Goudsche Courant, zondag 1 juni 1862

Delft 2ir Vi i Kom Uu ƒ 1 a 15 Ter rankt 102 ipe u n 3 Os a IiOndeil tj ei De a r oer van het vasteland v m ie t week klem noorn ee iets flaauwpi Schapeu nn airaesoenl prg u onverdnderd Limmeren iets la er kdvfnn oi triiidtrJ iken 2 d hooger Mcii noteert en i 4 t schipen 3 4 4p Lammerea 6 a 7 Kdhe n i t en vari eii 3 10 a 4 10 Harki B 10 na Pieter an den Berg 2 j Eliz ibcth Cillurtn Ztiijdveld 15 m Ehzahetli van Havezaid 10 w Gccrtruij Vil ltl mnia b dlenber 7 m 25 Herman ilendr k de Jong 2 j U 111 scHoo HO L ïn£resclir en vin 9 fot lü Alei Burgerlijke Stand Gfborfn Jatob Pittci oudtr 1 Graxcs Kwiman Jz en 1 AI au dei Puu Goi rn Gt ittD B V MujiF met C Riethoff Cr nRF Ji Mri i nnna CitHnn Mn ia oudus 3 G in Dam s 1 ih Jo I nttr leftiltit ondiTa 4 P ermeij cii L P Woerlic i l Tui 1 üuiler S Dekker en Aï aa Gastel iG Maria tanna oi di r D I urur cii C I i prl n r O nEiï J 11 I iiü uiUtU de Joii 23 11 m 24 Daiuel OLDE VIER m 21 tot 27 Mci ls62 OAERIÏ DEN t8ll Zondag 1 Juuij W 18 GOUDSGHE COUKAIirT ADVEIRTENTIEN OPSTAAXDE PIAMXO correspondentie Uitga e an A Oo t Haven BRINKMAN B n 7j it de wtreldberocmde fabriek i m den i er AiPHONSE BLONDEL te f ariji wüidt dooi om t uidigliedeu te vijop nauneboden eeite geheel iiteuwe 7 octa if i drie i iri e op tainde PianO Oblique gebouloniicord ki icht ül m toon an rijke en ohede jouw iirde gewone pi COl doch nu ƒ 485 Dc7che 15 bfkrooiid met de gouden luedjüle De bew jj7ci m ei iiiieid ijii oorh macn Men giiariudLCi op zegtl ooi den I jd an l J jaren Vdie m t fraiiko bi e en onder letters D E bj dei BoekI mddiir G B n VN GOOR al uer Depot van Theeën De 011 ki i teektn o bent di eer b e en l i fu u dit bg hei it beko 1 len zi u de li noiider st laudt soorteu 1 n Ie 1 n i g b ken Ie THEE Mn de II rr J l RCK i 00 t M e fhl l l lOrhni aONGOpeil N ffi O 2 1 j i e r I I 1 t UI 170 btiv iH i i pikje 111 J 0111 en 2 b e GKl lil I pei N I 1 J i iki Il lil 11 1 ik l u M 1 11 n 2 t 1 v J C G DUTIHL llOOFOIvlESDlSÏRIKT O O U A l t k M P F IllBRECHT l d der Pruvi de t ucii aii Z iid liol 1 ad te Reu 1 1 lu o 14 IS een briti van S C opgenomen houdtn Ie ng u en hcdeukingcn o er ver j schillende onderwerpen m let belang der inge zet en op het daarin ten a inzien an het ou I dcruij voorkomende luo c het i lgcnde ttr op I htlitun stiekktn lïttU voor ten aanttl j irer benton htri eene gekzLuh ld tot gv una tische oefeningen Dit heeft der pliat elijkc schoolLoniiiu bit aanleiding gej e xen om de iiivoeitnsc hg dt stholc voor te stellen Het sttdtlijk bestuur steeds gereed ter bevoideiinfT van het oüdeivvij zorgde vcir 1 et m orde brcngtu ceuer oe ti plaats bij de open baie aimen=chool een tre hikt onderwijzer weid aaiue teld tn het onderwijs met gunstigt u t komit seven Zt v erd dan ook zonder cenige tegenkanting het onderwijs m de crvninas ick al hier ot enoHien ou r de vakken Tin het meer uiT b eïd la cr ond ijs vOor al de openhaie ih jleu ï lar tot uitvoeni z behoort ïncer diii het i nei du fii guu tig en eietd besluit I coniUf I rtidti die v H k 1 I 11 1 tr 1 1 t =rl o 1 1 I liij 1 1 lu 1 n r 1 I 1 De itaelin i liet = hoolwezen vol cn de nitnwe wtt is t n wer ati g ootf r cm ina dit bell live de aa iciilijKt k ten ook tlz r en vooibcrtiduig ve eischt i nh zoude n en met de irv I im tiek v 1 veider zijn ludun e mee tci nut infrleden wiru fhiiib werd de zt Ki c lak lanj op ehoudta door de btwtrin j it dt wtt ojk lu txp lig WIS op de on deiwi tii i 1 n vnina tk uu de h eic siho Un dt o dwaling d ir lü = faafd vcroorza ikte 1 il 1 bikmntni toulat m het hoogste re nrt 1 t uid dit ij die uit luitend oiidtiw j eii lil het ii en d t ifiniastiel bet te I f en di hu k n tcjr m isje i geen exa intu Lir Jl cjnmi i n ondtrwij bchoivcn if T it tn Inina thtn h d men met stil t IC f m r ijii lici bc tuui en u pi cdiool 1 slcf U voort j ega ïii m i Ct voorbe bei amen en uit oeien dei mntre tlen to ttiK g tl uitko nst zulltii If idin 1 i 1 iuttt tU voor tem i tij 1 n k t er trc cliil t om iii tiifit ere fcii liit H t la 1 Caleind n de tn din en d bur de irnicii tliool t etii u t iiun Ha tc tnwo idig l knl V d 1 il o l J iHi it ii k 1 1 i het UK uwe i iili i v ijid Tl il V Uoni I Mtu k n n 1 1 d nil tpii V u e u oiileiwij er m dt 1 i 1 t I uin elijk lik te r t ijk if IcIkt 1 knl i de 1 in ti u lietlt eti t KO il 1 iljl nl V 1 k biU ci u 1 It nu lil tu 1 itu 1 11 f It veii i i 1 hi tbuuwdi ii d nen e lüol ni a k1 ink i lei cli 1 hjl 1 t 1 k lal lij e I ol tl 111 III i t i tut hil lokual 11 e f i i en oviil in h on bij il dit ti 1 wf II m ii i i wiu du Meilden HUg vul lowj f l Wi 1 Nuiiiind vn i e lil sniU ZH 01 1 h If tloji L niote I o il fd vooi li o inwij vooral der i niindtrt i uden Hiei w i U allen tk gek tn Icid ai ejudtn tot k 1tloü = ut mm kostbaar ondeiwija n kml der b imek cemetnte wordt üOit tt i onden en 7üo ediiüe thool waarlijk o ae vni l+i n oik eit dan verdient voorzeker de optuh re iuien thooi in de eerste plaats genoemd te w jiden Men Zie dm met t tro iwen de zeer aan t nnde lei diii van 1 tt undtiw de gvinna tiek e genicc en troo te zieh i itus rbtn met Je ovci tuigmg dat Gouda voor de k nt ereu der armen zoo veel beter zorgt da i de hujtdatad des njkp lazen wij unt neg onlioj dat te Amsterdam nagenoeg twee uuizend kiidcri n vrueLteloo tot latii vraj en op de ongenoegzame arraeuseholeu Z oveel over Ie gymaa lek In een vokeid nummer iet over h t gMnin um Prijzen icr effecten pCt iSed w sell 2 je dito 3 dito 4 dito dito MefiU dit 1 dito d uiite Vm d nit 1 54 Ie oblSSl AJISTERDAM Ding=üig 27 Mei Laagste Hoogste Gebleven koeis koers küti = 29 i 62 623 i 74710 74 74 b 9t 3 9SVi6 9 92 1393 lOOV 451 o Si H 31 5 4S 6 4 43 S 44 44V G lül 741 74 18 74 ill 4 1 SIV2 907 91 10 90 19 195 1941 i 104 16 50 4 26 jc 261 1 72 721 59 = 593 59 iO Vertrek der Spoortreinen ran 26 Vu tot 1 Sejttemler 1862 Van Gouda naar Rotterdam 7 10 9 4 9 35 115 1 57 4 37 6 24 beh Zondj 8 18 10 32 V m Rotterdajn mar Gouda 6 30 8 15 10 30 11 40 beh Zoni 12 25 2 20 4 5 bh IA 5 50 7 50 9 Van Gouda naar Utrecht 7 5 8 37 11 4 12 45 1 15 beh Zond 2 42 4 38 beh Zond 6 25 8 13 S 40 a L Utrech naar Gouda 5 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 40 9 45 Tra Boekilriiklcnj van k BRIMvMl Nieuws en voor Gouda en De e Courant tr=rhijnt des Donderdag en Zondigs In de Stad ge ihudt de uitgave de avonds te loren Dep ijspei dl m iaiid uis 2 Ir meop pi t ia De inzending der Ad ertciit en kan gesehieden tot des moigens ten 11 ui e Wien moeten wij kiezen Het kiezen u afgeiaaidigdeu is ene hoog t bclmgrijke lak waaivan velen het geuigt slechts zeer gedeeltelijk best f pn Die keu e bejist over de beginselen die ten giondslig V 1 het be tuui zullen strekken In eeuen echt constitutionelen lUt als dt otw au en mag het volk met kl gen over slecht bestuui voortduring v an misbruiken miskenning v m le ten wint het volk moet alles zich zelven wijten Het is geioepen zich zelven v ei tegen voordigei te geren die de aigemcene belangen beeartigen en viier viste vmI bij oii e voortreffelijke in tcUinL en invloed genoeg bezit om al wit eoed is te steunen het gebrekkige te nijzigen en het verkeeide vteg te iicmen Vla 11 dit belangujk werk is eene zeer moeijdijke taak Wie zou durven beweren dat al de kiezer berekend zijn voor die taak dat de algemeene staatkmidige verlichting van de kiezer goede keuzen waarborgt Daarom worden er gevonden die lilt giheele kiesstelsel afkeuien en het volk tot dat weik oiibavoegd en met njp achten Dit e hter doet onwillekeurig aan den jongen denken die dooi het gevaar van verdrinken afgeschrikt znoci geen water meer te zullen genaken vooi dat h j zwemmen geleerd had Als vmj N ederlanders die sedert zoo vele eeuwen zoo groote vrijheden genoten ongeschikt zijn voor len echt constitutioneleii regeringsvorm dan moge geheel het vaste land geru afzien van eiken staatkundigen vooruitging en geduldig den nek krommen onder de willekeur van onbeperkte gebieders Jseen wij stam voorzeker op dien trap van ontwikkeimg di = ons geregt zelven te kiezen als wij de emstige verpligtmg ernstig ter iiirte ueiren en allea doen wat in onze magt is om onze keuze de ware nitüiukkmg te doen zijn van den onbevooroordeelden volksgeest Mear het hapert aan belangstelling en ijver Mtn is met doordrongen van het besef der verpligtmg dir op der stntsbiiiger rust Hoe ware het anders mogelijk dat zich telkens zoo vele kiezers onttrokken Vis men dit overweegt dm m ig men zich veiwondeien dit de Advertentieblad öinstrelien D piijs dei Vdvir tien van eiu tot zes 1 regel S met i b grip vaii hit egil is b CeuT voor eiken legd daa üv n 10 Cent Buitengewone le tci s worden Wreken naar I pliathiiuimtt sedert zegevieici n bij herhaling misieiding en vooroordeel en dat alleen door gsmis van ijver en energie door Haiuw nirtige moedeloosheid en gebrek aan volhardende be augstelling Het was vroeger zoo gemakke ijk 700 zonder inspannnig gelukt en nu deinsde mCi voor hcz vaar e 1 gev iir terug ïhms la veel anders gewoiden de sm il is weg genome het ongelijk is erkend leugou en L ster b en open en blot voor onze cog n Mag mea dan met vcrna hien dit d uitkomst betel zal zijn Wij zijn echter vin joijecl di rreerdeie en aanhoudender pogingen moe t n ges hitien 011 tot ov ei eenstemming e komen Het is nogthms trcen gcmikkelijk werk bij de mtgebreidheiu v m het distric de zeer erscbiUende ontwikk ling der onderscheidene remeciiteu ei de geunge onderlinge gemeenschip d r kie n De ki vci eonigmg de Giondwtt wiei ehichthe l i de ziik vin den vooruitgang met twijfel ie itig is heef cii k iiidnl a s steld wiens libirale denkvjj e eerlijke bdiiutu en mee dan gewone bekv aamheden erkend wo ueu di or alitr dic hem m V eisehiUende be rckkuigen nc6biii wlc gc lij ci D vereeiuging scliijnt tot die keuze gucil te i n door ten lotfel jke zucht om te gemoet te kr ir 1 1111 den wei scli V lil lelen diir m ver ehillendc Linitmin va 1 het di tiic de opmeikzaiinheid op deiizelldm pcj ucu irivt t gd w s Wanneei velen dm vrigen witi moe en wij kiezeT aui wooiden wij zeker niet den lu lu die on m l SoS albij overrompeling werd opgedroi a en wiens tijd Itn vocibij IS De groote mecidtiheid de kiezer wd toch sidIjg vooruitgaig en weet dat ter kitr tot het oude even mm wenschelijk als mogelijk i A ic dan de ongerijmdheid der heikiezmg inziet bedenke tevcu dat het voorkomen vin dit onheil alleen moiïelijk 1 door onderlmge za menstemming indien meu zich i zondcrt 1 de misli kkmg zeker Jlen schenke dan vertiouwen aan de libtnle kiesvcieenigmg de na ernstige overweging en uaauwgezet 01 dei zoek tot haren andiuau stelde M P F HÜBRECHT lid der provmciale staten van l H te Rotterdam A ri er den van licht en viijheid voorstander van wet ig hervorming van wijzen vooruitging Waarachtige vrieadei van vorst en volk vereeni l u en brengt ee ipaug uwe s emmen uit ter bevordering uwer onzer aller wire belangen 31 Mei