Goudsche Courant, donderdag 12 juni 1862

1862 TauVnegl en E van Inimrrzccl 9 Catliariua ouders C Nieuw vtld en C Jïoot 9 Johanna ouders TL van Hattem en F Blok 0 Ekj den 6 Juuij CIIOOXHOVEX Ingeschreven va i 30 Mei tot G Junij GEinwn E DoesLurpr met E Listman Zondag 15 Junij W 22 Burgerlijke Stand GOT PA o lunij Cornelia AVilbfliiima ouders A vau Caï U l en en 6 Jacnlj oiiders de Jontr en C de Zeeuw 01 1 rs W H piK l fu iï de Reus 8 Cliristiaau Louis iu nd en J K iÜk luziua Cornelia ouders AV J OUDSCHE COURAlfT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN OostNaven B n 75 CPENEARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De veiling op YKIJDAG den 4 l lulij 1Ü2 de afslag op VRIJDAG den jden Julij bellen des avonds ten 6 iiiv in de herber van BAREND BOER onder XOOl l Tf UJUJ X rEEX bij Boskoojf De ondergeteekende verwittigt zijne geëerde Stadgenooten dat hij voornemens is om de overgeblevene restanten zijner Papieren Randen Schoorsteenstukken Galeries Patéres Agrement en Passement tot zeer lage prijzen op te raimen I J SPEE J Hoogstraat jk A n 124 eene partij extra best WEI of ÏIOOILAND Ij j uitneirendheid geschikt voor Boom en Plantsoenkweekerij u elegen in den YOOEOFSCHEN TOLl ER in de onmidilelijke nabijheid van BOSKOOP binnen de gemeente NoordWaddinxvt m X 1 Een perceel weiland in genoemden polder binnen de gemeente KoordIFaddiiixvetn Kadaster Sectie B N 283 f n 3S4 gro jt 82 roeden 19 ellen X 2 Een perceel dito Iniid gelegen ais voren Kadaster Sectie B X 284 groot S2 roeden 59 ellen X 3 Een perceel dito land jelegen als voren Kadaster Seetie B X 2S3 n 254 en 2SG groot SS roeden 72 ellen X 4 Een perceel dito land gelegen als voren Kadaster Sectie B X 2sl en Ï6 groot S roeden 18 ellen De Thee Soorten UIT HET M G ZIJIi V IN Sindcram en SiMcsz te Arnhein zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor bovsn veel andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G EABEL Lange Tiaidarcg I X 24 te GOUDA D BOER Az te Oiidewahr en verdere Depots OOGZIEKTEN RAXRER ZVVEREX GEHEIME ZIEKTEN AAMBEIJEN i te herstellen Consulten door J J BPT EMER hir Lange Tiendeweg te Gouda CORRESPONDEN TIE kortom welke kwalen ook kunnen zeer spoedig genezen warden door eene methode die door de ph sieke kracht welke zij op het organisme uitoefent in staat is XO S EenperceenVEI ofllOOILAXD Ziekten die door geen andere middelen irelegen als voren Kadaster Seetie B X beterschap te brengen zijn spoedi 2S5 groot 74 roe leu 22 ellen X G Een perceel dito land gelegen il voren Kadaster Seciie B X i en G groet 74 roeden 90 ellen TIn O vrh rhe conravije het orpaanfj het dtiff h rfji ilat met 10 junij verdvi ut frevoelt zicli i wiruien dunk ver ehiildi d an den LTooteii hnag 1 schen nachtuil die zich r aarditrt notitie te I nen en in zulk een verachtelijk pcliepseltje Tiet iiülaris A X ÜOLCNAAE te Zuid Wad r uhlid vveet f euop o hoe inoeijelijk het val Te aiinvaarden 1 Xovember de betaling op 13 Octuber lbr2 Alles bij biiletten in het breede om hreven Nadere iuformatien ten kantore van den i iiixvten aanwijzing in ioco tlour den ir iuuir i heer Cornelis Goosen goed a n den zww te komen eu d it zelf n tt al den omhHiO an eiireue corre pondentien herijïteii telejrrair inen en rijkelijk j pj dispositie hehhen kan niets e a e a lin er Lui JCI G SIEI SCH alhier ucq J e uiker oete vermeUin van het blad dat ïich ten doel ïe tdd schijnt te hebben om r 71 ik waarvan liij de boc vf n houdt j ai wat oede hedn den huldigt en karakter be ui e iir ii dar di ponibel Iaat ook be V veyul en Lar rne deel n ij 1 uaarm omdat het ons doet kennen met alleen i nd üiPt lalea i ie it icb aan tut het als te renstander en bevrijders der veraehtclijk bijhouden van boeken of ander sciirijfwerk Adres franco brieven ouder letter W bij den Baekh A BRIXKMAX te Gocda ste d i der freld TJatokratie der verouderde niisbruiken en gunst bet oor ineen niaar o jk tev ens door de hevigheid van het uilciii ekras blijkt geeft dat het i roote dier door het kleine ehcpsel geraakt is A ij wen chen dus nog dikwijls in de eer zijner Jp een pnnt stellen wij het daublad gevu t 10 junij is voorbij wij le eii nog het doel is nog niet bereikt ééue schrede is gedaan wij willen Wij zullen nog wel een poosje geduld lüoeteii oefenen effecten üer Dingsdag 1 aag= te koers G3 9S3 4 SS 139V Prijzen 10 Hoogste koers 68Vs 98 g Junij Oclile rli koer eai s 75 9 Vs AMSTERDAM 43 S l6 45VlG lOOVs a 3 4 s3 j 45V4 1017 3 lüül 2 91 197 104 4 3 lOüV si Vis 91 f l Vlo 91Vl6 197V4 pCt Xed w 5ch 2V2dito 3 dito 4 Amort Sijnd S aHandelm 4V2O I Leening 4 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 4 2 België Botts 2 oSjianje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 CertlS31 33 5 d 1840 4 d S serie 5 d G serie 5 Yolgef Spw 5 Pruisen ls 59 5 Oost bijGoll 5 dito 4 521 2 26 Vl6 61Vl6 32 2G 74 29V 2G Vl = Gl 29 dito lletall 5 dito dito 21 j d rentcVrnst h d nat lS 4 i Me v obl851 3 Vertrek der Spoortreinen Van 26 i tut 1 üi ptanler 18G2 Tan Grouda naar Rotterdam f 10 9 4 9 35 1 15 1 57 4 37 fi 24 fbeh Zond 8 18 10 32 A au Rotterdam naar Gouda G 30 S 10 30 11 10 beh Zond 12 25 2 20 4 5 ndi Zd j 5 50 7 50 9 Van GOTlda naar XJtrecllt 7 5 8 37 11 1 12 45 1 15 beh Zond 2 42 4 3S beh Zond 6 25 8 19 9 40 Van Utrecht naar Gouda 5 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 fbeh Zondag 7 40 9 45 Ter Boekdrukkerij van A 13RIXKJI VX Nieuws en voor Gouda en Deze Couraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren e prijs per drie maanden isy 2 franco p post 2 2o De ikzeudingder Adverteutieu kan geschieden tot des morgens len 11 ure buitenland IiOHden lO Tunij Het fraiiije Nederlandsche stoomschip Ardjoeno is gisteren voor Woolwich ten anker gekomen om de Japanseha gezanten aan boord te nemen De tentoonstelling is gisteren 1 sh dag door zulk eenemassa nieuwsgierigen bezocht dat er geene orde op te houden ivas en extra deur n moesten worden geopend ten eindeongelukken te verhoeden men schat het getal der binnengekomene personen op 65 000 Gisteren voormiddag is een van Dover komende passa rierstrein nabij Chattum tegen een ander die stil stond aan ereden met dit gevolg dat in laatstgenoemde een twintigtalpersonen in meerdere of mindere mate zijn gekwetst geworden Parijs 9 Junij De geruchten nopens de aanstaande ontruiming van Rome worden van verschillende zijden tegengesproken en alles duidt aan dat het gouvernement voor den afloop van het concilie geenerlei stappen bij den H Stoel zal doen Daarom wordt de uitslag dier bijeenkomst hier met zooveel verlangen te gemoet gezien niettegenstaande men vreest dat de bel ingrijkste besluiten dezer vergadering eerst ua den dood van Pins IX bekend zuUcn worden In het wetgevend llgchaam wordt er op aangedrongen dat het gouvernement het monopolie van den verkoop derlucifers in zal voeren omdat dit bijna 30 millioen zal opbrengen Men hcu ft ook opgemerkt dat hoe meer men de rijzeu van de telegr ifische berigten vermindert de inkomstendes te meer loenenien Zij bedroegen bv in 1851 slechts 7 5 000 frs in 1854 reeds 2 mUlioen in 1859 ruim 4 millioenen in 1861 meer dun 5 millioen franken 11 Jimij De Patrie verzekert dat eerdaags te Londen onderhandelingen geopend zullen worden ten einde voorstellen tot bemiddeling te formuleren welke Frankrijk en Engeland gezamenlijk de vereenigde staten van Noord Amcrika zullen aanbieden De berigten uit Mexico luiden bedroevend meer en meerblijkt het dat de Eranschen allerwegen niets dan antipathie ontmoeten CentraalAmcrika toont zich over onze nabuurschapverontrust en de vereenigde staten die in den waan verkeeren dezuidelijken reeds teu onder ge ir igi te hebben geven op hoogentoon hunne ontevredenheid te kennen over het protest der fransche gevolmagtigden tegen de overeenkomst Juarez Lincoln BniSSBl 10 Junij De toestand des konings is weder minder gunstig Hij heeft vrijdag weder eene operatie ondergaan en zaturdag heeft men hem bloedzuigers gezet De ministers verzetten zich voor alsnog tegen het openbaar maken van bulletins 11 Junij In de kamer van vertegenwoordigers is gisteren met algemcene stemmen de minister er onder begrepen het wetsvoorstel der HH Goltal en Goblet betretfeude de zaak van den gepensioneerden luit kol Hayez aangenomen Het adres van dien heer is vervolgens ter griffie Sedeponecrd 12 Junij lieden is een ofschoon niet ongunstig bulletinuitgegeven Advertentieblad Omstrelien i De prijs der Advertenticn van één tot ze I regels met inbegrip van het zegel is Cent vooi j eiken regel daarboven 10 Cent 1 Buitengewone letters ivorden beitkend naar 1 plaatsruimte Berlijn ll Junij Het stadje Gilgenburg in Hannover is in den nacht van den 2 dezer totaïd afgebrand Ongeveer 1000 personen zijn van have en dak beroofd er zijn tenten in het open veld opgeslagen ten einde de ongelukkigen eene tijdelijke verblijfplaats te verscliaffen Kassei 12 Junij De heer von Lossberg is gereed met de zamenstelling van een nieuw ministerie Naar men verneemt is het aldus zamengesteld de heer Wegener raadslid bij het hof van appel justitie Zuschlag opperfinantieraad finantien regeringsraad VViegind binnenlaudsche zaken yon Lossberg oorlog von Bischoifshausen buitcnlandsche zaken bij afwezigheid van dezen laatste wordt dit departement door den heer von Lossberg waargenomen De heer von Lossberg wilde gisteren deze lijst aan den keurvorst ter goedkeuring aanbieden hij werd echter niet toegelaten Er heerscht een groote spanning in afnachtirig of deze personen en het opgestelde programma heden ajugeuomen worden Goed onderrigte personen vreezen intusscheu nog altijd hoewel op geenc genoegzame gronden dat de in tegenovergestelden zin werkende partij weder meer invloed bekomen heeft Frankfort 10 Junij Eergisteren is hier eene vergadering gehouden door een groot aantal leden van verschillende duitsche landdagen met het doel om te beraadslagen over de meest geschikte wijze om een algemeen duitsch parlement tot stand ie brengen De leden dezer bijeenkomst behoorden meerendeels tot de tweede kamer van Pruisen Beijercn Wiirtemberg Baden X assaii Hessen Mecklenburg enz Het besluit is genomen om weldra eene vergaderiuir bijeen te roepen van leden behoorende tot de tegeuwoordige of vroegere landdagen ivier taak vooreerst zal zijn de gewigtigste staatkundige vrager te behandelen ten einde zooveel mogelijk eenheid van streven bij de liberalen in gausch Duitsehland tot stand te brengen Gisteren is eene commissie benoemd belast om uitvoering aan het besluit te geven en later voor te bereiden wat noodig zal geoordeeld worden om met der tijd een duitsch parlemeut te doen bijeenroepen Rome 10 Junij Heden is het adres der bisschoppen den paus aangeboden Daarin woidt de verdrukking der kerk in Italië betreurd en verklaard dat het wereldlijk gezag des pausen noodzakelijk is voor zijne onafhankelijkheid Voorts wordt goedgekeurd hetgeen de paus tot verdediging der regten van den H Stoel gedaan heeft Teu slotte wordt de paus aangespoord om verder onwrikbaar tegenstand te bieden Het document draagt de handteekeningen van 21 kardinalen en 244 bisschoppen Madrid H Junij In de Cortes worden de discussienover de mexicaansche aangelegenheden voortgezet De ministervan buiteulandsche zaken heeft verklaard dat eene monarchie inMe ïico de beste regeringsvorm zou zijn indien de Mexicanen daarvoor gunstig gestemd waren doch de regering zouder bevolking geen regeringsvorm door geweld opdringen Deminister heeft voorts verklaard dat hij met leedwezen deamexicaanschen troon door een ande en dan ecu spa prins bezet zou zien Omtrent s land toekomstjgB politiet in deze zaak heeft de minister zich niet uitgelateb