Goudsche Courant, zondag 8 juni 1862

1869 m 21 Donderdag 12 Junij ADVERTENTIEN GOUDSCHE COURAIJT lieileu overleed on hartelijk gel lVi jr te kindje CASPAETS LODE v I Ik ill deu oiiderdi in v u riiiiii elf j tegen 1 Oi tuUr 1SG2 een ecr logealiel iiiun i Uitgave van A OostHaven j i TlilM tv Av THIM ViN BEK LiNDT ÜKJ De on crgeteekende Kiezers in het hoofdkiesdistrict GOUDA hebhen besloten bij de aantaai üe verkiezing vau een lid van de ïwee Ie Kamer der Staten Generaal hunne s emraen uit te brengen op W P F ÏIÜBRECHT Lid der prov staten vau Z H te Rotterdam die zich in zijne verschillende betrekkingen heefl doen kennen als een man van eer bekwaamheid en ijveren die derlialve ongetwijfeld ons district op eene waardige wijze zal vertegenwoordigen waarom ij hem hunnen medekiezers ter benoeming lanbevelen n W WESTERBAAX Of nJe r VIKULIJ I y IIOI FMAN IK 1 iLOOSKBOWi V A C YAN ITEUSON r Iii Klii VIJX I Jarhn d rufn K SMIT Iz KriMpen i lLe n 1 H TAX SVXTEX 1 r V KflTi R I o A ÜOTM r jj I J iiorrz M xx 1 VAX DKi lüLLCi i n A r l r i J T iii il r r 1 Di WH HK y v j X MUl r NAAU Z l a iJuiTUCi o Tuuij 1 ni HOOFDIvIESDlSTRÏRÏ De Kic i r Vrn eniL iiij cl irf i vet i fcfi tot h u Pn Candi la i icM voor i e rrk ii i van c n lid r Tv de KavMt Tl iiiL d LL i i l iiiij l il en cM lt ai iulMa z a ii li li lieer M P F llLBRECïrr Lid der nrialc i v X i illoi Ijnd te il t i rd ik i e OniUrgeitekcü c nc n t bc erilelijk i e vr jhi id het geacht p i dick opmerkzaam te n iU i op d ZA c e iiifiil die alhiir ue taat t il iii t gevejl van Partijen en hi houden j i Verkoopingen iu het l ua VUT x VEKilAAK Ü j5thaven B Ss GoCD i Ü Janij 1302 J Kenp f Te HUUR 1 Oduher 1SG2 een ecr lu H 1 s gelegen aan de OosT H iYEN te GOUDA X adcre informatien te bekomen bij den Boekhandelaar A BIJXKMAX aldaar Bij wien teveus te bekomen is Best Hollandscli en Velin POSTPAPIER ISflMPPIl STROOPAPIER enz tegen zeer billijke prijzen OPENBARE VERKOOPING OUDD VATER PIETER MARIE MOXTIJX Notaris gevesliïd te GOIDJ A namens zijne principalen op I oif iki den II iiii j 1 1 iiamiiMags un jf t i ir u Stvï 1oi i 1 i ii n te OT DIAVATEII veii ii 11 vfrl n ipcn 1 Ec k ipita il rniin hecht = t rk goed doortiimiicr l en zeer logeabrl WOONHUIS benei tns El e en TuIh met VrUChtbOOmen en Pakhuis daarachter gennninicrd 50 staande en gelegen aan de markt binnen OtffJiWaier en achter iiitkomcn le aan de aehterstraat voorzien van Keliler i Pompen en vcnlere gemakken kadastraal X jlO 511 en 313 in welke huiziiigc sinJs verscheidene jaren hn l hihniil mem de adaire iti BlanufaC turen Goud Zilver enz i nit ETcocfcnd die ihaii wegens vertrek van ö i iy eigenaar wordt geliquideerd i k hecht sterk oed dnorti aluer l en zrcr Ic cd el WOONBTJIS en ERVE geuuiünicrd 01 taande en üt i en als von n op den lioek dT na i ifi Lat nabij 1e Thelii ijirkl Xoï diverse WOONHUIZEN ni PAKHUIZEN bcnev ns eenen wel i iii eie icn Tuiii en Boomgaard nut TUINHUIS aan den A7e 7f Siiiiji groot 28 roeden 28 ellen en een perceel best BOUWLAND groot 30 roeden 30 ellen aan den OvOai Siiii tl alles onder Ojalr aier Breeder bij biljetten omschreven en zijnde inmiddels vit de hand te koop Voor eene BRANDWAARBORG iN Trajisport Maatsehappij wordt een solied persoon aUiier als AGENT gezocht goede refcrentiéü kunneude produceren Brieven franco aan het Bure u dezer Courant CORRESPONDENTIE Cicdroiigcn door ecu iiigcyoudi H tuli in Je om t llotttrtlammcr eouvaut uefn MiJc het ptuk iiit Krimpen aan de J t k in üit blail guplaat t aclit de redactie zich tipU t ie Jlecr mag de redactie liiorover niet zeggen daar zij het als pligt b srh unt de namen der inzenders van anuuynie stukken ten stnkste geheim te huuuL n Prijzen der eüècten AilSTERDAM Vrijdag 6 Junij I aau ste Hoogste Gt hl even pCt tvOLrS kofi 3 koers Xed w sell 2l o 03 os A G lr dito 3 7 3 dito I SS i Vu Ji Ainort Fijiid i ïlandehn l 139V4 Ü I Leenin J Aand H Sp 11 d Kijnspii 4i België Itotts 2 331 i panje obi 2 Vu 435 s i d buitenl d biimeid i A Portugal obl 3 W t6 l6 4 Itusl obl H 1013 102 10 2 d 1 2 9 3 1001 2 Certls31 33 5 7i Vi d IS 10 i 1 d ö ser C 3 SII 2 d 0 = serie 3 Si io Jl s Volgef Sj v 5 lOG j 197 19 Pruisen 1 S 59 5 lOi Oo t l ijGüll 5 dito 4 4 CV dito Meiall 5 Vi6 32 i Vi i dito dito 21 2 Ao d renicAnist 3 r i s 7 3 Vi 0 1 g Hex bL il 3 30 = n 311 Vertreli der Spoortreinen 26 X ei tot 1 Srnteiuler 1SC2 Van Gouda naar Rotterdam 7 10 9 4 9 35 1 1 3 1 37 4 37 24 iljch Zond 18 10 32 Van Rotterdam naar Gouda 30 8 13 10 30 11 10 bch Zond i 12 25 2 20 4 5 bh Zd 5 50 7 50 9 Van Gouda naar UtrCCht 7 3 S 37 11 1 12 43 1 15 bch Zond 2 42 4 3S bch Zond 0 25 8 19 9 40 Aan Utrecht naar Gouda 3 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 bch Zondag 7 40 9 45 Ter Boekdrukkerij vau 4 Bltl N KM A en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gescliiedl de uitgave des avonds te Overzigt Gouda 11 Junij Het groote bezwaar dat Europa drukt en de ontwikkeling der algemeene welvaart belemmert ligt alleen in de ontzettende uitbreiding der krijgsioerustingen Vrede is niet meer genoeg voor het heil der volken men moest het wantrouwen kunnen bannen der onderling jaloersche en elkander aangrijn ende magten De volken worden uitgeput door weilflooze legers en het altij durend aanvullen van tuighuizen en magazijnen Erger is het nog als dat leegloopen en stilliggen verveelt en inen op expeditien zint die mensehen en millioenen verspillen volksregten verkrachten en rampzalig onheil over geheele landstreken verspreiden Wij denken aan China en Cochin China En nu Mexico een mislukt verbond kan eene mislukte expeditie ten gevolge hebben l rankrijk staat geheel alleen in het verre uitgestrekte bergachtige land worstelende tegen het doodend klimaat en de tallooze bezwaren Wat en wanneer zal het einde zijn en dat bij verwarde financiën en omringd door bijna onoplosbare staatkundige moeijelijkheden liestond er in Frankrijk vrije parlementaire discussie welk ren kreet zou tegen den dwazen moedwil opgaan In Engeland toch dat slechts uit noodztiak den oorlogzuchtigen geest volgt had het ministerie eenen hevigen aanval ie verduren over de ie hoog opgevoerde uitgaven Het ministerie beliaalde de overv inning want het volgt eene w ijze = taatkunde er Engeland bezit onmetelijke hulpbronnen Maar dit is el lers het geval niet Pruisen immers is in zijne tegenwoordige moeijelijke positie geraakt door de onzinnige poging om zijne reeds onevenredige krijgsmagt uog aanmerkelijk te vergrooten Doch het volk is ontwaakt en het ministerie moet toegeven of aftreden Wat belet Oostenrijk adem te scheppen en ernstig de hervormingen ter hand te nemen die het misschien an den ondergang kunnen redden Is het niet de poging om met geweld te behonden wat willekeurig en onregtvaardig werd icegedeeld Hei behouden van Venetië is de slooping van het onzanieuLaiigend rijk en de inkankerende grond van het eindelijk staatsbankroet Een beter zin is wel ontwaakt maar krachteloos tegpno er een toestand die geen anderen uitweg aanbiedt dan d eu de hoogmoed belet iu te slaan Italië heeft eene toekomst maar langs ten doornig pad Het eeuwen lang verdrukte en ook door die dwingelandij verbas AdverleDlieblad ömstrelien BRINKMAN B u 75 De prijs der Advertenlien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Ceni voor elkcQ regel daarboven 10 Cent Buitengewoae letters terde volk is tot een nieuw en krachtvol leven ontwaakt het wo üt sterk op de proef gesteld en dreigt uit te spatten De regeing betoont zich krachtig en bedwingt den overmoed Spanje blijft wat het is de betere beginselen delven het onderspit ïoch nadert eene schooner dageraad Kusland schynt te willen hervormen en Turkije is en blijft ziek De noodlottige burgeroorlog duurt voort in Amerik De meerderheid der noordelijken door geen verstandig men h ooit betwijfeld wordt aan alle kanten blijkbaar Een bijzonder ongeval zal der groote zaak niet schaden het is een uitstel van enkele dagen het verslaan eener afdecling is een ramp die wildra hersteld wordt en met geeiie erns ige gevolgen bedreigt Wat ons betreft heden blijkt hef of de Xedcrlanders hunne ware belangen inzien of zij deu minister willen ondersteunen die helder van geest edel van hart den Koning dien om het volk het volledig genot te doen smaken onzer voortreffelijke instellingen öuttcnUnir IjOnden 5 Junij Bij de Lloyd is Ijcrigt oiit Mngen dat de engelsche schoener Ctrcas ian inet eeiie lading wijn brandewijn koftij en ammunitie tot eene gc aineiithjke Haarde van een uiillioen dollars op reis van B irdcuix n iar Havana in het gcdgt van laatstgenoemde haven door c n ainerikaanseh oorlogschip in beslag is genomen Men verw ieht d it het gouvernement dienaangaande maatregelen zal nemen ïe Sheffield iieeft eer is cren ecu toouecl v iu verregaan Ie wanorde plaats gehad Vernomen hibbcude dat dedoodgr iver van een der kerkhoven lijken opgroef en die aanehirurgijnsvereeuigingen verkocht heigcen door een onderzoek der policie bleek op waarheid ge irond te zijn dronghet gepeupel het kerkhof binnen brak vervolgens de woningvan den predikant open en verbrijzelde daar wat los en v t was en toog eindelijk naar het huis van den doodgraver diezich uit de voeten had gemaakt dreef zijne vrouw dedeur uit verbrijzelde alles wat vernielbiuar was en stak toenhet geheel in br md De schade wordt op £ 500 begrootTot dusver is nog niemand gevangen genomen Op 10 Mei is de stad Troy in den staat van XewYorkdoor brand ten deele vernield Binnen weinige uren agen 800 gebouwen in asch en puin De schade wordt op 3 000 0011doll geschat waarvan nagenoeg de helft door verzekering iïgedekt Bij deze ramp zijn ook eenige mensehen omgekomen Volgens de verklaringen van eenige deserteurs uit hetkamp der Zuidelijken te Corinth had generaal Beauregard nog 130 000 man onder zijne bevelen waarvan 30 000 man totde reserve behooren Het leger had veel te lijdeu 4 4iek ten zoo zelfs dat er in den laatsten tijd oms 6J zieken iaa his en Charleys nit het kamp langs den spoorweg van Mei h V V