Goudsche Courant, zondag 25 mei 1862

öwttenUnïr Parijs 19 Mei Hoeveel moeite zich de half offieiele bla éen oiik gpven om hft te deen voorkomea als nam de xpeiV Af naar M exico haren serogelden loop ten eisde te ver rimiPTen dat de iiapopidaritöit van flat pla n nog vermeerdere j IHuott men slechts te eten wat in den Luiten gen on en mijrift rraad van jl Zattiirdag is voorgevallen oji te iawnen j bpucr lfcleii hoe eer het gouvernement ge oelt weiken zwa i ren la t de eiiirrUche en spaansche regeringen aan Frankrijk opifjj cn Jn lic bijeenkomst is uamelijl uitsluitend van het aa iLcdüiile onderwerp sprake geweest cd wel naar aanleiding ir in de stukken door den adjudant van den vice admiraal iFuripn de la Gravière den Heer de A arenne overgebragt l Hiniit blijkt dat liijei el de ïranschen die zich thans in iMexir Itevinden voor het cogenblik voldoende zijn het later uood jk lijk il nezen de sterkte der troepen tot 30 ti 40 000 i man op te vocicii In die vergadering is tevens lezing gegeven van eei e uitvoerige dépêche van den Franseken geziint te Madrid waarin hep ald verzekerd wordt dat het gedrag van den sretieraa Vrim door Spanje niet zal worden afgekeurd Men 1 liier zeer bevreesd dat de maatregelen door het Itaiiaansciie 2ouvernenieiit tegenover de jongste plannen vande Gariljaliii ii eu geur men eene verwijdering tusschen de regeriiiü fii j iilKiiiU zal doen ontstaan hetgeen niet onwaart chijii rk ina de houding door den ex dictator ar ngenomcnen h t btufifii van sommige personen dat ïaribaldi persoonlijk liij het plan was betrokken dal ten doel had door hetuitlokken van proorige bewegingen in Tyrol de Oostcnrijk che be ittii eren in Italië van troepen te ontblooten 22 Alci Alen ver ckert dat in den mini terraad gisterenbesloten i om c en oorlog tegen AIcxico met kraclit voort fcxetten l it besluit luoet dadeli ik aan de kabinetten van Aladrid en Londui ter kennis gebr ist zi n Ook beweert mendat tusrhen de kabinetten van Parijs en Turijn onderhandelingen gf peiid Y n om in de ronieinsclie kwestie tot eene schikking e ger iken Die schikking OU ccne algchecle reorganisatie van hef pauselijk gouvernement ten gevolge hebben c nder anderen zouden de Komeinsclie staten voortaa i doorafgevaardii len in het italiaanseh parlement vertegenwoordigd zijn Brussel 20 Alei Gisteren heelt te xVntwerpcn de verkie inir plaats gehad van een senator ter voorziening in de va ature ontstaan door het ontslag hetwelk de heer van Havr genomen heeft De kiezers zoowel de clericale als de übtniie waren overeengekomen om bij wijze van denion stratie tegen de houding der regering in de kwestie der fortiiicatien zich van de stemming te onthouden Met dat doel aren er meetings gehouden en het plan is maar al te zeer gelukt Immers van 4590 kiezers zijn er slechts 151 opgekomen en van deze 151 zijn nog 40 blanco billetten ingeleverd ten gevolge waarvan de volstrekte meerderheid gereduceerd werd tot 50 Doch deze meerderheid is niet bekomen De heer vi n den Bergh Eisen bekwam 34 en de he r van Ilavrr 31 stemmen zoodat eene herstemming tusschen deze beide zal phi its hebben Op verscheidene bureaux van stemopneming heeft men geen personen kunnen vinden die zich met de stemopneming belastten in eenige bureaux bevonden zich alleen de presidenten jSaar men verneemt heeft de heer van den Bergh Flscn verklaard dat hij verkozen wordende het mandaat niet zal aannemen 21 Alci De koning heeft eenige dagen geleden eene vierdeoi eratie ondergaan tn men geloofd dat de toestand van Z M geen eriitigc ongeriistheiil meer veroorzaakt De herstellingkan kort of lang duren rntiar zij zal zeker volgen en eeniiietiwe crisis is niet meer te vreezen Fraiikfort m Alei Handelsbrieven melden dat men dit jaar van de tabaksteelt in Amerika slechts weinig heeft te verwachten In A irginie en Kentucky is naauwelijks het tiende gedeelte van de gewone oppervlakte gronds met taliak beplant Ten gijvolge van die berigten verlevendigt zich de handel in inlandscht en hongaar che tabak en stijgen daarvan de prijzen aanmerkelijk Omtrent de v cluUcnde togten in het binnenland van Abijs iiiie door len hertog van Gotha gemaakt met het doel om zeer groot wild e jagen verneemt men dat hij in 31 dagen heeft gesehoiiu twee olifanten een vijftigtal antilopen en der iclijk wild leeuwen of hijena s heeft hij niet onlmoet W eenen 20 Mei De financieëlc commissie van de tweede kamer des rijksrands heeft in de gisteren gehoudene zitting liesloten de inkomsten belasting voor het dienstjaar 1862 tot 10 pCl te vcrhoogen Oresden 22 Mei Heden is de landda door den mliiister vou Beust geopend In de openingsrede wordt o a ezegd dat aan den landdag de laatste beslissing over het handelsti actaal tusschen Frankrijk en Pruisen is voorbehouden De regering heeft voorloopig hare toetreding tot het traktaat kenbaar gemaakt overtuigd als zij is dat de Saksische industrie de geopende baan gerust betreden kan De regering zal nooit vergeten wat zij aar Duitschland het algeHseeae vadierknd sehvritUg is Bijzondere overw gingsa zijn verre va tear AitleeB een feesliggecde toete ed wg tot eene wiJ igi Bg van fcet teltarief kan het vo rtl staa vau het toher üoiid niet Heen verzekerea inasr ïij is ook ie basis waarop de verdere OtttwiVkeiing van het liaadöstrakTait met Oostera ijk en deszelfs aansluiting liij het tolverbond voorbereid moet worden Kassei 21 Mei De pmisische gezant is met zijne familie en bedienden van hier vertrokken De kanselarij v m het gezantschap is gesloten In de regeringskrimgen gelooft niemand dat pruisische troepen zuUtfti binnen mkk i lyTadrid 22 Mei Volgens cene dt pêche uit Londen van heden heeft üngeland even als Spanje de handeling van zijn vertegenwoordiger in Mexico volkomen gocdsrekeurd De eugelsche regering heeft aan haren gevolmagtigde in Alexieo de ratificatie doen toeVnmen van de overeenkojnst die met Juarez is gesloten Het cngdscbe ka 4net beeft t t van Madrid aitgenoodigd om het trsotaa van Loaik vervalien te verklaren Rome 23 Mei Gisteren heeft de paus urn consistorie gehouden 23 kardinalen en 120 bisschoppen hebben bij dic gelegenheid gestemd vaor de canonisatie der martelaren in Japan De paus hc ift bij die gelegenheid cene rede gehouden waarin bij aan de prelaten zijn dank betuigde De Heilige A ader was hierbij zoo bewogen dat hij trunen gestort heeft Napels 21 Mei Gisteren heeft eene hoewel zwakke demonstratie voor Garibaldi plaats gehad doch werd spoedig onderdrukt De gemeenteraad gaf een schitterend bal aan den koning en prins Napoleon die tot middernacht bleven Ten ecu ure scheepte Z M zich in naar Genua en schonk oor z jn verivek 200 000 fr ten belioeve van instellingen van weldadigheid ook tcu behoeve vau dergelijke instellingen in andere steden heeft de k iiing aanzienlijke sommen geschonken l rins Napoleon is naar Palermo vertrokken Athene Iti Mei Fene amnestie ter zake der laatste gebeiirtcuissen is alhier uitgevaardigd waarvan echter twaalf personen negen burgerlijke en drie krijgslieden zijn uitgesloten Morgen worden de kamers geopend De koning heeft het jntslag der ministers niet aangenomen die daarop ook verder niet aangedrongen hebben Konstanttnopel 14 Mei De gezanten dei groote mogendheden hebben zich tot on e regering gewend met het dringend verzoek om zoo spoedig mogelijk afdoende maatregelen te nemen ten einde de onlusten welke sedert eenigen tijd te Aleppo heerschen voor goed te bedwingen Fii id Pacha heeft hierop bevel gezonden aan abtilie Etiendi die zich in kwaliteit van buitengewoon commissaris in Syrië bevindt om onverwijld uit Bcyruth uaar Aleppo op te rukken en d geschokte rust aldaar te herstellen liet fransclie daglilad e Cuiirritr de V Orient bevat een brief uit Aleppo gedagteckend 2 Alei waarin o a het volgende wordt gelezen De grieksche en de katholieke bisschoppen de geestelijke zusters van St Jos ph vele fransche onderdanen dame v in de voorraainstc familien z i in het openbaar licleedigd De gouverneur had verscheidene bataljons der bezetting uit de stad verwijderd 22 Alei Busland heeft zijne voorstellen herhaald tot onafhankelijkverklaring van Jlontenegro met uitbreiding van zijn I roudgebied doch zonder dat het eene haven zal bezitten terwijl voorts hervormingen iu Bosnië en de He zegowina zouden worden ingevoerd De porte heeft de beide eerste punten van de hand genezen doch met het laatste punt betretfeiide de hervor niugen in BosI nie en de llerzegowina heeft zij zich vereenigd Heden avond heeft de Porte bepaaldelijk last gegeven om Alontenegro aan te vallen Dit bevel is per post veiv onden New York lO Mei Nadere berigten doen zien dat de inname van New Orleans niet zonder ernstige verdediging heeft plaats gehad De forten die de toegangen tot de stad dekten zijn zes dagen achtereen gebombardeerd 21 mortiersloepen en 3 kannouneerbooten openden den doortogt der rivier Elf kannonneerbooter van de zuidelijken werden in den grond geboord De zuidelijken hebben 8 a 10 millioen ponden katoen vernield De wegen zijn tot Batonroiige en waarschijnlijk zelfs tot Memphis vrij van vijanden In de laatste plaats is men gereed om bij de overgave groote hoeveelheden suiker in de rivier te werpen In v irginie rukken de noordelijken meer en meer aan op Richmond den zetel der zuidelijke regering van ïorktowu zijn zij tot voorbij Williamsburg doorgedrorgen en bedreigen den aftogt der zuidelijken op Eichmoud Vera CrUZ 24 April De Franschen rukken steeds voorI waarts zij hebben Orizaba bezet en een klein fort genomen Als rede dat zij zich niet houden aan de overeenkomst van olediid geven zij op 1 de oorlogs verklaring van Juirez 20 de moord op verscheidene fransche soldaten gepleegd 3 de afpersingen van Juarez 40 het afsnijden van den toevoer der levensmiddelen Generaal Almonte heeft een proclamatie uitgevaardigd waaraan een groot gedeelte der i evolking van Mexico haar goedkeuring hecht De generaal Prijn vertrekt zoodra alle spaansche troepen zullen zijn ingescheept örnncnUnö Gouda 24 Mei De schade der onderlinge brandwaarborgmaatschappij van de Jong Cornp bij den brand te Enschede blijkt zeer overdreven opgegeven te zijn daar het bedrag volgens officieele opgave hoogstens k m zijn ƒ 1 04 395 als voor het 2 onderdeel gcbouweiij ƒ 151 25 de koopraansgoederen enz 445 579 meubelen enz 307 200 dit l edrag loopt over nagenoeg 550 pust ii en er is reejs tot het omslaan besloten doch zuUen de adsignatien uiet dan over 4 a 5 maanden gereed zijn Die bijdragen zuUeu moeten zijn per ƒ lOUU in de eersteafdeeling van het 2 = onderdeel gew klasse 8 13 de koopinansgoed 3 44 en de meubelen 1 88 en klimt bij deklassen op zoo dat het in de 4 klasse het dubbel bedraagt De afdeelingen van de tweede kamer der statengene raal hebben heden onderzocht de gisteren ingekomen wetsontwerpen 10 omtrent de onteigening van perceelen voorden spoorweg tusschen Ma stricht en Roermond 2 idem voorden spoorweg tusschen L trecht en den I lssel en 30 omtrentverstrekkinLcen ten behoeve van het departement van oorlotj dienst 1862 Alorgen beraadslaging over het wetsontwerp totregeling vai het koloniaal batig slot Alen verzekert dat dekamer na behandeling van dat en eenige andere wetsontA erpen omstreeks de helft van de volirende week een nieuwreces tot na afloop van de aanstaande verkiezingen zal nemen De eerste kamer van de staten generaal is tegen Donderdag den 12den Junij aanstaande bijeengeroepen om hare werkzaamheden te liervatten Men verzekert dat er plan bestaat het kamp bij Millingen van 9 Aug tot 2 Sept te doen bijeen zijn Het beveldaarvan zou opgedragen worden aan Z K H den Prinsvan Oranje brigade generaals de generaal majoors VVilbrennink en van Muiken Amsterdam 22 Mei De lieer Duymaer van Twist lid van de tweede kamer der Staten Generaal heeft aan den voorzitter der kiezersvereeniging de Grondwet alhier een schrijven gerigt waarin hij te kennen geeft dat hij dit jaar moetende aftreden bij de aanstaande verkiezingen van afgevaardigden ter tweede kamer niet weder i aanmerking wenscht te komen s Gravenhage 21 Alei Z M de Koning is heden morgen met gevolg uit de residentie naar de provincie Zeeland vertrokken en heden avond ten half zeven ure te Aliddelhurg aangekomen 22 Mei De brood en meelfabriek is thans alhier geopend Het brood wordt verkocht als volgt gebuild broodde 100 Ned looden voor 23 centen dito 50 lood voor ll o et oiigebuild brood de 100 lood voor 17 et dito 50 lood voor j et roggebrood de 100 lood voor 10 et zoet roggebrood de 100 lood voor 13 et Rotterdam 21 Alei De aanvoer van kersen die steeds bij groote partijen van Duitschland voornamelijk ter verzending naar Eiiseland dagelijks alhier plaats vindt getuigt van een zeer goed trewas aldaar De berigten die men van Duitschland ontvangt houden dan ook in dat omtrent alle fruiigewas sen een overvloedige oogst wordt te gemoet gezien Hoenel de laatste nachtvorsten op vroeg uitgeloopen steenvruchten eenigzins nadcelig hebben gewerkt luiden de berigten uit onze gelderschc streken omtrent appelen en peeren niettemin eer gunstig Alom verneemt men ook omtrent de aardappelen gunstige berigten Nieuwerkerk op den IJssel 23 Alei Heden zijn met algcmeene stemmen als leden van het bestuur voor de gecombineerde Esse Gansdorp en Blaardorpsche polder alhier herkozen als voorzitter de heer M E G van Laïf rveld Blanken en als lid de heer C In t Hout Senior Ammerstol 23 Mei A an den 19 de zer tot heden zijn alhier ter markt gebragt ongeveer 100 zalmen prijs 0 90 a y 1 10 per 1 2 ned pond en twee steuren De elftvangst is zoo goed als geëindigd aangevoerd werden in denzelfden tijd mede ongeveer 100 prijs 40 a 50 et per stuk naar grootte Tweede kamer der Staten Generaal Zitting tan Don lerSag 22 Hei lieden ïijn de üiscussien gevoerd over het wet ontne houdende begrooting van uitgaven voor den aanleg v in st u spoorwegen dienst 1862 Op voorstel van den heer Begr im is aangenomen een amendement strekkende om hangende het nog niet afgeloopen onderzoek nopens de rigting v in den spoorweg a i Rotterdam langs Dordreoiit en de daarvan afhankelijke pl l lt ing der bruggen de bf ide meinorieposten van arl 10 en 12 t vo bruggen te Dordrecht en te Rotterd im te doen ven illcii zoodanig en daarvoor in de plaats te snellen eciie ali eiiieempost Voor kosten van de bruggen tiffctien Dorlrclit en U0Iterdam Daardoor blijft de geheele kwestie of dt rigtitig zijn door den Zwijndrechtschen of door den Krimpener en Alblasserwaard ongeprejndiciecrd Nadat tXe Minider verklnnl had dat door de artikelen gelijk die thuis luiden de i ik die in onderzoek is geenzins geprejudiei or 1 w jr lt en dr het amendement in dat opzigt ook geene veiMiideriu i t e i brengt aangaande de later te nemen besli ina oui reut d rigting bleven de lieercn Begram en tati Eek vau meeiiiiiL dat het amendement meer neutraal was en werd i t dooiden minister niet bepaald bestreden maar meer af overbodig gekenuicikt Ket werd aangenomen niet 36 teirea 25 stemmen Twee amendementen van den heer Storm ran n Griive ande tot afvoering van sommen uitgetrokken voor verandering van vestingwcrken daar waar spoorwegen het terrein dier vestingen overgaan zijn verworpen De geheele begrooting is ten slotte aangenomen met algcmeene stimmep Tegen zaturdag is aan de orde gesteld de discussie over het koloniaal batig slot Dc Monitor en de Merr mac Nu volgens berigten uit Amerika de Aïerriiuac weder strijd vaardig gemankt en uitgeloopen is om zijn gehikkigen tegenstander te vernielen en New A ork te bombarderen zal het velen niet onaangenaam zijn iets naders van die twee nieuwe verdelgingsi iiddelen te hooren te meer daar uaar wij vernemen te Fijenoord reeds een gepantserd Viuirtuig voor onze m irine vervaardigd wordt De Alerrimac of A irginia was met spoorstaven gepantserd en aan den boeg met een stalen snavel of punt gewapend waarmede het in staat wa = de grootste schepen in tweeën te splijten wanneer het er door de stooinkr icht tegengevoerd werd Bovendien was het gewapend met twee honderdponds armstrong eu acht elfduims dahlgreen mortieren Reeds de eerste kennismaking der noordelijken met dit in een drijvende batterij veranderde fregat was hoogst noodlottig daar hun geheele eskader buiten geveehL werd esteld en zij twee fregatten verloren New A ork en Boston beefden toen juist bijtijds een nieuwe tegenstander op het tooneel der verwoesting verscheen Het was de kleine Alonitor door den zweedschen ingenieur Ericson reeds vroeger door zijn calorische machine bekend geworden uit particuliere fondsen in drie maanden tijds gebouwd driemaal kleiner dan de Alerrimac en slechts met twee stukkeu gewapend terwijl het bovendien slechts zeven ton gekost had een geringe som in vergelijking van het eu elsche gepautseide fregat de Warricr dat volgens officieilc opgaven 354 885 pond st of ruim 4 millioen gulden gekost heeft A rcemder schip ZfJ men wel nooit gezien hebben Het i wel vergeleken bij een grooteu manshoed met brecde liggende randen en die vergelijking is uiet onjuist Men ziet toch ni ts dan een vlak dak dat slechts een halve el bovc et water uitsteekt waarop een toren Dit gedeelte is van eikenhout van binnen met ijzer bekleed en van buiten met een ijzeren pantser van 15 duim In het gevecht kan men dit gevaarte zoover laten zinkeu dat het bovenschip slechts vijf palm boven water blijft en dus bijna niets aan het vijandelijk geschut aanbiedt de ingang tot het binnenschip dat als een sloep is ingerigt door een bomvrijdak besehut s alleen boven in den toren door eene opening die slechts een persoon te gelijk kan doorlaten