Goudsche Courant, donderdag 5 juni 1862

Burgerlijke Stand Ptn i i i r T pl n ui70n on Af vap n nl 1 i en en f Dirk c aÜ Iit g K t j Tlo iinn T inra vin Eeuwen 1 j 21 Heuiln v i li7ibt th Ikt Om ai EDEN 2Ci r Koivtr 7 m 2s Jolnnna au Waas 4 gcrs editg m N in Doiat 3 j GLHtwn 2 Alei Joannes Chiistunus Favejee en Jo iai m ott Jacobt Huij e ur en Janne e Sibeijn Willem Jïou en HH na thaim SdijptT Heiju 30 Joinnncs fsi elkman en Baibaia Jl Ui mji ADVERTENTIEN 11 1 t86ü Donderdag 5 Junij GOUDSCHE COURAUT en voor Gouda en BHlMvMAN B 11 J Dc e Coüt uit veis Mji t de Donderdigb en Zondigs jIn de Stid geschiedt de uitj s e dt avond te orenDe pri i ei dnr ma i den is 2 ti aueo p post J 2 1D m ei diu dei A tei tieu kan ebehieden ot des moip Us te 11 UL I Litcrixc an A o Oust lLa til Waarom moeten wij een liberalen kiezen afa evaardigrtc Het 1 re i s genocs um gebkken dit wij met ihio men I het kind b j 7 jn u nri te noi nen ij h bbe i cm bi p i ilden ifkeer vn bcmintelen en bi c iiupelen van bedel r wt cn ei I onucra ircUcl e inichiu tieu elen f fit woord Iberad een tlirik iiaaronbi men lik rlei onritd verborgen v aaude terivijl bet toch rj zeker i dat de groote meerderheid on er bevolkinj wdkc i k hbprnl 1 zouder icli di rvan duidelijk bewist te l Ook biei 3 m t p sing at de Frifsche Conrant van alle ig I Jjke Pik zen getuigt dat ti j allen het 1 berde bCj m ïcl imwezig 1 iiiiu 111 gebonden toestand srei k de vvamite 111 de hgchimen 11 uoui km die v iimte niettemin orden op genekt n zieh igtb ir t jpenbiren In ou twee Ie niim incr zeilen nij reeds libuaal m den ecb u des wooi d 15 een eerniam htt leteekent helder an gce t ein van hut onbevingeu v n o iidetl Indien allen dit met ons instem den dan beston l o 1 tmig twijfel of de libenliteii was e ii onmiso veieist ite in tlken kmdidvit Zoovei zijn wij noï met Ie warmte 11 nog gtbouden men wil het zich ze ven met bekennen hei vooroordeel deirst nog teiug voor den hatelijken mam en M beweren wij dat met slechts de t fbenuste en opeubare liberalen die rond voor hunre over tuigi ig UI kom n maar dat allen die geene stellige voorstinders V n achteruitging geene bepaalde vijuiden van eeucn vertegenw oordigenden regeriugsvoim zijn met anders dan eeucn liberalen atgov i irdigde kunnen 1 lezen A lajgc men waarom aar m moetei wj eenen libenii kiezen A oorecrst nit icellttjre jen eigtitlt ang Zouden er p derlmders zijn die met wijten dit vuj op on en videilijkcu 1 lüiid eene uiite van bmgerlijke en sti ikiindige vi jheid se meten zoo th J e ncr eiis ter weielü evonden woidt en I dit niet lis de vrucht van gewelddac i e bei ring v n o loer en oiiwenlehng mair als den weiverkrege eeu ïenh u geiden e gendora die niet bloot berust op en beschreven btuk papier maar tot het inneilijk we en des volks beho t 1 Bat wat on m merg en been 1 imrti longen vrijheid van gewe en ge ihtid voor de wet vnj lu ons huis vrij lu het midden des volks on7er overtii ging legende 111 woord en daad onze beguisdei handhave de zoudei dwung van w iliekeur zoiidti belemmering van ergdenkende faew aki g Men verlangt C I i of dc lt oii trekeu ceiie TWEEDE MEID h kin m ooi u i J G en in goeie n t 1 men i h ii onder kiudc I 1 11 ir II j ijtihh i ie met francoIne fi 111 li e tfi lui het bureau de Pi ur 1 Timmerlieden ill 1 i ik rrjndi £ iti tnnde kunnen 1 t 1 l k bekomen i in de GIES blazsrij i koril oord Openbare Yerkooping Ml ihij en 2 I iii j Ibfli de roor iiiidlitf 1 Lif ure in het Logement 11 vi I te 00 H J UI L t 1 Ir 111 en t k lï XT I S inet eenen TUIN l u icliici stiuide en l f 1 i i de Ttjerst aat te GOLDV jk K n i 5 Zijn Ie m liet Hui e i tiei ren kelder eme keuken en 1il geenitci ut eu ïoed Hui beliooitDe h vijp r km 170 aK te c lutk I iia jfi al 1 1 ki j ciïn t i IJ tl t ill 1 1 f lit en eene li 11 ID J l Cl BJJ ZES ei ERVEN am i It i o jLn 1 k o 273 2b ei iu 1 en HUIS ni ERF m de laiiffe II i It j OLI V iMjkKNi 141 Un HUIS en EBF ni de Kt zu it t e 1 i k K 179 1 t 1 HUIS e EBP m de t 7 I ot U 01 M k Iv f 20 Nik 1 II 1 11 U n f iiekomcn 1 k nloie 1 n ckn oti a Jt J IORlll DR iOGltLlLR t Gouda I ll 1 f line II tl r p rci i 1 e 1 1 ie 1 p n 1 tl t I fi i 1 d 1 c e 11 eren NI tl 1 1 i Ai ïi i ti r I Il 1 t 1 i 1 I n e 4 k 1 I a U I U I M I I 5 1 I t 1 i p 1 1 11 j ei i 1 1 j c7t UMH n tn uil gi n t Tt i kn P VLASVELD l u t lt ni k n ld 1 o 1 den 0 Alei Isfj Echt Puriland Cement i iit eene der beste fibneken onveival ïcht wrir 4 deelen zind bij gcbmikt i kunnen orden en dat uitmunt in choon held an kleur Tvordt m OriginelG Mten verkocht bij Alb = DERCKSEN Iloel Gnentmarlt GoiDA 30 Mei 1862 Depot Tan Theeën Pe ondergeteekendc heeft de eer bij de en te berigten dit bij hem te bekomen zijn de meionder stianle looiten van e ilom gunstic bekende THEE vin de Heeren J J SrERCk S ZOOX te 4miitrdain o 1 Ordinaire CO GO per 1 X B ƒ 0 Il II II 1 II II 1 25 II II II 1 J O II I tl II 70 N 2 N 3 Beste N 4 SOtCIIOX N 5 beste idem t bekomen in pikjes van ö ons en 2 o on beueiens beste GSÜIS THEF pei 1 el iS 1 05 vel iir m p ikje 1 UI 1 Ac 1 l pn 1 NfJ tt Gou v J C G DUTILH 2 Meil Ü2 tu ishiai OOGZIEKTEN RAXKER ZWEREX GEHEIME ZIEKTEN AAMBEI JEN ko tom iielke n den ook kuunci zeer spoedig genezen v order dooi tene methode ie door de ph iieke ki eht elke a jp het oigij i mt uitoefent ii staac i Ziekten die door een nrdere middekn tot beleischip te bicngen 7ijn spoelig te 1 pi f ellen en uien dooi T T BPLFAiFR lu I 11 ge liendei eï te Gout i COBBESPONDENTm L bnef hiij ei SC m o 14 wtqjt dern on is lul q i am i i tt na c et c endl tijtis etHL mr tu au aar ondui js bil orl tt IJl Het n itn oid i reednoch hfi 1 och i ders A ij Mttcn nitt Jills i 1 Mill 1 oi dt iMj nar fjinnuien ijn qi j ib n ol 1 i l br he l l celen 1 iu vyiin j dijk ij n nfn i i Toen huv 1 jiii jr dtr a ji c i s h 1 o k hi T i tei eon r ni delij 1 l t ijkhcid l o den was ht ft men dtr hc i diLde Tnotic e n ffi r een kostbn r offtr cln t en het onmo ehjke ht pr fd Toch h d I T van ïcunep toen re ds zijie veroddeln ui pefepio en o er de ji natuurlijke mti k jielma v n oud en ukuw toch waun er rtcils stLnimen luide eworden d e de opn rtm cun r r alseltle aauaadden De 01 derv JU u 5 lueft bier en ook elders it p i ed uin Het ccbiok zt lu de aak nitt u di pLisoiien du bij oudtre deel n ku uiu j iet wc nemen ivat aan htt eheel ontbrtekt Men kn nog meer geld uitgeven no vtk m ddtlen bt ptoeven inur de 01 dankbare ro d ii nooit etn njlen LJSs t oplevcicn Ihast u jzaa i 7ij luer de spi eiik di oo o retnstt mt mei den wen 1 Prijzen der effecten pCt Xed 1 sch 21 2 ditc j dito 4 Vinort bijnd 37 Ilindelra 41 ü 1 Leening 4 Vinii H p 4 d Iliin pn 41 1 001 BeLneKotts 21 p 1 ije obl 2 d buiteul 3 l binnenl 3 Por ugil obl Ki il ob n 5 d is s 19 5 Certltj jj 5 d 1 40 4 d ac = erie 5 d Geiene 5 A olget pil 5 Prinsen Is j9 ö Oost bijGoH dito 4 dito AI all 5 dito dito 21 d rente nst 5 d nit isii 5 Me oblS51 3 AAISTERDVM Ja g 30 iXe ï aagste H te CM UF koer koci k Cl 62 4 = 6 1 7Ji 74 74 9bll 9 921 4 97 Vt ooi + 6 431 4 il 2 iG ii 4 W 4s 4s 44 41 l6 lOlV lOl s 101 1001 100 71 81 2 S2 91 111 4 i 195 1 1 19j1 10 3 5S 0 i l a IS 26 2 l6 721 7 7 593 rt 5 1 2 1 = 29 2911 j Vertrek der Spoortreinen Tau 26 Mil tot 1 i t h 1S62 A an Gouda n ar Rotterdam 710 94 935 115 1 j7 4 37 6 4 beh Zond 18 10 32 A au Rotterdam nm Gouda Ij 30 8 15 10 dO 11 40 1 h ond j 12 25 2 20 4 o fbh J 5 50 7 oO 9 A an Gouda na ir UtrOCht 7 a 8 37 11 12 45 1 5 bph Zond 2 42 35 njen Zoudj 0 25 8 1 9 10 Aan Utrecllt naar Go a 5 50 15 9 5 20 1 20 d 40 5 0 beh Zondag 7 40 9 45 J r 1 i 1 van A UllIMaiAN Ad ertendelilad öiüstrcken De pi dei Dui ei cv oie lettel ord u b re k ud Uaai ajt inii ite Mil i het 11 otd te buigen voor de 1 g i l te ooiie n vii ickiu npen iu okriteu Zonk gj dit all 3 ten hj n na 1 k e CU PU de viijheid een gi wel 15 Z ludi jij p1 en de hue e i w iti 11 1 lieden om u de h inden 1 ndpn ot iipii luroppeu dic ïp c 1 b iiu om lu rcgt uwe vi lieid te emierin n h Hf is lier eeu streven niii een o lüeieikbaar ver eluct m ir Ie ildt de hindiiai xii x v m liet be ii het behj 1 vin het goede lei tweede t t I k i jor t rtt 1 1 ath De Neikr 1 n lei dic ZIJ v idcuud iiemin hed ook ji konuis lic H e liet edti zijn n ge wij cheidcn ktiuen me n ei kinki WIJ eerbit ligea een k lumg o c i n vuil v or n icv eiibiehgcn der wet dairom j ach htt jt ik v 1 ti temmig den koning toe i ie onze re ti n handh i itt bell en bevrrdcri Ou e vide md iipt Jp 1 cieue r o i V ler nsreno neiiiK ld me de moeri lU n 1 f kie rn 1 1 gure vliircn en verwoesleidi ovcr tnui 1 i ti m 1 ir mj tt I ben ons videilinl het aio de duinantdeve dei rj 1 il het go tdhu 1 d i verlichtmg als de rihenn u Ier viir tn wat zouden v ij dan nu scheiden wi skills vn 11 kan bestaan Ilee niet i e koning iii ene vn f k i f lilt um rlijke o eitniguig nadslie len ot ticli iroeppn i j lijj kende d e hij le i verkoos als libei iltn Heelt tie i a geen giootei en volkomener vertrouwen uan ooit ge Iioid aan den mm die he mikpunt wis en is var k du ei 1 gen m het land Ziet uan nt wat gij doe 01e den 1 altijd zoo vo htbt v in vle jende Letmginjrcn I Gij kunt uv v id rkmn en uwen kou 11 g 4ttlits ferei gij Hem op ditn weg volgt Het kiezen v ir atgevain iirui 1 die eene andere iigtmg volgen tn het tigenwoordii bc 11 1 I tegenwerken is het verlooe ienei v m i wc ei5 ene voorn u h Is eeue v n est lanb ire on ji iheid ie i iid dn igt u taigt i persooa op m lu lit mogen v j an j ti ci en i i j uw beo in eltn vi tli ludt en nnii uwe vtt e d tero e Uge 11 1 w rf sli i lp bci iic iiigpii 1 c t A IJ hbpnlen kieren m P F Hubrecht met ora zijn persoon den meesten we oubekc t m r n t WIJ van hem vcritodwen cat hij als opr lutrau iipt Ube r ial bevuil i at wat goed en rct is zal oud rsteunen en teven fandig genoeg om i ch boven bekrompen partijzucht te verheffen i r handhaving der onafschcide jke belangp van vorst en voik t Junij y 5