Goudsche Courant, zondag 22 juni 1862

aU onlang s lij Eichiaond en nu v eaer liij Charleston geeft oponii oiul doch is spoedig hersteld maar het overgaan van groote si den zooals nu weder Memphis met het vernielen der vloot op de rivier bespoedigen den ondergang der slavenhouders eu v iorspellen met zekerheid de overwinning der betere beginselen iioe dan ook de eindeiijke regeling tot stand gel ragt wcirdc öuttenlanö Londen I Junij De nederlandsche exposanten op onze groote tentoonstelling behoeven niet te klagen dat zij hunne goederen derwaarts hebben gezonden lell hunner zullen waarschijnlijk goede zaken maken De heer Hermans van s Gravenhage lieet l o a op lieuw bestellingen ontvaugeu tot het leveien vau ondersciieidene rijtuigen naar het model van die elke door iiem waren ten toon esteld Ook de spiegels van de Wed lïarzo en zonen te s llcrtogenbosch hebben reeds allen koor ers ge onden en zijn er nog bovendien enkele bestellingen gedaan De wollen dekens uit Nederland handhaven hunnen ouden roem als een bewijs hoe zeer hunne deugdelijkheid hier wordt op prijs gesteld strekte dat eene groote hoeveeihfid daarvan door dea heer Schelcemi van Levden ten tcon gesteld reeds is verkocht FetIJS iï Junij l oor de Lomiane zijn berigten overgebragi die uog ongunstiger luiden dau de officieel medegedeelde De opstand tier bevolking waarop inen rekende biijt t geheel achter De generaal Lorencez kan vcc nocL achterwaarts terwijl levensmiddelen en ammunitie begluren te ontbreken Zoo begint men dan ook ie vreezen dat de v Tsterkingen wel eens te laat zouden kunnen komen De generaal Douai uie met 1200 raau venrokken is was 1 3 mei nog niet te VeraCrtiz aangekomen men berekent dat hij miusteui tien dagen zal noodig hebben om van de kust de plaats te bc ikeu waar de fransclie afdeeling hare stelliag ingenomen heelt en men is dus zeer ongerust over het lot van dit legertje Heden is reeds in het wetgevend ligchaam het rapport ingediend over het wetsontwerp beticiienci het credietvoor de rae KicLiansehe expeditie De eoïi nii sie z h vereenigende me de v Jfri iutiilievende gevoelens v elke de regeringtot het dceu J r aanvraag hebben geleid stelt de aannemingvoor iMc et r e sieaiioen zijn de coueiusieii van iiet rapport L ar i IKiarua is de algemeene beraadslaging overhet Ijuuctt vl 1 en gesloten Het eerste artikel is aangeiiorii a Z yo de hoolUsiukken o enijare schuld ministerievan staat jw iii LidtenlauiL clic zaken Marseille l luuij Te Toulou hcei scht groote bedrijvigheid ten gevcjige van het bevel om zes linieschepen met stoomverniogen eu vier groote transportschepeu zeilklaar gereed te la ilin inet i estemming naar Mexico Eerlijn 17 Junij De commissie van het huis der afgevaardimien die het voorstel heeit gedaan tot afsehafliing der wettelijke uepalir g volgeus welke de uitgevers in zekere trevallen cie i Ci sonen moeten noemen vau wie zij medtdee i £n a bekouKJi heeft van wegt don minister van jiLStitie de veri iiii ii g ontvangen dat hij het nut vn de l edoe ile afsc iatnng niet in g De eoii üiiïsie voor onderv ijs door het huis der afgevaardii i en beULenid heeft het besluit genomen om ecu wctsontwerj betreit eiaie liet lager onderwijs in te dienen dewijlde retrering eeds l iig de aanbieding eener dergelijke wetsvoortire L t heet toeire a d outler daaraan echter te voldoen 1 Junij lie S erii ZtUinKj zegt ten aanzien van Keurhessen In gciui l Ii ii ehhind bestaat geen verschil van nieening omtrent ei uv rmijcielijke noodzakelijkheid van eenespoedige beiii siiig liet aiiermiust kan Pruisen een opzettelijk dralen bedaarLi a eu erder wordt de verwachting tekenne gegeven c Ij i v el niet noodig zal worden omaan ie genomen militaire jaaairegelen gevolg te geven datalleen is laigesteld in de i dat me i te Kassei toegeven zonde lil i n jg uii ts ua iei iiek nd nopens de zamensteiliugvan tdtuv e l enr ie r e ministerie Het is meer danwaar ialiji i t de heer Lossberg de vooropgestelde k uidi lie beirekking vaa minister president moeijeüjkhe1 Lii rviadt ten aanzien vau het programma want de ke ir iav a iang gewoon ziju eigen weg te g aan buiten dev rti L i rJigiiig om al nu hij eindelijk gedwongen is wat ei r a tlü tioneel te worden zooveel mogelijk uit de schipi r k dien reuden en het stelsel van loven eu bieden volgen ïe k il i men dan ook van meening dat zouder nadrukktlid diai g van biuten voorde constitutionele zaak weinigzal gev oaneu zijn De kamer van afgevaardigden heeft liet ontwerp tot af schaffing van het paspoort n stelsel aangenomen nadat verscheidene bepalingen sti ekkentle om het vrijgeviL e bejinsel te beperken waren verworpen Het ontwerp zooals liet nu aantrenomen is zal ongetwijfeld veel tegeukantiug ouraioeteu bij dt lerste kamer zoodat d goedkeuring bij dien tlik der wetgevendo magt zeer onzeker is Madrid is Junij Volgens oerigteu uit Mexico heeft aidaar reeds de idwisseling plaats gehad van het tractaat tusschen den engelsehen gevolmagtigde en den mevikaans hcu minister van buitenhmdsche zid eu geteekend waarbij aan Kngelaud voldoening wordt gegeven Petersburg is Junij n t Jouraal bevat het beriïf dat de gouverneur de schaakklub lieeft gesloten dewijl die vereeniging het middelpunt was waiaruit allerlei valsche geruchtei werden verspreid Dergelijke maatregel is genomen ten aanzien der volksleeskabinetten uithoofde zij strekten tot middel om oproerige geschriften iu oniloo te brenger 13 Junij Heden deelt hetzelfde bhid een kfizerlijk bevelriede waarbij de gouverneurs der provineieu gemagtijd valden om iugeva v m brandsïichtingeu deu staat vau helc afte kondigen De bekrachtiging der vonuis cu ilour i krüssraden uiigespioken is a in de gouverneurs opgnhaucn unmooid root brandstichting of vernieling van de n oogst i dedoodstraf gesteld NeW York 9 Junij In een gevecht op de Mississippi bij Memphis is de zuidelijke vloot door ie uoordeiijken geheel en al veniield en de stad zelve bezet I aarentegen zijn de bondstroepen bij een aanval op Charleston afgeslagen terwijl ook de generaal Fremont bij Harrisonburg z vare verliezen geleden heeft in een gcveiht tegen de zuidelijken die hem in eene hinderlaag gelokt liadden Xaar men vcrzek rt hebben de noordelijken beneden Ric luond de Jaines rivier geforceerd T e generaal Butler die z ich ook gewelddadigheden tegenden ne eriandselien onsul veroorloofde i als tnilitair gezagvoerder te Xew Or eaus ontslagen omdat liij door het uitvaardigen eeuer voor de bevolking beleedigjude proclamatie zijnebevoegdlieid was te liuiten iregiian 6ïnnenlaKÖ j Gouda 21 lm AVoensd ag jongstleden werd lioor den I iUa r Jan Ailriaan Moutijn i pm n te Oudev ater eeae proef i vaart met ocae sehroet tOl ad oot gehouden lan 3 de ri ier de I Y el v U Cuuda tot a ni de brug bij den do irsLig te Jutphaas iu t giri v r raigheid v u ecue Couimi si uit üe Iepute a ie State de jir vinrie Zuidhoiland cu l iiv t dtu lioofd ingenieur Beveriuek den Hoofd lugeuiear v V f t vau Judsiiooru eu meerdere Ingeuieurs vau s lli k3 Wat r taat Vaiiucer die onderneming t stand kouit zal dit gewis voor de gi uici uten Oud ater Is elsteiu Maa lbort Haastreeiit Gouda eu mecnlere plaatsen die aan de v eirt liggen eene goede verbetf rlu tr n gemeenscha zijn s GraVOllliage is Junij Bij besluit van IG dezer i eeft Z iM ue Koning deu heer mr J A Jolles benoemd tot raadsheer in den hoogen raad In de zitting van ie eei ste kamer der statengene raiu van heden zijn achtereenvolgens aangenomen 1 met algemeene stemmenj het wets outwerj nopens het binnenlaudscli gedlsteleerd 2 ffiet algemeene stemmen het wetsontwerji tot definitieve vaststeiling van hoofdst V der staatsbegrooting voor 1S63 30 mee algemeene stenimen liet wetsoutwerp tot dehnifieve vastsiclling van hoofdst Ill der staatsbegrooting voor ISfii De minister van buitenl zaken gointerpclleerd over het gebeurd e te New Orleans waarbij hfc nederl consulaat en de nederl vlag zouden ziju aangerand heeft de minister geantwoord daaromtrent slechts onvolledige berigion te Isebbeu ontvangen maar de verzekering gegeven d at de regten van Nederland behoorlijk zullen worden gehandliaau het wetsontwerp tot o teigenmg van perceileu voor den spoorweg van het Nieuwe Diep naar het Nie i rper Verhiat De heer van Beeck YoUenhoven stelt voor de iich iudeling van dit ontwei p te verdagen tot dat de onzekerlicid omtrent de doorgrav ug van HoUa id op zijn smalst ten minste eenin ermate ophoudt Na discussie wordt de motie verworpen met 19 tegen 13 stemmen en het ontwerp aangenomen met 25 tegen 7 stemmen SC vvordt eindelijk met 29 tegen 3 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot onteigening van perceelea ten behoeve van den aanleg van den spoorweg Utrecht Kuilenburg 19 Junij In de bijeenkomst van de eerste kamer van heden zijn de verdere onteigerangs wetten ten liehoeve der spoorwegen alsmede de wet tot onteigening van perceeleu tot verbreeding der straten te Eotterdam aangniomcii De beraadslaging over de verder aan de orde gestelde onderwerpen Z 1 luorgetr worden voortgezei eu die over ile koloniale aangelegenhed en bij de overweging van de wet op iiet gebruik van liet koiouiide batige slot van 1SÖ9 op aanstaanden zaturdag De regering iieef gemtwoord op het verslag der kamer bctrelfende het ontwerp tot opheffing der slavernij in de westindische koloniën Zij is doordrongen vin de noodzakelijkheid om de slavernij on ie heifen cu derIt het gevoelen om le behandeling dier wets ontwerpen zoo eer te bespoedigen dat zij nog gedurende de tegenwoordige zifting in openbare beraadslaging nogen komen Zij hoopt dat zij tot wet wordfu verheven Het nieuwe bewind vercenigt zicli met de strekkintr dier wets voorstellen en beschouwt ze tds van zijne zijde ingediend 20 Junij In de bijeenkomst van de eer ie kauiei vanhedea zijn de overige aan tie irde gestelde wetsoutuerpeneenstemmig aangen men eu daaronder de algemeene liegrootiugvoor den aanleg r staats spoorwegen in l ui en de goedkeuring va n liet handels en s heepvaarts verdr ig met Turkye De lieer vau Heel is eervol ontilageu a secretaris geeraal bij het dep der herv eerdieu t De heer Spijker predikant te Amstertlam s tot administrateur voor de afdeelingdezer eeritienst benoemd A niSt5rdani 19 Junij De arrondissements regtbauk heeft bij voiinis van helen den ti ewezeu kassier generaal van de nederl bank J A Hiusbeek sihuldig verklaard aan diefstal in dienstbaarheid en bij verstek veroordeeld tot eene gevangenisstraf van vijf jaren Dordrecllt is Jmij Zaturdag 11 werd alhier in het Hof van Holland de twintigste i ewestelijke vergadering gehouden van het ned onderwijzersgenootsebap prov Z H onder voorzitting van den heer J i ioodhart onderwijzer te Dordrecht iDe heer S GiUe Heringa sehoolopzieuer in hét f di trict van Z H Schiedam daartoe uitgenoodigJ hield eene redevoering over hel verband dat tu oheu de opvoeding iu het huisgezin en in de school moet bestaan Bij het onderzoek der geloofsbrieven bieek dat afgevaardigden van de afdeeüngcn Do drecht Gonnoiiem Nienwerkerk Aildasserwiiard Hoeksclie Vi aarJ Sliedirccht Hillegti sberg en Briel e tegenwoordig waren as in dit opxigt ee belangrijke vooruitgang te bespeuren toch werden op de l jsien der afiieeliugen eu leden nog namen gemist ilie men gaarne daarop zoude zien De beraadslagtufïe i kenmerkten zicli door onderlinge welwilleud heid belangstelling in jiet door het genootschap ootcrigten wed uweu fouds bleek uit de genomen besluiten Dordrecht werd m et algemeene stemmen weder voor dtn tijd van d rie jaren tot besturende afdeeling herkozen eene keuze die zie het tegenwoordig bestuur in alle opzigten heeft waardig gemaakt door de pogingen die het voortdurend iuspauï tot uitbreiiiug van het N O G in de e provincie Ken vrieudseiiappelijke mardtijd waaraan een dertigtal leden deel namen besloot de werkzaamheden Dat ook de c vertr tdering bevorderlijk heeft mogen ziju aan den oicei vau i ct gpuootsciiap den band die de nederlaudsche onderwijzers ot een brengt is vci U weiucii Amraerstol 20 Junij Tan umauihig 10 dezer tot lieden ziju alllier aaugebiagt DiO zalmen en O steuren Oiuier deze zalmen warci reeds eenige st fakobs zelmpjes Prijs Ier zalm ligte soort van ƒ 0 90 tot ƒ 1 00 per kilo zwaarlere van ƒ tot ƒ 10 Prijs der steur vau 2 jU tot 11 00 per stuk naar grootte le vroege aardappelen worden iu dezen omtrek reeds menigvuldig geriKiiil leveren eene goede opbrengst en zijn daardoor r ilel k ia prijs De vruchtboomen die nog al geleden hebben van de zoogeuaamde trekrnade beginnen zicli ten gevolge van de regriivl i ren te herstellen eu blijven eene oroede Ojibrengls beloven Het gras is schaarsch in de weide en de tongolaar lieerse it vrij algemeen iu den omtrek zoodat de melkerij slechts niati e voordeeleu afwerpt De ke as wordt echter gretig tegen hoou e priizeu bij de landlieden door ecminis iekoopers opgekoeiit Twesde Kamer der Staten Generaal Zitliriff van ïf oeiis ar IS Jimij In deze zitting is overgegaan tot de benoeming van een lid in de commissie van onderzoek fenquête over de aangelegenheden der marine iu plaats van het voormalige lid der commissie deu heer Meeussen Bij de tweede stemming is de eer van Heukelom met 24 van de 39 stemmen benoemd Daarna heeft de commissie tot de verzoekschriften verschillende verslagen uUgeljragt op eenige in liare handen gestelde adressen De kamer is tot aanst vrijdag gescheiden In de op heden gdioiulene irting v an de tu k r U r zij de geio r brieven iiigekomeu va i l et ni aw ijca lid dra heer Heijdenrijck wed e iu iiaa len eeaer coiunii e tre t die iu de volgende zitting rapji rt desv egei ui r a u iia de berauislagiüg i ui reva ig ai ovir 1 T o herziening vai liet i irief van r jten Oji deu in ii Het v iorstei is eriledigd d i r de hecn U Bi i v D unbar ooi lleinilers en il i k V De i eer IK heeft uog nadere inlichting v rinmrd Het arav r di w di or de heereu Hofman v Lynden Guij i cti v Vfc gadering va n den Gemeen sraad II f 0M Ie O f f j IU 1 z W r n J 1 1 r te c tt it 1 ch en e 1 1 1 1 1 te 1 le a nl n 1 1 M r Ho 1 an u J zin 1 lel 1 i 11 s n 1 11 r 1 rouTse n E 1 omd r en P el J C r 1 I IcT forr i Q u 1 t al bol p 1 1 t CQ d 1 r k H eb c non k L T d Ao T 1 en 1 lo Tüt lilirijmccstcr v onlt Ie Lr Kc np r t i t voin 1 stri Ktet kenschuol de ir L J v i stnii i n lierkf i n Tïe hr liin hncr het woord vt r iM keiDlr nf n dnt Inj vcnioineu l rcfl luit d biiV i siiiiii do r iel wu t iiij eclitt r l inri iiii ie cüiiiroli ri n l h over ili veroHt v nrdi j iiiL te aC üikh c vi r t Lr T üi dcll iii u i v o iii i h i cr i jf rdi uv i il er k Criivc r r i i a o vrr cii du tu M err CT v PDMlt WW 1 i y yiillis bij ïiPt fiil i ic v i i fiu iiiorcu Ism y hniitlcliivjrH te di f T ophiiiii n T l hr l ii p ni ii viTZoekr iïil biii L ii 0H iv if villi deu V dl r aeni fiitL ovcf 1 fJ d f f fft of ick ii i ii J cu v i ikuih ijk ovi r d d r i en over d U ül of niet vold RMidi Mi v a dt i ditn I iint ireel t de voorzitter iia i ipj e di i i ii v i va iD trei en ïiüi ï ner deelnemen welke voor il Je l i n te i lieel oiidn hi iiti2e en oiiL e chii iTs viin w ihiüi bf ta r kennen hierop lij de indir iiti der ki raotiii vüu Icn komen en omtre it li e jiiüu t i oi rtl n aanstannde kennis alle lüoi elijh voor iii l handhnviTiï der orde eu ru i de hi 1 Iuküi bidaukt mededeel ing Hierna ar iat de rerL aderina tot eene i i sl i i n iniii eiolitrcii derzelve wordt aan Lrenomeu eu v or i l oni il mi ie uit te ncdiL en met een Lrevestiiid mre ti r in overleg ïc treden tot daari telliiig van een i cidi mtnt vt en de ko =tcn daaioji vallende nit de iretïiei n ek is te void ets meer nau de orde zijnde wordt de vf i dtrin c Marktberigtc n Gouda 19 Jitiiij T inve Il t 12 Koü e i f Gerst ƒ 5 a ƒ 6 Tlnver ƒ 3 00 a ƒ l Boekneit liio vcvkoopen r uivo Ooneii f De veemarkt noi geringe aanroer de prijzca iets vIüg