Goudsche Courant, donderdag 22 mei 1862

lor lOl s 1 10 l 4 100 ï l s 7 5 903 4 91 19 A 194 1 103 1 5v 50 2U V 51 Vi 2 i 1 7 5 i 4 1 2 9 72 V o3 186 Donuerdag 22 Mei n 15 Dslft 15 Mei De a invoer vau granen was heden zeer onbcliiideud de stemming ship en de prijzen nomina d Grasboter ƒ 44 a ƒ 53 het vierde ƒ 1 10 a 1 321 2 p N Gewogen lum stadswaag van 9 tot 15 Jlei 2 vierden 1024achtsten en 114 zestienden boter te zamen uitmakende 22 700 X tf Deventer lO Mei Ïa neƒ9 il ƒ 11 50 Rogge ƒ 7 50 a ƒ S Büek vcit ƒ e 50 a ƒ 7 5Ü Gerst ƒ 5 50 ƒ ILiver f 3 50 a ƒ 4 25 Boter 1 soort nieuw fust ƒ 21 50 a ƒ 22 idem oud fust ƒ 20 h f 21 Zwolle 10 Mei Middidprijzeu Tarwe ƒ 9 02 Kogge ƒ b Boekweit ƒ 7 95 Ger t ƒ C 50 Aardappelen ƒ 3 Boter per iied tl ƒ 90 per Vs ton ƒ 22 Burgerlijke Stand GOUDA Gr liOEEX 13 llci Xieulaas oudirs J E i c Ibrcgt en W IloPuis AricMariuu ouiii i s wijlen G vau Gogh en M Verblaauw Jacub C oriu lis üudiTa J A van Wijk en A C bcliouten 0 rltI F DE 12 Mei Abraham Je Jong 10 m Piettr de Kijk j 13 Joh iiHut Jüniclia van Eik 2 j Johannes Cornells Kft cbl 9 ra lleiidiik Gijsbcrt de Jong 54 j C ürurlis Herminu C isijn 28 j Jaeobn s Stalenbcrg 2 j Jacoba Gcrarda Jilok 1 j G m 14 Coi iudis Puijk 56 j Johanna de Jong 5 j 15 Maria f atharina Ruler Ij Abraham Abbema 3 j eeltje Dekker IG w Saartje lla ïtnian wed G v d Vreedo 72 j Andries Cornells lioi 27 j Jubaiina Maria de Mol 2 j 3 m Gi nrwü li Mt i Jobaiines lllj terborg en Adriana van Wijk V l eni Andries an Kliiijve en Louisa Calharina ela Aan Geel Wilb in an der eut en lohanna de Jong Dirk aü Havesaat en Ibetirutlla Pnnec Alexander Heudricus Kvilik en Neeltje Kronnue Gij bcrtus Klaren en ti irbara van der Klem Johannes Heudiiku kiio MS en Jacoba Kuners Johannes Cornelia lïeeboLii en Theodora Adriana Il idL maker AVOEIUJEX BtTAi i KN 13 il i M van Groos geb t n 3ïmnnn k r d Ovi KLi 1 1 ï l j Mariiuis Bruiimg 18 j oïi £ 10 Xcei i aii den Berg 4 j hm Hendrik Xolte 73 j wtd a Sciphia llüud3 orfci OUJ KWATKR Vin 7 tot 13 Mei GOUDSCHE COURAUT h Advertenlieblad Onistrelien jj T r T T T V T 1 prijs der Advertent icn au écu lot ïCS LltgaVe van A i lUl K iA rcga ma mb gnp van bet zegel i öO Cent voor r X TT T T r eiken regcl d iai bovti 10 Cent Oost JIaceil xl Buitengen ne letters vorden berekend naar I plaalsruiiute LVA ihN Joiumr a Üo iniui z rïvLiii i n Aiitüitiub orbllii j 1 A i f ii Veniieulen 3 ü ITil tifl an Baai CU 5 Prij A ii der elfcileii AMSTERDAM Vrijda 10 Mei n 0 te koMS O 21 1 1 aai te koer GebleM u koer 02 74 iCt Xed w sell 21 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S oHandelm éVÖ 0 1 Leening 4 Aand H Sp 41 d Kijn pw 41 jBelgië Rotts 2 Spanje obl 2 d bnitenl i d biiinenl Portugal obl i Bn l obl H 5 d 1 2 29 5 CertlSyi i3 5 d 1 40 4 d jc serie 5 d serie 5 ulirel Spu 5 Bruwen 1 59 5 üost biiGüll a dito t dito Metall 5 dito tiiri 2 d renleVin=t 5 d0 liat lS54 5 Mex ul lS51 iG Ili ilvll 1 JI 101 100 71 91 191 511 2ei 30 5 Verti elf der Spoortreinen Tan Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 0 2 beb Zond 8 30 Tan Gtouda naar Utrecht 7 32 1C 28 12 46 2 42 beb Zond G 29 9 55 Ter Bockdrukkerij lu A ISRTXKAhiN da s ill ire it nen wel ouiA end 7 ijn wat het Gemeeute besiunr in iive irix met de Ge uudheids Commlssie rceda Iteejt gedaan of zich voor itelt te dcen tct verbetering van bet drinkwater dojr een meer doelmatigen afvoer ca de veria ueling van faeraic stoffen Weu ebehjk are het dat het publiek geleirenheid had 7 c i daarme e en met ooveel andere aangelegenheden ïj i i Kn ar be aiig in kenuisse te stellen Er is van ciat i blek zjoveel licht te bekomen al zij het ook slechts i ti li ii eL lier p ibiieke opii ie W aircim kin in Gouda zoowel als in veel kHnere plaatsen i eiie if axclien budbirir ting tot stand komen De gelden iaartoe e d r aangewend zijn waarlijk zoo aanzienlijk niet Dat voor i et publiek nuttige en noodige zaken zooveel doen ijk v iu jMiti ulieren uit2 tan is wel is iraar zeer aun te hevelen laar O de geinfiii e moet direct of indirect het hare bijdragen om die lot stand te t rengen Kuuiieii zoodanige zaken zich zeisen onderhouden dan houdt de oor aak voor oiuier teuning op Alle in deze is echter onderworpen aan de vraag 7s de zaai noodig of nuttig voor het ALGEMEEN belang ï Zoo yfen daa i iedere cent uit de Geiueeatekas daaraan jesteed weirgeworpen zoo ja dan is het schuilen achter of het beroep op de schamele gemeente niet meer dan eene rhetorische figuur ol leue dwaling AVat de openlare reiligheid betreft wil ik het gevraagd hebben of de politie alhier zoodanig is georganiseerd dat zij I vooral bij avond en aclit voor de rust en veiligheid eener iemeene van l iOOO zielen voldoende kan worJeii geacht Zied uir Mijnheer de Kedacteur enkele opmerkingen en vragen die ik UKo verzoek in uwe Courant op te nemen bijfldien F d van oordeel aij dat de plaatsing daarvan nuttig kan zijn Gouda ió Mei 1S62 S C Marktberigten OoTldSL Ij I i l e veem irkt met geringen aanvoer de pnjven lairer m iirtre v irkfus en liiii en met goeden aanvoer hroüer Kaas ƒ 1 0 a 1 0 i ib ti r ƒ 00 00 ii 00 06 larHc ƒ 10 a ƒ 11 R iige J i 0 ii ƒ 7 j Ger ƒ i OO ƒ ó lliver ƒ S OO ü l j r iie erwten ƒ 11 ieele v Tf r ten f S Duivelocmcn y jO Fa rdebo ncn ƒ f j f a ƒ 7 50 jio kv eit onder r uig ADVERTEMTÏEN TEGEX KCNE matige bciooiiing veiliiii2t men het Weghalen van eene groote hoeveelheid afval iu Ic Stearine Kaarsenfabriek alhier OPENBAKE WILLIGE VERKOOPING p MXVXIUG den 2u MEI 1SU2 des iiu ten O u e in de herberg van VAN ITERSON M N DEit y i KN in het Dorp en iiü en l rEXlil IZEX j Op een Kantoor in Gouda Kordt al Klerk verlangd ecu JONG ELIX i niet beneden de aclittieu jaar L oed knnncndc rekenen en een vlugge band cbrijvende Salaris naar bek aainlirid Men adrcsseeie zieb onder letter bij lUii Uitgever de er C our iut i Do v i 1 ti I 2 i Ile in ierk HUIS met ERF 1 GROND taande cu ge egeu in biiii en de a emeente van t busiev Se t e N 1C55 i Oil Elle i lu d bij de week in twee egm ƒ 1 50 per week ten 1II UI ten sterf htii e ier in G L DA wordl ge rjag iienkeiiineid 3 noodhulp Xeukenmeid t N ur u F Llii GS Alli ICrKXilVIZEX oelhuis evens Loun naar Meubilaire Goederen Inboedel Man en Vrouwenkleederen Aardappelen en Ilookspek alsineJe l ek i i ii voor IIUISW r llK bekuaambeid ƒ 55 a ƒ 70 Brnivi ii fu D ienstmelsj 6 van tii srlien r 17 en IS jaar bekwaam voor ZILVEREN VOORWERPEN r eii n a È r bj cr preidc billettcn eenige Gemaakte GOUDEN en nrisw eük en xa vuex en buei iEX Loon naar bekwaanilrid ƒ 10 a 15 On n bet UIT o n ebreveii Xadere iiit uiinatien zijn te bekomen ten k utore van dui Xotari MOEEXAAE te Zdld J j l Ki i e i oveiiegging van gt tuigen en opïavc van Godsdienst en Ouderdom vervoege men icli In persoon of met gefrankeerde brieven onder Letter A bij den Uittrever dezer Courant Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad ge chiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie m iHtiden i franco p post 2 25 De inzending der Advertcutïeu ksiu geschieden tot des morgens ten 11 urr Verkiezing Het vertoog in X 13 over de kiesvereenigiiigen beeft bedaard en gematigd dê noodzakelijkheid eener betere regeling dier vergaderingen in zoo juist een liebt gesteld dat het waarlijk niet noodig was dit zoo treffend bevestigd te zien in het gebeurde bij de verkiezingen voor de provinciale staten AVij zouden echter bescheiden van mcening zijn dat de schrijver een stap veider had kunnen gaan en den kiezers een wenk geven hoe zij die verbeterde inrigting der kiesvereenigingen konden tot stand brengen of althans voorbereiden lutusschen nadert al vast de dap der verkiezing en als men niets beproefd om grootere belang telling op te wekken dan behoeft men waarlijk geene ongewone schranderheid te bezitten om de uitkomst te voorzien dan is de herkiezing van den heer M A F IL Hoffman volkomen verzekerd en dit geenszins uit eenige overeenstemming of voorliefde maar bloot uit sleur en gewoonte uit gemis van belangstelling inlichting en leiding Het hoofdkiesdi triet Gouda wordt nu negen jaren lang vertegenwoordigil door een man van wien niemand eigentlijk iets weet dan dat hij bij de zeer enkele reactionnaire leden der tweede kamer wordt geteld een man overigens achtenswaardig en opregt die zich noch door begaafdheid noch door die iuzigt onder ïcheidt zelden iets vau zich hooren laat nooit den minsten invloed uitoefent en alleen goed is om het bewijs te leveren dat zelfs in onze dagen nog enkelen gevonden worden die geheel vreemd blijven aan den geest des tijds en des volks Zou het dan nu iemand in de gedachte komen dat deze vertegenwoordiger de ware uitdrukking is van den geest dien de meerderheid van de kiezels in ons distriet bezielt en wij zullen toch waarlijk geeneii vertegenwoordiger afvaardigen om de zehlzaamlieid van het verschijnsel of om door deze duistere vlek het licht te beter te doen uitkomen der mannelijke voorstanders van vrijheid en vooruitgang die de sieraden zijn onzer vertegenwoordiging en die een bewind ondersteunen dat zoo geheel instemt met den verlichten zin des volks Zoo er echter gevonden worden die in beginsel met onzen nu wij hopen en verwachten voor goed aftredeuden verten enwoordiger overeenstemmen dan nog is het ongerijmd dezen hoogst oubeduidcnderi man die wel getuigen kan vau bijna vergeten mzigten maar niemand overtuigd ah langer de plaats te doeu iuuemeu die dan toekomt aan den rijk begaafden schitterend welsprckenden middeleeuwschen riddsr Hoe weinigen toch met Groen van Prinsterer eensteimnig denken geheel Nederland smaakte genoegen ais hij onuitputtelijk van vernuft in het tournooi optrad en eene lans brak voor zijne herschenscuimmen Maar het is eeue hoogst ernstige zaak die wel met belangstelling verdient behandeld te worden en wij wenschen dan ook dat de verkiezing geschiede na rijp ber iad ernstige overweging en met volle overtuiging Men vergete het echten niet dat zonder onderlinge ra idpleging geene gjede uitkomst te wachten is Wij blijven din bij het oude De verkiezing van oen heer Hoffin iu voor negen jaren was eene vrucht der noodlottige aprilkoorts die zoo Treurige gevulL en had en zooveel kostbaren tijd voor de goede zaak deed verloren gaan Doch die spoken iijii verdvcnen uiem md gelooft er nog aan De oorzaak was mi leiliiig de bedrogenen schamen zich eu zwijgen liever over iiiiiiiie zuakhei l Maar dan moeten ook de gevolgeu ophouden ils de oogen geopend zijn en men de oorzaak verloocneiit e ke rigtiiig men toegedaan zij wie ook verkozen worde H ittiuiu moet blijkei oiuiiogelijk te zijn als wij on zelven mot weiisclien aan de kaak te stellen en teii spot van on en tJjd aan ederland het bewijs willen le eren dat het di=triet Gouda in het hart van ZuidHolland verlaten is van alle gee tkraeht en de speelbal van enkele duisterlingen Maar nu wat zal ons behoeden tegen die treurige uitkomst Wij moeten de handen aan het werk slaan wij mogen niets onbeproefd laten om de kiezers uit liunnen doodslaap te wekken wij moeten ons voorloopig trachten te vereeuigen tot zameuwerkiiig om later aan eene duurzame inrigting te deuken Meu moet in grooten getale bijeenkomen en zich trachten te verst lan ij bedoelen hiermede geeuzins dat de verscliillende rigtingeu een algemeen strijdperk openen moeten dit toch zoude tot geene anelere uitkomst leiden dan tot hatelijken twist en verhoogde verbittering Elke afzonderlijke rigtiug moest indien het mogelijk ware eene algemeene vergadering houden waartoe niet alleen de bijzondere leden der kiesvereeuiging maar al de voorstanders der ielfde rigting in den ruimsten zin opgeroepen werden Op zoodanige wijze zoude men beter bekend worden met den geest die in het district heerscht en zich tevens den weg gebaand zien tot onderlinge zameawerking en tot de vesti