Goudsche Courant, zondag 8 juni 1862

anseudement ingetrokken onder verklaring dat het geenzins ten doel had om het ministerie te dcen vallen Vervolgens is de door lord Palmerston voorgestelde verklaring zonder stemming goedgekeurd De ministerieele bladen beschouwen deze uitkomst te regt als ecne schitterende overwinning va het bestaande ministerie Parijs 3 Junij T e Moititeitr deelt mede De vice admiraal Jurien heeft den 3den Mei Orizaba verlaten eu is deu Oden daaropvolgende te Vera Cruz aangekomen versezeld door den Mexieaanschen generaal Galvez die zich met zij ie troepen bij de Fr inscheu had aangcslotei Generaal de Loieucez rukt meer ea meer op in de rigting van Pi eljla lie oponbare meening is gunstig voor de interventie vooral se dert Frinkrijk alleen in Mexico is achter gebleven Weenen ï Junij in het hdis der afgevaardigden heeft de heer Schneider zich op kntchtige wijze verklaard tegen het concordaat Bhjft dit onveranderd dan zal het artikel der croudnet wa irbij aan de Protestanten vrije uitoefening van ii odsdienst wordt verzekerd een woord zon ler beteekenis zijn ilewijl er binnen een niet verwijderd tijdperk geene proteslantïclie gcmienie meer zal zijn Eerst dan wanneer de bojiaiiiigen van het concordaat op de gemengde huwelijken zuilen zijn ingetrokken zal er werkelijk sprake kunnen zijn van gelijkstelling der Protestanten met de Katholieken De bisschop LitH inon icz verdedigde het concordaat maar ging daarbij de gestelde perken te buiten zoodat hij door deu president tot de orde erd geroepen Turijn 3 Junij De heer Eatazzi heeft de wet op de vercenigingen ingediend Morgen zullen de discussien over den brief van Garibaldi waarin hij venneld dat hij op verzoek van den heer Eicasoli Caprera heeft verlaten worden voortgezet Het nieuwe ministerie heeft het voornemen van het vorige ministerie tot oprigi ig van nationale scherpschuttersvereeni gingen bevestigd 4 Junij De Diritto bevat een brief van Garibaldi waarin deze zegt Alle aanwervingen die mogten plaats hebben geschieden buiten miju weten en ik verklaar ze af tekeuren Ook de kolonel Acerbi een aanhanger van Garibaldi logenstraft in hetzelfde blad iedere deelneming aan de aanwervingen 5 Junij Er is bevel geieven om zes nieuwe brigadesinfanterie te formeren Het is onjuist dat Oostenrijk zijne armee vermindert er is alleen aan een aantal militairen een groot verlof verleend Te Venetië worden groote militaire toebereidselen gemaakt Een aantal studenten aan de universiteit te Padua zijn weggezonden De kanunniken van de Kathedraal te Napels zijn veroordeeld tot het verlie s hunner prebenden omdat zij den koning de verschuldigde aehtin niet hebben bewezen öinnenlanö GkjIldE 6 J inij Heeds op den 26 Mei jl hebben Burgemeester en AVethoudcren zich tot den minister van B Z gewend met een adres waarbij de aanvrage van de HH Schretlen en Maxwih om concessie voor een spoorweg s Gravenhage Gotula wordt ondersteund Dergelijke verzoeken zijn nu ook van sGravenhage en Schoonhoven uitgegaan Z M heeft ee vol ontslag verleend op verzoek enmet aanspraak op pensioen aan F Blok als ontvanger teWaddinxveen Moord ccht en Kieuwerkerk a d IJssel Bij Ko i uesluit van 5 Junij is de gepensioneerde generaal majoor van het 1 ger in Ned Indie C P Schimpf laatstelijk gouverneur d r kolonie Suriname benoemd tot luiten generaal commandant van dat leger Men verneemt nit s Hage dat de japanscbe gezantenstellig behalve Eotterdam en sllage Delft Leyden Amsterdamen de Helder zullen bezoeken Enschede 5 Junij De stoomkatoenspinnerij der heeren Jannink en Co en het kleinste van de etablissementen der Enschedesche katoenspinnerij zijn weder in werking Men is druk bezig met het opruimen van puin en machinerie der afgebrande fabrieken Geruimen tijd zal het echter duren eer deze weder kunnen werken en zorgelijk is inderdaad de toestand der werklieden Bij den opbouw onzer stad kunnen weinige dier lieden voor het ruwe werk gebezigd worden Arpmerstol 6 Junij Van 1 ndag 2 Junij tot heden zijn hier aangebragt 108 zalmen 15 elften en 2 steuren de nrijs der zalm per i n tf was van ƒ 0 90 tot ƒ 1 05 naar zwaarte der elft gemiddeld per stuk ƒ 0 40 der steur zeer uiteenloopend naar zwaarte De opgaven in andere bladen voorkomende zijn zeer onjuist ten aanzien van aantal en prijs en st Jakobs zalmen Wii rvau men gewaagt zijn hier tot heden niet gevangeu Ingezonden stukken Hoofd Kiesdistrict Gouda Aan de Kiezers Men zegt dat onze aftredende Vertegenwoordiger zich oj nieuw verkiesbaar stelt De Kiezers zullen dit voor kennisgeving aannemen en voor meer niet De Heer Hoffm in kan onmogelijk de man onzer keuze zijn Wij spreken nu niet van zijnen hoogen leeftijd die hein niet meer Ijestaud doet zijn tegen de vermoeijeuissen van het parlementaire leven maar wij wijzen op de houding door hein voortdurend in de Tweede Kamer aangenomen Vel heeft hij belialve in de allerlaatste dagen weinig gesproken maar hij stemde steedtegen alles wat strekken kon om ons eeue schrede te doen vorderen op deu weg van vooruitgang sedert het jaar 1S4S door Koning en Volk met i to gunstige uitkomst ingeslagen Het streven van handel en nijverheid om zich los te maken van de knellende banden die hunne ontwikkeling weerhielden vond in hem een tegenstander de wetten die onze staatkundige mondigheid bekrachtigden die openbaarheid en toezigt in regeringszaken tot regel stelden werden door hem bestreden het autocratisch bestuur in Indie met zijn stelsel van gunsten dat schatten voor den staat doet verloren gaan en met al zijne misbruiken telt hem onder zijne aanhangers Hij is de personificatie van het behoud in den ongunsti t zin van het woord Zulk een kan de vertegenwoordiger niet zijn van een district als het onze gelegen in het welvarendste en verliehtste gedeelte van het land waar alles leven en ontwikkeling ademt Neen hier behoeven w ij andere mannen die helder van hoofd en eerlijk van gemoed een open oog hebbt i voor de behoeften van onzen tijd die het doel dat bereikt moet worden niet achter maar r4ór zich zien Den zoodanigen vinden wij in hem op wien de algemeenc aandacht in ons District zich heeft gevestigd in Mr 1 E IIcBRECHT lid der Provinciale Staten van Zuid Holland te Rotterdam Ofschoon hij niet meer dan den middelbaren leeftijd heeft bereikt ligt reeds een loopbaan achter hem waarop hij met regtraatige tierheid mag wijzen Als grondig regtsgeleerde heeft hij zich een welverdienden naam verworven Eeeds bij zijn intreden in het praktische leven maakte hij zich bij de stad zijner inwoning hoogst verdienstelijk door licht te doen opgaan over ergerlijke misbruiken die iu de Armen Administratie waren ingeslopen Zijne handelingen als lid van het Armbestuur deden zijne stadgerooteu zoo hoogen dunk van zijne bekwaamheid en naauwgezetheid opvatten dat hij op nog jeugdigen leeftijd tot lid van den Eaad dier aanzienlijke Gemeente werd gekozen Dien hoogen dunk beschaamde hij niet Door zijne onvermoeide werkzaamheid en zijn helder inziet in de Gemeente belangen heeft hij in die betrekking aan Rotterdam uitstekende diensten bewezen Later naar d Provinciale Staten van Zuid IIoUand afgevaardigd wordt hij thans onder de ijverigste en kuudigste leden van die Vergadering getekend Van zijne meer dan gewone ervarenheid in ons staatsregt getuigen de vele geschriften vau zijne hand niet het mmst de belangrijke vertoogen over verschillende onderwerpen geplaatst in het door hem mede geredigeerde Tijdschrift voor administratief regt De tegenwoordige regering kan zoo zij beantwoordt aan de verwachtingen die men regt heeft van haar te koesteren op zijne ondersteuning rekenen in de hoofdpunten is hij hare rigting toegedaan Dit laatste achten wij van groot belang het is hoog noodig nadat eenige jaren in onvruchtbare pogingen verloren gingen dat de bekwame mannen door deu Koning tot het bestuur geroepen in staat gesteld worden om ons voor den kostbaren tijd die verloren ging schadeloos te stellen Omverwe ping van het Ministerie ware onder de tegenwoordige omstandigheden eene noodlottige gebeurtenis Daarom ook een man gekozen die boven partijzucht verheven het steunen wil zoo lang het den oeden weg bewandelt Ons district kan niet aarzelen het heeft de keus tusschen den doodslaap van het behoud quand mcme en het krachtige leven van den bedaarden maar gestadigeu vooruitgang Mj kiezen het laatste en stemmen op M P F Habreclil te BoUerdani Eene xei eeniging van Kiesev Wat vordert onze pligt Onder de groote voorregten waarin wij ons als Nederlanders verheugen mogen behoort ongetwijfeld het kiesregt en toch hoe velen stellen geen prijs op dit regt hoevelen is het reeds genoeg het regt te bezitten daar zij geen lust toonen te hebben om het overeenkomstig hun burgcrpligt uit te oefenen Of is liet niet eens de moeite waard om zijne stem m de stembus te werpen Benadeeldet gij slechts u zelven ze f zoudt gij de gevolgeu van uwe raagheid moeien ondervinden e niemand zoude het regt hebben u uwe handelwijze te verwijten maar ook anderen al uwe landgenooten moeten de gevolgen uwer traagheid ondervindeu indien de algevaardigden die gekozen werden s lands ware belangen aan bijzondere belangen opofferen üwe landgenooten hebben het regt u rekenschap te vragen waarom gij niet ter stembus zijt gekomen waarom gij uwe pligten verzaakt hebt Belangrijk is de stemming waartoe gij tegen aanstaanden Dingsdag zijt opgeroepen Na jaren van flaauw hartigheid beginselloosheid en malaise is een nieuwe zoo wij hopen een betere tijd aangebroken Na de volslagen uitputting der reactionnaire partij heeft het den Koning behaagd zijne goedkeuring aan een zuiver liberaal ministerie te hechten en Dingsdag wordt het volk van Nederland opgeroepen om zijne goedkeuring te schenken aan des konings keuze Kunt gij die gelegenheid verzuimen kiezers van Nederland Moogt gij u aan de vervulling van uwe verpligting onttrekken kiezers uit het kiesdistrict Gouda Welke partij in den staat men ook zij toegedaan Dingsdag wacht u de stembus die dag zal beslissen of Nederland de regering van gunsten subsidien en beginselloosfeeid moede is en eene krachtige regering verlangt die in moederland en koloniën m ct vaste hand het roer van het staatssehip voert o wel Maar de gescliiedeuis der laatste jaren ligt nog te verEoü in het geheugen dan dat ik u zoude behoeven te herinneren wat sedert 1853 is verrigt Verschillende eandidaten zijn gesteld Verlangt gij het oude terug zucht gij omdat de tijden verdwenen zijn dat de kerk Let gebied voerde over den staat en deze maar al te dikwijls de slaaf der kerk moest zijn verlangt gij gildeu handelsbelemmeringen en theorien die alom in het besclraafde Europa zijn verdwenen eu nog slechts enkele vertegenwoordigers tellen kiest dan bet hoofd dier partij iu Nederland mr Groen van Prinsierer een man uitmuntende in bekwaamheid en wat nog beter is een man van beginselen dat niet van allen kan gezegd worden Vi ilt gij daarentegen het stelsel van g nst van bevoorregting en draaijerij terug ook de vorige minister van binnenlandsche zaken Baron van Heemstra heeft zich candidaat gesteld Kies dan hem en voorzeker gij zult uwe beginselen dan ook in s lands vergadering vertegenwoordigd zien Stellig kunt gij daarop evenwel niet rekenen Eens stond Heemstra in de voorste rijen der liberalen en thans gewogen maar veel zeer veel te ligt bevonden Evenwel zeker kan men van zulke mannen niet zij Alisschien ontmoeten wij hem bij eene volgende gelegenheid op zijn oude plaats en bitter zouden dan zijne kiezers teleur gesteld zijn Hebt gij eindelijk den vooruitgang lief Wenseht gij eene geregelde uitvoering onzer grondwet Stelt gij prijs op een krachtig bestuur zoowel hier als in de koloniën vrij van gunstbetoon ma r alles bij de wet regelende die voor allen gelijk is kiest dan den rian u door vele achtenswaardige ingezetenen uit uw kiesdistrict aanbevolen kiest dan Mr P E HUBEECHT en daardoor zult gij de schande uitwisschen die sedert 1853 op uw kiesdistrict kleeft Maar hoor ik u vragen door welke partij moet dan onze tegenwoordige afgevaardigde de heer Hoffman gekozen w orden en het spijt mij te moeten antwoorden door geene partij Heeft iemand zijner vrienden den moed een verslag te geven van zijne loopbaan als afgevaarcigde Ik geloof dat hij tegen de tegenwoordige regering is ik geloof dat hij reactionnair is ik geloof dat hij een vriend is van de heerschappij van het rijk der gunsten in Indie van suiker contraeten en dergelijke zaken ik meende dit zelfs zeker te weten maar in de laatste maauden is in dit opzigt tcelen in gelomen veranderd Belangrijke wetten toch de begrooting van binnenlandsche en buitenlandsche zaken de regeling van het batig slot zijn met algemeene stemmen aaugenomen eu ik moet gelooven dat de heer Hoffman onder die kamerleden behoort die door hunne stem een ministerie gesteund hebben dat zij voor verderfelijk houden Was uw afgevaardigde in die zittingen niet tegenwoordig dan des te erger Zij dus die deze handelwijze goedkeuren maar die geene partij vormen daar beginselloosheid Gode zij d k nog tot geene partij verheven is kunr n met hmi mulct afg aardigde tevreden zijn en dringend worden zij uitgenoodigd hem op Dingsdag a s hun tem ie gevi n Voor het kiesdistrict Gouda is het te hopen dat het weinigen zullen Z ju en dat de ovcigroote meerderheid der kiezers hunne stem zullen uitbrengen op M P F HÜBRECIIT C E Marktberigten Gouda 5 Junij ïar c ƒ 10 n ƒ 11 70 Bogge ƒ G OO x 8 0Ü Gerst Ö OO i li oO ILiver ƒ 3 00 a ƒ 4 2 Duivebocnen ƒ 8 ieeie erwten voor voeder ƒ 8 Boekweit per 2100 franscl e ƒ IfiO OO De veemarkt met geriugen aanvoer prijzen iets aangenamer vette schapen eu lammeren vlug magere schapen eu lammeren traag magere varkens lager K ias aangevoerd 80 partijen van f tot ƒ 20 Goebjtf ƒ0 94 ƒ ü ƒ 1 00 V eiböter ƒ 0 75 a ƒ O S Leyden 31 Mei Boter per Vi i 1 kwaliteit ƒ 4 i l ƒ 4S ditc 2 = kwaliteit ƒ 40 a ƒ 43 Verkocht 1722 Ned poaden IiOnden 4 lunij Er was heden weinig engelsche taruc ter markt vreemde met beperkte vraag de prijzen ble c nagenoeg onveranderd Mcfl flaauw Gerst bedong vorige verlaagde prijzen Ildv er met redelijken handel tot vorige notering Sedert eergisteren aangebragt 4 0 qrs inl en 8630 qrs vreemde tarwe 2380 dito inl en 21S70 dito vr haver o Junij Ter veemarkt van heden werden aangeboden 740 runderen 396 kalveren 12440 si hapcii en 170 varkens Voor beste runderen werd 4 C voor kahereu 5 4 voor schapen öj en voor varkais 5 betaald Delft 5 Junij Hellen ter graanmarkt weinig bezoeker en niet veel kooplust oi schoon niet lager werd losgelaten Witte eil tarwe ƒ 10 60 a ƒ 11 20 Westl ƒ 10 40 a ƒ 11 60 Eil rogge ƒ 8 ü ƒ 8 25 Westl ƒ 7 80 a ƒ 8 Êil zomergerst ƒ 4 90 a ƒ 5 40 Westl ƒ 5 00 a ƒ 5 60 korte haver ƒ 4 00 a ƒ 4 20 Lanee dito ƒ 3 20 ii ƒ 3 60 Duiveboonen ƒ 8 50 Paardeboonen ƒ 7 2 Witte erwten ƒ 8 25 ii ƒ 8 Jö Aan stadswaag geivogeu van O Mei tot 5 Junij 35 vierden 1265 achtsten en 96 zestienden beter Ter markt 100 mudden aardappelen late J j 29 mudden vroege ƒ 6 50 Deventer e Junij Tarwe ƒ 9 a ƒ 10 50 Eogge ƒ 7 a ƒ 7 50 Boekweit ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Gerst 5 50 a ƒ 6 Haver ƒ 3 50 il ƒ 4 20 Boter 1 = soort nieuw fust fl 7j aƒl J 50 = soort oud fust ƒ 18 00 a ƒ 18 50 Zwolle 6 Junij Middelprijzcn Tarwe n ƒ 5 75 Kogge n ƒ 7 47 Boekweit ƒ 7 60 Aariiappclen ƒ 3 17 Boter per N tt O Oa 20 N Hf ƒ 20 00 Burgerlijke Stand GOUDA Gkbokï Al Junij Carolina Sophia Vi h lmin 1 ouders F Haboldi t u 5 F Station Piefjc ouders G van den Eiid eu V F Sehou u 5 Klaas Autlionie ouders 1 den Ouden en C Goedhr it C Hek na Maria H Y Gonsden eu T H Hoogcudooru 0 EBi KDiN 3 Juuij Johauna Maria Arct b i 2 m 4 rrederika Helena Sparuaaij 18 m Hendrik Gerardus Z aue eid j m Kcldnk Jacobus Polet 5 j Cm ilhelmiua Johantia erbmggen l4 ilhflmina Heudrika Taat 2 m Johauua Oudijk ü m 5 Hendrika de Jong 9 j S m Anthoou erhaagen 22 j b Maria Brou crs 7 j 6 m GtHT MD 4 Juuij Adam Stepbauus Schicbroek en Dirkje an den üerg i liilippus Jsieuweniiuijzeu eu Lathariud Jobanna fijpenzeel ieolaas au Bloklaud en Catharina Clasina Cornelia üruijn is WOERDEN Be iLLX S 31 Mei C Hogenor t geb Bolle z 1 Juii j J Everwijn geb Smitskamp d T de Haau geb Oskam £ Ovi BJ EDi N 3 Junij Gerrit van Staveren 41 j echtg van Diderika Aletta Zaal 0 DERTKouWD Frau Tnspph Hoffmann 28 j met Maria Aletta il f man 29 j Trancise enueultn 25 j met Wijutje SamsoD 22 j Bastiaan de I nge 33 j iiiet Geertruida van Dijk 24 j OUDEWATER Yaa 28 ilei tot 3 Junij 1862 Bevallen Johauua Prinsenberg geb Goedhart z O EBLEDi Adriana Kerkhof 6 m