Goudsche Courant, donderdag 19 juni 1862

7 öuhcnlonö I1OIIQ GH 12 Junij l e Times juicht het denkbeeld toe der fnin che ciniddeliug in de vereenigde staten die strekken moet tot vesu ing van tnee republieken Tndiea de zuidelijken hocv el bukkr Je voor het geweld der wapenen volharden in hun afkeer van Noorden zoude er geen reJfu bestaan om hen tot voortdureui e onderwerping te dwingen 14 Juuij Be geruchten dat Frankrijk en Engeland voornemens v arcn ceue schikking der amerikaansche geschillen oorte stellen werden gisteren avond in het parlement door graatKussell en lord l almerston bepaaldelijk gelogenstraft Eersfgenoem le verklaarde in het hoogerhuis leer uitdrukkebjk d die voNtrekt ciigegrond waren en dat ook naar zijn inzien hetoosenblik tot onderhandelingen daarover zeer ongunstig uitg kozeii scheen Ook lord F ibncrston liet zich in het lagcrliuis in denzeltden gee t uit liet l iit cl gouvernement zeidc hij had met dat van I r ukr k gc iie onderhandelingen omtrent eene bemiddeling i lift anierikaaubche geschil aangeknoopt en het nas ook geenzpit vcjornem ns voor het oogenbUk dergelijk voorstel aan de strjilvoerende partijen te doen Gi tercn is m t de A esi Inilische mail de tijding te Liverpool aaii ibrairf lat drie schepen te Jamaica wareu aangekomen met l iliii ren katoen uit de zuidelijke staten Zijwaren aan het blokkade eskader ontkomen IG Jnnij Graaf Russell heeft hedeu in antwoord op eene imerpeUatie v tn lord Xonninby te kennen gegeven dat Garibaldi eene miiliaire expeditie tegen Veuelic georganiseerd had doch dat die bewcgiiiir tloor de itaiiaansche regering onderdrukt ij Lord Brougham heelt de hootdcu dier beucging sterk gegispt Parijs a Juuij Do vers rking welke de regering eerstdaags naar Mexico zendt bedraagt 4Ü00 man zij heett last gegeven om deze troepen d e onder bevel staan van den generaal Forey onmiJdeilijk te doen scheep gaan Aanvankelijk was bepaald cL l men geene nieuwe versterking voor October zou zenden zoodat deze wijziging het vermoeden wettigt dat on e trucpeu in Me tico eene nederlaag geleden hebben hoe m en du cok ontveinzen moge 13 Junij Pijulijk is de indruk door deze onzekerheidteil aan ien van iiexico verooiv iakt daar men het franschebloed en sreld zoo ligtzinuig zie vcr pilhn voor een bijnaongekend deel Alles bewijst dat EngeLilid en Sp inje nelgelijk hadden om zich terug te trekken uit eene onheilvolleexpeditie die voor des keizers politiek zeer ongunstige enonvernachie gevolgen kan hebben Het is den dagbladenverlioden om uit de buitenlandsclie berigten over te nemen die volhouden dat ons leger in ilexico doe ziekten wordtgedecimeerd en van Piicbla is teriiggetrokii eii 14 Juuij Eene dépêche uit Vera Cruz an i5 Mei berigt dat de IVaiischen voor l iiebla slag hebben geleverd die langheef geduurd en roemrijk is afgeloopen Zij zouden denvolgenden dag l uebhi binnentrekken Benden Guerillas onder cliepien op velschillende plaatsen de gemeenschap tusscheii Fiiebla en Vera Cruz maar er wareu maatregelen genomen om liet welslagen der operatien te verzekeren Naar men veriiee ut zouden uit Petersburg depêchesontv ingeii zijn waaruit biijkt dat lluslaiid zich geneigdtoont om tot uc erkenning van het koningrijk Italië overte g an zonder af te nachien wat te dien aanzien Pruisen zal doen Het is echter twijfelachtig of Rusland hierin zaltoegeven zonder vooraf erzekerd te zijn van Erankrijks vvederlecrige lofgevcnilLcid tot lierzieniug van het tractaat vaulb55 1 5 Junij Pe tiioniteur bevat een berigt uit Mexico Wiiaruit blijkt dat het fransche leger tot Amozoque op driemijlen afstauds van Pucbla is voortgerukt De generaal deLorencez meldt in zijUc di pêche van 9 Mei dat het legerhet kam pement te Amozoque op het plateau van de Anahtiacbezet hield Pe aanval den 5 op juadalope de vesting die Puebla beheerscht scheen vruchteloos afgeloopen te zijn Sedert had geen ander trcfleu plaats gehad De keizer heeftonmiddellijk de noodige maatregelen genomen om aanzienlijke versterkingen naar Mexico te zeuiicu Het stadhuis te Bordeaux is in den laten avcnd vanden 12 dezer geheel door de vlammen verwoest De brandis omstreeks elf ure ontdekt De oorzaak is onbekend Deschade is zeer groot en vooral wordt het betreurd drt hetzeer belangrijke archief der stad bijna geheel is verlorengegaan 16 Junij Bij de wetgevende vergadering is ingekomen een additioneel artikel op het budget waarbij ten behoeve van het ministerie van oorlog en marine een crediet van I t millioen voor de mexicaanscue e tpeditie geopend nordt Lr is bevel gegeven om oorlogschepen gereed temakentot het vervoeren van troepen naar Mexico men spreekt van 5000 man Mazzini die in langen tijd niets van zich had doenhooren heeft weder een manifest openbaar gemaakt De volksleider z n in dit stuk onder anderen d t hij zich aan de zijde der regering geschaard heeft zool mg zij i t werk der itaiiaansche eenheid scheen voort te zetten maar thans nu destaatkunde van werkeloosheid ruim spel gekregen heeft herneemt hij overeenkomstig zijn vroeger woord zijp algeheelevrijheid vau handelen Rome en Venetië moeten volgens hem zonder uitstel met Italië vereenigd norden Zijn aanhang zaldu waarschijnlijk neldra weder pogingen in het werk stellentot lic organiseren van eene expeditie op tor of ander punt Kadere berigten van mexicaanscheu oorsprong geven dezekerheid dat de Erauschen den 5 mei eene nederlaag geleden hebbec De Mexicanen onder den gener ial Zaragosa hebben 25 gevjugensn waaronder eeu luitenant geina kt Deregering heeft den generaal belet om n iar Aniozoi ue op terukken en aanvallend te werk te g uin en wel uit aanmerking dat men thans weüigt tot ceiie seliikkiug zou kunnen komen Marseille I7 Junij Heden zijn met de postboot uit Rome 30O passagiers aangekomen waaronder kardinaal Donnet twee spaansche kardinalen en dertig bisschoppen Het 20ste 1 bataiilon jagers is in den avond van den 14 uit Rome vertrokken Het zal gevolgd worden door tnee regimenien benevens eene compagnie der genie die naar Fr iukrijk terug keeren St Ifazai S 17 Juuij Het fregat Montezuma met den admiraal Jurien de la Gravière aan boord is in het gezigi Morgen kan hij te Parijs zijn Brussel is Junij Naar m n verneemt houdt de regering zich bezig met de redactie vaneen wetsontwerp waardoor aan de bewoners van Antwerpen zekere tcgemoetkomiug zou worden verleend genoemd ontwerp zou de verklaring bevatten van Antwerpen tot eene vrijhaven Ij Junij Het bulletin heden ochten 1 omtrent den toestand des konings uitgegeven meldt dat de doorluchtigelijder een onrustigen nacht heelt doorgebragt ten gevolge van pijnen in de blaas de toestand der longen neemt echter inbetersch ip toe lï Junij De toestand des koaings is we ïer zoo zeer I verbeterd Lit indien zich geene ongunslige verscli ii el ii voorI doen geene verdere olhciecle bulletins meer zullen uor ieu uitJ gegeven Berlijn 12 Junij De groote spoorwaggoufaliriek der IIH Juugbluth alhier is de er d igeii door de vl iiiiiieu vernield sc lfrt 182S is de hoofdstad door eeu zoo grooun brand niet geteisterd Ook is het dorp Naundorf onlangs sene prooi der vlammen geworden bijna geene enkele woning is gespaard ge Ie en 13 Junij De schade aangebragt door den biMi i die onlangs Petersburg teisterde is zeer aanzienlijk Keue enkele assuran ie ma itsehappij verliest ruim een millioen zilver roebels Op den 4 sloegen op vier plaatsen te gelijk de vlammen uit Bij het jongste onheil waarbij de baz irs Aprakin en Schukiu werden vernield en het minislerie van binnenhindsche zaken een prooi der vlammen nerd had men het beh Uid van de rijksbank slechts te danken aan het omloopea van den wind Frankfort ll Junij Alle mededeelingen uit ZuidDuitschuind komen daarin overeen dat de wijnstok reeds heeft uitgebloeid en uitmuntend staat Alleen het wijiijaar 1822 is met het tegenwoordige te vergelijken dat zelfs het komeetjaar Isli overtreft 12 Junij Van eene goed onderrigte zijde wordt veize kerd dat de oosteurijksche regering zich geneigd heeft beloond om belangrijke cincessieu te doen aan de overige duitschestaten ten einde de handelsbetrekkingen met onze naburen cpbeteren voet te stellen dan lot heden het geval is Uit Gotha wordt berigt dat het wetsontwerp betreffende het lager onderwijs verscheidene bepalingen bevat strekkende om den invloed tot heden door de geestelijkheid op het onderwijs uitgeoefend geheel te weren Deze bepalingen hebben den onverdeelden bijval van de vertegenwoordiging en van de bevolking ondervonden Dresden lO Junij De tweede kamer heeft heden met algemeeiie stemmen hare toestemming gegeven tot het toetreden tot het handelsverdrag met Frankrijk overeenkomstig liet rapport der commissie Turijn IG Jmiij Van wege het ministerie is bij de kamer iugekoraen een ontwerp van wet betreffende de concessie van spoorwegen in de zuidelijke provinciën en andere in Lombardije aau de maatschappij Talabot Bothschild 17 Junij In antwoord op eene interpellatie heeft de heer Eatazzi heden met verontwaardiging het gerucht gelogenstraft als zoude Victor Emanuel de oplossing der romeinsche kwestie gekocht hebben door den afstand van het eiland Sardinië De kamer heeft deze verkhiring des ministers levendig toegejuicht Madrid 12 Junij lu de kamer der afgevaardigden heeft de heer C üderon ColLintes verklaard dat hij den generaal Prim in tijds heeft keunis gegeven van de caudidatuur van een vr emden prins voor den troon van Mexico en dat hij liem instructien heeft gegeven om te beletten dat die candidatuur de zege zou behalen Hij keurt het besluit goed om de troepen terug te trekken Ten slotte zeide de minister dat Prim ingevolg zijne ustructien had gchandeh die in den geest van het londensche verdrag gesteld waien Vera Cruz IS Mei De fransche gezant de Saligny en de generaal de Lorencez vergezeld van den generaal Almonte rukken naar Mexico op en bevinden zitili waarschijnlijk in de nabijheid dier stad welke door Ju irez verdedigd wordt De gemeenschap is afgebroken tusschen het binnenland en VeraCrrz waar nog altijd de gele koorts woedt Men verwacht aanzienlijke ver3terkiu en uit Frankrijk NeW York 4 Junij De zuidelijken hadden 30 Mei de noordelijken aangevallen waren door de linim heengebroken en hadden zich meester gemaakt van geschut en bagage De tegen hen afgezonden brigades stuitteu echter hunne vorderingen en herwonnen het verloren terrein Den volgenden dag herhaalden de zuidelijken den aanval doch werden nu op alle punten teruggeslagen en wel met aanzienlijk verlies Mac C ldilan bevindt zich thans op vijf mijlen afstands van Richmond De noordelijken hebben 300 man verloren doch het veilies der zuidelijken is nog veel grooter Fremont bevindt zich op acht mijlen afstands van Charleston na de zuidelijken bij Strasburg geslagen te hebben öhtnenlanb Gouda IB Junij 2 e geboortedag van H M de koningin is gi tereu gevierd door het uitsteken der nalionale vlag V lU openbare en b jzoudere gebouwen Om het onguu tige wcvler 15 de jiarade uitgesteld doch in den avond heeft het muziekkorps v ai het alhier in garnizoen liggende 4 regiment infauLcrie eeuige stukken op het m irktplem uitgevoerd In de fries ic courant van 16 dezer leest men Men sell lit bevonden te hebben dat er eene bagatel van 115 inillioci Idcii uit de geduldige Indische balen is zoel geraakt Wie tlce monsterachtige curiosileit niet een monster zouder i r ej te regt brengt zal hebben eene geuereuse belooning be1 ude in de dankbaarheid van allen die het wel meciieii inet het vaderland Men adressere zich onder letters O P iaii het ministerie van koloniën Sommige bemoeizieke libenien ie b v het H indels en Etfecteublad meeneii dat e openbaring van dit nieuw ije moet leiden toi het uitzigt der noodzakei jklieid om s Liiids koloniën ook te rekenen tot ue bezittingen des rijks met andere woorden dat de natie ook meer van de indische zaken moet zien dan chincsche schimmen Al te maal aaumatiging iiiet waar De vrouw van een landbouwer heeft proe en genomen omtrent eeu gewijzigd gebruik van zeep eu ontdekt dat als men bij vijf ons zeep 23 n igtjes borax voegt welke men in het water laat smelten zonder het te doen koken men niet alleen de helft der kosten van de zeep en drie vierde van den arbeid in het nasschen bespaart maar dat het op deze wijze gewassclien linnen veel witter wordt Daarenboven wordt de bijtende uitwerking der zfp daardoor genei raliseerd terwijl de huid der handen bijzonder zacht wordt Amsterdam 17 Junij Gisteren avond ten ruim 10 ure brak eeu hevige brand uit in de Siroop fabriek van de H H Mes en Greet buiten de Raambarrière Het gebouw is geheel in den asch gelegd terwijl men eerst omstreeks 4 ure in den ochteiid den braiul meester was s Gravenliage 16 Julij Z M de koning wordt donderdag e k van het Loo alhier teruggewacht H M de koningin zal maandag van het Loo op het huis ten Bosch aankomen De Japansche gezanten zijn zaturdag 14 dezer des middags ten 12 ure te Rotterdam aangekomen en feestelijk ontvangen V oor half drie vertrokken zij per extra trein herwaarts en zijn aan het tot hunne ontvangst ingerigte hotel Bellevtie afgestapt Heden namiddag ten e n ure zijn de twee eerste gezanten en drie personen van hun gevolg bij den minister van buitenlandsche zaken toegelaten De overige loden van het gezantschap hebben de wasch en badinrigting alhier bezogt en ve olgeiis een geniimen ti vertoefd in den rijken bazar va de HH Boer en zoon De eerste kamer der staten generaal heeft maandag 16 de er eene zitting gehouden waarin is iagekuinen een Kon besluit van 12 de er betrekkelijk het eervol ontslag erleenl aan mr J A Jolles op zijn verzoek als minister voorde zaken der hervormde en andere eere lieiisten Xa eenigc mededeelingen vau den voirzittcr werd de beraadslaging over een aantal wetten bepaald op woeiis lag ten elf ure Hellen wordt voor de arroudisscmeuts regtbank te Amsterdam behandeld de zaak van deu kassier generaal der nederl bank J van Hiiisbeek thins viortvhigtig beschuldigd van ten nadeeie der bank aridistiir te hebben ontvrreiuden zich toegeëigend eene som van ƒ 233 500 tijdens h j indienst was van die inrigtiug en in het genot eener j iarwe 1devau ƒ 6000 eener toelage van ƒ laOO eu van vrje wouiuir 17 Junij Heden werd in de rc idcatie de lieiure jkeverjaardag van H M de Koningin gevierd door het uitsiekcuder vlaggen eu door het houden eener groote p ir ale in deMaliebaan Het Japausclie gezantschap heeft in open rijtuiaeade parade bijgewoond Des avonds werd in het bo ch eene pr ichtige illiiiuinadt ontstoken die uitmuntend slaagde In de stad w iren voor de gebouwen der depar cmcu cn van algemeen en provinciial bestuur schoone g is en andere illumin ilien aangebragt Jlen verneemt dat de ontwerpen nopens de Eeueeskuu ge wetgeving zeer spoedig aan de tweede kamer zullen worden aangeboden Heden middag ten half drie ure heeft er eene buitengewone minis crr i d pi lats gehad s HertOgenbOSCh l l Jumj Gi eren avond omstreeks S o ure zag men v ii onze wallen een Maeselrkeu vuurgloed boven de gemeente Bokhoven op iijgen n blee het aldra dat daar ecu verschrikkelijke braud woedde Thans vernemen wij d it er vier huizen waiarvan eeu bewoond door vier huisgezinnen zijn in den asch geleird In dit laatsie huis moet de brand ontstaan zijn de oorzaak is eelitcr onbekend moeten goede diensten e vei ekerl De spuiten van Engelen gedaan hebben N lar men zegt is Tweede Kamer der Staten Generaal Zitthig van hiiuj nJ ig 17 Juu j Do heer van Ileyden Beiuesrewi heeft schriftelijk keanis gegeven dat hij verhinderd werd de zitting bij te wonen Ingekomen de volgende wetsontwerpen i hüii l n le wijziging van hoofdstuk dei begrouliiiL ü er ImjI 2 dat regelende het middelbaar onderwijl d it tot a mvulling der wet van l 51 negens de uiilitaiie peu ioeneu bij landen zeemigt 4 de onteigening van perceclen voor den sjwor s tusschen Utrecht en Zwolle eu dat tot onreigeiiir g van perceelcn voor daw spoorweg tuss hcn Kousendaal en Bargen op Zoom De drie eers e zijn reeds gedrukt de twee butsten zullen gedrukt worden al de e oiitwerpcu zuileu a n de afdeelingen worden verzonden Nog is ingekomen eeu koninklijk be lnir houdem e het eervol ontslag op zijn verzoek van deu heer mr Jolh als minister voor de hervormde eeredienst Aai i i nomen vi or kennisgeving Voorts eene missive van den minister van luarine tea geleide van het rapport der speciale comini if van oii ie over de vraag nopens het p intsercn van s iepcn I lait ing in de boekerij Ten gevolge van de benoemiug laatstelijk van d ai heer mr van Ieeii sea tot minister der R K ere lieast is eene vacature ontstaan in de eomiui sie van eurpic e der luiri e De voorzitter sle t voor de aanvulling van een ander lid trbepaleu op morgen ten 11 ure Goe Igekenrd Ilet eindvcrsLig over het ontwerp van tarief is gereed de beraadslaging daarover wordt bepaald vrijdag aaust ten 11 ure Ingezonden Middelbaar Onderwijs Onder de voornaamste takken van ons volksbestaan bekleeden handel en zeevaart wel de eerste plaats en toch hoe weinig ondersteuning en hulp geuieteu ij van den staat die dagelijks hun leven wagen oin den koopman zijne koopwaren uit verre landeu te bezorgen Help u zthen is een uitmuntende spreuk wanneer die algemeen wordt toegepast maar wanneer men nu het outwerp van wet op het middelbaar onderwijs nagaat en ziet hoe gezorgd wordt dat eenm ial goed ontwikkelde en goed onderwezen personen voor alle beroepen zullen worden gevormd dan bevreenidt het zeer idets te vernemen vau het zeevaart