Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1862

iü 26 Zondag 29 Junij tsos GOUDSCHE COURAJÜT Uitgave vaa A BRlMvMAN Oost IImen B n 75 ADVERTENTIËN BIWEX eu BllïEXLVXDSCIIE BOEKIIAXDEL VAX A BRINKMAN lange Tiendeweg wijk D n 61 te GOUDA üccoinmaiKieert zii li tot liet h veren van al e Binneil en BuitenlandSClie BOEXEN TIJDSCHRIFTEN enz aUmede tot het plaatsen vau ACYfiSTENTIEN m alle COTJKANTEN crtreli der Spoortreiisen Fm 2ü Mii M 1 SujU Itr 13G2 V 1 Gouda naar Sotterdam 7 10 9 4 35 1 15 1 4 37 24 bth Zend b l 10 33 A an Botterdam ntar Gouda 6 30 S 15 10 30 11 10 fbeh Zond 12 25 2 20 4 bh Zd 5 30 7 50 J Tan Gouda naar JtreCllt 7 5 S 37 11 4 12 15 1 15 beh Zond 2 42 4 3S beh Zond 0 25 8 19 9 40 Tan Utreeht naar Gouda 5 50 8 15 0 5 12 20 1 20 3 40 5 00 beh Zondag 7 10 9 45 met 12 tesr 17 sfemniPn amendement Bïoui om alle kaar ien te bel i tcn met een uniform regt van 5 pCt der waarde p i Erf eiie uiizoudering te m iken voor smeerkaarsen niuar het u ewiijr met 47 e eu 1 + temmen amendoneut Gk V om de meeste are wollen mannfacturen eu stoffen mar het genigt te lasten iii plaats van naar de waarde imet Ah f eu 25 temmen amendement tan Ilenl elom ora d linnen te blijven ela pn met een regt van 1 pCt ia plai aii 5 pCt 7110 als v ordt voorgesteld fmet 51 t rp 10 stemmen amendement van Foreest ora liet invoerreirt op olie van plat en rond zaad niet naar eene afdalende schaal maar voor goed op ƒ 2 20 de 100 pond v t te steiNi ii ie 12 tegen 1 stemmen amendement Tnnfyens om de ro iiiaii er 100 ond met 00 e iten te belasten 1 niet o S tegen 2 stemmen amendement van Zvyltr en Cuol om te heften een regt van ƒ 2 op de 100 pond rozijnen Miltana en Malaga en van alle andere soorten 25 centen V met jS tegen 2 3 stemmen amendement TUnfgens om l et regt op de krenten van ƒ 1 op de 100 poud te be liuud n in plaats van het op ƒ i 50 te brengen Z dthiij rai Di iysdaff 24 Jhiiij Heden yijn de beraadslagingen voortgezet oier het ortwerp A ii wi I A lierzicuii g van het tarief van regteu op den in en uitvoer Er ijn nog verschillende ameudeiuentcn op de ond rd h ii vooriredragcn en belir ndeld speeiaal op art 20 Hierop y 4 amendementen als 1 van den heer Cool om lie ultvoerrest op wollen lampen or ƒ per honderd pom te stelltn 2 van den heer Alaekay om op oud touw werk een uitvoerretrt vai 1 50 te stellen 3 van den heer Heein kerk Azu om het iiitvoerregt op het siastvee ten bedrige van 50 centen te behouden i K van len heer Cool om op beenderen en knoken het uitvoerregt van 50 eenten te behonde Al die amendementen werden met overgroote meerderheid verivorpeu eu het wetsontwerp nopens het tarief is daarop in ziju gelieel aangenomen met 4 j tegen 20 stemi ieii eu aan de eerste kamer verzonden Op vonr tel an den i eer Poortman is goed ouden ora het onderzoek van de a eiieeskundigc wett n in de afdeclingen uit te stellen tot na i e behandel ug van de wet op de opheffing tier i i riijj in de W Indiiu er let OPENBARE VBEKOOPINa W EEN VAARTUIG juiie een overdekte PTl VA I genaamd DE VilOUW AAPJE groot 52 tonnen liirgende in de Oo itc binnen de stal o j op Maandag den 7 Julij l ïó des adere inlichtingen zijn te bekomen ter kantore an den Xotaris W J FOllTliJX 1 SOJCLUEVER te Comhi Aan de Fnesohe Courant ontlecne wij het vok ende De veel besprokene zaak der uitgestrekte domeinen bij de kloosterheeren van St Agatha in gebinik is we Ier op het tapijt gekomen Onder het ministerie van Heemstra Tets moet er zonder voorafgaande taxatie eene soort van voorloopigen verkoop dezer domeinen zijn getroffen verre beueden de waarde De koopsom toch bedroeg niet meer dan ƒ 185 000 tenvijl de goederen onder den miuisier van Bosse op ƒ 200 000 w aren geschat tern ijl wij van een bopgcren ambtenaar bij de administnitie hebbeu gehoord dat zelfs die raming verre beneden de waarde bleef die zij in oaze dagen vertegenwoordigen Indien al het gouvernement genegen mogt zijn deze goederen aan de kloosterheeren tegeii billijken prijs af te staan waarom ze dan niet bij publieken inzet geveild Dan kon men bij den faialen verkoop aau die heeren nog de voorkeur geven Hebben de tegenivoorclige hnurders gedurende al de jaren dat xij zich in het bezit dier geederen mogten verhengen nog geen voordeel genoeg getrokken uit de buitun alle verhouding lage verhuurprijzen De bilLjkheid moet in alles ook in het belang van s lands schatkist in het oog wordeu gehouden en eeu minister die lands domeinen of een deel van oio aan particulieren cadeau doet blijft een veranticoorMiJi minister verantwoordelijk voor de geheele natie Bïirgerlijke Stand GOT V A Gfborf n 2 Juiiij Dirk ouders A aa Itci de eu K iu Str naten Jühauucs ouilcrs J an R wu eu C VeriiL Lr 2i x larg u tli i uhauna ouder il Jyii cn eu E 1 paniaaij Ovhlil EDF 21 Junij Tau Burirlioiit 2 j 11 m CHOUXHOVILV Ingeschreven van 13 tot 20 jimij GrRORiN Dirkje ouders H van der llauimeu eu H au Stricncn Adnaiia t prii ha Metha ouders J Aobil eu M fcliuiek Jili abeth uthoiiia Maria oudtia M L Ge el ci II de Lccuvn Gernt oudeis O lan jit aaukii uu H an den Bosch OMliLt MN C D OUDEWATEll Van 13 tot 24 Junij 1S32 Gnil n Pieter Tal obu aH lireda met l lv beth rttroiiilia taas wediiue au L hnstiaau llillibrajd Kerkliolï deuit de lï um weduwnaar an Aaltje Wetijrelaar met Aal e IJubbir Ier effecten Diugsdag 21 Junij GiUe eu koer Jol Prijzen pftXed w cli 2 dito 3 dito 4 Amort S jiid 3 Ilaiidelm 4 ü l LeeniuL 4 Aaii l H p 4 d 1 mi i 41 Ik iüie jlotls 21 aljje obl 2 0 btdrenl 3 binnenl 3 Portugal obl 3 Iliul obl H 5 d b28 29 Cera 31 33 5 d 1840 4 d = erie 5 d serie 5 Tolgef 18pv 5 Pruisen 1859 5 Oobt bljdoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2V d renteAm t 5 10 9 s3 101 89S j 195 31 r ÜO 2G io Ter BotkdruLkciij xi A BEIXKM VX AJISÏERDAJI Laagste IIo g=te kotTS G3l cyv c 7 Ui 98lVl6 9 = 15 52 V 43 44 6 101 8 7S lOlV HO 195 80 74 89 19üVj 2r 72=4 GO 5l7s SCVs 37 en voor Gouda en Öe e Cüva aut öuttettlanïr Londen 24 Junij In het huis der gemeenten zijn breed voerige mededeclingen gedaan betreffende de ter verdediging dc3 lands genomen maatregelen üSTog altijd warden de proetnemingen voortge et over het beste stelsel van kust eu ha enwerktn Be minister Lenis neeft tevens een supplementair crediet aangevraagd van 1 200 000 p st voor den aanleg van werken tot verdediging der koninklijke wer en en tuighuizen i en der havens van Dover en Portland mitsgaders voor de inrigting van een algemeen arsenaal Ter bestrijding van dit voorstel werd aangemerkt dat drij Xadat nog de heer Disraeli de ministers van weitcliug bij de behartiging van zoo gewigtige belangen had beschuldigd is het voorstel aangenomen In een brief uit New York van 7 Junij leest men onzemakel airs in katoen hebben de stelligste berigten diit ongeveeriii i eii tienden van den oogst van 1861 nog ongedeerd op depiaiit iges liggen Nu geheel het zaïd westen en XewOrleansin ouve magt zijn zal er wel worden aangevoerd Eene verbazende lioeveelheid zal zijn weg vinden naar K w Orleans euhet overige zal per spoor naar het noorden worden gezonden Op den So dezer zal alhier eeue verkooping wordergehouden van autographen van souverelnen en beroemde personen staatspapieren documenten vau adellijke fauiilien enz Onder deze stukken vindt men eene correspoudeutie in 137 blieven tusschen Karel T eu den raad van Brabant voortsonderscheidene brieven vai Ellips II betrekking hebbende totde ïendsehe paeitieatie brieven van de landvoogdes ïdargaretha van Oosteurijk en Elizabeth van Hongarije van de aartshertogen van Oostenrijk van Heudrit van Xassau prinsEugenius van Savoije en anderen welke pr pieren allen betrekking hebben op de belangrijkste historische feiten De stad Londen zal even als in 1851 een prachtig fee tter eere van de tentoonstelling geven Het diner zal plaatshebben in Guildhall eu met niet minder kwistige pracht wordeu ingerigt tlan dat van 1851 hetgeen met de tegenwoordigheidVan de koningin werd vereerd en meer dan 5000 pondkostte Na het diner zal er een ual plaats heuuen Even alsin 1S51 zullen er 40Ü0 personen tot bijwoning van het feestworden genooihgd waarschijnlijk eenige leden der kon familie de hooge st iatsbeambten het corps diplomatiek en verder devertegenwoordigers van aUe groote of kleinere mogendheden Advertentieblad ömstrelien De prijs der Ad erteiii it ii an t éii tot e i regels met inb€j np au het n iCi i = SO Ceut voor elkeu regel daarljuvea 10 Ceiit Buitengewone letters w uiden betLkend uaar plaatsr iimle De dagbladen deeleu hoogst treurige b rilt en mede betreffende den nood iu de fabriekdistricten en hou knhet voor airschijuUjk dat het gebrek in den eersten ti 1 ci r toe dan af zal nemen lu Stockport zijn van de 1700O fabn karbeidert 7000 geheel zonder werk en ongeveer even zoo vokn hebben slechts torten tijd werk 4000 daarvan wordeu door iie distriet onderhouden terwijl 3000 Imisgcziuneu meer dan 12 000 personen van de phiatselijke tomini ien vau onderstand f ene wcKelijksche toelage krijgen In andere stedeu is het dikwerf nog erger Zoo is o a te Biaekburu het aantal behoef iiri n oiul x de laagste klassen wekelijks met eenige ii e uli rd tcegenomen Het geduld en de rii=t e hou ing er iinnil ijdendeii wordeu zeer geroemd en i j ziet daarin lut b ij dat de beschaviug onder die kUsseu iu den liatstai ti d z er is i egeuonien 0 000 k orts rlni m 11 11 111 il Parijs 25 Junij Tolgeas nadere berigten uit Mc o heeft het corps van Lorence zijne positie weder iugeuomen bij Orizaba en aldaar ecu kampement betrokken w i ir het versterking kan afwachten De atliuira d Jurien e It Gra i re zal derwaarts terugkecren zijne plannen ijii zegt men geheel goedgekeurd en nicu meent dat zijue tegen rt oordi lieid iu Mexico veel zal toebrengen tot beteie re uitaten o r de oplossing der mexicaansche kwestie E is geen spr ike meer v o de vestiging van een monarchaleu regenug v irui m iar alleeu van de belangen der franscLe ondeiiLi i ia ir De kei er heeft u iar meu i v 1m franken uitgeloofd voor liet be rr i i Er zullen iiefde iisters u lar i iom de door U gele koorts aaiinti 1 e 11 v iar iir l 1 opdat V ivleu deor irdigc tuk de i eigener de t zeuovcr gen te Ioute oute v in ur 11 tot 1 e coii j De mexicaan ebe e pedii e republieken iu rep eu roer gel 1 zuela w rdcn middelen Aan tegiii i l zelfs aan het sluiten vau eeu ouderliim i krijgsgevaar te deukeu JV l eer 1 tl buiteulandclie z ikeii vau laa gci oi ui eireuLiire aau de l uiierueurs der a un iarin zo wordeu i inL iiij iiul om al v Oe g i le b lrekkoitieii met V em le i ni uestoord uucler d i ir lui de reemdeli L i j het seheudiu der huu Ae lieiele i i i straf hebben verdiend Ten i o v L at vroegere iii aic ie herhaald vo ii eii W m ii dommeu in ieder geval moeten worden ir r j ediu Het fransclie guu erneiuent is zet r 14 r den houding vanden turkschcn be elhebber a i 1 CTa den fransehenconsulgeneraal eu j it da ieut Koust intiuopel te hebben ingeclieiiJ Oik O tii e vreden over de wijze waarop zijn e u iil d jr ó u Servië i behandeld daar hij l eiu bes huldii le de I het bonibardement te hebben aaiu e i t Z de en I sul schijnt onvriendelijk door vovs Mici ael bejegend t u Toigens berigten o er Ne lork ontvangen b voudea zich te Eiehmoud niet minder dan l5 00ü g n ouden de st rfte I ouder deze ongelukkigeu is zeer groot beristen uit Ter i die stad een hevig gevecht tussclieu de trocpeu an umi g Luidens partituiiere