Goudsche Courant, donderdag 22 mei 1862

186 Zondag 25 Mei iH 16 GOUDSCHE COURAlifT l Advertenlieblad Oiuslrelieu Uitgave van A Oüd Hacen ADVERTENTIEN De ondergeteekentifc neemt be leefdelijk de vrijheid het geachte publiek j opmerkzaam te maken op de goede gelegenheid die bij hem bestaat tot het geven van PARTIJEN en het houdeu an VERKOOPINGEN üok i hij genegen PARTIJEN te geve i bij acI coord aUmede KINDERPARTIJEN I als Bal Champêtre in het Lokaal I der Sociëteit ONS GENOEGEN In de Boelelfaile alhier J Oudijk Oogziekten M REPi ZWEIIEX GEHEIME ZIEKTEN AANBEIJEN kortom welke kwalen ook kunnen zeer spoedig genezen worden door eene methode die door de physieke kracht welke zij op het organisme uitoefent in staat is Ziekten die door geen andere middelen tot beterschap te brengen zijn spoedig te herstellen Consulten door J J BEEEMEE Cliir Lange Tiendeweg te Gouda 50 s 26 72S 597 i o 0 3 moet wordtn beschouwd eindelijk eene beslissing moge worden nomen op hunne steeds aanhangige aauvrag e om concessie ïoor een spoorweg van Scheveningen langs s Gravenhage naar liouda ieuoemJe heeren dringen bij dat verzoek aan op het nemen van zoudaniiiC maatregelen als kunnen strekken om die concessie zoo spoedig mogelijk te verleenen zouder dat hun eenige geldelijke oudersteimiug of garantie van reuten van stiatsnege orde toegezegd en op voorwaarden evenzeer met hit t iiit beliiuï aU met de billijkheid overeenkomende s Gravenliage 19 Jlei Z M do koning zal zich aanst WoeuMLiir wit de residentie naar de provincie Zeeland begeven 1 n ili ir tot den volgenden AVoensdag verblijven eu dan naar de residentie it rugkeeren licJrn hcrft men het treurig beriït ontvangen dat jhr K I t 11 Itommer van Poidersveldt lid van de tweede vamer ikr t i iii ieneraal Z iturdag jl aan eene korte maar i rii iiire U reieUiliei is oierleden Hij had voor het hoofdkie di trii t Nijmegen in de kamer zitting en moest eerst in lïUi afirevlen zoodat door zijn afsterven in eene buitengewone v u iuiire moet worden voorzien LeeUWaxden H llei Heden ocliiend omstreeks T o uur werd er br iud ontdekt in de door stooin gedreven houtzaagfabriek van de gebroeders Homein welke eerst vóór drie jaren nieuw was gesticht in de laat3 van een een jaar te voren afgebranden windhontzaagmolen van denzelfden Zfio spoedig moffelijk was de branilweer op de plaats des ongevals aanwezig eu tiank zij tie aangewende K gingen tot blusscliing was men binnen een p iar uren den branil meester Het middenste gedeelte der fabriek de zoogenaamde maeliine kamer heeft bet meeste geleden van de beide vleugels is alleen het liak beschadigd Gelukkisr mogt men er nog in slagen den aanwezigen voorraad hout in tijds te bergen zoodat niets daaivan i i erbrand l e tabrïek was tegen br ndschade gcissureerd Tweede kamer der Staten Generaal Zittiy r rail MaanJatj 19 Mei lleikn zijn insekonu n de volgende wet oi tuf qjcn l tot voor ifuiiig in het nadeelig slot der rekeiiiiii vai ontvangsten en iütira en van den irbeid der gevang iieii over 1S5S 2 Tot inkoop en amortisatie van rentege iule Nationale SchulJ Tetrcn morgen zijn aan de orde gesteld de behandeiini van de navolgende wets ontHerpen dat tot verevening v n door de algemeene rekeiik mier afgew e en betalingen w geus pensi ee eu en ouder taiul ïelden dienst ISHO ISOl djt tot L f cdkeuring eeiu r provinciale belasting in Ooningen dat tot Een Burgermeis le is jaar 011 1 r G wci scht zoo spoedig mogelijk i f tei f n 1 Ji ffiiilus in betrekking te komen ais TWEEDE MEID of als MEID ALLEEN bij een klein gezin Adres franco onder Lett E B a an het Bure in dezer Courant hl een TABAKS en KKüIDENTETtSWINKEL wordt gevraagd een Loopjongen b ivcn de 10 Jaren liefst J fi van goede getiiigeuissen voorzien om dadelijk in ilienst te treden Adres onder letter S aan het Bureau dezer Courant Men verlangt te Koopen Een Soliden Rippenloop nnffevcer palmen breed en 9 ued ellen lung Verzoeke opgaaf van prijs eu waardezelve hier ter stede te bczigtigen is onder letter K bij den uitgever dezerCourant 1 wijziging der begrooting van O nmerschans en Veenhuizen en dat tot regeling ler uitg iveu wegens verstrekkingen v ui wege het dep v ui marine dienst 1362 De kamer zal in die zitting ook overgaan tot het opmikeu eeiier nominatie van vijf candidaten voor het lidmaatschap in den Hoogeii Kaad Het eindverslag betreffende de begrootiug voor de staaisspoorwegeii over 1S62 is uitgebragt De d ig der beraadslaging zal nader worden bepaald Zitting üaii Ding d ff 20 Mei Tn deze zitting zijn de bovengenoemde ets ontwerp n behandehl en met algemeene stemmen aangenomen uitgezonderd dat houdende goedkeuring eeiier provinciale belasting m Groningen dat met 53 stemmen tegen 1 stem die van den heer lliimbar werd goedgekeurd Voorts is de nominatie voor den Hoogen raad opgemaakt De eerstbenoemde is de leer mr J A Jolles minister van herv eeredienst Bij de kamer is ingekomen de memorie van beantwoording op het voorlocpig verslag untrent het wets ontwerp tOb nadere regeling van het gebruik vau het koloniaal batig slot van 1859 Burgerlijke Stand GOUDA Geborex 18 5iei Bartholomeus ouders H van Kersbergen en C van ïer Palni Cornelia ouders A Doornik c J Bennie Frans ouders F Lalebcr en P Koretuaar Gerarda AVilhelmina ouders J H Felix en B de Vroom Elisabeth Anthonii ouders G van Soest en A PrinsenbtTg OMatLEOF N 15 Mei Johannis van Hofwegen 52 j Johanna Lemcltevt 21 m It Helidrilia Maria ïinhagc eehtg van J de Jong 35 j Aart van Harten 2 y Gcrardr s de Jong 3 j 3 m 17 Adriana van den F erg 8 ni anderina Susanna de Ioul crhtg an W an Houten 5 j larliu H Heerktns O j ti m Herniauus Petrus van de Pavoordt lï d 18 lia ttana llugorina van der Helm 11 m jLUuÏLQe Gernt j 6 ni Adriaans Caharinus an Veen IG w Hendrik van der Linden G j J lu Jan Kruit 3 j 19 Emma Bolleroi 2 j Uitje Dcliker i j 3 w scHOO ovEN Ingeschreven van 9 tot 16 Mei Jaioba ouders t J van Gcelen en M C den Dnj OUDEW VTEE Van 14 tot 2ü Jlei 1S62 OVFIILEOEN Zijl 3 n Ham 1 j 2 E i ruim 2 j Andrieua de Pater 41 j Xieolaas Frani isrus van Hendileu Kompier i j Cornelia r obanua Maria aa m lïendrika in den IJ sel 1 j 2 u Ahiyia an Prijzen der ett ecten AüarERDVM Dingsdag 20 Mei M jogstikoers 63 7 5V = I Gi blri u koe koer a if 921 pCt N xl w sell 2 dito 3 dito 4 Amort jnd l Hanüehn 1 4 lü ï O l Leciium Aand 11 Sp d KMii pu België Hot t = 1 3 483 43 Spanje old 2 531 IOII 4 lOl s 797s 71 = Is 9l i6 19i d bnitenl 3 d biiuieni 3 441 rort isal oid 3 Eusl obl ll d 1S2 2U 5 Certlb31 33 5 tl l ti t d 5 eiie 5 911 91 7io 1941 4 d i serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen lb59 5 Oost liijGoU 5 50 G 50 1 72w I 731 0 29ii 30 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2 s d renteAmst 5 d nat 1S54 5 Mex oblSöl 3 Ter L oekdrukkerij van A BRINKJIAX Nieuws en Yoor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdaj s eu Zoiida s Iji de Stad ge vchiedt de viiCfrave des avoudb te nr ii Dt jtrijsperdiiiMiiiiatHlcu is franco p post f2 27i De inzcudiiii der Ad erteutien kan L eschiedcii tut des morf ens ten 11 u e Het Ministerie en de Kamer Er is gezegd dat wij sedert 1853 negen jarin lang zeer dragelijk bestuurd werden Al zouden wij dit toegeven dan viel er ni t hard op te roemen maar wij meencn dat werkelijk niemand met dien ellendigen toestand te vreden w as en wel het allerminst de zegevierende partij Een plotselinge waanzin lad zieh meester gemaakt van hot verbijsterde volk maar toen het de oogen weder begon te openen zag het dat inderen de vruchten hadden ontfutseld en het gehecle spel op eigenbelang en misleiding tiiikwam Van toen af begon dan ook dat onzelfstandig zich in alle bogten wringende geknutsel die weifelende en wankelinoedige houding die gedurige afwisseling van personen die kleingeestige manoervres om zich staande te hoitiler tot dat de algemeene onwil gaande werd en ook de hardnekkigste inzien moest dan men op dien weg niet langer voort kon Als iuor onvennijdelijke noodzakelijkheid geschiedde nti Avat weinig tijds geleden zoo velen onmogelijk scheen Xliorbreke werd gero pe t tot het be tuur geroepen tot de hooec betrekking die hij uoeli zoeht noch begeerde noch of k behoefde om de eerste staatsman van Xederltind te zijn Zijn optreden Aas nu erlitf r niet als vroeger toen hij verklaarde tegenstanders zijner beuiiiselen nevens zich dulden moest daar hij nu omringil is door mannen van gelijken zin om nog eens de ondankbare ta ik op te vatten en de volledige uitvoering te beproeven onzer waarlijk liberale grondwet eu die instellingen in het leven te roepen welke daarin voorgeschreven orden de verouderde misbruiken af te schatten die tegen onze ontwikkeling getuigen eu de vlekken uit tr wisschen die onzen naam tot schande strekken Middeiba ir en hooger onderwijs die voorwaarde van waarachtige ontwikkeling waeht op regeling de tienden moeten afgekocht de drukkende accijnscn afgeschaft de handel geheel ontheven worden van elke fiscale belemmering Z il Thorbecke nu meer vermogen dan tijflens zijn vroeger besttutr Hij is een man van onwankelbare beginselen maar is hij dezelfde in de schatting des volks Zoo alle gevoel voor ware grootheid niet uit ons volk geweken is dan schat het thans den man zoo veel liooger als hij zich in naarheid grooter betoord heeft toen hij ten doel stond aan de smadelijkste miskenning en ondankbaarste vergui iiiï Toen liij daar alleen stond en ondanks alle hatelijkheid BRINKMAN B uo 75 De prijs der Ad erten titu au ét n tot im rt L tls met inbijnip an Ui t ztjrel is ii Cent voor j eiken leizel daai b ncn 1 1 Ci iit B i 1 1 e n jr u w u uc letters uiden ben keud uanr plaatbruinite en vooroordeel met vaste bedatirilheid en onw rikbaie matiging zijner beginselen getrouw zijnen invloed herwon zijn meesterschap handhaafde toen heeft hij zich een man betoond wiens naam een dankbaarder nageslacht slechts met eerbied uitspreken zal Hoeveleu dan nog zijne waarde miskennen hij is gerezen in de schattingvan zoo velen die de ongerijmdheia der vroegere vooroordeclen en lasteringen inziende erkenncir d it Thorbecke de eilelste de opregtste voorsttiuder is van de ware belangen van vorst en volk Zouden wij ons nu geheel vergissen indien wij meenden dat ook de tweede kamer blijken geeft van de liooge achting die zij iS w minister toedraagt Eene oppositie zal niet ontbreken ook zij is nuttig en noodig maar eene rou Ic eu op waar mannen van eer en geweten in in igt bcschniuing ia toepassing verschillen l c eerste handcliniren der k iiner yj zemen gunstige verwachtingen in Het liegiu u w een aanval die volkomen geleek op ecu spieirelgevcih de in in zocht n i r ziju paard en hij zat er op Andere tegdi i mders betiiigucii hunne hooge achting voor de buitengewone lic f lauiirlieden vau den man die te zeer in rigtiiig ea karaki r i ik nd i cit dat het niet geheel overbodig zoude zijn d i mticnt i i i vraag op te werpen Na dien ijdelen vrager trad een InintÜL fr t r m veinst gcene oiikiinde en doet geeiie dv e h jeen kwetsbaar punt getrolfci hij t i cm c werkelijk bezw i ir oplevert le iufcriH ihiti i c c in dtimp op die van Wintgeiis u if den niini cr ven k gelegenheid tot l c redigende Achtereenvolgens zijn ver ehilleiide A ets oniw irpcii en i r bel ingrijke met algemeene stemmen atingcnomen A ele tinden zijn ingediend eu worden onderzocht andere zijn iv in j handeling Twee wets ontwerpen erflatingen van het vouue miiiisterie waarmede het tegenwoordige zich niet verecuigen kou en die nogthans behandeling eisehten zijn met overgroote meerderheid gevallen Morgen beraadslaging over het koloniaal batig slot Wij wenschen den minister dat hij zich in deze discussien even gunstig onderschcide als zijne ambtgenooten voor buitenlandsche zaken en oorlog reeds deden en hij zelf aanvankelijk bij de Delftsche interpellatie begonnen is 23 Mei