Goudsche Courant, donderdag 22 mei 1862

ging der ouderafdeelingen Men beproeve dit of welk ander I middel men raadzaam of uitvoerlijk acht om zich los te rukken uit eenen ondragelijken toestand die vernederend is voor onze geheele bevolking De overgroote meerderheid heeft ongetwijfeld vr heid en vooruitgang lief en slechts in het luister woelende intrigues kunnen den gezonden zin vernarren en door lichtschuwe opruijingen keuzen hernieuwen die strijdig zijn met de ware volksbelangen Het voorgestelde middel is naar on e meening waarlijk OVERZIGT Gouda 21 Mei T e oorlog in de Aereenigde Staten van Xoord Amerika keert zich in lpn laatsten tijd geheel ter gunste van de noordelijken en ordt de ontbinding der zuidelijke confederatie neldra te geinoei gezien Ncw Orleans de grootste koopstad is niet alleen vermeesterd maar de bevolking van deze stad is zeer ten voordeele der noordelijken en tegen de afscheiiling Xu is ook Yorktonn ontruimd en dringt het niordelijk leger verder door zoodat ile zuidelijke legers groot gevaar beginnen te loopen van afgesneden en omsingeld te worden De zaken van Mexico hebben insgelijks eene geheel nieuwe gedaante aangenomen het drievoudig veibond is verbroken eerst zijn de Eugelschen afgetrokken nu zijn de Spanjaarden te Vera Cruz ingescheept de generaal Prim heeft zich niet bekreund om de bevelen van Serrano maar laat den Franschen het veld ruim om tegen de bedoeling van het traktaat zich geheel meester te maken van Mexico Daartoe be igeu zij den generaal Almonte een uitgewekene die met de Franscheu is teruggekeerd De tusschenkomst van dezen gelukzoeker nerd door de Engelschen en Spanjaarden evenzeer afgekeurd Men gelooft nu dat Almonte door de Franschen in Mexico teruggebragt zich meester zal maken van het voorloopig bestuur en het volk stemmen voor de vestiging van een monarqhaai bewind Overigens wordt de geheele mexi ansche expeditie te Parijs zelf volgens sommige berigten meer en meer inpopulair en men is beducht over den afloop daar men ben eert dat de geele koorts vele soldaten wegsleept In Engeland is het jaarlijks herhaalde voorstel tot afeehafüng der bclr sting ten behoeve der staatskerk met de meerderheid van slechts eene slem verworpen Vandaar blijkt uit de mededeelingen in het parlement dat Spanje nog altijd slavenhandel naar Cuba drijft en begunstigt niet minder schandelijk dan zijne onteercnde onderdrukking van alle gewetensvrijheid Uit Zweden verneemt men de invoering eener vrijzinnige n emeentenet in Nassau heeft de tweede kamer besloten elke erlengirg of vernieuwing van de pacht der speelbanken en der loterijen te weigeren De overeenkomst ter ernstige beteugeling van den slavenhandel tusschen Engeland en NoordAmérika is den 7deu April 11 te Washington geteekend Uit Kusland blijven de berigten gunstig ten aanzien der binnenlandsche hervormingen maar Polen blijft misnoegd en onrustig Terwijl aan beide zijden der Alpen de overtuiging veld wint dat de romeinsche kwestie hare beslissing nadert heeft men in Italië eene zamenspanning ontdekt die zich de vermeestering van A tnetie of volgeus anderen een inval op oostenrijksch grondgebied door zuidelijk Tyrol ten doel stelde en waara n men niet gelooft dat Garibaldi vreemd was Het italiaansch bew ind is krachtig daartegen opgetreden zeer velen zijn gearresteerd een oproer ter bevrijding der gevangenen te Brescia is met nadruk beteugeld zij zelven onmiddellijk naar Jiiet de koning maar de president van den ministerraad heeft de zitting der kamers te Berlijn geopend met eene rede die met zekere terughouding de hangende zaken aanstipt en nog veel te denken geeft ten aanzien der keurhessische kwestie wil men doortasten en de aftreding van het ministerie wordt geéischt als voldoening voor beleedigende behandeling van den generaal VVillisen Pruisen staat met ruim 50 000 man gereed om zijn eisch ter herstelling der constitutie van 1831 klem bij te zetten Die ijver zij ten waarborg dat Pruisen ook de constit tionele regten zijner eigene onderdanen al eerbiedigen J 5 öuhenUnlr IiOnden 1G Mei Het plan bestaat om alhier het begin der aanstaande maand Junij eene openbare zamenkomst tot behandeling van vraagpunten betreffende het armwezen en de liefdadigheid te houden Deskundigen en belangstellenden uit alle landen zijn tot bijwoning daarvan uitgenoodigd Dit congres zal op den 5 = Junij geopend worden en op den 9 zijne zittingen aanvangen Van eenige gouvernementen is bij het bestuur van het congres reeds het berigt ontvangen dat zij zich op hetzelve officieel zullen doen vertegenwoordigen In Lincolnshire heeft eene overstrooming plaats gehad ten gevolge waarvan op dit oogenblik eene uitgestrektheid van 30 000 morgen lands is ond r water geloopen Onder anderenis daarbij de St Mary s brug geheel uit elkander geslagen terwijl later nog verschillende andere bruggea benevens eeuigedammen zwaar beschadigd of vernield zijn Ruim 200 hui geziuneu uit den boerenstand zijn door die ramp van alles beroofd en het ergste is nog dat er bij deskundigen alle gondschijnt te bestaan voor de veronderstelling dat het niet mogelijk zal zijn om het land dezen zomer droog te krijgen Te Cork is gisteren ochtend brand ontdekt in het Queenscollege welke niet eer gebluscht kon wordea dan nadat dewestelijke vleugel met vele zeldzame en kostbare voorwerpenwas vernield Een ingesteld onderzoek heeft het bewijs geleverd dat de brand aan boosaardigheid moet worden toegeschreven Te New Orleans is reeds eene meeting gehouden waarinmen zich met veel geestdrift voor de zaak dei Ui ie ver ilaardheeft Te Manchester is eergisteren een verschrikkelijk voorvalgebeurd Een zekere Taylor had in zijne woning een keukenstoomketel die verleden winter in zoo gevaarlijken toestandverkeerue dat T bij den eigenaar van het huis den HeerMeller op herstel aandrong Hieraan geen gevolg gegevenzijnde sprong de ketel en doodde een dochtertje van T Hierdoor en ook door de omstandigheid dat laler de inboedel van T voor schuld werd verkocht maakte zich zulkeene verregaande moedeloosheid en wraakzucht van meester dat hij zijne drie overige kinderen door middel van vergif het leven benam en daarna in gezelschap van zijne vrouwden Heer Meller aan diens kantoor opwachtte en hem zondereen woord te spreken met een mes dood stak Een knecht dieden Heer M te hulp snelde ontving een schot uit een r volver in den arm De misdadigers bevinden zich beide inhanden der justitie Volgens berigten uit Petersburg heeft de Keizer het voornemen op gevat om weldra veel omvattende maatregelen welke een doorslaand bewijs zijner vrijzinnige gevoelens opleveren in hft inwendig bestuur in te voeren Het plan bestaat om den rijksraad te veranderen in eene soort van parlement welks leden voor de helft door den Keizer voor de andere helft door den adel des rijks zullen worden gekozen Bovend en zou de cenaat insgelijks worden gewijzigd Tot heden is de senaat het hoogste regterlijke collegia in strafzaken en tevens is dit ligchaam belast met de redactie der keizerlijke besl liten Op welke wijze dit ligchaam een anderen werkkring zal verkrijgen is nog niet bekend Men voegt er bij dat de wijzigingen zullen plaats hebbeu ter gelegenheid van de plegti e viering van het 1000 jarig bestaan van het russisehe rijk nelk feest op den Sasten Augustus e k zal gevierd worden Het stelsel van alleenheersching tot heden in Rusland ge olgd zal daardoor in een vertegenwoordigenden regeiingsvorm worden veranderd Parijs 14 Mei Naar men verneemt heeft de prins de la Tour d Auvergne fransch gezant bij het hof van Pruisen die zich op dit oogenblik te Parijs bevindt den minister Thouvenel verzekerd dat de erkenning van het koningrijk Itiüie eene der eerste zaken zal zijn welke door het pruisische kabinet aan de nieuwe kamer zullen worden aangekondigd Het blijkt thans dat de fransche troepen wat er ookgebeuren moge Civita Vecchia bezet zullen houden De maarschalk Niel heeft bereids de plannen ontworpen om die plaatste versterken en geschikt te maken om in gewone tijden eengarnizoen van 10 000 man te ontvangen De keizer verlangteen versterkt punt in Italië bezet te houden ten einde bijonvoorziene omstandigheden voet aan wal te hebben IS Iei De Moniteur deelt eene dépêche mede van den vice admiraal Jurieu de la Gravière gedagteekend Orizaba 20 April Daarin wordt gemeld dat het expeditie korps den IS van Cordova was vertrokken en den 20 = s morgens Orizaba was binnengetrokken na een gelukkig gevecht met de kavallerie van het mexicaaucche leger die zich teruggetrokken had De ïezondheidstoestand der fransche troepen was nimmer beter geweest De Spanjaarden hebben tJcu erugtogt aangenomen om zich te Vera ruz weer in te schepen 19 Mei Men verneemt dat de kapitein generaal vanCuba een kamp zal oprigten onder bevel van Generaal Gasseten dat hij transportmiddelen gereed houdt ten einde deSpaansche troepen uit Mexico onmiddelijk kunnen terugkeeren in geval het kabinet van Madrid daartoe bevel geeft Berlijn 17 Mei De NaHmal Zeil bespreekt de betrekking waarin onze reger ng tot Keurhessen staat en zegt o a het volgende Eene executie waarmede Keurhessen door onze regering is bedreigd ten uitvoer te leggen laat zich dan alleen regtvaardigen wanneer de gansclie kwestie daardoor tot voldoende oplossing geraakt Nieuwe lasten te leggen op de schouderen der reeds zoo zwaar beproefde bewoners van dat ongelukkige land uitsluitend om hen van den eenen voorloopigen toestand te voeren in eenen andere zonder dat daardoor herstel kan worden aangebragt dit laat zich niet verantwoorden Gaat Pruisen eindelijk over om den bedoelden maatregel toe te passen dan behoort dit gepaard te gaan met een algeheel en volkomen herstel van aken 19 Mei Naar men uit eene goede bron verneemt heeftons kabinet zaturdag avond aan de Keurhessische regering eenultimatum gezonden waarin het ontslag van het ministeriebinnen 48 uren gevorderd wordt en wel wegen de beleedigende behandeling die de generaal von Willisen heeft ondervonden De termijn in het ultimatum gesteld begint te rekenenvan het oogenblik dat he overhandigd wordt Heden is de landdag door den president van den ministerraad geopend met eene rede waarvan het begin aldus luidt Zijne M ijesteit heeft mij de opening van den landdag der monarchie in Hoogstdeszelfs naam opgedragen De regering acht het pligt de heden geopend wordende zitting niet langer te doen voortduren dan tot afdoening der dringendste aangelegenheden aoodig is De financiën van den staat worden bij voortduring gunstiger Na het afsluiten der jaarlijksche rekening is gebleken dat de regering niet noodig heeft gehad de toevlugt te nemen tot het bij het budget van 1861 in uitzigt gestelde crediet ten behoeve der leger organisatie De meerdere inkomsten van dit jaar hebben de daarvoor noodige uitgaven nog overschreden Het heeft den koning behaagd tot veriigting der bevolki g van de verhoogde belastingen af te zien te rekenen I et den 1 Julij a s Uit het budget voor 1862 en 18 i3 ilat a eerstdaags aangeboden zal worden zult gij ontwaren dat het gemis dier verhoogde belastingen volkomen gedekt wordt door de meerdere inkomsten door tijdelijke inkrimpingen bij de militaire admiuistr itie en door besnai ingen ten behoeve der staatss huld terwijl bovendien nog middelen overblijven om aangewend te worden tot nuttige doeleinden p allerlei gebied Het budget van inkomsten en uitgaven is thans in meer hoofdstukken gesplitst en dit zal u de overtuiging geven dat de regering van haren kant bereid is om aan de voorstellen der vertegenwoordiging te voldoen Herhaalde overwegingen hebben tot de overtuiging geleid dat verdere besparingen op het budget van oorlog slechts tijdelijk uitvoerbaar zijn Zonder aan de hoofdvoorwaarden van de leo erorganisatie ten eenenmale te kort te doen kunnen deze besparingen slechts zoolang plaats vinden tot dat in de grondbelasting eene nieuwe bron van inkomsten geopend wordt Geeft de regering nu het bewijs d it zij aan de bedenkingen in vorige zittingen geopperd bereidn illig gehoor geeft zoo mag zij van den anderen kant ook verwachten dat bij de beoordeeliu onzer legerinrigting en onzer militaire behoeften acht zal worden geslagen op hetgeen noodig is zal het leger beantwoorden aan hetgeen gevorderd wordt met het oog op de onafhankelijkheid en veiligheid des vaderlands Voorts wordt daarin gesproken over de onderhandelingen met Frankrijk over die met Denemarken en de zaken van Keurhessen en eindigt met de verklaring De regering zal zich niet van haren weg laten afbrengen door den aandrang van partijen maar ernstig er near streven om de alg meeu bekende groudbeginselen die de koning bij de aanvaarding van het regentschap en sedert dien tijd herhaaldelijk aan de raadslifden der kroon als rigtsnoer voor het bestuur des lands heeft verkondigd verder te volgen Zij zal overeenkomstig deze grondbeginselen de regten der kroon en de constitutionele rcHen der landsveriegenwoordiging met naauwgezetheid handhaven Zij voedt echter ook de hoop mijne heeren dat gij aan hare maatregelen tot handhaving van Pri isens eer en waardigheid uwe vaderlandslievende ondersteuning niet zult onthouden ï anlifort 18 Mei De gebroeders Schlagintweit hebben op hunne reis in Azië den top van den Hi Gamiu in OpperAzie gelegen beklommen en eene hoogte bereikt van 22 259 voet boven de oppervlakte der zee In de Andes het koper ebergte in Amerika steeg Boussingault tot eene hoogte van 19 495 en Alexander von Humboldt bereikte bij het bestijgen ran den Chimborazo 19 286 voet In luchtballons heeft meu zich reeds veel verder van de oppervlakte der aarde verwijderd zoo steeg b v Gay Luosac op 16 Sept 1804 ter hoogte van 23 020 voet t De koningin der Nederlanden is gisteren met een bijzonderen trein te Stuttgart aangekomen De koning die altijd met het bezoek van deze dochter ingenomen is was H M een station te gemoet gereisd £ eSS61 13 Mei De keurvorst moet in den ministerraad op gisteren besloten hebben de beide verordeningta omtrent de verkiezingen in te trekken 5Ien zegt voorts dat de ministers in tegenovergestelden zin geadviseerd hebben Tot dusverre is omtrent de kiezers niets anders bekend dan dat zij zich eenparig aan de verkiezingen onttrekken 20 Mei Gisterenavond is een ministerraad onder voorzitting van den keurvorst over het ultimatum van Priiissen gesproken Eerst tegen 11 ure heeft men besloteu dit ultimatum Van de hand te wijzen De Pruissiseht gezant zal waarschijnlijk nog heden zijne tenigroepiug aan de Keu lie tische regering aankondigen Brussel 13 Mei De verwerping van het tmktiat wegens de Maas aftappingen door de tweeile kamer der st iteugeneraal heeft hier een diepen indruk gemaakt nopens welks beteekeuis men zich echter niet moet laten misleiden De verklaring toch door de ministers afgelegd dat zij dat verdrag niet zouden verdedigen verraste meer dan die verwerping of liever de groote meerderheid waarmede het tractaat werd afgewezen heeft onze staatslieden die na de evengeaoemde verklaring nog al verbittering omtieiit de ministers Thorbecke en van der Maesen de Sombreff aan den dag legden tot de overtuiging gebragt dat het aan die ministers zelfs indien zij het verdrag hadden verdedigd onmogelijk zou zijn geueest het getal leden die voor het tractaat stemden en dat niet meer dan zeven bedroeg tot het cijfer eener meerderheid op te voeren De onpartijdigen zien bovendien in het oierijroote getal tegenstïinders dat men veeleer de vroegere ministers behoorde te beschuldigen onder nie het verdrag werd aangeg ian in plaats van de tegenwoordige riuidslieden der kroon die hunne zienswijze dat het verdr ig met de belangen van Nederland strijdig was door 47 an de 54 aanwezige leden zagen ondersteunen Zij die meer absoluut oordcclen klagen over miskenning van de goede bedoelingen van Belgic van de zijde der regering der Kamer en der Limburgers en zeggen dat de heer Thorbecke zich bedroog toen hij beweerde dat ons gouvernement hetwelk niets bij de handliaving van het taiv o vprliest geneigd zou zijn nieuwe onderhandelingen aan te knoopen Gelukkig is hunne zienswijze in lijnregten strijd met de hedendaagsche leer van de solidariteit der olkeren w aarvan de heer Rogier tegenover Nederland getoond heeft zulk een groot aanhauger te zija Tuiijn 19 Mei Volgens eene di prclie uit Brescia is de linie langs het meer vac Garda door de Jostenrijkers op militaiie wijze bezet Het 154 regiment Oostenrijkers is geconsigneerd De soldaten zijn gewapend en uitgerust voor een De weg langs Milaan aldus wordt iu die dagorder gezegd ligt open voor het Oostenrijksche leger ötnnenlöiiö Gouda 21 Mei De alhier ten behoe e van Enschede ingezamelde gelden bedragen in het geheel ƒ II05 4 Van allerwege zelfs uit het buitenland stror n giften en gaven den ongelukkigen toe De commissie der erlo iug voor den watersnood in 1S61 heeft ƒ 13000 van haar overschot voor Enschede afgezonderd Deventer bragt in drie dagen ruim ƒ 6000 bij een behahe nog daselijksche bezendingen Vou brood spek kleedingstukken enz Uii de rijksmagazijnen nerden tenten en nachtlegerfournituren gezonden Voorts beweert men dat in sommige brandkasten de waarden en eiïecten nog te herkennen waren en blijkt het dat de eerste opgaven ten aanzien der assurantiën onnaaun keurig waren zoo begroot men nu de schade bij de Jong op vier millioeii en die van Ultrajectum slechts on ƒ sO OllO die van eene brusselsche maatschappij op 2 millioeu francs De geheele te dragen schade stelt men op nagenoeg acht millioen Men verneemt dat de heeren D A Schretlen en J B Maxwlls zich tot de hooge regering hebben gewend met verzoek dat thans nu de den 26 AprU 1860 aan de Holi IJzeren Spoorwegmlatschappij verleende uitsluitende concessie ten gevolge der verwerping van het wets ontwerp tot onteigening van perceelen voor dea aanleg van een spoorweg van Leyden tot Woerden geheel vervallen is en als niet gesckied