Goudsche Courant, zondag 25 mei 1862

jil iten r II lioori lül 1 Iieeic t dul bc e ui waren u t 0 kil n 1 iii t i 1 V r i i b i i II I 1 nu H r nn 1 vi or a 1111 1 M 1 11 a iti 1 i e Iij 186 3 Donderdag 29 Mei W t7 GOUDSCHE COURAÜTT Uitgave van A BRINKMAN Ood Haven R De ton c li i een bomvrije sclians omklecj met S ijzeren 2 duim dik fjedekt duor eeu dak van frt ii plattii op ij erea balken rustende Dit gee kan raidiredraaid worden door middel eener ler m rhiup De kogels voor de twee stukken rkante tiikkdi ij er ijodraaid leder ko el A oog u r cïiot kostte 2i U in lie e rsle revecht door dit i edrocht ge cn i T Merrimac ehoot te kurt in df n sïrijd L liuL er en de Monitor beeft zijn naam de liuÜiiifd Zoo toch was hij dot r Ericsou ge 1 Jij Le e nd was het uid n het lot van den ij n ie houden terwijl hij Kugelaad het ver uijperiiMirt ter ee moest aankoudigen en ver T I tiiirer schafrn te verkwibten aan zijue ma ct bouu eii van nutteloos gew orden kustbat tot r r strfkken aaii de geheele meusch t id dat er een el Ur wedijver tu rhen de volken bestaai laii tie er aardigiiiu van moordeuile wapenen die toch weI T na vt 1 h p V 11 mJ I doer aii Ieren o ertroffen worden en dat Ie irt i en aan iet knjirsue en uitgegeven dubbele reni U üiid opl rt i eii iudien zij aan het onderwijs en aan i f bevo Kiiuii sier b cha i ig gewijd waren e B die weinig voorkomt was tot staande prij cii eeuige vraig o prigens zeer weinig handel Pei Urucli ea zonder vnag Witte Tarwe zonder c i breken br igt 12 0i op i tc Tarwe van hn eil Itozeiibnrs ƒ H 00 a 11 0 1 Westi ƒ 11 20 a ƒ 11 0 Eil rogse S 00 A ƒ 8 20 V e tl ƒ 7 50 ii f iVi Eil z umergerst 5 20 a ƒ 5 60 Westl ƒ 5 io a ƒ ü SO Koile haver ƒ 4 00 i ƒ 4 20 Lange ditu 3 20 a ƒ 3 50 Dnivebooiien ƒ $ 00 a ƒ 8 50 P uinlelioonèn ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Groene erHten lO OO a ƒ 11 50 Witte Erwten ƒ jll Aau Stad Waag gewnger van li Mei tot 22 dito 12 vierden 1224 acht iten en 115 ze tieiide i boter te zamen uitmakende 27310 N II Jras boter ƒ 14 a ƒ 03 het vie de ƒ 1 10 a ƒ 1 321 2 per H Ter markt 310 inndden Aardappelen hutjg te l rij i l atl laagste ƒ 3 50 Deventer 23 Mei ïarw e ƒ J OO r 10 75 llogse ƒ 0 75 il ƒ 7 oO Boekweit ƒ G 50 a ƒ 7 50 Ger t ƒ 5 50 a 00 Il uer ƒ 3 50 ii 4 35 Boter soort nip un fust 19 00 ƒ l i 50 ideui oud fust ƒ IS OO ii ƒ 1 50 Zwolle 23 Mei Middeiprijzen Tarne ƒ 9 6 Rogse ƒ 7 S5 Boek eit 3 2 vjer t ƒ 50 ird ippelei i ƒ 3 02 Boter per ned pond ƒ 0 95 per i ion ƒ 21 00 Burgerlijke Stand GOUDA j o L 1 T 1 E aii het ban JU au polififallile bevindt ieh i en op de publii e tr tat if o aii iru i eii l ai n Ilaroiogic haak regtkebbfiile fv orm li a ui ijciiociii l liiire lu Ghn ikt 0 Iii Ji ianna Gn Mili oudevs T J H Ic Swart eii M A iii DiMt T l5 itjo iHtlcis j lu l en P l tuit l Juhaiiiic JiK oIm ouil r P aii Ji ii Z i uu in T Pio t Marktbsrigten 0 h lï I FN 19 A et Aart i i Il irU i 53 j 20 illem Wrjnuidlcn 51 j l m c dirnriis aii tncttca 2 j 5 m HermaniwIlciulnk Kok 1 Ill U Ad iiiiii Marid Johanna Kaaw 4 m Gcvari u an Wijk 3 j M tii i ati aviiiii l a nj 4 a Teunlje JoriLr 5 j 7 ni 22 FrcdenU ok iü j Pitrosella Conidu Gouda 2 Mol AVitïe tirue il OO a ƒ 11 50 Rood dito Il i f i f lï a 6Jii l a r a 1 50 Diiivebcouen ƒ S 25 l aar Cuviitdeb cii 1 f a y 7 li k eit iiiet ïe verkoopcn xmu IV iiiifh t met gerim en aajnoer prijyen traag ceni rfn Jfl ni rka ht gcf kvui vette schajn n vlug ni igere schapt n i ni laiauniMi tri ir maireie varkeu en iirü en lairer Gi M 17H0 AjUKm iocboter Vö i VV ol v U m iFai ft c 4 ni V I On i wi l Afci T ni Vonk en Hillciri mïa Jouatinp i liiit ic T u y t U a U der t y 0I icnJuca onu lia ïuliaiiiia au s haik ïuhariue aii lloo i ru eri£ft r J i iJii f iiii Uaaii ihilki lm IlemliK a Llizjibt lli au J Aï W Kuiiwcnberjr geb Peijcn z il M i aii o lrn rel N hu k We Ti i a fl s i iM 2 2 Mei A nir ijc de Haan Ö m Delft r Dr laiivuer v iu raiien VuIich u l ij Cmiiuu K Mti J M ikltij 31 i nict G E Biüu e 2 i nifU Müir or i ubrdii und aiicen n lar puike W nXi l arwc D de Umu s j urn M dn dti ADVERTEHTIEBI Prijzea der cflcctcn AAlriTERUAM Men verlangt te Koopen r cirnuv c J Ml I LEU p t II r v N z M f j cciiiiv 21 Mei l 2 l t 1 j J l piii e I II iL iiieene keniM irfMiiL Vr jdag 23 Mei f Een Soliden Rippcnloop la iL te ri Xitl w sell 21 dito 3 dito 4 Amori S ai l 3 Handiliii O 1 1 lil 1 Aanii il S n II ü i iin liel e il i i Miije bl 2 d Imiieiii 3 d iM menl 3 l ortuu il obl 3 Kn 1 obl H 5 d I 2 29 5 Cert l 3i 3 5 d l i i 4 d 5 erie 5 d 6 serie 5 AolLef Spu 5 l rm eii 1 Ö9 5 Oü bij l 5 duo 4 dito Aletall 5 dito dito 2 dOrente Vmst 5 dO nat 1 54 5 ilev obl al o küa 9 iKl on reveer S palmen br ed en 3 ued ellen lansr Verzoeke opgaaf vaii prij en A aar dezehe liier ter tnle te be igtiueu is onder letter K bij den ii igever de er t onnint Openbare Ycrkooping Te Goi DEI K i den 22 M i I S62 M n de Heer rRl ÜEÜIk KOK Ko i iiK ii ia itu oiii iidiin Mi 36 jaren na eil s tlikk f cl tvi r t niüing tiu eli ai e f f iiiire tn il niieeiie kenni e ii g jU lin iri ehikihi id be itten ei gene en n de door lu t owilijdeu van den Uier A V I IN i A EN opeiigeial en benkkin an VOORLEZER en VOORZANGER bij de Jtem il i f f ti ite ifi alhier te ver iiUen w orden i itgei ooJisd zifh vóór o op den 7 Jitnij 1 1 aan te melden bij den Kerkmeester i c cl 1 Ilt r Pr A IIOMEI IX 43 J i II 4s 100 741 191 4si e Xotari Al Kl T te ij zal o i Di i rki j 27 1 2 de 100 91 i i H Een kapitaal rmin heidit sterk en weldüortiniinerd HUIS i ERVE staande en gdeg u aan de Xc jnslrttcit en Tih Jniiirlt te l A ijk 11 n 32 zi iule het van oud bikende en niet ffotd gevdu gedreven Logementen KoflBjhuiS nt rORTl IX ÏV inncuurdeu 10 Jidlj 1862 503 I 30 25 26 50 26 71 591 2 535 v V 297 P Kooper kan des verkiezende den INBOEDEL tot de affaire behoorende geheel of gedeeltelijk overnemen Ten kantore van genoemden Notaris zijn Ta ruA lrnkiciij uu V BlUMsM VN disponiebei groote en kleine kapitalen tegen o v Je iijj otJiu l Nieuws en voor fionda en Deze Couraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Klad ge chiedt de iitgavi des avonds te voren De prijs per dr maanden lif l franco p post ƒ 2 25 De inzending der Adverteuticn kan geschieden tot dea morgens ten 11 ure Overzigt Gouda 28 Mei De keurhessische verwikkelingen neigen tot vreedzame schikking aan Pruis u wordt voldoening gegeven de constitutie van 1831 zal volgens het besluit van den bond herjteld worden of dit ook het geval zal zijn met de kieswet van 1849 schijnt naauwelijks twijfelachtig daar het miuisterie toch eindelijk moet aftreden De pniisisehe kamer heeft bijna eenstemmig haren vroegeren voorzitter herkozen die zijne taak op waardige wijze aanvaardde als de liberale meerderheid zoo voortgaat en zieli binnen de perken van wijze matiging bewaart zal de reactie wel moeten afdeinzen Italië wordt onrustiger en kan naauwlijks in teagel gehouden worden eindelijk is de te Parijs teruggekeerde Goyon officieel terug geroepen en zal de bezetting van Eome althans eene wijziging ondergaan In Griekenland is de gisting ook na het dempen van den opstand nog gevaarlijker Want het is daar niet mogelijk een nieuw ministerie e vormen omdat de koning weigert in de gestelüe voorwaarden te treden Men eischt de ontbinding der kamer opregte en algeheele uitvoering der grondwet en volledige amnestie Montenegro hoe onbeduidend houdt vol in zijne vijandelijkheden tegen Turkije waarschijnlijk in stilte opgezet en gesteund om den zieken man niet tot verademing eu rust te laten komen De triple alliantie ligt verbroken Engeland schoorvoetende toegetreden heeft zich het eerst temg getrokken Spanje is gevolgd en beiden zullen zich met Mexico verdragen Frankrijk blijft alleen over om het werk tot een goed einde te brengen terwijl Max de gedesigneerde koning stellig ook van de partij afziet De expeditie kost daaglijks eeu haii millioen francs en hoe vele menschen zijn er reeds en zullen nog bezwijken aan vermoeijenis en gele koorts Geen wonder dat de onte redcnli id toeneemt en dat men eene rampzalige uitkomst ducht Teleurgestelde hoogmoed buigt niet ligt het hoofd de hemel beware de volken tegen de nukkeu eener bemoeizieke heersclizucht die anderen tot pligten wil dwingen die men zelf met voeten treedt In Engeland stak de oppositie het hoofd op en verweet aan het ministerie onmatige InspaEning en noodelooze geldverspilling Palmerston wees op h t ontzaggelijke leger van den over Advertentieblad Omstreken De prijs der Adverteut=en van ée n tot ze 1 regels mei Inbegrip an het egel is 80 Cent vi or I eiken regel daarboven 10 Cent 75 J3niteiigeA one letters orden berekend naar I plaatsruimte zeesehen nabuur De iuojiiceur haastte zich mn de engelsche vrienden gerust te stellen en de achtmaal honderd dr zend man tot viermaal honderd duizend te reduceren In de vereenigde staten zege iert de goede zaak De slaeuhouders bezwijken de noordelijken dringen aan alle kanteu door de vijandelijke hoofdstad wordt ernstig bedreigd en is miss hien reeds verlaten De overmoedige confederatie der katoenheeren spat uiteen Moge matiging de zegepraal verhoogen en den grondslag leggen tot duurzame bevrediging Wij doen onze zaken af uiet woorden soms scherp als zwaarden want suiker politiek is bitter als alsem maar hare goede dagen zijn voorbij willekeur en gunst zullen niet langer heerschen in ons Indisch bestuur Wij gaan eene Ijetere toekomst te geinoet als de kamer het ministerie steunt gelijk zij da irvdu gisteren een vernieuwd blijk gaf öuhenlanïr IiOnden 23 Mei lu het Lagerhuis antwoordde de heer Layard op eene vraag van den heer jriHiib of de regering van II M er ernstig op zoii le landringen dat de ouderkoning van Eg p e bij de door ravint x u de landengte van Suez zich niet meer van ged un enarbfi t oii Ijcdieneu dat de e zaak tuss lien de eg iti elic regering en de kjn i ilmaatschappii moest uitgemaakt orden De lietr iJM ton stelde aangaande een door het cjniilé uor siib idieii geda in voorstel tot het daarstellen van ve tmgwerkcn te Altlcrney voor eerst eene commissie te benoemen ojn te onder oekcn ut deze werken wel boog nuud akelijk zijn Lurd Kdnierstou waarschuwde den spreker dat er groote or lianen zouden kunnen geschieden wanneer de reg ring verhinderd werd deze werken ten uitvoer te brengen Met Alderuey toch aau dteene zijde en Portland aan de andere kan nen het kanaal open houden en eiken aanval op de engelseiie kusten met goed gevolg afslaan Xadat lord Paget en eenige anderen in clenzelfden geest gesproken hadden h crd liet amendement verworpen niet 71 tegen 118 stemmen en het Parijs 24 Mei Bij het wetgevend ligchaam is een omwierp ingekomen aaibij de verschillende soorten der 3 pCts staats chnldbrieven vereenigd worden tot ééne soort zov aai voortaan de rente van sommigen niet meer om de drie m tanden eu andere daarentegen om het halfjaar maar alle om de drie maanden betaalbaar zijn Het wetgevend ligchaam heeft voorts het ontwerp aangenomen tut verlenging vau het tiibaksmonopolie met tien jaren waarna de vergadering op reces is uiteeugegaan De MonUeur bevat de volgende nota Daar de keizer ten gevidge der reductie van het eiïectief des legers bevolen heeft tt Kome het bezettingsleger eene nieuwe organisatie te doen ondertraan zoo wordt de genera