Goudsche Courant, donderdag 19 juni 1862

186Ü Zondag 22 Janij m S4 Inu i ouderwijs dat toch ook wel bij deze wet mogt ge 11 1 I wor len Ht toch hoe belangrijk ook verkeert nog in een vreemdt n toestand sommige ou lerwij ers in de zeevaartkunde lieb cn zifh daartoe eenvoudig uederge et anderen weder heb ra j ei e aah teliinir an de gemeente waarde school ge Miiird is ter Aïjl nog andereu zich in eene a i stelling v ni I et nrinistPr erhellgpn mogen welke aaijstelling aan andere tl i L hfbbenden geneigerd werd MoeijeUjk is het voorzeker iiij i t pevaar kundi£r onderwijs een cursus te bepalen en a e rigelen te ste len door het bedrijf der jonge lieden die meestal afgebroken dan langer dan korter van het onderwijs kuuuen gebruik maken en daaraan z i dan ook het ee aar kundig onderwijs geene behoefte hebbei om zich nog le rr ie ontwikkelen d m reeds in de laatste jaren geschied is l oi e lt het yeev artkiindig onderwijs zijne cischen nu het iiiidileiba ir oiider ijs waartoe bet wel zal behooren geregeld V ordt Het toe igt van den staat wordt doe de goede onder ij ors niet geschroomd en zij zoudea geregelde staats amens voor de stuurlieden niet vreezen maar daarvoor zoude bet Jiik goed zijn dat de stiat de bestaande scholen een ivfttiï karakter gaf en door ondersteuning de minvermogende i in laat stelde van het onderwijs op die soholen voordeel te irckkeu waarvan zij nu we eus geldelijke bezwaren meestal uitgesloten jiijn C B J e rcevaartycholen woi fffn ut df iri f met genoemd maar ry j i aaiiaeitipt In h iiieiHorie van ioelichüng waar men leest Oc v pt re rÉlt df rijk in=tpUi i2cn en die lagere burgerscholen tot v Liliirutiug ZIJ so iiiiii e aan ientijke füeineeuttQ verbindt De refrelmg van andere middelbare scholen hangt an de stichters iro ineieii jiCmeenten particuliere ereenigingen af Zij kunnen even eer algemecne middelbare scholen meer ot min het model de er wet Toch bl ijp de vraag hèsfaan of ije zee aart Kederlayid zooveel mmder dan de la idhoiiw iiiA et feateld vordi n Is de zeevaart niet onze ah kerbouic die de rijkste cogstt n Itveri i Er i Burgerlijke Stand GOUDSCHE COURMT GOUDA Gebobfn 13 Janij Joseph ouders J Verjecr en C vJin Veen 15 Johanna Maria ouJci s P M Kooseiu a il cii J Oravesteijn l it Iir Jakobus Johannes ouders J Huijbrecht en A l aauw Jacob r ie ei ouders P an der Kleijn en J E Verhoef l j liarbara Maua oiidei i E van der Kleijn en C lï Flei ï Overleden 14 Junij Johanna A ilhelmiua an Ne k lrode 10 15 Carel Marinus de Vries 1 j 6 m Hemliik Kraneudoiik 7 10 Amoldus Cornclis van Lierop 1 j 8 m Maria Xouris e 13 ui SCHOONHOVEN Inire chreven van 6 tut 13 Junij Geboren Hendrika Mjrïa ouders P van Sermondt en II M llti nevman Jan ouders J llerkhof en P Komijn OUDEA ATEE Van 11 tot 17 Junij 18G3 Bea lleS Com ha an Amejde geb Bezuijeu d 0 tuLtDEN Maiia Hei s Mjk ruim 51 j Gehtwd Arie an Uijk weduwnaar n E de VilJe ni t ScKiuiut Killesteijn Uitgave van A Oost Haven ADVERTENTIEN BURGER BEWAARSCHOOL Dri ma ndeli ksche inschrijving m kinderen van 2 C j iar voor ieu van tacI i je leii ijzen cm Icegelaten te worden l Jiil j op Ma imlag den 2 dezer des avonds van 9 ure aar het sehooiIreaal op de Gs N MF NS BrsiLl llDKi 1 1 K SCHOOL T X SCHF l rr MA I urzilter H C BEGKEIl S tliirh Tie Pl AT ELL7Kr IKiOLCOM MISSIE bcriït b j de e liat de drieniaanlieiijksdic in ir iiir orT leerlingen aan de opep a e Sjhoien bi iiie i d e jemeente al i nts hcbbcü op Xai ie i e Phiatt Siitjol ComiAfste T r rr rTi i i h lu n retarh De Thee Soorten LIT ilLT M IC ZI N N Siuderara en SiMcsz l iilurn n fijn geui is ei v aterhoti iij 1 m mten i arloor t i veel 1 s j reu bj onder uit ea yijn iu r f e i p d ie5 vdn 5 O o c 1 0 r Ldnar b i G KABEL Xcp e fiendeu ip J X J te GOUDA D BOER Az te OndeiriJc en veri ere D pó = ÏIAUDDRAVERIJEN iW Op Des naiiiiddigs ten 3 vre door paarden van C5 eu klaar OPENBARE WILLIGE VERKOOPING V VN EEN IlECaT I STLllK H ü I PAKIILTIZIXGEN en ERVEN te HO O Op YKIJDAG den 1 Jidij ISC des avonds ien 7 ure en hui e van BAllEM lïUEll onder Noordlf addiux reen onmiddellijk bij Boskoop Een hecht sterk en goed onderhouden WOONHUIS benevtns PAKIIUlZIXGEN alles inet ETIVE staande en gelegen aan de AcJiterkade te Boskoop breeder l ij biÜetten vernield t nslag in ondbelisting lP 09 A crhunrd aan den Ed Achtb Heer ÏIIOLEN voor l O en neg een gedeelte voor ƒ 10 per jaar Xadere inforraatien zijn te verVrijcen aan het Kantoor van den Xotai is ilOEE XAAK te li iiddin ireei Prijzen der e ffccte 11 AMSTERDAM Dingsdig 17 Junij aagste Hoogste 1 ÜMn n pC j kotrs koers koers Ned w sch 27 = 63 dito 3 74 5 5 dito 4 9sl3 987 98 G Amort Sgnd 3V 1 Handelm 4 1393 6 O ï Leenuig 1 97Vl6 Aand H Sp 41 92 92V d Kij i pw 41 2 IOOV4 België llotts 2 52 521 4 52 Spanje obl 2 43 43 4a lG d buitenl 3 d biiinenl 3 ts Vis Portugal old 3 t53 8 Eusl ol l II lOl Vs lOP o d l Ss SO 5 IOOI 2 CerHS31 33 5 d ISJO 4 HV16 d r erie 5 M d serie 5 91 91 ifi 91 A olsef Spu 5 1 9 s 19il l 1971 1 Pniisrii 1 y 59 5 l i Oo t bijGoU 5 dito 4 1 dito Meiall 5 f lVl3 1 i 1 dito dito 2 2ti io 2C7 2 Va dOrentcAiiisi 5 7 o 1 d iiat lï t 5 599 59V4 593 Jlex oblSül 3 i27 =n6 2S3 1 2S k Verdek der Spoorlreinen Tan 2r Mei tot 1 Septei iher 1RG2 Van Gouda naar Rotterdam 7 T 9 4 9 35 1 15 1 57 4 37 0 34 ibeh Zond s 18 10 32 Van Rotterdam naar Gouda 6 30 8 15 10 30 11 tO beii Zond 12 25 2 20 4 5 l h Z l 5 50 7 50 9 Van Gouda 11 lar Utreclit 7 5 S 37 11 1 12 15 1 15 beh Zoiid i 2 42 4 3S fbeh Zond 6 25 8 19 9 40 Van utrecht naar Gouda 5 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 10 9 15 r liockdrukkciij van A BKINKM 1N en voor Gouda en t e e t ourant crsfliijnt des Donderdags en Zondajis In de btad ge ctjiedt de uitga e des a ond3 ic iorcu De prijs per drie in inden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot des mo gens ten 11 ure Met n 27 begint Donderdag 3 Julij het tweede kwartaal Zij die zich daarvoor abonneren zullen van heden af de Courant ontvangen Overzigt Gouda 20 Jnnij De fransche regering en het wetgevende ligchaam wedijveren in vaderlandslieve ide gevoelens met algemeene stemmen keuren de vertegenwoordigers ondanks den finaneielen nood bijna zonder onderzoek de geldelijke aanvragen goed ten behoeve der doellooze en overmoedige mexicaansche expeditie Het geheele aanzien der uak is in de oo en der ijdele Fransche n veranderd het is een punt van eer geworden De Mexieanen hebben de ongehoorde stoutheid hunnen toch ook vadcrlaudschen grond te verdedigen en de vreemde indringers met hulp hunner bondgenooten krachtig tegen te staan Die trouwe bondgenooten zijn ongebaande vi egen verre afstanden ontoegankelijke gebergten heete luchtgesteldheid en bovenal de engel des verderfs de gele koorts De treurige berigteii uit Mexico hoe lang verbloemd beginnen de gevolgen der ovennoedige heersehzuclit te doen kennen Dat toch de Mevicaneii de edelmoedige bi dodingen van den grooten keizer niet willen inzien Ie Pioine bestaan geene mindere bezwaren voor Frankrijk Doch hier wordt de eerste schrede op den beteren weg gedaan Een gedeelte der troepen keert terug naar Frankrijk Het is een goed beginsel geea interventie maar op zijn fransc i verstaan beteekcnt het bemoeizieke willekeurige en heer cll uchtige i ïinenging in alle vreemde belangen Italië Clima 51e i i Cicain China en hetgene verder volgen zal Z 10 blijft de n ercld in onrust en n orden zelfs de vrocdzaaejste volken ged a ongeil tot nuiiclocze iuspainiiiig die de vvelvaart ondermijnt cii den vooruitgang belet Er 2eland zie rubtig toe en meesmuilt over de geldverspilling en het krachtverlies van ijn woeligen nabuur Met eenig ivantrouv en slaat het den bcuioeizieken bondgenoot gade zeker niet zonder eenig leedvermaak over de teleHrstelliii r die hij ondervindt over de bezwaren die zich rundom hem ophoopen Eene tentoonstelling is aangenamer minder kostbaar en ze fs eervoller tijdverdrijf dan eene mexicaansehe expeditie In Pruisen staan de p artijen of liever het volk en de rege Omstrelien TlRT Vlv T AlVT Advertentien an ten tot zes i i llIMS iuAi I regek met i begrin van het zegel is bü Cint voor jj jjO 5 eiken regel daarboven 10 Cenf Buiten rewonc etters worden berekend naar plaatsnumte ring scherp tegenover elkander zonder voor als nog in ernstig conflict te komen Het heeft veelzius het aanzien van de kalmte voor den storm Het reactionnaire mieisierie tegenover de liberale kamer is eene ongerijmdheid en men weet niet wat te denken van de betuigingen van trouw aan de constitutionele instellingen waar alles ingenomenheid verraadt met absolutismus ea afkeer van vrijzinnigheid Indien het zich echter bevestigd dat de commissie voor t budget zal voorstellen dat het effectief d r armee in tijd i an vrede 160 000 man niet mag te uoveu gaan is het wel naarsehijnlijk dat de behandeling van dit leveiispunt der prui ische politiek een heviger strijd zal uitlokken Keurhes en draalt eindeloos in het volbrengen van het onvermijdelijke Het is een me M ardig schouH pel den moedv illigen verbreker der censtitutie door Oo teiir jk en Pruisen tot herstelling van het g pleegde onregt ged ongen te zien Iemand mogt de gedachte bekniipen dat alle drie door den drang der omstandigheden onwillig volbraa teii wit geheel in strijd is met hunne v enschen Griekenland blijft een treurig bew js van de verderfelijke gevolgen eener vreemde interventie en vau het opdri ij en van vreemdelingen en vreemde instellingen a in een volk dat tot een nieuw leven ontwaakt De opstand is liedv or gcn maar onrust misnoegen en onzekerheid duren voort In Rusland doen zich poreu voor teiitr denkelijke gisting die reeds aanleiding gaven tot zeer oneiii i e genteht u Is niet het groote bezw ar dat It tlie driik te coken in den opgedrongen invloed der vreemdelingen De t edergeboorie van e i volk kan wel niei zonder hevige en jignl jkc schokken plaats grijpen maar v at het leeJ vcrhoMgl eu ondr gi l jk maakt dat zijn de heersch eu hebzuchtige naburen ilie ongeverg le en sehadelljke hulp bieden of van hunne ouiegtmatige oierv ekligiug niet willen efzien AVas er gevoel van regt en billijkheid iu de staatkunde der vor i dan ing Italië eene óchoone toekomst te eemoet nu w orat het volk onwillig er de onophoudelijke en onafzienbare lielemiuerini zijner regtmatige v enschen en de volksgeest vergi tigd door de inblazingen van woeste hartstogten De afnisselende oorlogskans in de Vereenigde Staten Kini wel vertraging maar geen verandering brengen m den naderenden afloop van den oorlog De strijd word geheel gi vcerd m de zuidelijke staten i n de aanzienlijkste steden wp irn n iiKr eeuvolgens door de noordelijke Lgers bezet Eea óevaUiï verliei I