Goudsche Courant, donderdag 29 mei 1862

teruggeroepen om zijne dienst bij den keizer als adjudant te hervatten Als bewijs van s keizers hooge tevredenheid over de diensten door hein betoond wordt liij benoemd tot senator Volgens de Italia heeft Jlazzini heimebjk de h ui gehad in de beweging te Breccia I eze volksmenner heeft zich te Milaan opgehouden vannaar hij de bcwegmg geleid heeft maar het plan misiukt ziende heeft hij in allerijl Italië veriatcn en C Ja s weten te bereiken vanwaar hij naar Engeland i teruggekeerd Weenen 22 ilei De regering gaat geregeld voort met ie icriuindenug v m het leger en men voorziet dat Jaardoor i TOotc e besparing Ztil verkregen worden dan men aanvankelijk dacht Een der alhier uitkomende dagbladen vergelijkt den keurlorst van Hessen bij den laatst overleden koning van Napels den vader van Eranciscus IL De keurvorst zegt het schijntzich de hardnekkigheid van dien vorst ten voorlieeld te hebbengesteld Koning Ferdinand van Napels is rustig en als regerend mona sh ep zijn bed gestorven en eerst ziju zoon heeftvoor de zoude zijns vaders moe en boeten Dit kan den keurvorst niet afschrikken Hij heeft geen zoon geen opvolger na ijn dooit gaat de regering op eeue andere linie oi er en hij iet er daarom geene zwarigheid in het te laten aankomen op letgeeu zijn hoogmoed baren zal De berigten van de Poolsche grenzeu luiden bij voortduring zeer onrustbarend Men wil neten dat eene zameuzï eringi s ontdekt welke zich over geheel l olen en Hongarije uitstrekten haren zetel in Italië heelt Berlijn 24 Mei In het huis der afgevaardigden isgisteren met 2i6 van de 288 stemmen de afgevaardigde iral Ow tot voorzitter gekomen Hij aanvaardde zijne betrekkingmet eene redevoering in welke hij nr urukkelijk op de eenheidtusschen vorst en voik aandrong Na daverende toejuichingvan deze rede werd door de vergaaering een driewerf herhaaldïivat voor den koning aangeheven De afgevaardigden Belirenden von Bockuiu Do ffs zijn tot ouder voorzitters benoemd De a hier verschijnende Stern eitung deelt drie staatsstukken mede wilke niet van belang ontbloot zijn In het eerste van die dociinien en wordt raededeeling gedaan vau het ultimatum der pmisische regering luin den keurvorst van Hessen waarbij geeischt wordt de aftreding van het hessische miuisierie wegens de beleediging den koning aii Pruisen aangedaan in den persoon van zijn ge ant Het tweede stuk bevat de korie weigering van die vordering en het derde de nota waarbij de pruisische gezant te Kassei kennis geeft van do afbreking der diplomatieke betrekkingen lussclien de beide hoven en voorts zijn vertrek iwnkondigt daarbij kortelijk de eischen van Pruisen herhalende tot wederinvoering der staatsregeling van 1S31 waardoor alleen eei e algeheele verefiening van het geschil usschen den keurvorst en zijn volk ontstaan kan worden verkregen Voor eeuige dagen heeft de Deensche regering eene nieuwe circulaire gezonden aan hare vertegenwoordigers in Duitsehiand nopens de aangelegenheden van Sleeswijk en meer bepaaldelijk betreffende de aanmatiging van Duitsehiand om zich in de e kwest te mengen e deensche regering zegt dat haar goede nil geheel afstuit op den onwil der duitsche hoven zij ontveinst zich niet dat het ernstige gevolgen kan hebben en doet een beroep op de mogendheden tot behoud van den europesehen vrede en de onafhankelijkheid der staten Men meldt uit Gothenburg dat op 21 dezer een hevige brand die stad heeft geteisterc waarbij 26 gebouwen in het voornaamste gedeelte der voorsta Mojorno in de asch zijn gelegd Verscheidene bewoners dier gebouwen hebben daarbij het leven verloren De schade wordt op 220 000 rijksd begroot 25 Mei Ten opzigte van de groote werken aan de lahdegolf tut inrigting der oorlogshaven wordt het volgendegemeld Er zijn uu negen jaren verloopen sedert een aanvang werd gemaakt met den bouw der genoemde haven Ten gevolge van den verhoogden ijver welke in den jongstverloopen tijd is opgemerkt laat zich nu op de plaats zilveeen deukbeehl vormen van hetgeen men met der tijd zal zien Sassel 2i Mei In den ministerraad op gisteren is be loten de constitutie van 1831 en de kieswet van 1831 te herstellen De geruchten omtrent eene verandering van ministerie zijn ongegrond 27 Mei In den ministerraad is gisteren besloten dat hetministerie zijn ontslag zal indienen men verzekert dat de oosTennjksche en sc e gezanten dat volstrekt noodzakelijk verklaard hebb vi Jere tappen van Pruisen te voorkomen I it mih angenomen van de opvolgers is nog I RagUSa 23 Mei Het turksche leger dat bestemd is om Montenegro te bezetten is ter sterkte van 20 000 man onder bevel van Muchir Abdi te Podgorizza ia Albanië vereenigd net wordt om ersteund door vier stoombooten op iiet meer van Scutari De Montenegrijnen hebbeu zich binnen hunne grenzen teruggetrokken 25 Mei De Turken onder bevel van Derwischpacha hebben een poging gewaagd om de Dergpassen van Duga te overmeesteren Na een bloedig gevecht zijn zij met verlies van onderscheidene generaals en staf officieren alsmede vau 1600 man teruggeslagen De Montenegrijnen verloren 450 man NeW York 13 Mei De noordelijken hebben Norfolk bezet zonder tegenstand te ontmoeten De zuidelijken hadden evenwel de werven het tuighuis en de schepen in de haven voor dat zij aftrokken verbrand Generaal Mac Clellan is tot op twintig mijlen van Eiehmoiid doorgedrongen de zuidelijken zijn op zijne nadering teruggetrokken na den spoorweg op West Poiut vernield te hebben Men gelooft dat het in de bedoeling der zuidelijken ligt om op 15 mijlen vau Eichmond in de nabijheid van Bot tomsbridge slag te leveren Acht kanonneerbooten der zuidelijken hebben liet eskader der Noordelijken onder bevel van admiraal Eoot aangevallen zij hebben evenwel den strijd moeten opgeven met verlies van drie kanonneerbooten ötnnenlttnö Gk Uda 28 Mei Het heeft H K H Mevrouw de Prinses Ercderik der Nederlauden behaagd een prachtig geborduurde voeteiibauk te doen toekouieu ais prys voor de door de dames Sasse Schoenmakers e s opgerigte loterij tot een liefdadig doel te Nieuw veen In de N Rott courant van 27 dezer vestigen eenige kiezers de aancacht bij de aansUtande verkiezing van een lid van de tweede kamer op mr S Baron van Heemstra gewezen miiiis er van B Z terwijl men den 23 dezer uit Middelburg reeds aan het Handelsblad geschreven heeft dat de heer an Heemstra aan eeuige kiezers aldaar zou verzocht hebben om bij de verkiezing van een lid der tweede kamer niet in aanmerking te komen omdat men hem ook te Utrecht kandidaat wil stellen en hij bij eventuele keuze liever voor Utrecht zou zitting nemen Naar men verneemt is het ontwerp van wet op de cultuur contracteii bij den raad van state aanhangig zoodat meude indiening spoedig te gemoet mag zien Amsterdam 26 Mei De tweede kamer der statengeneraal heeft de verschillende heden morgen aan de orde gestelde wetsontwerpen aangenomen maar verworpen n e 31 tegen 16 stemmen het wetsontwerp tot naturalisatie van den amsterdamschen commissionnair A J Onstee Gisteren namiddag ten 7 urt is bij de Wetering Barrière door een ongelukkig toeval een schuitje omgeslagen waarin zich 13 personen zoowel volwassene als kinderen bevonden waarvan er vijf zijn verdronken Cu met veel inspanning twee mannen een vrouw en vijf kinder n waaronder een kind van zes maanden zijn gered ïe vergeefs zijn de levenloos opgeh alden door den geneesheer Kullen en de chirurgijns van Haarlem en P k in eene naastbijgelegeue tapperij en door de Heeren Dr Luber en chiiurgijn Boom in de woning van den apotheker Bouvy op de Prinsengracht bij de Weteringstraat geneeskundig behandeld Een der gereddei die bij het ongeluk zijne vrouw en zeer jeugdig kind verloren heeft verkeerde gisteren avond in krankzinnigen toestand s Gravenliage 25 Mei Dat de uderlandsche ijverheid op de iondansche tentoonstelling een goed figuur maakt blijkt o a daaruit dat onze stadgenoot de heer Hermans uit Londen eene bestelling van zes rijtuigen zoo als er een op de tentoonstelling voorhandei is heeft ontvangen Als men nu in aanmerking neemt dat aldaar rijtuigen voorhanden zijn uit Engeland Frankrijk Oostenrijk enz dan mag deze bestelling wel a s een vleijend bewijs gelden voor het deugdelijk 1 elegant fabriekaat van de heeren Hermans Comp Naar men verneemt zal Z M de koning na HD terugkomst uit de provincie Zeeland eenigen tijd in de residentieverblijven en zich dan naar het Loo begeven De verkiezing van een lid voor de tweede Icamer derstatenge HT al in het hoofdkiesdistrict Nijmegen welke ten gevolge van het overlijden van jhr G E G C K Dommer v iaPolders veld moet plaats hebben zal geschieden op Dingsdag 10 Junij aanstaande en cie herstemming zoo die noodig is Dingsdag 24 Junij daaraanvolgende Het bedrag der giften bij de alhier gevestigde commissievoor liulpbehoeveuden door den brand te Enschede is reeds 8753 491 Daaronder treft men er eene aan van H K H prinses Marianie der Nederlanden van ƒ 500 en namens de weezen van het diaconie oude vrouwen en kinderhuis voor het weeshuis der hervormde gemeente te Enschede van hun weekgeld afgezonderie penningen ter somma van ƒ 39 71 Tweede kamer der Staten Generaal Ziffiriff ran Zaturdag 24 Mei In de zitting van heden zijn de algemecne beraadslagingen aangevangen over het ontwerp van net tot nadere regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot ven 1859 De heer van Bosse rigt onderscheidene vragen tot den minister betrekkelijk het cultuurstelsel en betrekkelijk de meening des ministers nopens de bijdrage uit de koloniale geldmiddelen aan de schatkist van het moederland eu treedt hoofdzakelijk in eeu betoog da met het oog op de klimmende uitgavea in Nederland en in Indie onze fiuï ntien voortdurend van de koloniale geldmiddelen afhankelijk b jvcn en daarom het cultuurstelsel behoort behouden te blijven hoezeer van gebreken gei üverd De Heer Fransen van der Putte voor het eerst het woord voerende doet zijne lib ale denkwijze omtrent koloniale aangelegenheden kenuen en levert uitvoerige retrospectieve beschouwingen om de zwakheid en de beginselL osheid der conservatieve koloniale rigtmg aan te toonen De heer de Brauw verklaart door de memorie van beiuitwoording van de regering omtrent dit wets ontwerp in het minst niet bekend te zijngenorden met de koloniale rigting van dit kabinet De heeren vanïwisf en Hoffman zijn daaromtrent gerust dewijl geene verandering in het bestaande zal plaats grijpen zonder meden erking der welgeveule raagt nogtans is de huitste spreker geenszins genisL gesteld omtrent s ministers iizigten betrekkelijk het consiguatiestelsel De heer Mijer wenscht bepaaldelijk te worden ingelicht omtrent s ministers inzigfen betiekkelijk den grond ilag der comiitabiliteitswet art 56 van het regerings regleraent en het con=igiiatie stelsel Zijne rede geefi voorts aanleiding aan de heeren Fransen van der Putte en van der Linden or te repliceren De eerste spreker verklaart dat zijne beschou vingen geene strekking hadden om peisoonlijke aanvallen tegen w en ook te rigten de tweede redenaar betoogt dat de heer Mijer van zijn regt om tot de Regering vragen te rigten een te ru m gebruik heeft gemaakt hetgeen later door den heer Mijer wordt ontkend De rede van den heer Twist lokt een antwoord uit van den heer v Bosse Maandag is de minister van koloniën aan het woord Zitting tan Maandag 26 Hei Heden zijn de algemeene discussien over het iolmiiaal batir dot voortgezet eu ten einde gebragt en bereids de § § 1 6 afgedaan zoodat de beraadslaging morgen zal worden voortgezet De minister van koloniën heeft zeer uitvoerig geantwoord op de in de zitting van zaturdag ter sprake gebragte punten die hij in 10 rubrieken verdeelende achtervolgens heeft behandeld Daarop volgde een langdurig debat van sprekers die liiet of niet geheel gerust gesteld waren die losmaking en loslating zagen van vele bestaande toestanden te groote sympathie voor Indie te veel strekking naar afscheiding vai mdische en iiederlandsche belangen hetgeen minder de stellingen dan wel de toelichting of wijze van iukleeding betrof hetgeen den minister aanleiding gaf tot nadere verduidelijking Ook de Min van Binnenl Zaken heeft naar aanleiding van hetgeen in de zitting van Zaturdag waarin hij niet tegenwoordig kon zij i ten zijuen opzigte was gezegd of gevraagd vooral door den heer Myer het woord gevoerd en heeft Jjn gevoelen kenbaar gemaakt over art 59 der gronilwet en de tusschenkomsi en medewerking der staten generaal in koloniale aangelegenheden over de zelfstandigheid van het Indisch bestuur en over de afhankelijkheid van de koloniale baten Nadat de algemeene beraadslagingen gesloten waren hebben de § § 1 6 nog aanleiding gegeven tot het doen van onderscheidene vragen welke achtervolgens door d l minister beantwoord zijn Zittiiii ran Dingsdag den 27 Mei Heden zijn de beraadslagingen over het wetsontwerp tot regeling van het gebruik van het koloniaal hatig slot orer 1859 voortgezet en ten einde gebragt met de aanneming van het w fttsontwerp rtet algemeene stetnmen Op hetgeen do r verschillende sprekers is aangevoerd heeft de min van kol o a verklaard dat hij de stukken zal overleggen betreffende het hout eontract met den heer W Lo udoa en betrekkelijk de particuliere suiker cultuur te Cheribon Ook heeft de minister toegezegd 1 bevordering van den aanmaak van zout door particulieren 2 krachtdadige ondersteuning van aanvragen tot ondcrueiuingen van spoorwegen in Tndie 3 herziening het zij bij wet het zij bij beduit der bep ilingen betreffende de openbaarmaking der iadischc archieven 4 spoedige a iiibieding der wet regelende de indische drukpers 5 wettelijke indieuing van het reeds in gerecjhcid Gebragte ontwerp van strafregt voor ludie 6 niet dan zeer behoedzame afwijking van h t consignatie stelsei 7 zeer spoedige beantwoonting van hci thans gereed zijuue ersl iï de kamer betrekkelijk de emancipatie net en b ern tiire verzekering dat rC Is thans maatregelen zijn genomen om die eiiianeipatie voor te bereiden en de e regering reeds met de Kii e sche iu overleg i getreden tot het trekken vai Kuril s De minister verkiarrde echier niet te kunnen voidci ii aan het verlangen van de heer lan Eek om terug te komen o i zijne aanschrijving aan het Indische gouveinemeiit om arm de verkeerde rigting die aan de kina cultuur op J iva wordt gegeven paal en perk te stellen Vergelijkende Examens Over de examens sprekende gaf ik mijn voornemen te kennen ook iets over de vt gein kende examens te melden en eensklaps zie ik mij het gras voor de voeten we gemaaid Het maandblad van het ned onderw genootschap bevatte een hevtgen aanval en tegen de wijze waarop d o examens worden afgenomen en tegen die examens zelven Dit heeft natuurlijk antwoord uitgelokt Het weekblad voor middelbaar en lager onderwijs te Groningen uitgegeven heelt dien aanval krachtig beantwoord eu zelfs ue oude bedaarde Wekker vergeet art 23 geheel en al en spreek u woordje mede Den strijd zelven juichen wij toe uu toch cchijnen de bladen aan het onderwijs gewijd den weg van bespiegeling te verlaten en zich meer met hst practische Ier wet te g iaa bezighouden iets dat maar al te lang verzuimd is sedert de tweede kamer het voorbeeld gegeven heeft om larg over art 23 over christelijke en ma itschappelijke dei g ien te redeneren en de andere zakeu hoogst belfiigrijk voor het onderwijs en voor deu onderwijzer slechts als ter loops te behandelen Is bijv het woord overleg geen zeer elastisch woord in de e wet Is het schooltoevjorzigt vooral ten platten lande nu in een goeden staat Zijn de vergelijkende examens door de wet voorgeschreven wat zij moesten zijn of zijn zq nutteloos onbillijk en nadtxlig volgeus en schrijver in het maandblad Uit de vrucht kent men den boom zegt het spieekwoord en als men dit ook op de vergelijkende examens toepast dan zeker zal ieder onderwijzer d it wil zeggen ieder die met den loop van een vergelijkend examen van nabij bekend is een ongunstig oordeel over die examens vellen eu den schrijver van het maandblad in vele opzigten gelijk geven al moeten wij erkennen dat die schrijver meer de wijze aanvalt waarop de vergelijkende examens worden afgenomen Evenwel moet altijd nog bewezen worden dat dit examen beter kan afgenomen worden en dit zouden wij met de tegenwoordige inrigting van het schooitoevoorzigt vooral betwijfelen De Weleker wilde het vergelijkend examen meer praktisch hebben maar dan was een eerst vereischte dat bekwame pedagogen het oordeel moesten veUen en dat dat oordeel door den gemeenteraad gevolgd werd anders bleven Aia examens nog even onbillijk als thans nu de raad kiest uit een drie tot zestal door burgemeester en wethoi ders opgemaakt in overleg met den schoolopziener Of zijn nu onder de invoering der nieuwe wet alle misbruiken eensklaps opgehouden Zeer is het te hopen dat indien door de wet op het middelbaar onderwijs eenige punten in de wet op het lager onderwijs moeten gewijzigd worden te gelijk eenige artikelen herzien worden die het praktische der wet betreffen en waarover reeda herhaaldelijk klagten zijjn opgegaan C B Marktberigten Gouda 28 Mei Witte Tarwe ƒ 9 00 a ƒ 11 50 Boode dito ƒ 9 00 a ƒ 10 50 Eogge ƒ 6 00 a ƒ 7 50 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 50 Haver ƒ 3 00 a 4 00 Duiveboönen 8 00 a ƒ 8 25 Paardeboonen ƒ 6 00 a ƒ 6 50 Frausehe Boekweit per 2100 f 155 00 Belgische dito per 2100 215 00 De veemarkt met geringen aanvoer iets meer kooolust vette schapen en lammeren vlug magere schapen en lammeren iraag magere varkens en biggen met goeden aanvoer traag Kaas ƒ 17 00 ü ƒ 20 00 Goeboter ƒ 0 90 a ƒ 1 00 Weiboter 0 80 a ƒ 0 88 Leiden 24 Mei Boter per Vi vat tnai ƒ 44 a ƒ 48 dito Si ƒ 40 a ƒ 43 dito u 1 10 a f l 0 en f 1 a f 1 071