Goudsche Courant, donderdag 5 juni 1862

öuitcnlanïï iJOndSIL 29 Mei Gisteren avond tusschen 5 en 6 urt lieeft in Churchstreet Shoreditch het springen v in eene hoofdL isbui eene reeks van onlieilen te nee gebragt en de beivouers der buurt met ontzettiag vervuld Het met onweerstiianbare kraclit uitstroomentle pr ia drong in onderselieidene huizen en kwam hier en daar in aanraking met vuur ten gevolge waarvan een twintigtal noniugen door instorting en brand ten deele i verwoest eene vrouw gedood en eenige andere personen in meerdere of minilere mate gekwetst werden Parijs 1 Jicnij £ pnige ledea van het corps diplomatitiue lihier heuben lirieveu ontvangen uit Weeuen die vrij wat i nsalie gemaakt heijben Daarin toch wordt niets meer of hiinder gezegd dan dat Oostenrijk binnen kort bij den bondsdag een voorstel zal doen tot herziening der bondsconstitutie op zulke vrijziiaiige grondslagen dat zij di doortastende hervormins en willen er allezins genoegen mede kunnen nemen Jostenrijk zou namelijk zich aan het hoofd ler beweging stellen om Pmi en iu eene verlegenheid te brengen waaruit het raoeijelijk een uit eg km vinden Men beweert dat Oostenrijk van het voorstel reeds mededeeling heeft ged uan aan den heer von Beiist die ofschoon zich niet in allen deele waarmede kunneiide vereeuigcn evenwel toch geen ernstige bezuaren he tt ü maakt wordt bij w iy e van gerucht gezegd dat de koning an l niiscn voornemens is te abdi iueren ten gunste van zijn zoon die zoo als men weet ene engelscbe prinses tot gemalin heeft l e tegenwoordige kroonprins zou alsdan bij zijne komst tot den truon eene naaune alliantie sluiten met Engeland en Frankrijk Weenen 28 Mei in het huis der afgevaardigden werd bij het beraadslagen over de afdceüne onderwijs het concordaat uitvoerig besproken bij welke ge ei cuhei de lieer Giskra een der ineest invloedrijke leden zeiv c He e niMrdaat heeft hier eene ïelijke uitwerking gehad als het lioold lu Medusa en ir is lechts één midd i om het kwaad daardooi over het vaderland vcispre d zoo veel doenlijk te leniixen K r behoort een wetsontwerp te worden ingediend wiiks eeuig artikel aldus luidt Il t concordaat is afgeschali Xaauwel jks had hij deze woorden gesproken of van alle zijden wcrdcii in liet huis de luidste kreten van toejuiching aangeheven dit zelfde was het geval van de tribunes welke sterk bezet w iri n De minister van financiën heelt he len een wcts ontwerp ingediend strekkende lot het aangaan eener lecuiiig van 1 1 millioen fi ten einde het te kort der begrooting over l ni I te dekken i Berlijn Si Mei lie prins van Hol enloht Ingclfingen heeft neL eiis ongesteldheid de betrci kiug v in prcsiilent van den j ministerr iad tijdelijk ufdergelegd en is tot herstel zijner geschokte gezomlheid op reis u igaan Aan eene goed onderrigle zijde wordt ver ekeid dat de irezondheid des prinsen niets heeft geleden maar dat hij vermoeid van de beslommeringen v rbondeu aan de hooge betrtkkiug naar rust eu uitspanning verlangt en alleen om die reden eene lanii diirigf reis heeft onilernoinen I uidens beria ten ui Stokliol n is het koninklijk besluit uitgevaardigd waarbij de rijksiiag tegen 15 October e k wordt bjjeengeroepi il de e bijeenroeping heeft om de drie jaren plaats De rijksdag in l jV op 15 Oei aangevangen heeft zijne zitüngeu geloien in het voorjaar van 18CU ele wetsontnerpen in die zininir onafgedaan ge Icven ztülen thans verder in behandeling wonleu genomen Sr6slE11 Juiiij De benotniing van tien Grootvorst Kdiistantijn oudste broeder des kfi ers tot stedehouder van l olen is volL ens eene thnus in het licht ver scli neii l ekeiidmakiiiL ais zeei aanstaande te beschouwen De markies Uieiopoi ki 7 i iii t sieelits bfnoeuid worden tot z jn ad latus ma r a iu het ImolU worden ge teld van het burL clijk bestuur en te ens me Iiei pre identseh iji van den r iad van state worden l ekbed i e geheime staatsraad AValtijelf zal tot Keizerlijk e Miiiuis aris TuriJD 2 Junij iarribaldi is heden avond alhier aangekomen fu heeft o helderingcn gegeven aan den generaal l anfront ifen verzekert dat he geschil geschikt is Men denkt dat hij morgen lertrekken en nie in het parlement verschijnen zal New York 20 Alei Het bonds e kader besttiande uil den Menitor fn vier kanonneerbooten is door de batterijen der zuidelijken te fort IlarUiig op zeven mijlen van Itichuiond teruggedrei en en naar J inestown teruggekeerd de Jamesrivier is niet versperd tot op S mijlen van Itichmond te dier plaatse zijn batterijen opgerigt en de vaart is belemmerd door schepen welke men heelt doen zinken alsmede door palen eu ketens De Monitor kon aan zijne stukken geene genoegzame elevatie geven om de batterijen der zuidelijken te bereiken en werd derhalve nutteloos ni een gevecht van vier uren is het I 0nds eskader teruggetrokke het daarbij geleden verlies bedraagt 1100 man Mac Clellan rukt voorwaarts eu is op 15 mijlen van ichmond aangekomen Overal zijn de bruggen vernield en zijn grootf hindernissen op c e wegen geplaatst Een dagblad verzekert dat de gouverneur van Noord Carolina aan de regering der zuidelijke staten alle verdere hulp heeft geweigerd en het contingent van Noord Carolina teruggeroepen öinnenlonö Gouda 4 Jnnij Xaar men Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is toegezonden een adres van de directie der naamlooze vennootschap destearine kaarsenfabriek Gouda die den wenscli uitdrukt dat degrondstof hunner nijverheid geheel worde vrijgesteld maar inalle gevalle de voorkeur zou gever aan zoodanige verrekt iiiigvan inkomend rtgt boven eene protectie tegen vreemde kaarsen welke zij noch verlangen noch behoeven eu die de belasting hunner grondstoffen geenszins vergoedt Z M heeft benoemd tot kantonregter te Woerden M A J Hazenberg thans kantonregter te Sluis Het gebruik van gas is in ds laatste tien jaren in Londen ten minste verdubbeld en de hoeveelheid jaarlijks in Londen voortgebragt isoms reek3 8C00 millioen kubit voeten Volgens schatting gaat gemiddeld daarvan door lekküig oneerlijkheid en andere oorzaken verloren en ten minste ontsnappen 1000 millioen of g der geheele hoeveelheid gas ieder jaar door de gebrekkige aaneenvoeging der pijpen in den gpjnd De o pervlakte der katoenstaten in Noord Amerika ia TOS j Sa vierkauti mijlen of 452 024 320 acres Waarschijnlijk is van dien gronl da helft of minstem een derde vcor de katoén teelt g aikt Indien men nu de gemiddelde opbrengst rekent voor een halve baal van 500 S per acre dan kon Amerika jaarlijks ten minste 75 millioen baleu katoen voortbrengen Dit zoude overgenoeg zijn tot kleeding voor de geheele menschlicid Jammer dat de slavernij bij de katoenteelt onmisbaar schijnt en dat eerst nog veel menschenbloed zal moeten vergoten worden eer de menschonteerende slavernij zal verdwenen zijn Moet ook ons land nog langer in dS rij der slavenhoudende staten gebrandmerkt staan of zal spoedig de dag aanbreken dat die schande niet meer op den uederlandschen naam kleeft Bijna een zesde gedeelte van de geheele jaarlijksche opbrengst der engelsche kolenmijnen wordt gebruikt tot het voortbrengen van beweging waarvan de kracht gelijk is aan die van 66 millioen volwassen mannen terwijl naar die berekening de geheele jaarlijksche opbrengst der mijnen 65 millioe ton gelijk is aan de kracht van 400 millioen mannen of meer dan het dubbel der volwassenen op de geheele aarde Pc kolonie Victoria in Zuid Anstraiie heeft naar de groote tentoonstelling te Londen eene draagbare obelisk gezonden gelieel verguld die goud moet verbeelden en eene naauwkeurige voorstelling geeft van al het goud gedurende tien jaren in Victoria gedolven Deze obelisk ia aan de basis tien voet in het vierkant en 42 voet hoog Als goud zoude zij de waarde vertegenwoordigen van 104 millioen £ cf ongeveer 1250 miilioen gulden de opbrengst sedert augustus 1851 terwijl men schat dat nog slechts het vijftiende gedeelte v in het goualand der kolonie behoorlijk bewerkt is Lit het voorloopig verslag over het ontweqi tot opheftiui der slavernij inde I koloniën blijkt dat de indruk ilieii de tegenwoordige wetsvoorstellen bij de overweging der daarin vervatte bepalingen m lakte in het altjeuieen niet ongunstig tra i Nogtans bleven bij velen bedenkingen van enderscheiden aard tegen deze voorstellen bestaan en waren er leden die of eene gelieei andere wijze van emancipatie voorstonden of iu le uitgaven waarmede de staat daarvoor zal worden belast onoverkomelijk bezwaar zagen Algemeen werd goedgekeurd dat het tijdstip van de opheffing der slavernij niet meer afhankelijk is gesteld van de alkondiging der wet iu de koloniën Daarentegen vonden vc e leilen de vergoedingssoni van ƒ 300 per hoofd te hoog Betreiïende het staatstoezigi over de vrijgemaakte slaven gedurende den tijd van 10 Jaren waren de gevoelens verdeeld terwijl bij eenige leden het denkbeeld om de emigratie van vreemde arbeiders n ar Suriname te ondersteunen veel tegenspraak vond De meerderheid deelde echter dit gevoelen niet Kaar men verneemt is het wetsontwerp betrekkelijk dezetels der regterlijke collcgien de traetementeu enz dat totuitvoering strekken moet van de nieuwe regterlijke inrigting reeds bij den raad van state aanhangig zoodat men de aanbieding van die voordragt aan de stalen generaal reeds na hetfegenwoorilig reces van de tweede kamer kan te gemoet zien In de Gemeentestem van 19 Mei j 1 leest men Om verschillende uiteenloopende geruchten betreffende een ineifleni dat alhier gisteren bij de verkiezing van tlrie leden voor de provinciale staten van Zuid Holland plaats had te regt te wijzen neem ik de vrijheid u beleefdelijk te verzoeken het nas volgende iu uw geëerd weekblad op te nemen De heer H J W V controleur van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren w erken alhier eertijds kiezer vervoegde zich bij het stembureau eu wierp een stembriefje in de bus waartoe hij thans geen kiezer zijnde niet geregtigd was Lit een door het stembureau ingesteld onderzoek bleek dat die heer zonder oproepingsbrief te hebben ontvangen een stembriefje in debus was komen werpen dat hem volgens zijne verklaring door den heer M L S kantonregter alhier aftredend lid die zich daarom lie scltlitldtshalce van de stemming onthield was ter hand gesteld litn icaarheidzoehi i ie Schoonhoven 14 Mei 1862 Aan de Twentsche Courant ontleenen wij het volgende De brand te Enschede make de Regering bij herhaling op merkzaam op eene zaak van groot belang namelijk op de roekelooze onvoorzigtigheid waarmede de brandwaarborgmaatsehappijea hare verzekeringen sluiten De ondervinding leert dat vele panden vele inboedels vooral bij min gunstig ter naam staande lieden uit den geringen burgerstand ver boven de waarde verzekerd zijn Van daar die menigvuldige brandstichtingen of vermoedens van brandstichtingen waarvan de dagbladen gedurig melding maken En het vermoeden bestaat immers dat ook het onheil te Enschede door opzettelijke brandstichting is geschied Is er dan geene mogelijkheid daf de wet een gestreng toezigt verordene op alle verzekeringen die de brandwaarborg maatschappijen sluiten i Zou doelmatig wezen zoo niemand zijne bezittingen hooger verzekeren mogt dan tot drie vierden der werkelijke waarde en dat een door de regerinir aangesteld persoon er zich van overtuigde dat deze bepaling zorgvuldig werd nageleefd Door hare hooge verzekeringen verleiden de maatschappijer Ie buozen en de zwakken tot eene vreeselijke misdaad en de brand te Enschede heeft geleerd welke ontzettende gevolgen uit het afbranden eener geringe woning kunnen voort loeijen Ook de maatschappijen zelveii plakken de wrange vruchten harer verkeerdheden eu gaan er door te gronde en wanneer zij zelven zich aan het gevaar blootstellen om in weinige uren millioenen te verliezen verdienen zij geen medelijden De kracht der waarheid Mij heugt nog uit mijn schooljaren een gelegde dat in lateren leeftijd verloren gaat namelijk regt zat hoven drijven misschien wel om dat men in latere jaren zooveel verkeerds bedricgelijks huiehelachtigs en oaregts aardigs ziet dat men wanhoopt lan de zegepraal der w iarheid dit is ten minste zeker hoort en gebruikt men het in de kinderjaren bijua dairelijks tot beslissing der meest ingewikkelde geschillen naderhand gebniikt raen liever meer actieve middelen dan het passieve nregt zal turen drijven ZMkwerf kwam cvcnwei gedurende de laatste weken dit kinderlijke wilt gij dan kinderachtig gcegde mij in de geilai hte bij le zegepraal van de zaak der waarheid ten minste rh r mij dus geheel subjectief tegenover beginselloüslieid giiiistbetoon gebruik van bascule en balanceerstok misbruik va n godsdienstige gemoedsaandoeningen en veii andere handelingen die den staatsman bij ieder eerlijk nian moeten onteereu en de onzedelijkheid maar al te zeer in de hand gewerkt hebben En had ik geen reden om mij dit te herinneren Ir 1853 viel door middelen die ik niet wil betitelen de staatsman Thorbecke maar neen n Hij viel niet maar bewoog zieh vnj AVroutr zich met krarbt en waardigbeid uit d enep klnister Stieg Iiooger no blonk met nog schooner luister Eu stechts de kroon verloor er bij schreef reeds in 1S53 een onzer dichters en de aprllkoorts was spoedig aai het afnemen Velen betreurden wat gebeurd was en afkeer vestigde zich in den lande tegen hen die de godsdienst hadden durven misbruiken tot het bereiken van eigenbelangzuchtige staatkundige oogmerken N eg n jaren lang leverde ons staatkundig leven stof tot treuren Veel was er te doen weinig werd verrig eu dat weinige nog was meestal afkomstig van dat gedeelte deivolksvertegenwoordiging dat het belang des lands boven p rtijbclang stelde dat onder hun algemeen erkend hootd ïliorbecke de ingediende wetten verbelerdc en door de krieht der wairheid altijd sterker geworden met goed gevolg de reactie vi ei VOO voet achteruit drong De bissehopskoorts hield naauwelijks op of de spoorwig koorts werd opgewekt en dit vooral was voor de reictie een uitmuntend middel om door beloften s lands verieirenwoordiging te verlagen tot afgevaanli trden der kiesdistricten die in plaats van s lands behing op het oug te hebben om et n eindje spoorweglijn twistten Ma ir eindelijk raakten toch de middelen van het Inhoud uitgeptif men moest den strijd opgeven en de staatsmiii die in 1853 door het kabaal gevallen was werd iu ISiii auilrrtiiaal door onzen gec loiedigden vorst belast met de z imeiistelliag van ecu zuiver liberaal ministerie De waarheid ha I gezegevierd Het staat thans aan de kiezers an Xederland om s koning keuze goid of af te keureu l uor de aftreding van de helft der leden van de tweede kamer wolden de kiezers opgeroepen om uitspraak te doen over die vertegenv oordigers en veel zeer veel hangt van die keuze af Zij zijn het zich z lven zij zijn het hunnen vorst verschuldigd dat zij het gedrag hunner vertegenwoordigers nagaan en zijn zij bij hcu gewogen maar te ligt gevonden tlan ook naar de stembus oiu liet hunne toe te brengen om onze vertegenwoordiging te zuiveren van den halelijkeu naam verrot haar door een onzer schrijvers gegeven De kiezers uit het hoofdkiesdistrict Gouda ztillen uitspraak mei teil doen over hunnen vertegenwoordiger Ilotfiiian i Kan die bij de verkiezing nog eene stem krijg n van kiezers die hun gezond verstand raadplegen f Bij de liberale jxirlij ihij reeds hing gewogen maar ie ligt bevonden en wat zullen nu de reaetionnairen doen Kunnen ij u man kiezen i di het ministerie Thorbecke ondersteunt iiietteL eiistaande de lil rr ilr pirtij die hulp van zioli afwijst en althans niet om lie s cinmeii van soorigellike afgevaarJitrileii gebe leid heeft Aï it z i eii V ij in dr laatste weken Eene beirro itiiii van iiini i ulaii is ic cii bnileiilaudsche ziikeii leiic litirniniinrr v iu de s o ir egeii eciie wet tot reiieliiii vm litt h itig slot duhoofdwetten v iii de daarbij betrokken miiiisu rs enhu met aliremeeiie stemmen aangenomen n cr mtwoordtl jk liaiuhleu die vertegenwoordigers die onuiriist zijn die de toekomst met vrees te gemoet gaan ah ij I iin sujn gi en aan dn wetten naardoor zulk een naar iiiu inzien hoogst nadeelig nuiiisierie gesteund wordt En ook fle heer llolfuian Wus onder die vertegen oordigers ook liij iueft of vc or die wellen o estemd of was bij de stemming over zulke gewigiige wetsj ontwerpen afnezisr daar zij met algeiiieeue stcinineu werden aaii f eiiOmen Verdient zulk een ai itevaardigde een vertrouwen reactionaire kiezers van liet houtdkiesdistrio Gouda r Voorzek r niet Ook gij dient een candidaat te zoeken duuwe belangen krachtiger verdedigt en dan zal de stcmbubc lissen of In t kiesdistrict Gouda i i lu t niidden van uidlloUand gileicn op het voorbdh van ijn voi t den vooruitgang is tnege laan of wel aan den ouden leur blijft hangen waarvan ons land neds zulke wrange vr icliten gesmaakt heeft Naar iniin inzien kan ilc iiit la niet twijtél iehtig zijn C B Burgerlijke Stand GOLDA Gebokk V 30 r i r tru Jolianncs oiuler J Z J icsktr tn 1 tii der A aart M l tioni lla ouder II Sücl ca J lïuot OVEULEDl x 30 Mei Krajicisi us aii Vutircn 1 j 7 d Gici trui lii den Berg t w Jobauaei Muijtcr 70 j 2 ni Lcemlcrt de Bruin 3 w 31 vic de Sliiik 20 m Janna Veri Ter 3 j i atha Cornelia sitibes 11 ni 1 lunij llennanu liijscnberï 49 j i Louisa Maria Helena Biizard 4 j 3 m Mietje de rixim 6 j 3 ni Dirk Hendrik Peters 71 j 3 Pielei J M ib Jluis 1 j fl ni SCnOO i HOVEN Ligeschreven van 23 tot 30 Mei GerioRFN OvïRLEDEN X Met7ger 41 j eelilgeno it an P Krniji iElllwi J an iartrijk met V P van Wiugerde