Goudsche Courant, zondag 8 juni 1862

ADVERTENTIËN 186 Zondag 8 Junij NI 20 If den overleden acht uren na Er bestaat gelegeiilu id tot plaatsing op i idcr on l1 de lieve kinderen MARIA een Nofar a el en Jil uiihfratU f Kantoor GOUDSCHE COURANT Thee Soorten o U D E v T E R Uitgave van A GostJIaveH J A VAN DER STEUR n f 01 l en omstukeu te berig en dit h j alhier liT op i e lin enin mi kcl bc tt gn pend Kmmmimmmm Hij zal trachten door solide beliaudeling eu billijke prijzen liet in lieni te ftcl en vert o a en zich airdii5 te makeu GOUDA 3 Junij 1SG2 i il NV en linMUUKA JAKOBA Le lx dm in l e c i voor eene maand I r ii ii Liinr n ii li ende hnnue diep I e rt f utkr r VAX KLT l TVE 1 Jvinj iS A M DE IIAAX ifi tii li ijirfn hi nid Jtt uKJ Ee UT Un liC VZIJN V VK SiiKlcrain en Siblesz j ijii lijn g iiri r co waterliou 1 I i n ii t u laard Kir l u cn ve e ia li i r en lii zoni er nit n zijn in ii e cl Ic lukjc v in 5 2 en 1 mvtrkriJE biar bj G KABEL l il 1 X 21 te Ol A D BOER AZ te laihf U en er rr l l l 7 lU c ni er rete kiiii e u emt bc i i jk il vrijhi d l er ge icliie puM i k i i k in te laikfii op de jcdc e t mI ü V 1 f 1 bes i i 1 a PARTIJEN M n VESKGOPINGSII k i k M PARTIJEN n I EH DERPARTIJEN Bal Ciianrpêtre i l i kni i s X I v ii i n ia lU J Oudijk HOOFÏÏKIËSDISTRIRT O O i D 4 De Kic er Vireen iriüL d Ijruiidpet heeft tot liann C mdida t ii U d oor de Verkit i vin e n li l riuecde Kamer op iiing daï 1 Jii ij 1 J2 en be 11 M P F IIIBRECIIT Vr lan O II l eeft l e 1 r 11 y a lioi van een Juüoeuf jk JONG MENSCH liefst niet onder dan Iti jaren mi s eene goCvle iiand schrijvende Adres franco onder Lett A aan den Uitïcvcr dezer Courant OPENBAHE VERKOOPING PIETER JIAPJE MOXÏIJX Notaris gevestigd te GOVSA zal namens 7ijne principalen op Ifncmóatj den 11 = Tnii j l i 2 s namiddags ten rijf ure in 1 E Si T JoKis Doelkn te OUDEWAÏER ei cu en verkoopen l Eenkipitaal ndm hecht sterk goed b ortimmerd en zeer logeabel WOONHUIS benevens ETVG en Tuin met vruchtboomen en Pakhuis daar ai li cr geniniiinerd j staande en gelegen a UI de nurkt binnen 0 A t en achter nitlonien e aii de achterstraai voor icu van KeUler 2 I lanpiu en verdere ï i makken kulastr ial X 511 Ï41 en 12 in V elke lini inirc iii K verscheidene jaren hA i i ii cci s de aifaire in Manufacturen Goud Zilver en i uu coefenil d e il i i egens ertrek van den eigeii i ir uMt geliqviidferil 2 l u h it s crk goed doortim I merd en zeer logeabel WOONHUIS en ERVE g aiammerd il sta ladc en o elesen als sorni op ilen hoek der Hareii fraii nal j de Vi idu iarl t Xoir d i WOONHUIZEN en PAKHUIZEN b nevens eencn wol aangeb ir n Tuin en Boomgaard met TUINHUIS l i V Shigel gr t 2 r eden 2 ellen en een perceel best BOUWLAND groot 30 roeden d Ucn aan den Ouden Sh el alles onder Oiuh irafer T ree b r bij Ijiljetten om breven en zijnde inmidtb s uit de I aiiJ te koop Te HUUR tegen 1 Octvber 1862 een zeer logeabel HUIS gelegen aan de OosT H iyr N te GOUDA Kadere informatien te bekomen bij den Boekh A BRiXKilAN aldaar CORRESPONDENTIE Bij de Uedattic iju an crsi iiMeii ie yijili n kidgteu iii ickoiii ii over t ondoeliiuiitfje bej riti iiu au e u j CflLi lie a i den Mtiu chcu i ijlv en wt l m de H i istncht=cïie biug af tot ajiii de Sluis Ui dtii IJ scl Die weg hiit sinds terscherdene maanden zoo zirac hctjnnd diit iedereen Prijzen der eflccten Junij Gtblo k X S Ü2 = 9 s 97= 2 AMSTERDAM Dingsdag Iaa r te ll l tc ko IS koLlü G3 71 x3 pCf Xed i sch V dito 1 dito 1 97 V Vi 531 4s 4 1 Vic IÜI7 lOÜ s 74 8 91Vb 19 V 104 4S 4 4 47 s 4 4 101 Vo 101 91 9 i 9lVi 1953 4 V 51V8 268 I 29 VniorL iijnJ 3 Ilanilelm 4 O I Eeenuis 1 Aand H tip J od liijnspw 4lCBelgië Uütts 21 Sj anje obl 2 d buiteul 3 d buinenl 3 Portniralold 3 Rni obi ll 5 d 1 2 2 J 5 rtHSl Sa 5 d l iiü i d h serie 5 d O serie 5 Volgef Spw 5 l niien 1 59 5 Uot bijGoU 5 dito 4 51 lG dito Aletall 5 dito dito 2 d rentcAmst 5 d nat l ïi 5 Me üblb 51 3 60 s Vertrek der ïSpoortreliien J aii 26 Mei M 1 Aejj eiuier IS 62 Van Gouda naar Rotterdam 7 10 9 4 9 3 1 15 1 57 4 37 6 2 1 beh Zond S 18 10 32 A an Rotterdam naar Gouda 6 30 S 15 10 30 11 40 en Zend 12 25 2 20 4 3 tbli Zd J 5 50 7 30 9 Van Gouda ua ir Utrecht 7 5 8 37 11 1 12 45 1 13 beh Zond 2 42 4 3 beh Zond 0 25 8 19 9 40 Van Utrecht naar GOUda 3 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 40 9 45 Ter Boekarulckerij van A liKl KM V Nieuws en voor Oouda en Deze Courant Naar de StemMsI Kiezers Het zal u allen overtuigend gebleken zijn dat allerwei en in ons district de wensch bestaat om den aftredenden afgevaardigde door een ander vervangen te zien De voorstanders van vrijheid licht en vooruitgang hebben geene duistere sluipwegen betreden zij bezigen geene hatelijke en half uitgesprokene insinuatien zij reizen niet rond om eenea onmogebjken candidaat als in het geheim aan te bevelen Open en rond hebben zij den strijd aangevangen en notabele onafhankelijke kiezers ut verschillende gedeelten an het district hebben de aanbeveling onderschreven van den verlichten ijverigen en kundigen P F IIUBB ECHT zoo bestaat er dan geen redelijken twijfel of ons district zal een afgevaardigde kiezen die de algemeene belangen getrouw en waardig zal behartigen Verecnigt uwe stemmen op hem eendragt maakt magt Het moest eene beleediging zijn aan uwe belangstelling te twijfelen Toch is de treurige ondervinding daar om ons rrnsti te waarschuwen Niemand onttrckke zich dan aan de op hem rustende verpligting Naar de stembus Allen die vaderland en kening lief M Naar de stembus allen die prijs stelt op het behoud uwer regten op het voortduiend cnot van vrjhci l welvaart en vooruitgang Xaar de s embus als een nnn wischt den smaad uit ons door misleiding kuiperij eu bekronipcnheid aangedaan AVij zullen getuigen van onzen vaderlandschen zin van onze trouw aan verlichte beginselen geen verwijt treffe ons langer van laau e onversclülligheid geene flaanwe zorgeloosheid bereide ons nogmaals grievende teleurstelling Onze tegenstanders zijn magteloos zonder innige overtuiging en zonder verlichten ijver Wij vreezen hunue duistere wegen niet maar wie loochent de kracht der gewoonte de invloed van de oi de sle ir wie weet niet hoe velen moeijelijk te bewegen zijn tot het verlaten van liet betreden pad Daarom nog eens Xaar de stembus Niemand der welgezinden ontbreie op aanstaanden Dingsdag brengt allen une stem uit op m V F Hubrechty Lid der Prov Staten van Z IL te Kotterdam en de uitkomst kan niet twijfelachtig zijn het district Gouda zal winnen in de algemeene achting en het Vaderland dankbaar uwen goeden ijver erkennen Advertentieliiad Omstrelien BRINKMAN B uf 75 j De prijs der Advertentien lan ée n tot ze regels iet inbegrip van htt zegel is SO Cent Toor eiken regel aarboven 10 Cent 1 Buitengewoue letters worden berekend naar I plaatsruimte 6 itenlanïï Londen l Junij In het huis der Lords was eergisteren de derde lezing van de wetsvoordragt op de inkcmbten aan de orde llij die gelegenheid hebben ver cheidcne sprekers de opdrijving van stands uitgaven gelaakt vooral die betreffende de verdediging wi arbij volgens die letlen niet uit het oeg mogt worden verloren dat men thans in een staat van Op eene interpellatie van lord Urougham ter zake van deu slaveidiandel antwoordde graaf Eussell dat het kabin vau Madrid aan de regering te kennen heeft cegeveu dat het den shivenhandel weuscht te onderdrukken eu steeds tegen dien andel zou blijven naken Lord Brougham vcrkUuird hierop dat de waal lamheid van de spa insche regering volstrekt geene waakzaamheid is of het moest zijn dat die dienen moet om deu slavenhandel te bevorderd üi plaats vut tegen te gian Uit Canada ia berigt ontvangen dat het parlement i daar ontbonden is geworden ten gevolde eeuer door hi ministerie geleden nederlaag bij de beraadslaging over de wetbetreflemie het krrgsv e en 4 Junij In het lagerhuis heeft de heer Stansficld de doorIiem aangekondigde motie tot veriuiiidering der openbare uitgaven ingedicnl Lord Falmerston heefi diuireutegeu ook hetverwachte voorstel tot bestrijding dier motie gedaan Naaraanleiding van ecu amendement van den heer AValpoie heet t delord als Zijne zieuswgze te kennen gegeven dat de kuestiederopenbare uitgaven eigenlijk veranderd is in eene kwestie van vertrouwen in het tegenwoortlige m uisterie om welke redenhij eischte dat het bedoelde amendement dadelijk in overwegingzou worden genomen Daarop heeft de heer Disrieli als zijn gevoelen te kennen gegeven dat er geene enkele reden bestond om de openbare uitgaven op hare tegeuwoordige hoogte te houden Nadat nog eenige sprekers het woord gevoerd motie van den heer Stanslield verworpen met 367 tSJKU 65 stemmen en daarop heeft ook de heer Walpole iign Eoorgesteld