Goudsche Courant, zondag 1 juni 1862

öuttenlanïï TjOnden 6 Alei ITit ime ki h emgres heeft besluit Tenomcu er af c iffnj lei li J lu ue erritorien Pe ter i r Ml zijn 1 id trekeu wier be ilkinij no2 nut t iliijk ff tioe 1 um oiu er di atiten a liet bn dgenootachip op2 p K men e order j be irea 7ich 7eh n tl groütendei i UMI U 1 ut fi f jii e niet e tp u j irdiG d en t tan i iifi lie iV ni u Jp uu lot uu i iet hui o erijelatea 1 j I i ue toi iiiijL iti liet boudi enuot e T ip zelveu te be pdfii T 1 l ï ernij op iunreii giomi zouden iidden V oor ii ni t 1 i tor eu i i thuis no ei u A r Ito JV i tuaenomen wet elt er uitbrticiiig vn 11 uen I io erkoin nlijken hiudeipTil n df n weg r t r i iri t f r p attu 11 d toekomst et 1 te hg i tr M2t A il 1 r o vtp ln 1 il ir l e fhuu t in ii liifr ook de mn iine 1 1 d iT hit iiii iiiitl dir zuidelijken v a ep 1 t frbi pncle h t lheid oorlog ehoeften eree 1 1 lu iif r l cf den acordehjkea m hj n 1 r IIe 111 onlangs 7oo vree elijke It 1 dr I 1 eren k iiiouneci len PaiijS Md Hpt diijut dit het go ncrneuieiir hef I I f t f II de ïoor t rei li bei i mg op het zout m tnik 1 Hiui fiiiiï die h erloor lu de lukoinstea vr n K I i t 1 II zou ordfu t l reniaikt door het pr undeit 11 n liPt fjfr inet iO 0 iO mm l e o ie Uiiiïging OU oj itii rii i 11 111 ir p n zekere erhüuiu2 2P thieden in dl ir f r zou lift r irii rm t Eome met orgeveer 2000 man iuiii li nl oi li n Aiui Ml pk rt i j urrid grtu t N ontebcUo aide dep iiiii n diu kfi tr 1 1 PI erl t f lubber in liet bezetting I L r r nc 1 hl not 1 1 hij z il f r tdii na ir die stad pr if f 1 A 11 kan u t ixx t jn nnen medp ledtn d it edtrt ccnige rl iiidtlu irtii tl leii de rejiring en indf re giooter I dl wordpn ire ppr l tot ehi l i tu lu t Turksch M jM chc tre dul en tot oiider i iii ii2r m het i ri et ie poiu iii ie te beaocmcn bel ist n et het v n loi t btj iimj an tie gieusit iclieidiii tn p 1 11 ik jf el ttri inut pn au den piiii oii Ki eleif b irir 1 tttt nieu t 1 el irfc e tu aii de stinciitt t i ck ctü gehe ia tract it tii bchcu onzt rt ering en I 1 Berlijn 27 Mei TV Pmisi che regering heeft gisttren uai de t e i iind 1 triktiat met Irinknjk mcdegededd 11 1 n ÜLr IIcj t hpplt bj die ele enhcid de hoop te 1 1 11 1 oat al tp state i au het tolvcrbond ot dit 1 ki I it f 1 11 toetreden Brussel 27 Ale ji tnen hcbbtn door het gehrele lind de rkiiziii n pints 2thad oor de piü iiiti de ruien Ue btri tn hl j 11 iirbij m de s dtn df clericilen tin matte la 1 ie bph lald lu lie alïrt int tn gpuomtn htbbei dize itrku ii tii crttii Ti ri iuf ih g oitbrigt in dtn tcïeunoonligfu ot iid in z laPU lUtu Miditnt icraplding dit illiier de t ei tri I i u tie liberui p irt j tpj i n elk uider o ci stoudtn tl i it de uiat gd li c lien diirbj Je egepraal bphn il Jen Pi o ue n eri d lar Madrid 2J Alei Doblulo heett zich schrif elijk ler 1 ni PU om irn prlraï te ondtritekenen h laibij die eiS hen lan piu e rden m eiMlligd Mexico zal tcien de toosten ibr p pedo netütu uirborgen worden ter gunste an paije in 11 nd giEreven V itti dir Cortt zal tot in het laatst van Jioij ge ior eeril w uien De Athene i7 Mci Ut dn zyn de kanieis door den prcsitlerit in tien mmioterraad ia n am van den Konnig gpopend Bf idve dt ibielinsr eeiiei wet belrefftnde tie opiigting ee tl nitiou T ide getchotitl op den leest van de it iliaan che Is ni fine kitswet aingilvondgd waarbij het algemeen ku rt ib al cnomcn Htt ainta atgevaardigden zal jO l e tlrairfii 111 pints van 46 zoo als tot iliis er Ot de rtgerinL d nrdoor meer popular m1 worden is naai w t er UI den aat ten tijd geueuid is te betivjjfelen New York o Mei l p genei nl Hankf3 had ecne pioiluna e uitgevaardigi waarbij de=U enin Ilorida Georgië 1 Z l f ito n vri werden verklaard Die proel imatie vond ethtcr veel tegeiikautmg en men verutcmt Jat zij uitgevaardigd IS zonder ver unnui2 van den re ident iincoln die dan ook uaaraan zijue gotdke uing niet heeft ge chonken ZIJ een amvai der bondstroepen ifw ichttn olgeus etm pêche uit Cü mtl heelt de kolom 1 Thou pson behoorende tot dea stit v in Jen tuerul Beauregird onder be cherining dei wit e vlig het kamp d i loordelijken bp oeht De boudstrot pu ipiibeu l ens tcol i genomtp ïi Jlemphis hebbtn de zuijc lijken eene grooie hoeveelheid katoen verbrand den t mwez gen voorr i id suiker en melassen wierpen zij in de ri c lie Orleins is m staat van beleg verklnrd Afet den Junij il de blokVade dei Havens VuU ÏMw Orleans Beaulort en PortKoja op2ehc n worden ouder voorwaird dat vreemde schepen voorzien zijn van een vnjgeleide door anierik larsche consuU af te geven dat v njgeleiüe zal geweigerd v orden indien de schepen per om of goederen aan boord hebben die als oorlogseontrib intie te b chonwen zijn of mdien zij beugten trie t u a n te brengen die aaa de zaak d r noordelijken efor uk K nen doen Men gelooft dat deze n aatregel alhoewel hij oorloopig slecht op de ha sus van New Orleans Benfort en Port Roval betrekking heeft elk denkbeeld v n eene vreemde mtervent c den boilem zal mslaa De mnor en de aldermen van Xe Or eans zijn gevangen genomen omdat zij geweigerd hebben den eed van trouw aan de luie af te leggen Ie Nv n Orle tns is groot gebrek aar leven undtlelen De geur al Buttler kommantlant van üsew Orleans iee t eene pi icl a ie uitgcrai digd waarin hij di peraonen en goe pren ild f onder bescherming van het bondsleger stelt terwijl hij de scheiding dier personen en goederen met de doodsfnt bedreigt Zij aan wie de eigentlom vm nationale goei ren of an g edei ci aan de zuidelijken to belioorende toevertrouwd 13 zullen vin n beh am general Buttler rekening u verantv oording doen Aile vinKtl Kerken en publieke plaatsen vin erm ik zullen geopend ilijven De circ lUtie vaa hel door ue zuidelijken uitgegeven pipiereugeld i = onder de belioefiige klise geoorloofd Like z ime ischoling op straat hetzu bu natht of bu dag is verbode i öhtncnlanïJ Gouda J Mfi De berillen uit Ii il i lu ib u ten vo Ie het telegi UI bevt ti d m fa bij ondiri Ite ij ipt iz n btgonnen door j f pite tna tireji If 11 in het uveriieuiPiit t oiu ibava te I ilei lu de vifPs loor lu li pi iio i u i du n iilwtuen m i ii ilc Ti V inen h dde i ii p K trroo pihIi i lUe inoptfu vcrkoojieii om lil huiiiip PI r tp 1 pii bili i t n te voorzien w nrdoor hm ook de hindti in lie ink u ge ui u oud Bj bc i liikkiiig V 111 2 nf II 117 hfi t de mini iPi van B pdirei iuk pii met uijzit 12 dfi be pnikkuig v m 7 febriiuj Is i t II 220 i et opde kiPs li ft Brotk c 1 001 de iixi ui r vu Ipilcn van de tii cde kinin Jtr st te 1 geit 1 dl ip tt litdtn en die emeeutc in te duim bij net oudei kic il i it nul I Amsterdam 2J Mn Iledei heeft dt aiiondisstmentsregtb mk nue voor de handels chool aldau belangr jke beal sui ïpuomen J p aanleiding tot dit pion be tond damn dal nidi d u schoolopzu iif r mr Stoflels tot uu tu de school had gf v igfr i Nu hectt de lestbauk uit2Piui ikt dit de handel chool ue IS pcnp 111 C tius van liger ondemijs en dat dt 1 wngiuhg van tochtnu m den sthoi iopzii uci ilzoo niet tralbni 1 = Hieruit ï olgt intuiirl jk dit ook au lere b paliniren der v et op htt hger ondirwij op deze inugdug niet v ui top iis u zijn s Gravenliage 28 Jln Men vcuekert d c bij de vonisl vin het J ipanschc zantathip hier te luidt de ontvir t zoo wd te llelvoetslius en te Eotteidam ais hd ter stede hiis ernjk zal z ii en overeenkomstig het gewigt tbr oude bctielkmgtn die ctlerlllld met tlat oosti rsche ri k hieft oi Itrhouden De onimissins dts konings der piovmcK oi zich nni Kotterdani begeven om het gczint chip te oi i iivpn n htiwaarts te geltitlen de iiitoat zou op pltgtigc wij p jpschieddi en de mm ster van buitenl zaken het aan Z M dtn KoniuiT voorstellen JO Mei 7 M ie Koning is heden avond van H D leis dooi Ir pumnne lelind in dtzc rc iikntic ttniï gekeerd Men verneemt dat de tweede kamer tegen 17 Junij lian werkzaaiahedcu zal hcivat en In de zitting dei tweede kamer van dcu 2 mei het ft de minister v in kolomen onder anderen ten aanzien jjnei beginselen verklaard ik geloof tlat de rigtmg van ditkibmet op kolonaal terrun met korte woorden is te orasehrijven vooruit an zonder roekeloos het bestaaude aan te tisten behoud val w it behouden km norden mi ar ook met minder verbele ling enV erandermg waar dit noodig i = De rigting zal steedzijn om de kamer beke id te m t j j V n ire strekken k innei ora di doel te bevordeicx Mijn erntig stieven zal bte ds zjn om al e onderwerpen van digemien kolou aalbeling b j d wet te do n rege en en hierm l gt opgeloteu tLit ik zoovte mogelijk Het gemeenschappelijK overleg dtr kamer z il inroepen tot Vaststelling der beginselen viaarop het itiiioniail be tuur il nonlen gevoerd Dit kibinet heeft geene a idere ngting daa die wa rniar deze kamer sede t J ien hteti gestretfu ontwikkeling oevordding vaii den oioci en li t vic zijn in landen en volkeren die zoo naauw aan het nederland ehe lolk zijn veiknocht Ik zil het gemeen overleg zooveel n ogeljk nroepeii n niet schrooiaeu de vcieischtf wetten ai het oordeel der kamer te on Ic ei pen Vaardingen 27 Mei Heden vtrlut net eerste schip ter iiiru v lU st on e h iven en men vernicmt tt li tiit jor1 eeld eldri h r vele inderen zal nordei i lolgd zood it lUPii nipi algemeen den oui en buisje thg ju ie 15 Jiuj zal ifwaddtn en diir ni ij de oiiling g lioiuk ie j igeiijverga kri ig 13 btpaild dit zjo ri iitu sditjit i iii zte zji er ook een j iirei moet vert ek eii i het nitt jiuuogeujk tl it men üit tni V ri gtjt g 11 het b it vin leii veu hiring al zijn De Itfle 11 ril trvlooi il 1 it jiii bpstiin uit 00 suhepen waarvii 5S vin Sliedrecht 2s Mt By de herstemnuug voor een lid tl 1 proviiiLiiie st len is tie keuze gevillen op deii heer J C mijels burpc c tr an Papendrecht oud lugemeur voor dsjioorvvegen in l dtr vui vv ipus sppo u eir on vvtrj n voor den Mtt irro L gd oPTdi hectt nitii tt m ook dt vtiklumg vm den m 11 sipr vdu aiiiii oiatidit tlenwi Rottdd uu Horditcht en 11 bp luii vu Ip kiuiei tkor lip ami dtneiiL v in den lipT l i a im iiitj 1 t Rtn s LP du aPU ip vfi lullende plnt tn op lue ivv opine tingen d jor oiiilii in en lui Zwammerdam 2ij iPi Twee jongens hulden heJen een go dtu dig Bij lut vv iktu op een aartl ippclenl iiitl vonden ij efii gouden inii it ukjL van hoogfii oudeidom om het borstbcfld van k izer Neio die tr tus ciien twee h lakjes wtlgt 1 nu ii vvelw tuitsi uiiz Ct s £ nn i orden J lip 6 Luesai liijn fia V ui de kceizjile vink men ein vrouwdilieeld ten vode uit mti eiu krui in l iiiiii op een z d geplnts vv nrondtr het wocid al is De gehalte V lil het goud Is ziiivfi Hoewel men viiiaocdtn zou dat de kunst van geldsnoeijcn leeds m de oude dagen beo lend werd 71J11 eciitfr df 1 t CIS fi beelden onges liondin gebkvtn en moet men de Ipirige bpwerk iig rot utn lleeiU vioegtr vver d n lil deii ztlfhn omtrek munten en antlcre autiiputeitea gev ouden Enschede 2r Mei Het gemeent bf stuur sdijnt het phi tot out igfuing van alle pprcctlcn te hebben opgigcvei en zich te uden bepalen tot aankoop vin enkele stukken om nu de straten fcn inter ngclmatig Iront te geven Men ziet thuis m de pints vn de schooue geb awen die onze stad veisiei den aÜeivvege loodsen veriijzei waiun de gegoede buigers vooreerst ein ouderkointn zoeken terwijl dt aanzipulijkcn mee t illpu buiteiurocderen btliok en hebben eu met voorneinii5 sdiijiK n dit j 1 ir nog v cdti t bouwen i e geringe volkski issc IS voorloopi r j i luisvest in de tenten dedirdidc di ointnunnden is h t vciblijt diaiin met ten gczm ilrigelijk Tweede kamer der Staten Generaal itliitj Küi y üinsiJug 2i Met In d zi iii V lil heden ziju aditereen olgeiis aangenomen vpic ill iid wi T nt er PU tot o iteigemng ten behuevt der loruegtii Ativolgens heditte dt k imer hare gotdkcur ng nn lift wet iitvviip tot inkoop en amortisatie in rertpgt vindt intiouilp sfhuld Bij de behandeling v in dit ontvveip oppei e de nnni ter van financiën m aanmerking genoiaen den iiiistigen toe and der schatkist het vooiuitzigt op mceiderc I iuildiU iging na het reces oits werd nngpnomin het vvetsontwei p toi ve lenging v in len ttrmijn omschreven bij art 3 der wet van 24 I ec 1 57 wegens het mdisch muntwezen alsnede htt wetsontweip tot iijzigmg Van hoofdstuk III der taatsbegrooting voor ISbl tl eindelijk bet wetsoiiweip betrekkelijk het handclstiactaat iiipt 1 ukije i ainneming van etnigc eonelusien en vaststelling dtr I I houtlelijke besrooting voor l iGS is de kamci tut u dtit b j f ninp mg jrescheidtu I TT nT cro i n eeiiteiaad liOLliV ilea JÜ Mei ls 2 df m Jd un u i ilt ure Vf o y do HII K mv van lu p t xj nai l i i i n Pil Hiitlaitr Nl htt goitlkturrn dir nofiuti 1 r vo i i ik d ZitUi UI dat zyn iii rfkjiii d i i k ud u ii 1 Mi s vt mi Hll I liMimt td IüjikI kin i vi u i ik f ledi vjn i 11 11 r ki mji r Missive van dl ai 1 i id t i ii i iiujl v i n i i 1 11 i lui Vriuuii 1 1 i j 1 1 1 HU 1 II tl lioenaia ui d 1 u i i lu Mis t Ji u 1 I 1 1 il t r l o nni v Il 1 Slim t 1 1 ud II lil I 1 1 i K dn il nisttld UI In dm 11 r j ui c r l ii 1 l 1 11 1 i iii iiiii hll r u Bra jTir Mi sv vau d kim r ni koiiiil iiidi 1 m filin i 1 ud 1 v iz OU tie u il i 11 11 jd u 1 r Lidrn v I ib lu l Vi t 1 i l Il 1 I 1 1 po l 111 d 1 l Vi t ovel dtu tu t liu V or dtu HO u 11 lil I ikiu lu 1 I Ir schj ijm tiz V 1 I il t 1 11 Vdrts dn dat iiii i i s d hI Ii t r i t i au Z M tut UI j i 1 1 UI V I t 1 Vdrt an Diiliiit s 1 p 1 i 1 u t s lit wattivtivtistli a aid r I ip tii ii i u H 1 liaud ld v oid iidt via t d II r Ki up r ui i luldUi vai vv ittr dii l t u iii i il v i lii i la d zut i t ktuii u g tk 11 riiutri l mg i h l n UI corn iKiudtntii tt zij i i i ai p au h o U IIÜIU 1I L u a 1 l 1 i 1 Ml 1 1 I p lUll 11 t luilM U V 11 It s VV UT li s V lu J vau B Ik 1 lul I u u u ji tl II tu tl r ri 5 1 liis vau 11 J Miilli r n t II pn 11 ocdt nijz r UI d lui ai t f i l billis van I I K 1 t 11 Il 1 V 1 h 1 1 lu ih k 1 1 k 1 I 1 lul jiili = 1 ld 11 lu 1 1 dir I 11 lil V 1 1 VUI il i d s 1 jj I 1 I t d n il 1 11 1 ai tl il 11 u 1 V k i r 11 I 1 t i 111 Ui L 1 1 dl r l Hl 1 i lu t t UI I n t I 1 I 1 11 Ui s 111 1 ld V j 1 t 1 jl 1 11 d Vj r i V l il lilu Ki lskuud idi V 11 dl 11 1 1 r 1 u tut d f n II t 1 1 1 all ijriit t 1 tizi t uu dl 1 d 1 1 II 7Ull i i V 1 11 t Mihi I tl 1 k voor t Jiir lil si miud II 1 u 1 in d l i u 7 i i 11 Jl 1 V lu 1 11 W i UI 1 o 1 1 1 I 1 I 1 than 1 itouud I iir J 1 luiu i 1 dli l t dip il vtr liiir n voji J L k ud 1 UI ik ui 11 i t uiii uin o i Ki V UI 1 lu V Ijt p t 11 I I 1 1 daar l 11 11 vm II 1 11 d pu liii I J I i II tt W a I 1 u u r dl j 1 1 I Dl null 1 i i fiunipu I mill 1 i tl V I 1 tt i d uil 111 J tiutfiii 1 luim u lil u I 1 1 ttl V n d 11 tlir lu 11 b liiud 1 1 j I t re 11 UI ml iC ttlleu uitlio 11 vau lul 111 1 tz i 1 du akc mten aiivtni mi u I I iiilin V 11 hu t ml n nu bij 1 i 1 u 1 zi ui len Ij lotlli dl Hll krj au ut V = 1 i 1 t 1 1111 n Nuts URtr lau di oid iju It tt u It ii r l t 01 tiiiitp UI liiiiri kul il It uw u li i l I 7 1 ld V kiartii bij out tii t ui up t t td 11 il 1 Ingezonden stukken edcrt den 20 = dezer s de bt nkkui r vi bi ïpuipps trdezer gemeinti onvtrvuld iuiu i u d nii dhng v n ingewezen b i i piuep t r tqi gt 101111 I 11 ditiini t r 1 rdp nharte hofjpt men tl it het dm iiuii ir v iii iiin tu ui pzaken beh i en niOj e ee 11 n bur nuu 1 hti 1111 ti pi t the nn e n oini h lukel jkt pi ui 1 t iiili li il ui p uirt oin ill 0111 uijTf n UI h n kl v 1 1 n vvi i lu jiicn deze 2 1 neen i Ijpiodtn voor gil n 1 ink 1 uiktii Zoo men wil is tk voo jtrtn oiidn I tt iiiuu i Ihorhttki ontsligen bur riinff ii r ditik 111 de wd m z jiu i ve loren betiekkiii r i hf winnen en vvorlcti dii iue rftiit pogingen van welken iiitl dm ook oiit uii In d e zijnr pogingtn wordt hij zoo men btwttit tn ki iditig e ondersteund zoo il niet Jnmiddellijk dm t ch luiddd ik door htn die vroegir jnist diegenen vv iren welke tloor hunne irruvpii tegen zijn les uui hem het bestuur de tr gmietn e hebucu doen vciliezen Iet grond hoopt men hitr tlan ook dat deze pogingen ijdel zullen zijn en telt nu i j dioeg ver trouwen in de consequ u e an ZE den niuu iii vin I u nenlandsehe zaken on te verwaehten dat iiij 11 m r v ter tener buigemecbter al ier zal ainstelki die v ir o ii i r zijn bestuur uit tUe betrekking gevns niet zonar iwigt p redenen w erd ontsi gen Krimjie a d lef 29 Mei 18C2 II 1 O I 1 I F Aan het onrein van pditie alhier bevindt zuh ppu op de publieke straat gevonden p iraplu c benevens een oogeaiamdt kolder belanirhebbentlen kimaeii zah ainniddeii