Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1862

ton getransporteerd waren al de huizen langs dien weg werden tot hospitalen gebruikt De troepen kregen m de laatste dagtn slechts halve ration en dan nog slechts eenmaal per week vleesch nrmelijk gezouten stukken raa de minste kwaliteit In v eerwl Tan dien toestand wist generaal Beauregard tien nog genoegzaam aan te moedigen om zich krachtig staande te houden Dit neemt eieunel niet eg dat er dagelijks een aantal manschappen naar de noordelijken overloopen 7 Juuij Len telegrafisch berigt meldt dat de Pi ids an V lUis op 7ijne terugreis uair Engeland gisteren uit Kon tantiuopel te jlilti is aangekomen en met veel vreugdebetoouniir ontT inireu Heden ochtend omstreeks 8 ure is m Bishopsgatest eet en hiu f Tan een droogist eea geweldige brand uitgebarsten laarbij verschelden ontploffingen pliats hadden die de belendeiide huizen zwaar beschadigden De vlimmen namen zoosnel toe dit niet al de bev oners zich konden redden vvaarTaneenigen nog onder het puin liggen Gisteien vierd te Liverpool het eerste schip sedert 18 maanden voor Nevv Orle ins uitgeklaard Het is de Antoinette van OO ton net eenc lading zout Dit sthip zal spoedig door lie Fol Stal v orden gevolsd Het j et d der brieven die m het jaar 1861 hier telande met den post Tervoerd z jn is omstreeks 29 millioenmeer geneert dan m l fjO en 517 milhoen meer dan in 1839 tijdens het invoeren van het algemeene stuiversporto Uit het veisUig van de administratie der postenj blijkt voorts dat de meun e instelling van de aan de postkintoren ïerbondene spaarbanken vvelke in bcptember ISfal m verking 13 gekomen alle iiis aan de goede venvachting beantv oordt Bij de postkantoren zijn meer celdeu voor spaaibanken ingebragt dan bij de gen one spaaru mk kuitoren Aan Sept totMaart jl hebben in hngeland 91 905 personen te zamen 735 253 £ bij die nieuue k uitoren ingebiagt en van lie som is 40 C50 £ tenig L vnagd Parijs 7 Junij e Pa ne verzekert dat Fraankrijk Oostenrijk en Eusland pogingen aanwenden om de I oite ter gunste der Montenegrijneu te stemmen A olgens de l resse is er reeds een wapenstilstand eesloten De Tice admiraal Jurien de la Gravière wordt zeer spccdig alhier veiwatht Z jn terjgkeer Mexico is echterzeker en zelis weet men dat hij voorat tot commissarisder fruische regering zal worden benoemd Wat den afstandvan groudgebied door den president Juarez aan de regeringvan Vahmgton betreft vernetmt men dit de heer Lincolneene dipLcht aan den franschcu g zint den hetr Jlercitrheeft overhandigd houdende dat hij dien at tind mettegenstaabde he verzet van de fiausclie vertegenwoordigers ilsvolkomen geldig beschouwt eu dientengevolge het daartoe stukkende verdrig aan den sena it heelt ingediend ten einde hi i na goedkeuiinü door dat ligchaira te doen uitvoeren Lindebjk kan men melden dat eergisteren te bt ïsazaire een honderdtal lietdc ustero naar A era Cruz zun ingescheept 9 Jumj V dagbhden melden dat de kei er beslotenheett tot het zenu van versterkingen naai Alexico Detroepen zullen evenwel c t ni Oetobti scheep gaan De eoinmis ie van rippoiK s voor de vooigedragen wijzigingen m het belastuis tel el ft ripport mtgebragt Zij concludeert tot verwerping van de VL lioogde belasting op het zout Tan het zegel op faciuien eu kwita len en van een vast legistratieregt tevcus veii eipt de commissie het amendement Gassagnac die eeue belasting op de inkomsten heett voorgesteld Daarentegen verkkuirt zij zich ter gunste Tan de verhoogde belasting op de suiker ingaande met 1 Julij l t 2 en stelt ZIJ van hare zijde eene tijdelijke verhooging van de legistratieitgten Toor waardoor alletn reeds 27 millioen per jiar meer zou wonlen onivansrfn De belasting op koetspaarden w il de commissie slechts toegepast zien op gemeenten boven de 1200 zielen Brussel 7 Jumj Een onlze tendc brand is heden avond nitgetiar ten m het naburige Audcrlecht waardoor eene uitgestrekte waskaarsenfabnek met bijbehoorende gebouwen in de asch rijn gelegd Deze fabiiek behoorde aan eene vennootschap onder bestuur vin den htei Deroubaix het verlies wordt on meer l in een millioen flanken geschat doch naar men w l was alles tegen brandschade verzekeid Weenen fe Jumj De financiële ommissie heeft haar onderzoek van de begrooting voor oorlog gisteren geëindigd De minister van oorlog dankte de commissie voor de bewijzen van vertrouwen hem bij de benadslagingen geschonken Hij voegde er de verzekering biJ dat het in hem gestelde veitrouwen zou geregtvaardigd worden terw jl hij zich oveituigd hield dat de overeenstemming welke blijkbaar ncrschte tusbchen ds vertegenwoordiging en de regeling de gezegendste vrucater voor het vaderland zou drageu De Eiuuster van oorlog gaat steeds voort met het ver minderen van het leger en men zegt dat weldra daaromtrent rapport bij het huis der afgCTaardigden zal worden ingediend Naar een gerucht te oordeelen bestaat by het ministerie van oorlog het plan om de regementeu zwaie aivallerie at te schaffen dewijl deze soort ruiterij niei zoo groote diensten lu het veld bewijst als het geval zou behooren te zijn mdien men het hoog bedrag dei uitgaven m aanmerking neemt dat gevorderd wordt om dergelij c corosen zaam tt stellen Berlijn 7 Jamj Gisteren zijn m eene zitting van dt kamer der afgevaardigden die 12 uren heeft geduurd de discussien gevoerd over het adres vin antwoord Het tegeuout verp van von Amcke en het amendejneut Eeichensperger zijn met eene groote meerderheid vau stemmen v uoipen Lr zijn eeiiige amendementen aangenomen o a een amendement van den heer Sjbel de keurhessische kv estie betreffende met 253 tegen 55 steramen Eindelijk is het zoo geamendeerde ontwerp der commissie met 219 tegen 101 stemmen aangenomen ïegen hebben gestemd de conservatieven de Puien eeuige ouc libeialeu en katholieken alsmede eenige leden van de partij van vooruitgang De koning heett he eu avond ten 5 ure de deputatie ontvangen belast om Z M het adres van antwoord op de troonrede aan te bieden Z M zeide bij die gelegenheid tot de deputatie Ik heb de mij zoo even gedane verzekeringen van trouw en lovale gehechtheid met genoegen ontvangen Tervv jl ik bij iierhüing verzeker dit ik onverinderhjk op den bodem dei bezv oieii staatsregelmg sta alsmede op dien van mijn programma van November 1S5S en dat ik in dit opzigt 111 volkomen overeenstemming met mijn ministerie ben verwacht ik dan ook tevens dat ik uwe betuigingen ook door daden bevestigd zal zien en daar gij eene zinsnede uit mijn programma d uigehaald hebt vciOek ik dat gij u dat programma van regel tot regel m het geheugen prent Dan zult gij mijne denkwijs geheel kennen Z M moet oveiigens de commissie zeer koel ontvangenen bij de vooilezing der zinsneden betieffende de onwettigipressie op de vdkie iugen en op de pogiuge i om de ambtenaren 111 hunne vrijheid van kiezen te verkort n twijfelend enontkennend het hoofd geschud hebben Ook blijkt dat de koning zich niet eens verwaardigde het adres van uen heer Grabowaan te nemin maar zich na het geven van het bekende antwoord oumiddehjk verwijderd heett zoodat de heel Gribow h tidies dm koning na moest zenden De itirev irdigdeu m et n dui ook dooi deze alles behiKi gfUiiliLe uu vangst zee j iauigenaam getroffen geveest ijn l c voornaamste zinsnede m het adres van antwoord opde tl lonrede die den komug bijzonder geërgerd schijnt te hebben luult als volst Nadat de voordngtcn omtrent df militaire aauge esenheden en de ouzekerhcid omtitnt de toekomstige rigtmg der Pruisische polite k de gemocdeien lang hidden be 2 gehoudei had de ontbinding v n het huis van afgevaaidigelen en dt wij igmg van het luinistene plaats onder omstiudiglieilen welke het 1 md onbekeuil heten met de eigenlijke oorzaken der krisis diarop volgden ter gelegenheid van de veikiezmgen de aanschiijvmgen van het nieuwe ministeiie en van anekie autoriteiten waauloor niet alleen de ambtenaren m de vrije deelneming aan het kieswerk verkort en op meuige plaats een onwettige invloed op het kiesregt der overige staatsburgeis uitgeoefend miar ook de onselicndb ire naam vn e majesteit 111 eten strijd t r piiti pn geme igd eu cciic met de grondwet strijdige tegenstcllmg tusschen koningschap en pailenwnt gemaukt werd Turijll 7 Junij De minister van fimncien heeft heden m lie kamer van afgevaardigden den sta it der financiën kenbair gemaakt De dienst van 18fi2 sliat niet een deficit van 5oO millioen m lar door de opbiengst der vooisestelde behstiugen en door buitengewone inkomsten eonee en van spoorwegei en kanalen dooi het vcilof om schatkistbiUetten uit te geven is dit bedrag tot 22 millioen veimiuderd Om dit te dekken stelt de minister voor den veikoop van de domaniale goederen den verkoop der goederen van de geestelijke kas waaivan de vvairde het geheele deficit ver te boven gaat veimeerdering van het bedrig der hatkisttiiUetten met 100 mill oen enz Het overzigt des ministers heeft een gunstigen indruk gemaakt Kassei 9 JuniJ De vorming van een nieuw ministerie vordert langzaam onder de pressie die op den Keurvorst uitgeoefend wordt Zoo als de zaak op dit oogeublik staat is er hoop op eene zamen tcllmg die aan de wenschen des lands beantwoord Iets zekers is echter nog met bekend He tnt dusver m omloop zijnde lijsten verdienen geen vertrouwen Rome 8 Juiiij De feestelijke plegtigbeid die heden bij gelegenheid der canonisatie werd gehouden is in de beste ord afgeloopen Zij heeft zes uren geduurd Daarbij waren 41 kardinalen en ia bisschoppen benevens het coips diplomatique tegenwoordig De basilica was prielitig gede oreerd en raet 10 000 wasknioen veili ht De hetr de Liv ile te heeft JOUO flanken gi geven tot opluistering van het feest NeW York S ilei De armee van M ic Clellan is de Chickahominy gepasseerd De voorhoede der honilstroepen staat op 5 mijlen afstands van Eiclimond ïot dusver hadden e zmde ijlven tegen het voortrukken eler noordelijken weinig egenstand geboilen doch men dacht dat zij te Richmond een krachtigen wederstiind zouden bieden De burgemeester en de gemeenteraad van Norfolk hebben gevi eigerd den eed van trouw a in het bonds gouv ernement af te leggen De generaal Wool heeft de krijgsnet afgekondigvl en verklaard d it de stad van den handel uitgesloten zou worden indien de bevolking niet onder het gezag der wettige regering terugkeerde 27 Mei Ildf officieele dcpCchcs van Oiezaba dd 9 deerverzekeren dat 10 000 Generaal Banks uer noomelijkcn is dooi de zuidelijken aangevallen en naar mchcster teruggetrokken alwair hij op nieuw door eene afetcelinj vin 15000 man onder Jolinstou eii Ew ll werd aaugeviUen De strijdnngt v in B inks vt s tot op 4000 man veinuiiilpid ten ge olge van ve tuiKingstroepen die liij had moeten afstaan llij is v ei volgens naar A lUiimsbuig geretireerd en de P tomic oveigetrokken terwijl hij op zijii erugtogt uit A irgmie na ir Mirjliiid gestadig dooi de zuidelijken werd vervolgd Het veilies dat hij geleden heeft is aau ienlijk Hun onverwacht oprukken naar ilarvland heeft te AVashington en in het geheele nooiden een aanmerkelijke sensatie te neeg gebragt Preside it Lincoln heeft alle spoortieinen lu beslag doen neracn tot het trtnsporteren van troepen De gouverneurs van York Pens lvanie eu Massischasetts hebben hunne inanschtippen epgeroepeu ter veielcdiging van AVashington Onderscheidene regimenten zijn reeds ueiwaarts op weg Te Baltimore hebbeu eenige ougeregeldhedeu plaats gehad doordien veiscliiLeude pei onen als verdacht van sepi atistische gevoelens door het gemeen werden aangevallen De rust la er thans heisield 29 Mei De agitatie wegens de nederliag van generaal Banks S eenigzins tol bedaien gtkomen De generaal heeftdadelijk versierkmg ontvangen A olgens een gerucht zouden dezuidelijken d arop n 1 ir V mchester ge rokken zijn Genera d M ic Cl l U licptr ipn enins der zuidelijken tusschen Eichmoiul en Fieeleiiksbuig geslagen De nooidelijken hebben zich V 111 de schepen Natchez en Mtsmsuppi meester gemaakt Door de verte enwoorui uig ie A asliiugiou is een vooistel in overvrging genomen stiekkende tot veibeuidverkliritig van de eigendommen der peisojen die bij het gouvernement der zuideljken in tunctie zi n ot elie de wapenen met binnen 60 dagen neeleilegsreu Het congies heeft het voorstel tot verbeurdverklaru g dir slaven verworpen ömnenlonö Gouda 11 Junij Bij de stemming van gisteren ter veikiezmg vu een lul der st iteii generi il waien ingekomen 1847 stembriefjes bij de opening op heden is gebleken dat lObO stemmen ijn uitgebragt op den heer Hottman en 603 op den heer M P F Hubrecht 134 op S Biron van Ilctmstia di overige op verschillende personen zoo dat eerstgenoemde herkozen is Bij de laatste stemming m Junij 1858 waren er uitsrebiagt 16G5 w larvan elen heer MA F H Iloftnian 989 op zith vereemgd had Met genoegen verremen wij uit lenwveen dat ook H K II meviouw de prinses Hendrik der Nederlanden aan de dames diieetiices dei loterij tot een liefdadig doel aldaar heeft doen toekomen als pnjs in genoemde loterij twee oi wit SiTIJN PRiCHTIG GEBOKDLLBDE LICHTSCHEKVIPJES Overigens kunnen wij berigten dat de geheele poging eene gunstige uitkomst belooft ei zijn reeds vele gitten ingekomen fu een aanzienlijk aantal loten geplaatst dat nog dagelijks toeneemt Bu de tweede kamer der staten G npml 13 Tan eger g=wege ingediend een ontwerp van wet tot regeling van het middelbaar onderwijs met eene memorie tot toelichting van ZEx den i iDistei van binnenl zaken A olgens het bedoelde ontwerp worden de scholen voor het middelbaai onderwijs veiliceld in ope ibare en bijzondeie scholen burgeischolen hoogeie burgerscholen landbouwscholen en i i ue polytechnisehe s hool Bj hetzelve worlt voorsesteld hier te laneie te vis igen vijt Eijks hoogere burgerscholen niet vollen cur u ien Rgks hoogere buigersc iolen met driejarigen cursus en twee laudbou v scholen la de memorie van beantwoording betre feu Ie het tarief lan rer ten op den m uit eii doonoer verkil rt de leseiiug vojruemens te zijn in de volgenie zitting vuor ttUen te eleien tot atschatfiug van de belasting op ele bnueK tteii eu ee ie geheele hervorming van de patiutbel i tmo li eus heeft zij als hire zienswijze te kennen gegeven el it de suikeiheli ting verbetering eieisiht en elat de schatkist daarvan meerdere vooi deelen tiei ken moet s Gravenhage 10 Jumj Naar men verneemt zal bij gelegenheid van den heugelijken veij uirdag van H M de komngin van wege het gemeentebestuur het s Graveuhaigsche boschgeheel geïllumineerd worden terwijl in den grooten vijvereen prachtige chinesehe tempel zal worden eeplaats en ookaldaar watervuurwerk Ilea worden ontstoken ook zal er op verschillende plaa in het bosch muzijk worden uitge voerd Alles doet verwachten dat het eene p ïcutige illuminatie zijn zal Woerden 8 Jum De Collecte ten behoev e der noo 1 lij ienJen te Ensched gisteren alhier gehonilen heeft Oj 0 1 bragt met inbegrip van ƒ 17 81 van het girni oeii t 11 dcto t eren en soldaten en ƒ 150 uit lni e i 1 be temd v het geiefonneeide weeshuis eene som vau ƒ 3il 0 Ingezonden lu de Nieuwe Rott Courant van 5 Jtinij jl leest men hei volgende A eii zeat dit itnimd liet biusurlige plan heeft gehdel om het kruielm igazijn niet de eiuilnj geleiene schans te Bodegraven in de lucht te doen spiuuren De persoon die bezig was eene loopgiaat te ni ikeii te 1 eiaele op die wijze ijn doel te bereiken is gevat en bevuidt zxch m verzekerde bewaring Anileie dagbladen mikeu daai neilc meldi g van ofschoon invvoneis van Bodtgraven elie diït bj ile schans wonen mij verklaarelen er mets van te weten of gehoord te hebbeu Wat elaarvan zij blijve m t mildi u laten Zoo t echter waar mogt zijn eu deze persoon iju ileiel had kunnen bereiken welke zouden dan voor GoLiiv OvisiRtktN de gevolgen zijn geweest Ziedaar eene vri g welker beiutwourdmg van het hoogste gewigt is want niei be elfe het wel het is niet alteen door moedwil dit de e riinp ons zou e kunnen overkomen Biaid ünvooT ijtighttd uj het uit 0 iniadeu met slechts uit of in het ti ciga ijn in i tr vooral bij het lu n u t of latlen m het tran poitschtp t welk toch altijrt eeui ren tijd mloconiaet a inwezig blijven koitom zooveel wit onro r len is zoude tot de gevreesde ontj offing ainle luiir k n va Steller dc Cs gelooft dat het een dure ph t is voor de besturen der belanghebbende gemeenten om zich uipeus ileze aangelegenheid met elkinder in verbind te stellen oplat moge openbaar worden welke koeieelheid buskruid op de W itiikkerschans in den regel amwezig is en ot er ook een inoxéhiuni is bepaald B welke de vermoedelijke gevol pn zoueleu zju v in eene ontplofling en binnen welk raijon deze haren vernielenden mvljed zoude doe i gevoelen Daarna zouden bij het gouvernement pogmgeu kunnen worden aangewend om dat gevaarlijke magazijn te doen rerplaat sen mar elders w iir eene ontplothng minder schade ze je veroorzaken dan lu cciie eler wee btvolUe streken van ZuidHolland of bij ildien dit UiCt niv gt kunn a nr len toegest nn althans het ilaarhefn gewend kunnen w orelen dat het gevut tot eene oo veiuig uitgebieide circumferentie als mogelijk wierd beperkt Zoo de geruchten waarheid spreken zou echter somwijlen de hoeveelheid buskruid m het misizijn vtrbizeud grout zijn en wel zoo dat niet slecliis in Bodegraiei en de oraliïzfntle gemeenten m lar ook in Gouda oerden en Oudeicater de n ideelige gevolgen der ontploffing onberekenbaai groot zouden kunnen zijn Da irom op L aan wie de belangen dier gemeent n ziju toevertrouwd rust voor een deel ele verantwoordelijkheid eu alzoo ook de zorg om te verhoeden wat te verhoeden is A ie uw ei zal daartoe het mitiaiief nemen Of zijn het levenen de bcttingen van hondeiaen ja duizenden uwer ingezetenen niet eenig naauw keurig onderzoek eenige ernstige demarche waardig S Ook oni kicam voor eemgen tijd dat gerucht ter oor en bij heteerste onderzoel bleek het erhfer dat ei s onbeduidende aanleidingde oorzaak eener lergroote geheel onjuiste roorstelling vos Vaaroninamen tcij het bfigt niet op dat nu reeds geheel door de mededeelert tervg genonmi is De zaak zelve is echter der bexprehngovertcaardig Ked