Goudsche Courant, zondag 18 mei 1862

geiten van marine en van oorlog ten bedrage van 180 millioeu on toch zijn alle belastingen van den heer Fould uitgezonderd die op het zout toegestaan De vijf democniii che leden van het wetgevend ligchaamiieüben op de begrooting van biunenlaadscl e zaken een amendement voorgesteld strekkende om de aange raagde twee millioen voor geheime uitgaven voor de dienst der openbareNeilig neid te verminderen op 600 000 frs Natuurlijk dat ditamendement verworpen zal worden 15 Mei De MunUtHi berigt dat volgeus tijdingen uitMexico van dtu llii April over Havana ontvangen de bevelhebbers der geallicer leu het niet eeu hadden kunnen worden De gener ial Prim had het voornemen te kennen gegeten dathij zijne troepen t eder zal doen in ehepen en heeft daartoe denoodige midtleieu van vervoer op Cuba aangevraagd Do inaar Marseille H Mei Uit Konstantinopel wordt van 7 dezer geuiekl dat de sultan in strijd met de adviezen der mini ier en ge auten zijne plannen betreffende den oorlog tegen Montenegro bepaaldelijk wilde doorzetten In de Slavische provinciën heerschte overigens eene dringende agitatie men vreesde dat het daar tot eene insurrectie zou komen De Porte maakt nog steeds groote militaire toebereidselen De beschikbare fondsen der laatste leening zijn bijiia geheel besteed aan de wapening BrUSSeü 3 Mei De berigten nopens den gezondhv idstoestand des kouings biiden bevredigend Indien z ch geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal in den Mimiteur zelfs geen bulleLin meer verschijnen In de kamer wordt ijverig gediscussieerd over de petitien der Antwerpenaars tegen de fortificatien De heer Loosheeft in de zitting van heden de partij der Antwerpenaars opzich genomen doch werd door de heeren I elieau en Chazalbeantwoord op eene wijze die hem weinig stof gaf l m te repliceren De heer Coomans is daarop den heer Loos te hulpgekomen maar sloeg daarbij zijn gewonen spotachtigen toonaan hetgeen de meerderheid nu het eene zoo belangrijke vraagals s lands verdediging gold dermate hinderde dat de rededes heeren Coomans den indruk dien de woorden zijner tegenstanders maakten eer verhoogde dan verzwakte Berlijn 12 Mei Er is ecu geschil ontstaan tusschen den minister van binnenlandsche zaken en dea president van policie der hoofdstad de aanleiding daartoe is gelegen in het scherper toezigt dat laatstgenoemde op de drukpers in de hoofdstad wenschi uit te oefenen In regeringskringen lioudt men zich overtuigd dat hethandelstractaat met I rankrijk spoedig zal onderteekend worden De regering heift dringende vertoogen gezonden aan de ZuidDuitsclie staten ten einde de afdoening dezer aangelegenheidte bespoedigen 15ij het fransehe gezantschap hoort meu verzekeren dat de ondertcekeniug nog voor het emde dezermaand zal re ciiieden Frankfort IC Mei De jongste berigten uit Munchen melden dat men voortgaat met het verminderen van het Beijer clie leger zoo is bevolen de paarden van de kavtdlerie en art erie te verminderen en de overcomplete onmiddellijk te verkoupen Kassei Dingsdag 13 Mei De baron von Willi u I eeftgisteren ochtend te vergeefs pogingen gedaan om eene audie ttiebij den keurvorst te erlangen Gisteren avond is een buitengewone kabinetsraad gehouden op het paleis van den keurvorst na all iop waarvan de baron von Willisen door denkeurvor t is ontvangen In de zitting van den kabinetsraadis het besluit genomen niet toe te geven de gedane vorderingen In de stad heerseht eene hevige gisting Op vele plaatsen voegt een groot imntal inwoners zich bij de vroegere onderteekeriareu der in te dienen protesten en wordt de verklaring afgelegil dat geen deel zal worden genomen m de uitgeschreven verkiezingen 11 Mei De officieele Xai tek r Zeitunff zegt dat de Keurhessische regering ondei regtvaai diging van den maatregel waarbij zij de kieswet van 1S60 heeft uitgeschreven bij denbondsdag h eft laten verklaren dat zij niet kar voldoen aanhet verzoek van den bondsdag om aan de verkiezingen geengevolg te geven 15 Mei De generaal TVillisen heeft sedert gisteren zijnverblijf te Munden in het Hanoversche genomen In 23 plaatsenis niemand gekozen Bij het protest der kiezers in de grootstesteden des lands hebben zich nu ook de grondbezitters a ge sloten In het district Hofgeimar hebben van de 13 burgemeesters ten platten lande slechts drie de gecischte verklaring afgelegd Napels 13 Mei Heden ten 6 ure verkondigden de salvo s van het geschut aan den wal en op de schepen de aaakoiu it van prins Napoleon De fransehe gezant de bevelhebber van het frausch eskader de Engelsehe kommandaut de ministers het personeel van het huis des konings en de hoofdofficieren der marine begaven zich naar het jacht waarmede de prins is aangekomen om hem aan boord van dit vaartuig te complimenteren De prins aan wal gestapt zijnde werd bij het militair arsenaal ontvangen door de ministers den prefect en syndicus der stad terwijl langs den weg dien de prins passeerde de nationale garde geschaard stond Bij de bevolking heerschte eene buitengewone geestdrift De koning wachtte den prins in het paleis af en kwam hem bij deii ingang der z ud te gemoet Beiden hebben zicii op het batcon vertoond alwaar zij door de menigte met den meesten bijval werden toegejuiclit 16 Mei liet officieel orgaan zegt dat de komst van prins N ipoleon strekt tot versterking der vriendschappelijke I verstandhouding met Frankrijk maar dat de prir niet gekomen is om nieuwe voorstellen te doen betredende de Romeinsche kwestie die toch hare zekere oplossing te gemoet gaat Athene lO Mei Het ministerie is afgetreden de zitting der kamers is verdaagd de heer ïricoupi heeft wegens ongesteldheid voor de opdragt tot vorming van een nieuw I ministerie bedankt Er heerseht bij de bevolking eene onrus j tige stemming Madrid 13 Mei De ministerieele dagbladen zijn van I oordeel dat generaal Prim naar de hoofdstad van Mexico zal I oprukken Blijkens berigten uit Havana van 15 April zou generaal Lorencez ten gevolge van het ongunstig resul taat d3r confere tiën van generaal Doblado met de geallieerdeu op Mexico aanrukken terwijl generaal Prim een bepaalden eiseh zou doen tot uitvoering der conventie van I Soledad Generaal Almonte heeft tot de mexicaausche autorit teiten eene circulaire gerigt waarin hij vraagt om de noodige volmagt ten einde als hoofd des lands met de geallieerden te onderhandelen en eene vergadering bijeen te roepen aan welke zou werden opgedragen eene definitieve beslissing te I nemen omtrent den vorm van het bestuur die aan Mexico I het hest zou voegen New York 3 Mei De bevelheober der Noordelijken heeft den 26sten April den formeelen eisch gedaan tot overgave van NewOrleans zonder eeuige voorwaarde hebbende die overgave volgens de laatste I Beauregard der Zuidelijken van Corinth naar Memphis was teruggetrokken De flnancieele commissie van het congres heeft een voorstel gedaan tot het verkrijgen eener som van 126 millio ten behoeve der militaire dienst voor het dienstjaar eindigende met Junij 1863 Naar men zeide hadden de bondstroepen Baton Eouge Tin Louisiana aan de Mississippi bezet fi Mei De Zuidelijken hebben Xorktown ontruimd de stad is door de Noordelijken bezet öinnenlonè Gouda 16 lei Oister avond omstreeks 10 ure woedile een hevig onweder over deze stad dat bijna zeer noodlottige f evolgen had I De bliksem sloeg namelijk in den korenmolen de korenhheui aan de laije vest trof een der roeden ging door verschillende verdiepingen en veroorzaakte op twee plaatsen een begin van brand welke echter gelukkig gestuit werd door de tegenwoordiifhcid van geest van den molenaar van Os De bliksem drong ook door tot het woonvertrek alwaar zich zeven personen bevonden doch allen kwamen met den schrik vrij het licht werd uitgedoofd en eene andere lamp naar beneden geworpen L Heden middag is een arbeider aan den spoorweg in de nabijheid van Nieuwerkerk a d Yssel omgekomen overreden door den sneltrein waarvoor hij niet in tijds uitweek De berigten uit ludie met de laa ste mail aangebragt waren van zeer geringe betcekenis Zelfs van Borneo niet de minste bijzonderheden hoe gaarne men iets zoude vernomen hebben van den invloed die de onderwerpiiig van Hidavat op de inboorlingen had gehad Intusschen schijnt men daarvan veel goeds te verwachten daar de directeuren der par ticuliere mijn ontginning benevens de hoofd ingenieur der mijnen in N I reeds naar Borneo vertrokken zijn waarschijnlijk om de werkz iamhedeu weder te beginnen Hongersnood in het vruclitbare Xusnliude zoude men wel voor eene onmogelijkheid mogen houden en toch de berigten uit Sounibaya ProboUngo Pasoeroewan en Bezoekie de residentien van het cultuurstelsel bij uitnemendheid luiden hoogst treurig Do rijst het gewone voedsel is reeds tot meer dan hot dubbel van den gewonen prijs gestegen en alleen de toezending van rijst uit de andere luivens van Java kan hongersnood verhinderen daar de nieuwe oogst nog in geen twee maanden kan gebruikt wordei Daartoe heeft dan ook het gouvernement nuiaaegelen genomen Mag men het niet onverantwoordelijk noemen dat dit eerst bekend werd toen de nood op het hoogst gestegen was Voorzeker eel is in Indie nog duister en licht xed licht is er nog noodig in een land waar gebrek ja bijna hongersnood heerseht in het eene gedeelte terwijl het hoofdbestuur nog niet eens weet dat er sehaarschtp te wachten is W ï willen hopen dat het gerucht waarheid De vrachten wordt n door gebrek aan producten lager hoe wel tegenwoordig op Batavia bijna geeue beschikbare seheepsruimte was De berigten uit China en Japan waren zonder eenlg belang Wij ontvangen do volgende opgave betreffende den uitvoervan kaas van N Amerika naar Engeland die bedroeg namelijkyai 1S57 185S 11 105 kisten of 3 552 150 N 15 8 1S5 77 945 2 338 350 185ï 860 129 110 3 873 390 1860 186 526 000 15 780 000 1861 1862 651 000 19 530 000 en wordt er bijgevoegd indien dit jaar de omstandigheden gunstig blijven zal de uitvoer nog grooter zijn en men vermoedt dat die niet minder zal zijn dan 776000 kisten oi 23 280 000 N Nopens den brand te Enschede verneemt men nog het volgende Enschede bestond tijdens de volkstelling op 31 December 1859 uit bewoonde huizen 798 onbewoonde huizen waaronder de publieke gebouwen de meeste fabrieken stallen pakhuizen enz 134 832 Hiervan zijn door brand geheel vernield bewoonde huizen 675 onbewoonde huizen zie boven 116 791 dus overgebleven 141 Er is alzoo vernield 17 20 van de stad Het gedeelte binnen de gracht uitmak nde 362 gebouwen 285 bewoonde en 77 onbewoonde is geheel verwoest Ouder de groote en publieke gebouwen die vernield zijn behooren het raadhuis i kerken 4 scholen 1 weeshuis ruim 20 fabrieken Oiuler de behoudene behooren de gasfabriek de groote katoenspinnerij een vijftul andere fabrieken het huis van bewaring de bewaarschool De panden welke als verbrand zijn opgegeven zijn zouder uitzondering geheel uitgebrand De vlammen hebben letterlijk niets wat voor vernieling vatbiuir w as gespaard s Gravenhage 15 Mei Z M do Koning is hcjcn ochtend ten 10 ure uit Parijs in deze residentie teruggekeerd Z M heeft bepaald dat tot aankweeking en opleidinguitsluitend voor korporaals en on lerothcieren der artillerie eoueafV onderiijke instractieeoinpaguie zal worden opgerigt welkegestationeerd zal zijn te Schoonhoven Assen 12 Mei Te Oosterwülde heeft een hevig onweder gewoed waardoor nog al onheilen zijn ontstaan De bliksem sloeg in een korenmolen die in korten tijd geheel in asch gelegd werd In een huis is de bliksem ingeslagen zonder dat daardoor brand is ontstaan Door den hevigen hagelslag hebben de veldgewassen geleden Tweede kamer der Staten Generaal Zitting van Woenadag 14 Mn De beraadslagingen ever de begrooting voor het departement van binnenlandsche zaken zijn voortgezet en ten cintle a ebra t De discussie liep voornamelijk over een subsidie Oirt IÓ7 van ƒ 7000 voor de industrie school te Enschede en over een subsidie fart 112 van ƒ 130 000 aan gemeenten ten behoeve van het onderwijs Hei eerste art 107 wordt aangenomen met 44 tegen 20 stemmen het tweede met 59 tegen 5 stemmen en hei wetsontwerp met algemeene 64 stemmen Vervolgen wonlt overgegaan tot de behandeling der begrooting voiu het departement V buitenlandSLhe zaken De HH Eiciut van SoeterwQude en vaw Zuyien van Nyvelt hebben eeuige punten ter sprake gebragt en zijn door den mmister van buitcnl ludsclie zaken beintwoortl w iarop het geheele ontuerp in stemming is gebragt en aangenou jn met algemeene u ii s euiinen Eindelijk woidt ni eenige discussie be i iei niuig m te b ra tdslagen over het wetsimtwerp tot gt edketinng van de overeenkomst met België gesloten nopens de wateraft ippiugen van de Maas Zitting van Doitdi rdag 15 Mt i Aan de orde zijn de iliscns iru over ver ehilU nde r iturdi satiewetten die allen niet algemeene steiiiineu norlm a 11geuomen Thans zijn aan de orde de beruidslairiuiieu nver het wetsontwerp tot goeilkeiiriug v m eeni re artikelen drr met België gesloten overeenkomst w eir Mis de waier itt ippuijt u uil de Maa = van welk verdrair tie tt reiiwoordiïe reireriuir lieelt verklaard de verdediging niet op zich te kunnen nemen Na eenige beraadslaging is het ontwerp luft 47 tcL en 7 steuuuen verworpen De minister van buitenlamlsdi aken heeft verklaard dat hij geenzins twijfelde of bij het volledig betoog va het r gt van Nederland zotiden bei re voorwaarden vaii de belgische legeriug te bedingen ziju maar dat men zich vooral moest wachten van deze aangelegenheid met eenen eventucien afkoop van den Seheldetol in verband te breuLren Aan de Redactit dtr Goiuhcke Courant De stad Gouda heefl sinds eenige jaren veel gedaan tot bevordering van het onderwijs Hoogst aanzienlijke sommen zijn en worden aangewend tol den opbouw van schooUocden Wat echter nog altijd wordt gemist is een bthcaam onderwijzer in de Gi innastiek Sinds meer dan twee jaren is die leemte gevoeld en daarover zachter of luider gekhiagd Er zijn er voor wie het programma van het openb uir onderwijs waaronder ook de gymnastiek wordt genoemdj juist omdat in dit laatste vroeger betrekkelijk goed was voorzien eene der drijfveeren is geweest voor de keuze van Gmida als plaats hunner inwoning Hunne teleurstelling 1 alzoo niet zonder grond Steller dezes vernam dan ook met groot genoegen dat de aandacht van het Gemeentebestuur hierop gevestigd bleef niet alleen maar dat er hoop bestaat dat in deze behoefte eerlang zal worden voorzien Voor eene doelmatige oefening in de gymnastiek behoort echter gelegenneid te bestaan voor alle kinderen onverschillig of zij de openbare of bijzondere scholen be oeken en hij verwacht dan ook dat een geschikt locuil ten dienSte van allen daartoe zal wortlen beschikbaar ge teld Men kan niet genoeg doordrongen zijn van het bewustzijn dat Gouda door hare gunstige ligging bestemd tot onticikkeling en uitbreiding ook door de vestiging van stil levende familien aJies moet aanwenden wat daartoe sirelvkeu kan Dankbaar voor de pogingen daartoe reeds aangewend za het mij niet ten kwade geduid worden als ik met bescheidenheid de vragen uit Is tot bewust doeleinde niets meer te doen Wat het ondertcijs betreft is het Gymnasium wat naar de eischen des tijds eene inrigting van uiiddHbaar onderwijs behoort te zijn Is voor Holland niet noodig datgene waarmede LKêntlië is voorgpga in Zot eene Gmcerbs Schtde zoo als DuitxcUand er zoo velen kan aanwijzen en naar ptaae lijke behoeften gewijzigd geen spoor lag zijn voor de viti ging hier ter stede Zal ons gemeentebestuur onmubieüijk na de te wachten regeling va het tnidMbaar ondericijs het Gymnasium in dien geest hervurmen Immers is goed lager onderwijs voor ieder ook voor den minderen burger noodzakelijk de middelstand heeft meer noodig dan dat Nederland mag dienaangaande wel eens bij lijnen oostelijkeu nabuur ter schole givau Uier en elders in ons vaderland is men nu verpligt zijne kinderen naar Duitschland te zenden om zich de theoretische kennis eigen te maken die voor den aan aanden w elenschappelijken handelaar industrieel en larutbouteer behoefte is Htil der Gemeente welker Bestuur zich niet doet voorgaan door anderen maar het initiatie neemt van nuttige en noodige zaken De gelden daarvooi 1 steed komen met woekerwinst terug ook ten bate der sc icnele Gemeente die immers van de niet schamele gemeente Ie 1 mo Wat de gezondheid aangaat het zal aan de meesten van Grou