tibl 2 tl bim ui tl binnen l c 1 Poitiisnlobl 1 tl Ij Itu l übi 11 101 d 1S2 4 ï 101 1 1007 CeitlSJl Jl dO l lu 75 iio eitue MI 10 t P e I S IV olget pu l 101 Puii enl 5 Oo t bi oU 2 tl ito tUto it i ii i i dl o i ito i c tb i iiteVi t 7 T tf nat I 1 le ob 1 0 1 il lil I l tl 11 i M 1 Openbare Vrijwillige Verkooping iM iiUl u f la Bi t fj luniilil 12 t u 11 1111 I N ll K I ll ill K i uier KI f I n lik u 1 1 Bouwmanswoning ui uea 31 biin ri Land m d 11 m i OijifKioi binneii de nii m i vl 1 0RP II 1 J 1 IJ V l l ifi p i u Wihio V u lUn O Vil li 2 1 d uiUt N l 111 u b I 0 1 1 lïll H 1 7 11 0 n 1 1 II 1 i Mn Am e len 7 i leiilij 1 lil ilo 1 i libi II inoiiM Milt inppyt il liibiiiilt m etit Itliic 1 1 1 iht tit V tiL 111 Miim 1 nnpjtit Il tt lier insf tten n tn iteiK iltuiile i lue l l I iiitt Mimilt 1 ij ttlMüibten Ibin nn I u l ijk vip f itn Op i ei i il t ijn I ll i1 l dit pot ly in uit onici ttliijk juiitk il i 1 It 1 Aooi itn n llti lil i 11 1 17 I Ui dm koo l meii l ino I M 1 k 11 d lielti tnu gi tIi il b j eii lesen 4 ttii hondeid m be j ni uifoimat cu ijn te i tikri feii ten ki iiiiie an d n 1 vl l li ol l rn i Aiieuws en Yoor Gonda en Deze Courdi t Ter chijnt des DondtrdaJ en oudij s In de Stad tti dt Ul uit rave üPa a onds te i meente Aecijnscn Onder ue ele hm iTpakn die den bmnenl nd cben htndel en het Kegelt 7icb liet ler bil m tien nmtstif al mar de bijzondere beboet e de mning heeft ttn punt an o cieeiikomst dat j zich bij uitnemendheid ontlei cheidt door lastige hatelijke klemgee tigbeid Gaarne eikeunen imj dat de behoeften van sommige gemeenten dringend Volgens art 2 17 der gemeente w et treffen de plaatselijke belastingen op voornerpen van verbiuik ooveel mogelijk Advertentieblad Omstreken 11 n T T A T XT P J d 1 1 11 n 1 1 e II an ten tot z liliiAKMAiN 1 regtU ijiet uibtgnp aii het zc£ l1 i t 0 teit üor B n tlken itgel daaibu eii 1 Ct ul Biiiteiigt oue Kt ter orden berekend uet plaatoi uimte alleen het vveikelijk verbruik binnen de gemeente Er nordt alzoo bij den uitv oer reatitutie v in den plaat elgken ace jn verleend blijft Hn bij den uitvo m vvijn oi toogeuaamdcn w jn met dezelfde kwestie bestaan en hoogst curienis het voorzeker de vergelijkingen van de verlioudmg tiis cheii de mgevoiTde en on tei de btnimiug van vviju me genot V lu le titutic uitgevoerde specie in omniua ireipteii en na te giui Eene vei clijkiiig die ten op iJTie vii liet vverkeli k gebuiik lu de gemeente de iuatighii i i n eu oude doen jubelen inr ir ile i hnaiicier met het oc i op liet te kort lu de 1 immg doet bloztu nbier dau ook dat men m de bt fiug tlve eem m a kleingee ti je formaliteiten aintreft n t e eene Lmefiitc n m tie antleic oo vol frekt getiie unikimiiteit De met mkoming van cenigen voim kielt tot opu Ju 1 1 naji 1 v boete wekt wrevel en mi noeirdhi id op u v roor ui stremming De opbreug t b uitw lor k niet a lu de v cru tb tmg daar eiie kostbaiL aelmiiUïn itic een aan ienlijk tkel der mkonsten ver lmdt Alle deze bezwaren zijn m Beltjie zoo ovciwt trend siac it dat aldiar die tolbnieu der irenieeuien fl el opgtbeien ende pliitselijke act ijn eu voor goei attrt tbilt ii i i y he ions dviirin een schoon voorbeeld gescvci t i hit i kals eene li lingnjke schrede op het gebied v in l beiibn irMitgang Ie be ehoiiwen het vermoluid kntk diiiia v in pi i selijke octrooijen en stedelijk duuancnstel e loopt en rivangen te zien door auJeie meer doe mat biiamL fiiwaiiondci eene eibettrdc we op ie i c bcljatinz ide patenlen het cCi t zouttt litbuartu It Öiutcnlan IiOnden 13 Mei luantwooid op eene tn ellatie Iiee ie heer Livaui ni bet L igerl uia t kti i en g€ ev tn dal ui i iiie te vctl gtiüot moet litu tan t e bti ten ie uit Kuri i betrellende de t iijg li wegiug iii de Heiztirovvlue ovtr etiltlt worden ge elegijb trtl Het Britsch gouvtiuemeut iitett namelijk langs e u mdtitn kant mtdedteliugcn n iaruit uujkt d de lurkscbe tioepen m plaats van dt nederlaag te nebben geleden hunne opeiatien met den beften uitalag bekroond zieii al is het ook dat zij nu en dm wel cen = kleme verliezen ondervaidtu of dat de llontenegrijnen eenige manschappen van de ongeregelde Turksche troepen hebben gevangen göiomen Parijs 13 llei Het rapport v in de commissie vooi het budget IS ingekomen het scbijut door den heer Deviuck geredigeerd te zijn Men telt eeiie bezuiniging voor op dgjjjj