Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1862

la idhouA ge aat zijn geweest Dan hierop zrl wel weinig uitzigt bestaan en t getuigt nel sterk van s ministers v einigp achting voor den landbouw wanneer hij zegt dat zulk eene school door zoo weinigen slechts zoude worden bezocht Dat verwijt hebben onze groote landbouwers mannen van hoogen st md Avaaraan onze landbouw en daardoor geheel t va lerliud zooveel is verpligt niet verdiend als zouden zij voor hiimie zonen aanstaande eigenaars van groote goederen niet rf r r zjj i naar hooger onderwijs in hun vak Dl ijep iling dat etn inspecteur toezigt op het landbouwonderv ij houden zal is zeer wenschelijk Hopen wij dat de reierinL de e g wigtige betrekking nu niet aan een of anderen geleerden boekenlandbouwer maar aan een degelijk praktisch mari wien het tevens niet aan wetenschap faalt opdragen zal Eere den man die twee ton gouds voor eene nieuwe zaak durft aanvragen maar schande over het volk dat eene verontschuldiging daarover noodig heeft Niet tonnen gouds maar miiiioencn zal het voordeel bedragen dat eene betere opleiding der nijvereu in den lan le geven kan daarom er ook zoo noodig niet twee tou maar twee millioen u et blijmoedigheid voor tro2even Zeer te betreuren zoude het voor den landbouw te achten J i wanneer de et zoo als die ontworpen is werd aangtjomen Laat on hopen dat hare gebreken vooraf zullen worden hersteld te genister mogen we dit doen om dat de minister die haar indiende ook m net inzien eu erkennen van dwaling getoond heelt een groot man te zijn J B S öuttenlttnïr IiOnden 19 Junij Volgens berigten uit Quebec heeft een iu de St Lewis voorstad aldaar op den 7 Jui ij uitgebarsten brand 120 woonhiiizen vernield daar die meestal van hout waren opgetrokken kouden de vlammen niet gestuit worden 20 Junij In het lagerhuis gaf de heer Layaru eenigeinlichtingen over het gebeurde te Belgrado Het bombardementwas noodzakelijk geworden door het vermoorden van cenigeTurken en andere oproerige handelingen Het turksche gouverneiaeut had on e regering berigt dat het een onderzoek zouinstellen en daarioe eene commissie afzenden I e amerikaausche aaugelegenheden werden tot veler teleurstelling in deze zitting niet behauiield De heer Lindsay verkl iarde dat hij zijne motie dien iangaanile tot 11 julij zou uitstellen in de hoop tlat in dien tusschentijd hetgou eniement de noodzakelijkheid zou inzien om de onafhankelijkheid der zuidelijke staten te erkennen Het is geenszinste voorzien d t de wen=chen van den heer Lindsay zoo spoedigzullen worden be redigd De toestand der zuidelijken is allesbehalve gunstig en weinig geschikt oi i het minste vertrouwenin te boe emen Integendcti w int de overtuiging meer en meerveld dat de zaak d r zuidelijken geheel hopeloos staat en dathet btaidgouveriietneut door zijne overweldigende strijdkrachten c i onuit iitteiJjke hulpi rf nneu weldra er in slagen zal omzijne t u i u tauders lot oi derwerping re brengen 23 Junij J n 21 dezer had in de fabriek van percuEsicdopjesder heeren A alker eu C te Birmingham eene vreeselijke ontploHiug laats wa irliij achl menscheii het leveu verloren en eengroot aantal zoo ge aarlijk werden gewond dat men aan hiaibehoud wanhoopt Het geheele gebouw werd door den schokvernield u verscheidene belendende huizen zijn aanmerkelijkbescbadiird Parijs 20 Junij Gedurende de laatste dagen heeft te Eochifort een langdiiiige en zoo hevige storm gewoed als ander gew oonlijk alleen in den winter plaats heeft Verscheiucne visbcherssloepen zin het gev iar t r uaauwernood ontkomen en iwee engi lsjiie brikken hebben zware schade geleden terwijl men vrect dat de 1 emunniiig der eene is omgekomen Heden is de overeenkomst met Spanje houdende definitieva regeling der aehuld aan Frankiijk officieel bekend gemaakt 23 Junij In de zitting van het wetgevend ligchaam vanheden heeft het voorstel tot belasting van rijtuigen en paardenvan weelde de goedkeuring der vergadering niet kimneii wegdragen eu is naar de commissie terug gezonden De regering neemt maatregcku om onze soldaten zooveelmogeiijt teïcn den no dlottigeu invloed van het klimaat inMexico te behoeden en de vreeselijke plaag de gele koorts lie kn manschi ppcn meer ladeel toebrengt dan het bestrijdenTan den vijana paal en perk e stellen De reis is voor dedieren ui t minder gevaarlijk dan het verb ijf te VeraCruzvoor de aienschen Van het eerste transport paarden sterk 191 tuk zijn er 10 levend te Vera Cruz aangekomen vaneene tweede bezending van 237 stuks stierven er 231 gedurende de reis 24 Junij De wetgeiende vergadering heeft in hare zit tmg van heden art 16 betreffende het verhoogde regt op de suiker aangenomen met 190 tegen 3ü stemmen Slorgen stemming over het gthe e ontwerp Men zegt dat de fransche bezetting tot de provincie Homebeperkt zal worden Ook meldt men reeds uit Florence dat deFraaschen de provincie v iterbo ontruimen Doch deze berigteiivereischen nog nadere bevestiging Uit Madrid verneemt men dat de koningin van Spanje gisteren van een prinses is bevallen Brussel 23 Junij De koning heeft heden morgen weder eene operatie ondergaan die zeer goed is geslaagd Men denkt dat ten gevolge dezer operatie de steen die den lijder zoo veel smart veroorzaakte nu geheel is verdwenen Dr Civiale zal nog eenigen tijd hier blijven Weenen Id Junij De beraadslagingen in het huis der afgevaardigden over de begrooting voor Marine zijn niet in ministerielen zin geweest de hoogvliegende plannen des ministers zijn derwijze gekortwiekt dat alleen voor het hoog noodige gelden beschikbaar zullen gesteld worden 21 Junij Te Belgrado was 15 dezer een Servischeknaap door turksche soldaten vermoord Da irover ontstondeen bloedige strijd Door bemiddeling der consuls werd derust hersteld en trok de turksche militie uit de stad Debewoners der omstreken vereenigden zich in de stad en inden morgen van 19 dezer begonnen de Turken de stad uitde citadel te beschieten dat tot in den middag aanhield zonder echter groote schade aan te rigten De daar gevestigde oostenrijksche familien hebbeu op vier stoombooten dewijk naar Semlin genomen Twee oostenrijksche postlieambtenwerden gisteren vermoord de toegestroomde boeren plunderenvriend en vijand en de stad is in staat van beleg verklaard Scrljjn Si O Junij In de gisteren gehouden zitting van het huis der afgevaardigden is de her tjiabow met 2C9 van de 273 stemmen herkozen als voorzitter In het vervolg zal üe begrootiug voor Maart iu de pLats n iu September moeten ingediend worden Een der dagbladen zegt Gaat men na de roekelooze 1 ijze waarop onder vroegere regeringen met s lands geldmiddelen werd gehandeld dan moet men bekennen dat het beheer in de drie laatste jaren daaraan niets toegccA Eene dergelijke opdrijving der uitgaven voor oorlog zonder dat hetplan bestaat om een ooriog te voeren daarvan kan geen voorbeeld worden aangewezen bij ecnigeu staat ter wereld De verscliillende partijen in het huis der afgev ardigden tellen tli ins het volgen Ie aantal icJcn l1e partij vau vooruitgang 13 linker centrum 95 centrum 31 Polen 22 conservatieven 10 vou Viucle 20 von Ilunae 13 lu de jongste zitting der tweede kamer in Hanover isuit officieele opgaveu gebleken dat zich in dien staat 900 onderwijzers beviudeu wier bezoldiging 30 thaler J i niette boven gaat en die eene vrije slaapstec eu een vrij maalhebben bij de boeren der gemeente ieder op hunne beurt Het gerucht houdt stand dat hei ministerie zal atVreden indien de beraadslagingen over het budget van oorlog tegende rigting van het kabinet uitvallen De protestantsche leden van het huis der afgevaardigdenhebben na onderling overleg het b slait genomen om betvolgende voorstel bij het huis in te dienen Het huis der afgevaardigden gelieve bij de regering aar te dringen om zcospoedig mogelijk de evangelische kerk in het volle bezit testellen van de zelfstandigheid haar door de grondwet gewaarborgd 2 Junij Jicn verzekert dat op de tijding dat dekeurvorst aii Hessen het programma van het ministerie deconstitutie van 1831 en de kieswet van 1819 heeft aangenomen Ie concentratie au troepen voorloopig is ingetrokken Men heeft zich echter voorbehoudtu nadere besluitente nemen indien het keurhessische ministerie zijne beloftenniet m jgt nakomen Kassei 22 Junij Gisteren is het ministerie tot siaiid gekomen De kcurvüi st heeft de herstelling der constitutie van 1S31 en der kieswet v an 1843 goedgekeurd De i ieuwe ministers zijn voor financiën en buitenlandsche zaken de prociireur geneiaal Dennrotfelser voor justitie dejustitiera id Pheiffer voor binnenlandsche zaken de regeringsraf Stiernbergcr en voor oorlog de luit kolonel Osterhausen Men meent echter dat allen voorstanders zijn der constitutie van 1S60 indien dit zoo is dr n is de vooruitgang niet groot weshalve de verivachting des volks bij het vernemen van de zamenstelling van het ministerie niet groot was eu er zelfs esne bedenkelijke gisting bestond 24 Junij De Petersburg 21 Junij Bij keizerlijk besluit is de sluiting bevolen van alle militaire zondagsoliolen omdat daarin valsche leeringen worden verspreid eu jiogingen aange k end om de kweekelingen tot trouwbreuk te verleiden WijdM wordt verboden om vreemde persouen iu dt kazernen toe te laten Turijn 22 Junij Garibaldi is naar Caprera teruggekeerd De koning heeft eene deputatie van de kamer der afgev iariligden ten gehoor ontvangen zij bood liem het onlangs vastgestelde adies van gehechtheid aan De koniui verklaarde dat h j gaarne het adres aannam dat hij de gevoelens daarin uitgedrukt deelde de koning deed een beroep op tendnigt welke hij noodig acht dat aan de uiterste partijen worde tegengesteld Men veraekert dat zich eene v ereeniging van italiaansche en engelsehe kapitalisten heeft gevonnd om in de zuidelijke piovincieu de katoenteelt op groote schaal te beproeven NeW York 12 Junij De scheepsmagt der Federalisten op de Mississippi is na de overgaaf van Memphis naar Vicksburg vertrokken In Kentuckv en in het oosten van Tennessee is de bevolking voor zco veel zij op de hand der Separatisten is in de weer om eene onderneming van den generaal Kirby Smith tegen Xashville te ondersteunen Men vermoedt dat een gedeelte van Beauregard s leger hetwelk onlangs Corinthe ontruimd heeft het corps van K Smith versterkt heeft De 1 ederalioteii hebben te Xashville slechts eene geringe krijgsinagt Het leger van den generaal M C lellan is met 20 000 man versterkt en men zegt dat nog 60 000 man naar hetzelve gezonden zullen vi orden 6tnnenianö CrOUda 25 Junij De berigten uit Ru land wekken bij voortduring groote bezorgdheid Aldaar schijnt zoo groote gisting te bestaan dat men voor pogingen tot omwenteling beducht is Eene algemeene ontevredenheid heerscht ouder verschillende klassen der maatschappij De boeren wier toestand door de opheffing der lijfeigenschap zoo zeer is verbeterd zijn niet ivreden met het hun toegekende grondbezit endoen onredelijke eiscben hooren De adel die zich reeds in zijne regten verkort acht ducht nog grootere benadeelinü en is misnoegd op de regering De keizer ziet zijne goede bedoelingen met wantrouw en begroet en krijgt ondank ten loon zijner welgemeende hervormingen Intiisschen moet men bij de moeijelijkheid om juiste berigttn uu llusland te verkrijgen zeer voorzigtig zijn met het aannemen van losse gerucliten Het schijnt t hter wel zeker te zijn dat de geest van het leger ook ongunstig is want daarvan getuigen de door de regering genomen maatregelen b v het sluiten der nilitaire zohdiig=choien Sedert den grootcn brand te Petersburg op 9 dezer zijn er in den luorgen v m den 12 weder ecuige huizen in de asch gelegd Ook te Kroonstadt heeft in den nacht van 13 op 14 dezer een brand gewoed die gelukkig geene groote schade aanngite doch men is daar even als te Petersburg voor verdere onheilen bevreesd IntusschCii beschouwen anderen ae zaak uit een geheel verschillend oogpunt Zoo hangen b v de leden van de fransclie legatie te Petersburg ook wel een zeer donker tafereel op van den toestand in liuslantl van tie zimenzvveringen in het leger onder den adel de studenten en de lan Uieden maar zij verklaren die verschijnselen uit de onophoudelijke worsteling tusschen de panslavistische partij eu de duitsclie of de partij van het hof De eerste wil den keizer en de administratie noodzakeii om Petersburg te verlaten en Moskou tot hoofdstad van Itusland te maken dit is ook de oorzaak van de ineuig r l Ii e branden die inde tegenwoordige hoofdst ld plaats grijpen j e h ofden vai de panslavistische partij verklaren elat zij even al zij Moskou verbrand hebben teixcn de Fraiischeu ook de Duitschers door t j vlammen uit tersburg wiüei verjagen Die toestand eriiinert eenigzins aan dip van 1789 in Frankrijk toen de revolutie Lodewijk XVI viilde dwingen om A ersailles voor Parijs te verwisselen Keizer Alexander heeft ook dieu geest van besluiteloosheid en zwakheid die de z jepraal dei revolutien zoo gemakkelijk maakt Men schrijft uit Petersburg den 12 Junij wij leventhans in eei oneïragelijkeii atmosfeer Ouze sehoone stad brandtsedert 14 Jagen bijna onophoudelijk aan alle kanten en zelfsblijft het midden niet gespaard Eergister is eene waarde vaumeer dan honderd millioen roebels door de vlammen vernield Men telegrapheerde in dien nood njai Mcsccu Zendt onsspuiten en het antwoord was Ook onze stad staat aan edehoeken in braad Het japansehe gezantschap bestaande uit vijftien personen begeeft zich heden uit de residentie naar Amaicrdam om de merkwaardigh len zoowel aklaar als In den omtrek te be igiige u LI Zondag is de eerste hariagja er met nagenoeg 29 ton binnen ge somen De prijs was ƒ 700 per ton tochwerel de haring reeds gisteren te Amsterdam voor 65 centente ko ip aangeboden Te Groningen is donderdag 11 de 24 algemeene vergadering gehouden van de vereenigiug tegen het paaperismeoi ler vooizittiug van den heer Blaupot teu Cate Bij het bespreken van d n voor of achteruitgang vau het arran ezeu in t idgemeen onder de tegenvvooriiige wet werd het be riri el derwet goedgekeurd maar verklaarde men zich tegen bet stelselvan restitutie Er werd geklaagd over de vele fouten in decijfers omtrent het armwezen openbaar geiraakt Vereenigingeiivoor eu van arbeider werden algemeen nuttiï genoemd opmeerdere kennis bij de arbeiders werd zeer aangedrongen Ookwerd er een gunstig verslag aitgebragt over de meel en broodfa i leken s Gravenliage 21 Junij De eerste kamer der statengeneraal 1 i eft heelen bera idslaagd over het ontwerp v ui wet tol regeling van het koloniaal batig slot van D 59 en het ontwerp met algemeene stemmen aangenomen Eenige hdcu liebbeu evenw verklaard tlat hunne stem voor het ontwerp geen v ottim van vertrouwen voor den minister was D kamer is daarna tot nadere bijeenroeping ge cheiilen Het japansehe gezantschap d it gisteren Ilotterdam bezooa heeft woonde een gedeelte der zitting bij en de heer v iii Swinderen uitti bij die gelegenheid ele hoop dat de vriendschap en goed oetrekUing met J ipan inJgen worden aangekweekt ea bevorderd 23 Junij Bij de tweetle kamer zijn incrediei d vier ontwerpen betreffende het geneeskundig slaats Dezigt De rapporteurs eler tweede kamer heiilien het eindverslaguitgebr tgt voor de wet op de o ihejïiiiic v iu de slavernij inde AV Indien De dag der beciad l igaig ave r dit ontwerp zal nader worden bepaald In het ontwerp van wet tot inkoop eu amortisatie van na 1 tionale schuld wordt voorgestehl ƒ 3 1 00 000 te araortiserenl te vinelen uit de overschotten v in 1859 eu l UO De regerinij meent tlat het staatsbekiug medebreuït ook omh r de leirenwoordige omstaneligiieden met het deliren vau schuld v ort te ua m mits het met behoctlza imlieid geschiede Met het eiiule van l 02 zal nog ruim ƒ 13 J0il UUU aan o erschntten beschikbaar zijn De regering bcr keiit dat na volledige dekking vau het benootligde voor de emaUcijKitie der sia en eu üc gewone uitgaven voor tie di nst lbC3 die voor de in wegcn tlaaroniicr begrepen nog minstens bijna ƒ 3 i 0ii ii beschikbaar bl jft Cij zou niet terug dein en viniipene ixi ldleeuing hl bet vervolg zoo dii voor de spoor ol w iterwegcn noodig mout zijn Door den minister van biauenlanusi lie zaken i tot inspecteur van de krankzmnigengesticliten benoemd de hoogleer iar G L Voorhclm Schneevoogt te Auistenlam Moordrecllt 25 Jumj Ilet natte en dwis eleuilu weder is van zeer ongun tiiren invloed op eieu hooioogst we ke iu deze omstreken zoo in ds buiten den Ziiidplaspolder iu vollen gang is en in het algemeen niet meèvait daar de vroege warmte het gras te snel spillig ueed opschiete en de grond met uitzonderiiiar van eukeie bemeste of voor eweide stukkeu laud slecht lezet is Tweede Kamer der Staten Generaal Zitfuig van Zab J itj 21 Jui j In de e zitting heel t de minister van tliiam ea bre Ivoerig en volledig de alt emc ne strekking van het w tsjiitwerp ter invoering van eeu ni uw tarief verdedigd Eerst hc ft liij het bezwaar der ontijdiglieid bestreden iu het tweede deel zijner rede ontwikkelde hij de beginselen waarop ds voordr iït rust Zij zijn 1 venniudering van regten 2 vereen uudiging 3 behoud vt ii de opbrengst au de schatkist Ten tie rde beantwoordde ele minister de o Jcrscheid Ae teg u de hoofdpunten in het midden gebragte bedenkingen Xadat verschillende sprekers nog het woerd hadden gevoerd werden de algemeene be aaJsiagingen gesloten Twee amendementen werden vervolgens verworpen een tierde van den lieer de Bieberstein coor de regeilag niet bestreden w erd aang nomen Het betnf de vermindering op de helft vau het artikel kalk kalkasch en kluitkalk Maandag voortzetting Is ingekomen eene amortisatie wet het verslag over de emancipatie wet is gereed Zitting can Maaadaij 23 Junij In deze zittinsr zijn de discussien over de tariefsposten voortgezet en werden aclitereenvolgeus de zeven volgende amendem r ten waartegen de minister vau huantieu zich verklaard had i ncorj en