Goudsche Courant, zondag 15 juni 1862

Laagste Hoogste pCt koers toers 01 2 C3Vi6 63V 3 747 s 4 9S G 9813 16 3 92V4 4 3 1391 4 4 971 0 4Vo im ü + V3 100 2V2 ÖoVs 2 43 8 3 54= 4 3 4S3 45 3 tSVie n 1011 2 5 loo 4 79v 5 5 9 i6 91 5 5 197V4 5 4 5 52Vi6 52 V8 2i 2 l = se Vi 5 rA i 5 fiOVs 61 0 291 4 1869 Donderdag 19 Junij 11 3 Burgerlijke Staud OOUPA fiFBOKEN 2 Junij rie Mariaaus ouders Tï lic mskcrk en E Kiiptiju OvtULKDEN 7 Junij Johannes Lambeltus aQ Vreumirigen 5 w 8 Gcertruida Johanna van Gent 1 J 9 ni Fietei uella lluad 5 j Thcüdovus Johannes van Waas 4 w 10 Joharua Vergeer 4 j Simon üaliker 10 m Jatioba Christina Sliedieeht 30 m 11 Arie Kldert Zwaaueveld 3 j 6 ni Josina Wilhclmina Johanna Dachatinier 4 m 12 Dirk van Xiekerk 79 j abraham van Rijswijk 32 j 13 Adriaua Picteruella Kunst 23 in Elizabeth Johauua hoer 1 j 6 m Glki wl 11 Junij Cornelis üeekman en ara Begeer Adrianus de Koning en Johanna Mulder Levie Haas en Matje Mozes Levijt Willem van der Heijden en Maria KraijeubriLk Cornells Schoonderwocrd en Giela van Leest OUDSCHE COURAJSIT Nieuws en é voor Gonda en V OERDEN Bev illen 4 Junij J Lit geb de Vogel z 5 M Visser d 6 M S Vergoed Molema d 9 A van der Hel geb öitcur z 11 M Hagen geb Burggraaf d OvERLEDh N 10 Junïj Comelia de Bakker 40 j echtgenootc van J H vau Engelen 11 Jacob Pelts 72 j wed an Krijntje Boeïe Ondkkteouwd Mr Jacobus Bredius met Arnolda Elizabeth Gijsbci ti Hodenpiji OTJDEWATEK Van 4 tot 10 Junij 1862 Bevallen Comelia Boer geb de Bruijn z Overleden Alettus Jacobus Abraham Koldanus 1 j 6 m JoLai na de Wit 8 w Gehvwd Lodiwikus Rietveld weduwenaar van Geertrui den Blautea en Gijsje de Joug weduwe van Jobaunes van der Kwast Uitgave van A BRINKMAN j re L Sinbegrip vin heVz gel rSOCe OostHaren B n 75 Prijzen der effecten AMSTERDAM Vrijdag 13 Junij Gebleven koers Ned w sch dito dito Amort Sijnd llandelm O I Leeuins Aand H Sp d Rijuspw België Rotts Spauje obl d buitenl d binnenl Porcuga obl Rusl obl H d lS s 29 Certl8 Jl 33 d 1 S4Ü d ö serie d serie Volgef Spw Pruisen 1S 9 Oost bij ioU uito dito Metall dito dito dfreuteAmst d nat 1854 Mex oblSól 9S Vi 48 91 32Vs 26 a GfCL Vertrek der Spoortreinen Van 26 Mei tot 1 Septemler 1862 Van Gouda naar Rotterdam 7 10 9 4 9 35 1 15 1 57 4 37 6 24 beh Zond 8 18 10 32 Van Gouda naar UtrOCht 7 5 8 37 11 4 12 45 1 15 beh Zond 2 42 4 38 beh Zond C 25 8 19 9 40 Ter ijoekdrukkerij van A BRINKMAN Dordrectt 12 Janij Bijna geen variatie in de prijzen Tarwe alleen voor verbruik te verkoopen Puike ƒ 11 70 a lI 0 raiivlere ƒ 11 00 ïi ƒ 11 40 geringe 9 60 a ƒ 10 20 R re onveruulerii uij gerievei gedaan van T 00 toty8 20 lei stil va ƒ 4 00 tot fifi K Haver prijshoiidend in and J f voeder iOO tot ƒ 3 40 Dikke dito ƒ 3 50 tot ƒ 4 00 Buikv cit per 2100 ned IC ƒ 204 a ƒ 30 5 Delft 12 Junlj De graanm irkt had heden zeer weinig te br luiden geen handel gs eii personeel geen verandering bij ie weinige zaken die nog gedaan zijn Priizeu in alles nfininaal te vrrseefs geveild puike westlandsche roode tarwe r 0 ponds tot ƒ 13 00 Aai scads waag gewogen van 6 Junij tot 12 dito 46 vifT len 1106 uclit ten en 73 zestienden boter te zamen uitmakeu lc 24690 ned ffi Gr is boter ƒ 41 a 51 het vierde ƒ l öiVü ƒ 1 27 2 per ned Hl Ter markt gebragt 438 mudden aardappelen a ƒ 5 00 Deventer 13 Junü Tarwe ƒ 9 a ƒ 10 50 Eoggeƒ7 55 a ƒ 7 60 Boekweit ƒ t 50 a ƒ 7 25 Gerst ƒ 5 50 ï ƒ 6 Haver f 3 50 a ƒ 4 30 Boter ï soort nieuw fust ƒ 18 75 i ƒ 19 idem oud fust ƒ 18 a ƒ 18 50 Zwolle 13 Jnnij Middelprijzen Tarwe ƒ 9 06 Rogge f iM Boekweit ƒ 7 50 Aardappelen ƒ 5 25 Boter per ned ƒ 0 93 2U N ƒ 20 50 IiOnden ll Junij Eugelsohe eu vreemde tame weinig ter markt en goed prijshoudend gerst meer gevraagd en haver vast 12 Junij Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1540 runderen 333 kalveren 11120 schapen en 170 varkens Voor beste runderen werd 4 10 per steen betaald ADVERTENTIËN De Ondergeteekenuen bekennen hiermede getuigen te zijn geweest eener proefneming met eene door den Heer P G GOOBISSEN Smid alhier vervaanligde SCHATTENWAAHBORG of BRANDKAST welke proef niet alleen aan de verwachting heeft beantwoord maar die zelfs heeft overtroffen Men heeft namelijk die kast met toestemming der Heeren K C JONKEK Fabriekanten in aardewerk enz alhier in een hunner bakovens geplaatst en alstoen die oven op zulk eene hitte gebragt dat gemelde KAST ten volle 2 viren WITGLOEIJEND heeft gestaan en de buitenkast £ 1 2 Nederl duim was uitgezet en niettegenstaande dat werd er bevonden dat na de ontsluiting die door een der heeren ondergeteekendeu zelven is geschied al de daarin geplaatste boeken papieren enz gaaf en goed waren gebleven en niets aan een of ander was beschadigd zelfs het lak der binnenkast niet en kunnen alzoo met overtuiging HH belanghebbenden meer gemelde SCHATTENWAARBORG als itex geschikt en docim itig Hanbevelen GOUDA 27 Mei 1862 Dr X H DE K ANTER C S VAN VLIET Kaaslumdtlaar K 8 C JONKER Yahriekantm M J L A DE GRAVE Wttkouier T P VIRULY Wethmder J A REMIJ Lii van den Baad Dergelijke proefneming geschiedde alhier reeds in 1846 door bovengenoemden P G GooRissEN met eene brandwaarborgkast bevestigd door het getuigenis van de HH J A Remi t lid an den raad en J A Snel burgemeester van Stolwijk en later nogmaals in 1853 te Zevenhuizen volgens aanprijzende verklaring van de HH P Kjcyzeï Pz burgemeester van Zevenhuizen lid van de provinc staten en Heemraad van den Zuidplaspolder W IJsEBMAK I d van de prov stalen en dijkgraaf van den Zuidph spolder G G Sneli Heemraad van den Zuidplaspolder J J Snel Secretaris Penningniee cr van den Zuiilplaspoider CORRESPONDENTIE Onze correspondenten kunnen zelven genoegïiam beoordetien welken prijs wij stellen op hunne mededeeliogen en berigten Hij het te laat inkomen zijn wij nel Te Koop i en UUiSORGEL met mahoniehouten kast uil de Fabriek van den Hi er HESS met twaalf knoppen Te bevragen met franco brieven bij den heer M A VAN ZUTPHEN Organist en Klokkenist te GOUDA Deze Couraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren De prijs por drie maanden is f2y franco p post S 25 De inzending der Advertenticn kan geschieden tot des luorjiens teu 11 ure I3 f Met n 27 begint Donderdag 3 Julij het tweede kwartaal Zij die zich daarvoor abonneren zullen van heden af de Courant ontvangen De ttitliom st der ver kiezingen Gelijk meermalen in den oorlog gebeurt schrijven zich ook hier beide partijen de overwinning toe Gewoonlijk beteekent dit dat er weinig beslissends voorviel En dit is ook nu werkelijk liet gevaU Een der bekwaamste hoewel ook der minst woordenrijke leden der kamer viel te Haarlem uit daartegen een verklaard tegenstander van het ministerie te Amsterdam Poch V crd de heer mr J Heemskerk Ez te Amsterdam dat hij reeds vroeger vertegenwoordigd had weder gekozen terwijl dat den heer S R van Franck nergens te beurt viel Overigens werden 26 leden van zeer verschillende kleur herkozen Van de drie nieuwe leden kwamen er twee in plaats van aftredende leden die niet wenschtcu in aanmerking te komen De te goeder uur bedankende heer J S Delprat zien wij vervangen door den heer Kappeijne van de Coppello van wien men de gunstigste verwachtingen mag koesteren Ook Duymaer van Twist onttrok zich eu Amsterdam deed ceue wijze keuze in den terugkeer tot zijnen vroegeren afgevaardigde mr M II ïodefroi een der voortreffelijkste le lcn onzer vertegenwoordiging eu wien men alleen ecnige meerdere vastheid van karakter zou knnnen toewenschcn Van den heer Ilcijdenrijck die den overleden heer Dommer van Poldcrsveid vervangt meent raen verzekerd te zijn dat hij in de voei lappen van zijn voorganger zal treden Deze niet cugiinstige uitkomst is nogthans weinig beslissend en de verkiezingen in het algemeen getuigen dat de belangstelling niet groot is dat wij Nederlanders nog altijd laboreren aan de oude kwaal der taaije en slijmerige humeuren en dat sleur en gewoonte een ovenvei enden invloed op ons oefenen Ons kiesdistrict kan daarvan ten voorbeeld strekken van de 3297 kiezers zijn er iS47 opgekomen en verden er lOSO s cmnieu nitgebragt op den afge aardigdc voor wien stellig geen dozijn kiezers iets gevoelen terwijl een even onbekende mededinger meer dan GOO stemmen op zich verecnigdo Dit laatste kan alleen verklaard worden tut het vertrouwd gesteld in de aanbeveling van vijftien notabele kiezer nit verschillende ged elten van het district AdverteDtiel lad Offlstrelien De prijs der Advertentien van Één tot zes mK I eiken regel daarboven 10 Cent Euitengewoue letters worden berekend naav plaatsruimte De stad Gouda ouderseiieidde zich door verhoogde belangstelling boven vele andere gemeenten van het district van de 412 kiezers stemden er 305 waren allen met dien geest bezield gev eest dan zou het resultaat ook anders zijn Toch moet het nog veel anders worden Het voorafgaand gemeenschappelijk overleg ontbrak bijna geheel Men heefi aan beide zijden zonder volle eigene overtuiging gehandeld en indien het waar is dat wij niet dan met schade en schande wijs worden is de uitkomst niet te betreuren als die ons leidt tot het besef dat wij ijveriger moeten waken bedachtzaam op middelen om grootere zamenwerking op te wekken De fout ligt Tïtet in hefr kiesstelsel maar in onze onervarenheid De ondervinding is de beste leermeesteres De oogen zullen opengaan en allen zullen inzien dat Ik ecmschrale zelfvoldoening is den onbcduidendsten vertegenwoordiger af te vaardigen die geen gewigt altoos in de schaal legt Een ding verwachten wij van hem dat hij rond en open steeds optrede tegen een bestuur dat in zijne uogeu verderfelijk moet zijn voor de belangen des vaderlaiuU dan weten wij wien wij gekoï cn hebben wat hij wil eu wat w t hebben te doen De verkiezingen z ijn echter niet afgeloopen zeven herstemmingen moeten Dingsdag 24 Junij plaats grijpen Te Roermond zegt men dat twee liberalen tegen elkander overstaan waartoe die strijd mogt men vragen In het bataafsch Athene is de strijd tusschen twee tegenvoetervan alle vrijzinnigheid daar zijn onze wensehen voor den begaafden redenaar wiens scherpe doch lurmane oppositi steeds algcmecne belangstelling ekte Te Zwolle echter wensehen wij I te zien wijken voor den liberalen burgemeester van Harderwijk De keuzen der oudmiuisters der barons van Hall en van Heemstra komen ons niet wenschclijk voor Haarkm beproeve het met den generaal majoor van Mulken n Middelburg kieze den liberalen heer mr W P Vis Zoo hopen wij dat Amersfoort den heer Verloren van Themaat kiezen zal voor den heer v Asch van Wijk wiens waarde het genoegzaam kan beoordeelen Het hoogste belang stellen wij in de friesche keuze daar geldt het eenen echten vertegenwoordiger van het vrije Friesland den in duisteren tijd verdrongenen heer mr A F Jongstra Wakkere Friezen weifelt niet in uwe keuze zij getuige van uwen krachtigen geest Jongstra zal uwen naam eer aandoen