Goudsche Courant, zondag 15 juni 1862

Petersburg ll Junij Het Journal bevat het keizerlijk decreet w iarbij de grootvorst Konstantiju tot stadhouder van Polen wordt benoemd De geueraal Luders zal de zaken waarnemen tot de komst van den grootvorst De Konlhehe B ene bevat een krachtig artikel over de schrikkelijke branden die van tijd tot tijd plaats grijpen het blad verlangt de spoedige zamenstelliug van eene vrijwillige burj eroraudweer New York l Junij De zuidelijken hebben in de laatste dagen hunne positie bij Corinth in het zuidwesten van Tennessee ontruimd en zijn zuidwaarts afgetrokken Als de vermoedelijke oorzaak van deze beueging wordt opgegeven eensdeels gebrek aan levensmiddelen voor de tah ijke knjgsmagt welke by Corinth vereenigd was anderdeels outmoediging en demoralisatie der troepen Wat van deze oorzaken ook ziju moge zeker Is het dat het sedert lang bij Corinth vereenigde leger eene ïeer sterke pos tie bezet hield en zich daar tot het leveren van een grooten veldslag voorljereid had Voor huil aftügt hadden de zuidelijken groote hoeveelheden van allerhande oorlogsbehoeften vernield en de troepen van deu ieneraal Halleck die hem vervolade vonden op de wegen groote menigte geweren rand els enz waaruit blijkt dut de aftogt uut veel overhaasting en i aiiorde geschied is Ook zijn ter paar duizend krijgsgevangenenen deserteurs in handen der noordelijken gevallen Er was een gerucht verspreid dat de noordelijken bij Lewisburg op nieuw eene nederlaag zouden hebben geleden doch het tegendeel is waar daar generaal Heath met zijné 3000 man zuidelijken door het regement van kolonel Cook ter sterkte van 1300 man geslagen is waarbij Heath 4 stukken geschut en ï UO gevangenen verloor terwijl er van de bondstroepen slechts 10 sneuvelden en 40 gekwetst werden ötnncnlonb GrOTlda 12 Junij Heilen namiddag bevonden zich twee beschonken personen op den Kaïtensingel alhier die elkander uitdaagden om in het water te springen aan welke dwaze uitdaging gevolg werd gegeven ten gevolge waarvan een dezer per onen genaamd Abraham van Rijswijk levenloos uit het water i opgehaald terwijl de andere met veel moeite is gered Door de politie alhier zijn heden namiddag aangehoudentwee vreemde jongens te Rotierdum te huis behoorende diein de afgeloopen w eek alfaier diefstal haddeu gepleegd uiteene winkeilade waartoe zij toen en ook uu weder hcruaartswaren re onien Ie vereruiging hulpbetoon a n eerlijke en vlijtige armoe ealhier ontving dezer dagen van H K H Prinses lUndnkder Nederlanden een smaakvol k n ipée kussex bestemd totprijS in de loterij die b jveiigenoerad genootschap voornemensis te houden onder goedkeuring van het Bestuur in het laatstder maand Octolier of in het begin der maand November dezesjaars Wij herii neren hierbij dat de loten ii 75 cents te bekomen zijn bij Mej Kolff van Oosteiv ijk tn dat de voorv erpen brtcnul tot prij en kunnen bezorgd worden bij Jïej ïloffm in IV eerste kamer der staten generaal heeft gisferen harewerkzaamheden hervat De heer Looptiyt heeft zijn ontslag genomen al lid der kamer Al de laatstelijk door de tweedekamer der staten geueraal aangenomen wetsontwerpen zijn ingekom en Pe tvieede kamer der staten generaal is tot hervattingharer w erkzaamheden bijeen geroepen tegen dingsuag 17 dezer des namifidags ten twee ure 13 Junij Het nieuws uit Oost Indie blijft voortdurendschnial Hoewel de prijzen der rijst dalen en de nieuwe oogst langzaam ter markt komt blijven de prijzen nog altijd hoogst aanzienlijk De directeuren der maatschoppij voor de kolen ontginning i p Borneo zijn van hunnen togt teruggekeerd De stand van aken te Banjermassing schijnt nog niet van dien aard te zijn om de werkzaamheden aau de mijnen aldaar te hervatten luen chijrt meer genegen tot exploitatie van den kolenrijkdom te Koeteit waarvan men hoogirespannen verwachtingen koestert Op verschillende plaatsen heeft men weder zeeroovers gezien De tijdingen uit Banjermassing beginnen overigens meer gerust f I i it it vori fn Ka ir vd T oordeel is de ocr og r zco ïcl als ten einde en zal al at er te doen overblijft zich bïpalen tot het uitzenden van patrouilles ter vernieliug van eenige op zich zelven staande rooverbenden 14 Junij Van tijd tot tijd lekt iets uit van de redenen die de japansehe regering bewogen hebbeu een gezantschap nuar Europa te zenden Nu verneemt men dat het voori imeliik is om aau die regeringen die met de japansehe verbonden hebben gesloten uitstel te verzoeken van de uitvoeriug van eeiiige artikelen van het tractaat ten opzigte van de opening vau eenige havens in Japan voor den handel Na Frankrijk dat zij aangenanm en Engeland dat zij stijf schijnen te vinden bezocht te hebbeu zuilen zij morgen ook hier aankomen en onze regering schijnt aties in bet werk te stellen om die ontvangst luisterrijk en hun verblijf in ons lantl zoo aangenaam mogelijk te maken Het is te hopen dat de indruk daardoor op de japansehe gezanten te eeg gebragt gunstig zij want de handel door verschillende personen op Japnu gedreven is reeds zeer belangrijk eu bovendien zijn voor de Nederl inders aan datzelfde land historische herinneringen verbonden daar onder den eersten Napoleon de hoUaudsche vlag slechts op het tot Japan behoorende eiland Decima is blijven waaijen toen zij overal elders was verdwenen Naar men verneemt heeft de regering zich onlangs oji nieuw tot het goiiver rjient van den keizer van Frankrijl ge end ten einde ook voor ons de handelsvoordeelen te bedingen die uit de tractaten met andere mogendheden gesloten voor deze voortvloeiieu en is de fransche regering bereid gevonden om ook met Nedertand onderhandeliugeu te openen Onze gevolmagtigden zijn reeds aangew ezen zijnde de heeren M L Ligtheuvelt onze gezant te Parijs en Mr P P van Bosse lid van de weede kamer der staten geiieraal met den heer M B Uytenhoven referendaris bij het dep rtement van financiën als secretaris De twee laatstgenoeuuic heereu zullen zich eerlang tot dat doel naar Parijs begeven Ijeydeil 7 Junij Heden hield de commissie voor het landbouw ondernijs uit de hollandsche maatschappij van landbouw benoemd ingevolge het voorstel der afdeeung Gonda en omstreken op Zomerzorg hare laatste vergadering waarin besloten werd hiuir rapjiort zoowel met betrekking tot di op te rigten landbonw seholen ais ten opzigie der voorgi stelde maatregelen om liet landbouw ouderwijs ten platten lamb meer algemeen te maken in het eerstvolgende nummer der medeueeiii gen en bcrigten van genoemde maatschappij te doen opiienien opdat alle leden daarvan kennis zouden kunnen nemen eu vooral de algevaardigden ter aaii ta i ide algenieeiie virgadering niet onvoorliereid in deze hoogst belangrijke zaak zonden behoeven te beslissen Moordrecht 12 Jumj De stand der veldgewassen in den Zuidplaspoldcr mag over het algemeen gunstig worden genoemd dat vooral van de aardappelen kan worden gezegd Men vreest ecliter dat de opbrengst van het koolzaad niet beantwoorden z al aan de goede verwachting welke daarvan vroeger in de lente gekoesterd werd Tilburg 11 Junij De stand der te veld staande graangewassen even als die van de tuinvruchten is voorbeeldeloos schoon De verkwikkende regen der laatste dagen heeft dien toestand n ig bevorderd zoodat alles wel vier weken vroeger hn andere jaren rijp zal zijn Wen verwacht een rijken oosst van alle gewassen zonder onderscheid De vroege aardappelen begint men reeds hier en daar te rooijen zij vallen aanvankelijk zeer goed uit Men heeft in deze streken veel jannen gepoot waarvan men zich een gued resultaat voorstelt De nieuwe aardappelen gelden hier thans ƒ 3 a l iiet mud Oude zijn er vooral nog in overvloed Enschede lO Junij lu de raadsvergadering van 4 dezer is vastgesteld het algemcene plan voor den wederon bouw der stad Volgens dit plan zullen niet alleen de rigtingeu der straten aanmerkelijk worden verbeterd en zullen deze cp eenige plaatsen worden verbreed maar zullen teven s de bestaande hoofduitgangen de Veld en Echpoorten zeer veel verbeterd en drie nieuwe voorname uitgangen uit de binnenstad aangelegd worden Bij het besluit van vaststelling van dit bouwplan is tevens aangenomen het principe van schadevergoeding ook voor hen die ten gevolge der wijzigingen nieuwe fundamenten moeten leggen De hoegrootheid dier vergoeding nader te regelen Hoe verbazend de hitte bij den brand op verschillende plaatsen is geweest zal men eenigzins kunnen nagaan als wij mededeclcn dat er blaauwe dakpannen zijn gevonden welke geheel ineen geloopen waren en blijkbaar in toestand van smelting zijn geweest dat uit de puinen verschillende brokken 7 i £ ih i ii die icïtondm uit cl i te ruinen gj vloeid r smollen metaal ijzer kopor glas vermengd met eveneens gesmolten poi elein gruis van steenen enz dat onder meer een meUileii klok welke op den tor van het raadhuis geplaatst was g iieel is versmolten en zoodanig vervloeid dat geen herkenbaar stuk is terug gevonden en alle overblijfsels van dat metaal in met ijzer en steen te zamtn gevloeide Naar de minste berekening zijn tegenwoordig 4 miUioen menschen in Europa onder de wapenen eu dus gedurende dien tjd voor de maatschappij grooteudeels verloren Naar die berekenuij bestaat het leger van Oosteurjk uit 733 300 ven Pruissen uit 719 100 van Rusland uit 850 000 van Frankrijk uit 626 000 van Groot Brittanje en Iniie uit 535 000 man enz De kosten om die manschappen te kleeden te voeden cu te betalen op ƒ 400 per hoofd gerekend maakt eene som van 1600 miUioeu ma r hoe groot de e som is nog is zij germg in vergelijking van het verlies d it door de staande legers wordt toegebragt aan de voortbrengende kracht der volleen Die kr icht gebezigd voor den landbouw of de nijverh iil zoude in plaats v iu kapitaal te vernietigen meer dan lic dubbele kunnen voortbrengen en zoo de landen verrijken die nu door hun onderhoud maar al te dikwerf worden uitgeput Kantongeregt te Grouda Door het kantongeregt alhier zijn op den ll Junij jl veroordeeld G V tot eene geldboete van ƒ 10 en in de kosten ter zake van het baggeren van slibbe in den IJssel op minderen afstand dan 20 ellen van den vasten wal zontler vergnnniug W P in eene geldboete van ƒ 3 en in de kosten wegens het laten loopen van vee op eens anders in den oogst staanden grond A V W B de E en L B ieder in eene geldboete van ƒ 1 Subsidiair bij wanbetaling ieder 1 dag gevangenisstraf en solidair in de kosten ter zake van overtreding van de verordening op het verhuizen enz P N eu K T ieder in eene geldboete van 50 centen en in de kos en wegens het rijden met een kruiwagen over de klinkerstraat D D iu ecue geldboete van ƒ 3 Subsidiair bij wanbetaling 1 A gevangenis ilr if en de kosten wegens het invoeren binnen de gemeente van vleesch zonder dat hetzelve door een der keurmeesters gekeurd gezond en goed bevonden was Uitslag der Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal ZuiniioKN herkozen G Re arlirn AppiNu ii iM herkozen F Zi lker Assen herkozen M F ran der Veen Leelw rden herkozen V IF H hherda Sneek herstemming tusschen M F Jongnira en Jh W H Lyclama a yyeholt DoKKUM herkozen T ter Bruggen HngenJiolfz Zwolle herstemming tus chen M G A de Meeater en M G Groen van Frmtttrtr Almelo herkjzen M Cr il van der Linden ZiTPlIEN hii ko eii M DuUert Arnhem lierko en M VF baron Mackay Nijmegen herko en Jh J A C A van Xitpen van Sere aer terwijl in de plaats van Jh t E G V K Donnner ran Foldersreld overleden gekozen is M C ƒ A Jleijdenrijck TiEL herkozen M ff F C van Lith de Jende Amebsfoout herstemming tusscheii M ƒ A M ran Anch ran Wijk en M Verloren van Tlieuiaat Ctrecht herkozen M A F J Kien HooKN herkozen II Mensonides lkm4ar herkozen JI K A Poortman Haaulem herstemming tusschen F A baron ran JlaU en den Generaal Miijoor van Jlnlken Amsterdam herkozen M G C J ran Reenen gekozen M M II Godefroi en M J Heemskerk Bz Leyden herstemming tusschen F U baron Taefn van line rongen en M G Groen vaii Prinsterer Gouda herkozen M A F H Ilojjuian Delft herkozen M W Winfgetis llOïTERDAM herkozen M A Iloynck van Fapcndreeht en J D Fransen van de Putte Gkavenhage gekozen M J Kappeyne van de Coppelio Dordkeciit herkozen M G M de Raadt üiiRINCilEM herkozen Jf C M Benrom MiDDELSCEG herstemming tusschea M JF P Vi ea Mr baron S van Heemstra ZiEKiKZEE herkozen JI S H Anerdoef s Bosch herkozen Mr A F X Lii jlen Bre3 herkozen A B H Guijé ÏILB no hei kü cn M F J Jeipers Eindhoven herkozen M A A J ile jliuk MKksnwcas herkozen C A baron de Bieijerdelu Rogalli Zaïcad ky EcEinioNDE herstemming tuss heu Mr F L de Lom de Beri ea E baron de Ktrerberg Hieruit blijkt dat vier nieuwe ieden seko en zijn naniel jk de heeren Heijdenrijck ïodefroi Heemskerk Bz eu X ippoijiie vn deCoppelio te Nijmegen Amsterd ira Amsterdam en s Hage D it niet herko eu ziju Heemskerk Bz te Haarlem eu van l ranck te Amsterdam Dat in zeven di ricten moet worden ovcriïeslemd namelijkin Sncek Zwol Amersfoort Ilaariem Levden Middeltmru en Kuennond welke herstemmingen bij min beseliikking van 3 Junij moe cu plaats hebben op dingsdag den 24 dezer Ingezonden stukken Aan H Uw ingezonden stuk in üj Goudsche Courant van II Zondag is klaarblijkelijk met het doel geschreven iemand te grieven Gij kunt natuurlijk niemand anders bedoelen dan den Heer te Krimpen Nu wil ik a alleen gevraagd hebben door middel van hetzelfde blaadje waarvan üij uhebt bediend of het edelmoedig is een stak te schrijven alleen met het doel om iemand te grieven Verschuil u nietachter uwe voorgewende vrees alsof Gij bang waart dat deminister Thorbecke weder als burgemeester deze gemeente aan zoude stellen Indien Gij eenigzins op de hoogtewaart zoudt Gij moeten weten dat daaraan zelfs geene gedachte zijn kan aangezien in dit geval het spreekwoord omgekeerd wordt en gij ernst kunt zeggen iu plaats van eens burgemeester aH ijd burgemeester eern burgemeester af altijd burgemeester af En veronderstel eens dat uwe vreesbewaarlieid werd zoude het daarom wel zoo veel slechtermet de krimpensche gemeente gesteld zijn Gij zegt dat onzeGemeente sedert jareu door on iangename h iarkloverijen beroerd wordt en wenscht daarom eeneu burgemeester onafhankelijk en ferm om aan die haarkloverijen een einde te maken Ik wil u alleen gevraagd heblien of Gg het niet met mij eens zijt dat door de benoeming van den heer deze onaangename zaken voor een groot gede lte zuudeu ophouden De nieuwe school waarvan de heer altijd een sterke tegenstander was staat uu toch de gezondheid der kinderen en van den onderwijzer kan niet meer in de waagschaal gesteld worden door een voor het onderwijs allerongeschiktst locaal een burgemeester kan niet meer zoo veel kwaad doen dan vroeger gesteld eens dat hij zulks wilde en als wij nu rust en vrede in de gemeente kuouea koopen door de benoeming van tot burgemeester laten wij ons dan gerust aansluiten aan hen die zoo als gij zegt deu heer vroeger zijn ontslag bezorgd hebben en nu druk in de weer zijn ZEd hier weder als burgemeester te krijgen en den minister Thorbecke verzoeken dat het hem behagen moge voor de e keer eene uitzondering te maken en eenen eens ontslagen burgemeester weder aan te srolien want gij zult het toch met mij eens zijn dat hoe slecht eenmensch vroeger ook geweest zijn moge terugkeer van denweg des kwaads altijd mogelijk is en even als er op alleregels uitzonderingen bestaan zal er ook wel van tijd tottijd eene uitzondering gemaakt kimnen worden op den regel Een vos verliest zyn staart wel maar zijne streken niet Krimpen a d Lek J 6 Junij 1862 Wegen plaatsgebrek eent heden geplaatsfj Marktberigten Gouda 12 Junij Zeenw sche witte tarwe 10 50 a 11 50 Dautziger dito ƒ 11 73 a ƒ 12 00 Eoode dito ll a ll 2ö Vmerik rogge ƒ 7 75 a S 0ö Pr iisische 7 25 a 7 70 Gerst puike ƒ 5 S ƒ 5 25 Gerst voeder 4 00 a ƒ 4 50 Haver ƒ 3 00 a ƒ 4 00 Boekweit belgische ƒ 223 a 2a0 Dito fransche ƒ 130 a ƒ 160 De veemarkt met geringen aanvoer de handel traas vette schapen en lammeren vlug magere schapen en lammeren iets levendiger magere varkens en biggen met goeden aanvoer traag Kaas aansevoerd 70 partijen prijs 17 a f 0 Goeboter 0 92 a ri OO Weibotcr ƒ 0 5 ü olsS